.

آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی
.

زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه همفری دیوی

همفریدیویدانشمند انگلیسیدر هفدهم دسامبر سال ۱۷۷۸ در پنزانس انگلیس به دنیا آمد. دیویپسر ارشد خانواده اش بود که از طبقه متوسط جامعه بودند. او تحصیلات ابتداییرا در مدرسه گرامر که در نزدیکیپنزانس بود آغاز کرد و آغاز تحصیلاتش در سال ۱۷۹۳ بود. دیویهنگامیکه نزدیک داروفروش جراح شاگردیمیکرد برنامه خودآموزش شامل الهیات، جغرافیا، هفت زبان و تعدادیموضوعهایعلمیبرایخود طرح ریزیکرد. به مطالعه فلسفه پرداخت و از طریق آثار نیکلسون و لاووازیه شیمیآموخت. او بسیار مهربان و سرزنده بود و قوه تخیل قویداشت. او دوستدار ترکیب کردن کلمات برایساختن شعر بود. همچنین آتش بازی، ماهیگری، دویدن و جمع آوریمواد معدنیاز دیگر تفریحات او بود. یکیاز عادات و علایقش بود که یک جیبش را با قلاب ماهیگیریپر کند و جیب دیگرش را با نمونه هایسنگ که جمع کرده بود. او هرگز علاقه قلبیش به طبیعت را از دست نداد. در جوانیبسیار بیریا و ساده دل بود. او با دیویس ژیلبرت دوست صمیمیبود. بعدها ژیلبرت (رئیس جمهور جامعه سلطنتی) (۳۰-۱۸۲۷) به او پیشنهاد داد که از کتابخانه اش استفاده کند و به او یک لابراتوار شیمیداد که در آن دوران بسیار نادر و عالیبودو او در آنجا با طبیعت گرما، نور و الکتریسیته آشنا شد. او در لابراتوار کوچکش گاز نیترواکسید (گاز خنده آور) را آماده و استنشاق کرد و ادعا کرد که این گاز خواص بیهوش کننده دارد. در سال ۱۸۰۷ او به عنوان منشیجامعه سلطنتیبرگزیده شد. در سال ۱۸۱۵ دیویلامپ بیخطریاختراع کرد که نامش را در تاریخ زنده کرد. این دانشمند انگلیسیدر فیزیک و شیمیتحقیقات جالب و جامعیکرد. سدیم، پتاسیم، کلسیم،‌ باریم، منیزیوم و استرانسیم را جدا کرد. مطالعاتیدر باب گاز خنده آور کرد. در الکتروشیمیبررسیهایعالمانه ایکرد. چراغ بیخطریرا که دیویاختراع کرد خطر انفجار در معادن ذعال سنگ را از بین برد. اگرچه شیمیدانان از زمان درازیاحتمال داده بودند که خاکهایقلیاییاکسید فلزهاییباشند با این حال طبیعت سود و پتاس تا اوایل قرن نوزدهم مورد بررسیقرار نگرفته بود. حتیلاووازیه در این مورد نظر مشخصینداشت. او نمیدانست که جزء اصلیسود و پتاس چیست و حدس میزد که ازت یکیاز اجزایتشکیل دهنده مواد است. به نظر میرسد که این اشتباه از شباهت میان نمکهایسدیم و پتاسیم با نمکهایآمونیوم مایه گرفته است. امتیاز تعیین این اجزا از آن دیویاست. ابتدا ناکامیعرصه را بر ویتنگ کرده بود به این معنیکه نمیتوانست به کمک یک پیل گالوانیک از سود و پتاس فلز استخراج کند. به زودیویبه خطایخودش پیبرد و فهمید که با به کار بردن محلول آبیاشباع شده وجود آب مانع از تجزیه نمکها میشود. در اکتبر سال ۱۸۰۷ دیویتصمیم گرفت که پتاس را بیآب ذوب کند و به محض اینکه با این مذاب، الکترولیز را شروع کرد دانه هایکوچک مشابه جیوه و دارایجلایفلزیدر رویقطب منفیکه در ماده مذاب قرار داشت ظاهر شدند. برخیاز دانه ها فوراً به حالت انفجاریسوختند و شعله درخشانیپدید آوردند. در حالیکه بقیه آنها آتش نگرفتند بلکه کدر شدند و با قشر نازک سفیدیپوشیده شدند. دیویاز تجربه هایمتعددیکه در این زمینه کرد نتیجه گرفت که آن دانه ها همان ماده ایهستند که ویدر جستجویش است و این ماده هیدروکسید پتاسیم است که شدیداً قابل اشتعال میباشد. دیویآن فلز را به دقت مورد بررسیقرار داد و متوجه شد که وقتیبا آب ترکیب میشود شعله حاصل از واکنش، ناشیاز سوختن هیدروژن آزاد شده از آب است. وقتیدیویبر رویفلز تهیه شده از هیدروکسید پتاسیم بررسیهایلازم را انجام داد به فکر جستجو در هیدروکسید پتاسیم افتاد و با به کار بستن همان روش قبلیموفق به جدا کردن فلز قلیاییدیگر شد. در زمان کوتاهیاین دانشمند بررسیدقیق خواص پتاسیم و سدیم را به انجام رسانید. برخیشیمیدانان درباره طبیعت عنصریسدیم و پتاسیم تردید داشتند و تصور میکردند که آن دو ترکیبات قلیاییها با هیدروژن هستند تا سرانجام گیلوساک و تنار به طور قطعیثابت کردند که آنچه را که دیویبه دست آورده است در حقیقت عناصر ساده میباشند.

منیزیم فلزیرا نخستین بار در سال ۱۸۰۸ دیویبه دست آورد. ویبرایاین کار به همان روشیمتوسط شد که برایتهیه سدیم و پتاسیم گرفته بود.

گذشته از این عناصر دیویموفق به کشف کلسیم- باریم و استرانسیم نیز شد. ویثابت کرد که عناصر شیمیاییبه عنوان «مواد اصلی» قدرت اسیدییا قدرت قلیاییعمل نمیکنند و نتیجه گرفت که خواص شیمیاییتابعیاز آرایشهاینسبیو نیز تابعیاز ترکیبات ماده اند. دیوینشان داد که اکسیژو در واکنشهایش با اسید اوکسیموریاتیک هرگز بدون وجود آب تولید نمیشود و این اسید را جزو عناصر قرار داد و آن را «کلر» نامید.

او ماهیت و خواص اساسیید را روشن ساخت. فقط با کار سه ماهه در مورد گاز انفجاریآتشدمه، تأیید کرد که عنصر اصلیتشکیل دهنده آن متان است و فقط در دماهایبالا آتش میگیرد. از میان کلیه کسانیکه درباره پیل ولتا کار کرده اند دیویهمواره تیز هوشتر از همه بود. او از آغاز به نظریه واکنش شیمیاییتولید برق معتقد شد و سرانجام ثابت کرد که در پیلهایبرقکافت (الکترولیت) جریان برق ترکیبها را به عنصار متشکله خود تجزیه میکند و اجسام جدیدیرا با ترکیب بوجود نمیآوردو ویهمچنین رئیس مؤسسه «گاز درمانی» تامس بدوز در کلیفتن شد. پس از پنج سال که اولین کتاب شیمیخود را قرائت کرد در «مؤسسه پادشاهی» به تدریس و سخنرانیدر شیمیمشغول شد و آنجا را به مرکزیبرایتحقیقات پیشرفته تبدیل کرد و خود نیز بیشتر حیات شغلیش را در آنجا گذرانید. دیویدر رساله ایقدیمیبه نظریه گرمایی(caloric) لاووازیه به علت وارد کردن مواد تخیلیو واژه ذهنی«گرمایی» حمله کرد و نظریه ایپرداخت که در آن گرما همچون حرکت و نور به عنوان ماده انگاشته میشد. به جایواژه «گرمایی» عبارت «حرکت رانشی» را پیشنهاد داد.
دیویسرانجام در ۲۹ مه سال ۱۸۲۹ درشهر ژنو سوئیس درگذشت در حالیکه ۵۱ سال داشت .

 

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 2 =