.

آموزش دروس مهندسی برقآموزش دروس مهندسی عمرانآموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماریآموزش دروس مهندسی شیمیآموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیکآموزش دروس مهندسی مخابراتآموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترلآموزش دروس مهندسی موادآموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزیآموزش دروس رشته فیزیکآموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداریآموزش دروس زیست شناسیآموزش بورس و تحلیل تکنیکال
آموزش ریاضیات دانشگاهی● آموزش های رایگانآموزش دروس مشترک دانشگاهی

 

زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه فردریش انگلس

فردریش انگلس (زادهٔ ۲۰ نوامبر ۱۸۲۰ در ووپرتال – درگذشتهٔ ۵ اوت ۱۸۹۵ در لندن) فیلسوف و انقلابیکمونیست آلمانیو نزدیک‌ترین همکار کارل مارکس بود که به همراه او  «مانیفست کمونیست» و آثار تئوریک دیگریرا نوشت. آثار تئوریک او و مارکس را اولین آثار تئوریکمونیستیمی‌دانند.

انگلس دوش به دوش مارکس، برایپایه گذاریتئوریعلمیسوسیالیسم، تدوین برنامه مبارزاتیکارگران اروپاییو ایجاد حزب طبقه کارگر، پیگیرانه شرکت کرد. ویدر شهر «بارمن»  آلمان به دنیا آمد. از آغاز جوانیمشتاقانه میخواسته در پیکار علیه روابط موجود شرکت فعالانه‌ایداشته باشد. در سال ۱۸۴۱ به هنگام گذراندن سربازیدر اوقات فراغت در جلسات سخنرانیدانشگاه‌ها حضور می‌یافت و با افکار نو آشنا میشد. در همین سالها همانند مارکس، انگلس نیز به جناح چپ پیروان هگل پیوست و به دنبال آن، در سن ۲۲ سالگیاولین اثر انتقادیخود زیر عنوان «شلینگ و اشراق »  را  نوشت و طیآن از نتیجه گیری‌هایمحافظه کارانه و نیز تناقضات مربوط به دیالکتیک غیر مادی«شلینگ»  انتقاد کرد.

بنا به خواست پدرش، انگلس عازم انگلستان شد تا در آنجا علم تجارت آموزد. انگلستان که در آن عصر پیشرفته ترین کشور صنعتیبه شمار میرفت و خاستگاه اصلیطبقهٔ جدید، یعنیکارگران صنعتی، محسوب میشد، تجارب ارزنده‌ایدر اختیار انگلس گذاشت و ویدر این کشور فرصت یافت تا از نزدیک شاهد زندگیو کار مرارت بار و جانکاه کارگران صنعتیباشد. متأثر ازاستثمار بیرحمانه، انگلس به ریشه ‌هایدرد و علل حاکم بر شرایط تحمل ناپذیر کارگران اندیشید و به مطالعه نقایص جنبش « منشوریان»  چارتیست‌ها،که ساده لوحانه و خیال پردازانه برکناریداوطلبانهٔ قدرت سرمایه داریرا تبلیغ می‌کردند، آغاز کرد. نتیجهٔ این مطالعات به صورت کتابیتحت عنوان  «یاریبه نقد اقتصاد سیاسی»۱۸۴۴ انتشار یافت. مارکس آن را یک اثر درخشان در زمینهٔ طبقه بندی‌هایاقتصادیو «شرایط زیست طبقهٔ کارگر در انگلستان»  نامید.

در این اثر انگلس آیندهٔ تابناک طبقهٔ کارگر و نیز رسالت تاریخ ساز آن را بیان کرد. انگلس نخستین کسیبود که اظهار داشت کارگران صنعتیتنها یک طیقهٔ زحمتکش نیستند بلکه طبقه‌ایهستند که در راه رهاییخود و زحمتکشان دیگر پیکار می‌کنند. بدین سان انگلس در انگلستان به جایآموختن فنون مال اندوزیاز راه تجارت، بینش سوسیالیسم و نابودیاستثمار فرد از فرد را پذیرفت. پس از اندکیاو انگلستان را ترک کرد و رهسپار پاریس شد و در این شهر بود که خجسته آشناییدو رادمرد تاریخ نوین تحقق یافت. آشناییانگلس با مارکس آغاز یک پیوند عمیق اندیشه‌ای، عاطفی، کاری، مبارزاتیو حتیخانوادگیشد. در تاریخ مدون جهان چنین جفت اندیشمند و مبارزیرا سراغ نداریم که بدین حد اندیشه، بینش، مبارزه و خلاقیت مشترکشان در هم عجین شده باشد.

طیسالهای۴۶ـ۱۸۴۴ این دو مشترکا کتاب «خانواده مقدس» و «ایدئولوژیآلمانی» را نوشتند. هدف از انتشار این کتاب‌ها انتقاد از فلسفه هگل، فویر باخ و پیروان دیگر آنان بود. انگلس با هم اندیشیمارکس پایه «مادیگراییتاریخیو مادیگراییاستدلالی(ماتریالیسم دیالکتیک) » را بنا نهاد و در ضمن در سازمان کارگری «اتحاد کمونیست»  به فعالیت پرداخت. در سال ۱۸۴۷ انگلس خطوط اصلیمرامنامه « اتحاد کمونیست»  را تحت عنوان «اصل مکتب اشتراکی»  نوشت. بر اساس همین مرامنامه بود که اندکیبعد با همکاریمارکس «بیانیه حزب کمونیست» (۱۸۴۸) تدوین یافت که طیآن ایدئولوژیجدید طبقه نوخاسته کارگر صنعتیاعلام شد.

انگلس به عنوان روزنامه نگار نقش فعالیدر پراکندن آرا و افکار مربوط به تئوریو عمل مبارزات طبقاتیزحمتکشان ایفا کرد. در وقایع انقلاب ۴۹ـ۱۸۴۸ ویدوش به دوش نیروهایانقلابیبه نبرد پرداخت و عملا در میدان انقلاب با تجربه‌هایانقلابیآب دیده شد. پس از شکست انقلاب ناچار انگلس آلمان را ترک گفت. در سال بعد ویتجارب، مشاهدات و نظرات خود را در دو کتاب تحت عناوین «جنگ دهقانیدر آلمان» و «انقلاب و ضد انقلاب در آلمان» انتشار داد. در این دو اثر انگلس نقش دهقانان را به عنوان هم رزم و هم سنگر کارگران صنعتیتوصیف کرده و از دسایس و حیله‌هایسرمایه داریپرده برداشت.

پس از استقرار در انگلستان انگلس نیز، مانند مارکس، به جنبش کارگریپیوست و برایتشکیل «بین الملل اول» کوشش فراوان نمود و به طور بیامان مبارزه بر علیه خورده بورژوازیو نظریات آنارشیستیرا ادامه داد. انگلس به مدت چهل سال یار غمخوار و وفادار مارکس بود و به انواع متعدد در تهیه، تحریر و تدوین کتاب «سرمایه»  به ویکمک کرد. اغلب این کمک از حد فکریگذشته جنبهٔ مالیو مادیبه خود میگرفت. بدون حمایت بیدریغ مالیو اندیشه‌ایانگلس و پیگیریصادقانه ویشاید هرگز کتاب عظیم  «سرمایه»  آفریده نمیشد. پس از درگذشت مارکس (۱۸۸۳) انگلس جلد دوم و سوم آن را انتشار داد. به هنگامیکه «سرمایه» در حال تدوین بود انگلس پیگیرانه دربارهٔ تئوریمادیگراییتاریخیو دیالکتیکیکار می‌کرد که نتیجه آن عبارت از نشریاتیاست که تحت عناوین زیر انتشار یافتند: ۱. فویر باخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی ۲. آنتیدورینگ  ۳. منشا خانواده، مالکیت خصوصیو دولت

علاوه بر این‌ها انگلس تئوریمادیگراییدیالکتیکیرا در علوم طبیعینیز به کار گرفت. بسیاریاز کشفیات علمیقرن بیستم را پیش بینیکرد. وییکیاز پیشتازان و پایه گذاران تئوریمعرفت و جامعه شناسیعلم است. انگلس در تمام طول حیات اجتماعیخود فعالانه در مسایل سیاسیاروپا شرکت کرده و به عنوان هم رزم و هم سنگر مارکس، شناخته می‌شود.

 

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 7 =