مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور

0

 

۱۳۰۹ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور

مهندسی کشاورزی – علوم دامی

ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایشات کشاورزی

تعاریف

انواع طرحهای آماری

روشهای مقایسه بین میانگین تیمارها

مقایسه توکی با SNK

مشاهدات جفت شده و جفت نشده

برآورد کرت از دست رفته در طرح RBCD

طرح بلوکهای کامل تصادفی با چند مشاهده در هرحرکت

طرح مربع لاتین با بیش از یک مشاهده در هر واحد آزمایشی

ضریب تغییرات ( CV )

مقایسه گروهی تیمارها

مقایسات مستقل وغیرمستقل

نحوه نوشتن ضرایب اورتاگونال

آزمایشات فاکتوریل ( چند عاملی )

مدل آماری آزمایشات فاکتوریل

آزمایشات فاکتوریل سه عاملی

طرحهای کرت خرد شده

طرح اسپیلت بلوک

تعریف علم ژنتیک

کروموزومها

ژن

آلل

تقسیم میوز II

چرخ سلولی

آزمایشات مندل

پدیده مختلف اپیستازی

روابط بین جنسیت و صفات

نظریه لیون نظریه جبران مقداری

پیوستگی ژنها ( لینکاژ )

آمیزش آزمون ( تست کراس ) سه نقطه ای

شجره نامه

نحوه به ارث رسیدن یا الگوی توارث صفات

توزیع دو جمله ای

توزیع چند جمله ای

تغییر تعداد کروموزومها

تغییر در ساختمان کروموزوم

گروه های خونی

بیوشیمی ژنتیک

ساختمان DNA

ساختمان RNA

سیسترون

 

بیوشیمی

منابع آب

تعاملا ت هیدروفوبیک

 PHو خواص بافری PH

کربوهیدراتها

مشتقات قندها

اسیدهای آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها

طبقه بندی اسیدهای آمینه

خواص شیمیایی اسیدهای آمینه

پلی پپتیدها وپروتئین ها

چربیها ( لیپیدها )

واکنش های تری آسیل گلیسرول

فسفولیپیدها

اسفنگولپیدها و گلیکو لیپیدها

لیپو پروتئینها

Enzymes

نحوه عمل آنزیم ها

عوامل موثر بر سرعت واکنشهای آنزیمی

فعالیت مولکولی آنزیم

رابطه میکائیلیس و منتون

ترکیبات مهار کننده

کوآنزیم ها

نامگذاری آنزیم ها

 

تغذیعه دام

ترکیب بدن دام و خوراکهای مصرفی آنها

آب درتغذیه حیوانات

کربوهیدراتها وتغذیه دام

لیپیدها و تغذیه حیوانات

پروتئین و تغذیه حیوانات

عوامل موثربراحتیاجات اسیدآمینه ای

مشکلاتی که اسیدهای آمینه ممکن است در خوراک داشته باشند

معیارهای ارزیابی کیفیت پروتئین در نشخوارکنندگان

انرژی درتغذیه حیوانات

مواد معدنی مورد نیازدرتغذیه دام

تعادل آنیون – کاتیون

ویتامین ها

اصول هضم ، جذب و متابولیسم درحیوانات اهلی

ترکیبات مغذی

 

پرورش دام و طیور

نژادهای گاو

تشریح و فیزیولوژی اندامها

چرخه محلی

هورمونها

اصول جایگاهها

اصول پرورش گاوهای شیری

اصول تغذیه

مدیرت گوساله ها

اهمیت آنتی بیوتیک ها و مواد معدنی وویتامینی در تغذیه گوساله ها

مدیریت زایمان

بیماریهای ناشی از زایمان گاوها

اصول شیردوشی

عواملی که در مقدار تولید شیر و چربی آن موثرند

ساختمان بدن طیور

پوشش بدن طیور

سیستم استخوانی واسکلت

دستگاه تنفس

سیستم ماهیچه ای طیور

دستگاه عصبی

دستگاه گوارش

غدد داخلی و هورمونها وعمل آنها

تولید مثل

تخمک گذاری

ساختمان وترکیب شیمیایی تخم مرغ

دستگاه تولید مثل خروس

جوجه کشی

رشد جنین

رشدفیزیولوژیکی

مدیریت ماشینهای جوجه کشی

موارد مرگ ومیر جنین

تعیین جنسیت جوجه ها

نوک چینی

مدیریت دوران پرورش ونگهداری

روشهای پرورش جوجه های گوشتی

پروش مرغان تخم گذار

اصول جایگاه طیور

تغذیه طیور

 

آناتومی و فیزیولوژی

استخوان بندی ( اسکلت )

بخشهای گوناگون اسکلت

سیستم عصبی

تنفس

طبقه بندی

قوام عضلات مخطط

ساختار میکروسکوپی عضلات اسکلتی

سیستم سارکوتوبولار

پیوند عصب وعضله

عروق خونی

سیستم های گردش خون

سیستم لنفاوی

ساختارواعمال کلیه

نقش سیستم تنفسی

هورمونها

غده هیپوفیز

هورمونهای هیپوفیز

غده تیروئید

غده پاراتیروئید

علائم کمبود انسولین

ایکو زانوئیدها

 

زبان تخصصی

واژگان و درک مطلب

ریشه ، پیشوند ، پسوند

درک مطلب

پاسخنامه متون

گرامر

فعل

جملات شرطی

ساختمان مجهول

ضمیر

اسم

حروف تعریف

نقل قول مستقیم وغیرمستقیم

مطابقت فعل وفاعل

آناتومی و فیزیولوژی

تشریح دستگاه گوارش

تعریف گوارش

غده بزاقی

جریان ترشح بزاق

اعمال بزاق

مکانیسم بلع

فیزیولوژی معده

فازهای ترشحات معده

کنترل فعالیتهای  معده

وقفه ترشح و حرکت معده

انواع حرکات معده

تنظیم عصبی حرکات معده

تنظیم گرسنگی و سیری

استفراغ و تهوع

فرآیند میکرو ارگانیسم های شکمبه

فیزیولوژی روده

غده های روده دوازده

عمل شیره گوارشی روده

حرکات روده

اجابت مزاج

کبد

کیسه صفرا

ترشح صفرا

هضم و جذب پروتئین ها

هضم و جذب لیپیدها

رسانش آب و الکترولیت در روده باریک

هضم و جذب در روده بزرگ

جذب ویتامینها

مدفوع ( Faeces )

روده باریک

روده های کور ، راست روده و کلواک

کبد و پاکنراس

فشاراسمزی مواد بلعی

حجم مواد بلعی

تنظیم مواد

تشریح و فیزیولوژی اندام تولید مثل نر

بیضه ها

غدد ضمیمه

تحریک وانزال

اسپرم سازی

اسپربماتوسیتوجنسیس

اسپرمیوجنسیس

انتقال اسپرم به اپیدیدم

هورمونهای جنسی نر

بلوغ

تشریح و فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی ماده

اندو کرینولوژی

هورمونهای نورو هیپوفیز

هورمونهای استروئیدی جنسی

دوران جنینی و نوزادی

چرخه تخمدان ( فحلی )

دوره های چرخه فحلی

روشهای تشخیص فحلی

حیوانات فصل زا

تغییرات هورمونی در فحلی

لقاح اووسیت

تقسیم

آلانتو ئیس

تشکیل عضو

تغییرات هورمونی در طول آبستنی

سخت زایی

روشهای ایجاد زایمان زود رس

اسپرم گیری

سوپراوولاسیون

آماده سازی ماده گاوهای تخمک ده

غده های پستانی

لاکتوژنز

آغوز

گالاکتوپویزیز

 

بیوشیمی

اسیدهای نوکلئیک

ساختار پلیمری اولیه

ساختار ثانویه DNA

بازشدن و ترکیب مجدد

اسید ریبونوکلئیک

انواع مختلف RNA

سنتزپروتئین

هورمونها

ویتامین ها

متابولیسم و کربوهیدراتها

گلیکولیز

آنزیم های مورد استفاده در هضم کربوهیدراتها

مسیرامبدن – مایرهوف ( گلیکولیز )

تولیدATP

سرنوشت پیرووات ( Fate of pyruvate )

اسیدوزلاکتیکی (Lactic Acidosis )

مسیرهای مختلف متابولیسم کربوهیدرات

چرخه کربس یا سیکل اسید سیتریک

واکنش های سیکل اسید سیتریک

بیلان انرژی درراه گلیکولیز

زنجیره انتقال الکترونی و فسفریلاسیون اکسیداتیو

منابع الکترون

چگونگی سازمان یافتن زنجیره انتقال الکترونی

فسفریلاسیون اکسیداتیو

نظریه شیمی اسموتیک

واکنشهای گلوکونئوژنز

تنظیم متابولیسم گلیکوژن

متابولیسم اسیدهای چرب

مسیر سنتز اسیدهای چرب

RQ ( ضریب تنفسی ) RQ

کنترل هورمونی لیپولیزدرآدیپوسیتها

متابولیسم اجسام کتونی

جریان متابولیکی ازت آمینی

تقسیم بندی اسیدهای امینه

سرنوشت اسکلت کربنی

 

ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایشات کشاورزی

آشنایی باژنتیک جمعیت

محاسبه فراوانی های ژنی و ژنوتیپی

قانون هاردی واینبرگ

آزمون درتعادل بودن یک جامعه

محاسبه فراوانی افراد هتروزیگوت ناقل

عوامل موثر برفراوانی ژنها

Iجهش،موتاسیون I

II، مهاجرت II

IIIII انتخاب III

ارزش ژنوتیپی و روابط بین آلل ها

Iاندازه اجتماع  I

II، قدرت زنده ماندن II

IIIIIقدرت باروری III

iv شانش IV

انتخاب

انتخاب برای اپیستازی

انتخاب برای اثر افزایشی ژنها

آمیزش های غیر تصادفی (جور شده)

صفات کمی و کیفی

ارزش های فنوتیپی و ژئوتیپی

اثر متوسط ژن

ارزش اصلاحی

انحراف غلبه

اثر اپیستازی

اثر عوامل محیطی

شباهت بین خویشاوندان

وراثت پذیری و روش های برآوردآن

روش رگرسیون وشباهت بین خویشاوندان

روش آنالیز واریانس

تکرار پذیری

همبستگی های ژنتیکی و محیطی

پاسخ به انتخاب

فاکتورهای موثر در پاسخ به انتخاب

تفاوت در ارزش های اصلاحی

فاصله نسلی

دقت انتخاب

همبستگی بین ارزش ارثی و رکورد خود حیوان

همبستگی بین ارزش ارثی و میانگین رکوردهای تکراری حیوان

رابطه ژنتیک و محیط

ارزیابی ژنتیکی

کوردهای های تکراری

استفاده از رکورد خویشاوندان در برنامه های انتخاب

روش های انجام انتخاب

سیستم های مختلف آمیزش

کاربرد اصلاح دام در افزایش تولیدات دامی

مبانی تئوریک پدیده هتروزیس

برآورد هتروزیس برای صفات تولیدی

انواع مختلف هتروزیس

اصول اصلاح نژاد گاو شیری

تصحیح رکوردهها برای عوامل غیر ژنتیکی

همبستگی ژنتیکی

انتخاب در گاو شیری

میزان دقت و قابلیت اعتماد پیش بینی ارزش های اصلاحی

اصول اصلاح نژاد گوسفند

صفات مهم اقتصادی

همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی

انتخاب در گوسفند

پرورش خویشاوندی در گوسفند

اصول اصلاح نژاد طیور

صنعت ادغام شده مرغان تخم گذار

 

تغذیه دام

خوراکهای مورد استفاده در تغذیه دام و طیور

علوفه ها

مراتع و علوفه های گیاهی

علوفه خشک و محصولات فرعی آنها

ریشه، غده ها و فرآورده های فرعی آنها

دانه ها و فرآورده های غلات

کنسانتره های پروتئینی

ترکیبات ازته غیر پروتئینی

مواد افزودنی

سیلوها

قابلیت هضم

عوامل موثر بر قابلیت هضم

ناهنجاریهای متابولیکی

هیپوگلیسمی

کتوز در گاوها

کاهش چربی شیر

اسیدوز

نفخ

تغذیه گاوهای شیری

گاوهای شیری

مواد مغذی

اسیدهای آمینه

لیپیدها

ویتامین ها

آب

علایم و نشانه های کمبود

انرژی

تغذیه مرغهای تخمگذار

تولک بردن

تغذیه جوجه های گوشتی

پرورش دام و طیور

گندم

ذرت

یولاف (جو دو سر)

جو

مایلو (ذرت خوشه ای ) (سورگوم)

چاودار

تریتیکاله

برنج

سبوس گندم

گندم نرمه

بوجاری گندم

سبوس برنج

ضایعات نانوایی

ملاس

منابع پروتئینی مورد استفاده در جبره طیور و خصوصیات این منابع

پروتئین های حیوانی

چربی به عنوان منبع انرژی

موارد اولیه جهت تامین عناصر معدنی در تغذیه به طیور

موادی که به صورت افزودنی های خوراکی به جیره اضافه می شوند

معرفی برخی از سموم گیاهی موثر بر عملکرد پرنده

روش های غذا دادن

مزایای پلت

معایب استفاده از پلت

محدودیت های غذایی

منشاء گوسفندان امروزی

نژادهای مختلف گوسفند

نژادهای با پشم ظریف

نژادهای با پشم متوسط یا نسبتا ظریف

نژادهای با پشم دراز

نژادهای با پشم آمیخته

نژادهای با پشم قالی یا پشم ضخیم

نژادهای گوسفند پوستی

نژادهای مهم بز در دنیا

فصل فعالیت جنسی

بلوغ

سیکل فحلی

علایم فحلی

بازده تولید مثلی

بیولوژی پشم و مو

انواع تارهای پشم

ارزشیابی گوسفندان از نظر تولید پشم

سیستم های پرورش گوسفند

اعمال مدیریتی در گوسفنداری

اعمال مدیریتی تولید مثلی

بره زایی

نشانه های بره زایی

شناسایی و قضاوت گوسفند

تاسیسات و جایگاه نگهداری

تغذیه گوسفند

فلاشینگ

آشنایی با روش های اصلاح نژاد در گوسفندان و بز

صفات کیفی یا فنوتیپی

صفات کمی یا ژنوتیپی

تعیین جنسیت

چگونگی انتقال خواص مربوطه به رنگ

روش های مختلف اصلاح نژاد در گوسفند

انواع روش های انتخاب یا به گزینی

سیستم های پرورشی

انواع آمیخته گری

روش های اندازه گیری مقدار هتروزیس

 

زبان تخصصی

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات