.

آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی
.

زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه جان ری

جان ری(۱۷۰۵-۱۶۲۷) را همراه با لینه از بنیان گزاران اصلیعلم زیست شناسیسیستماتیک میشناسند. ویاندیشه انتخاب نوع را به عنوان واحد بنیادیجمعیت مطرح کرد و انواع و گروه هایبزرگتر را بر حسب نظامیکه به ادعایاو تسلسل عددی«نقشه خالق» بود در گروههایبزرگ طبقه بندیجایداد که البته بعضیاز این دسته بندیها غلط از کار در آمد.
ریآهنگر زاده ایبود که در بلک ناتلینزدیک برین تریدر اسکس انگلستان زندگیمیکرد. تعلیمات مقدماتیرا در همان برین تریدید و سپس در ۱۶ سالگیبه کاترین هال در کمبریج  وارد شد. پس از سه دوره درسی، خود را به کالج «ترینیتی» منتقل کرد و درآنجا تحت تربیت «جیمز دوپورت» استاد زبان یونان واقع شد.

ویهرچه بر سنش افزوده میشد، علاقه اش به تاریخ طبیعیبیشتر میشد و انرژیبیشتریرا صرف پروژه هایزیست شناختیمیکرد. در این ایام ریو شاگردانش برایمشاهده و مطالعه جانوران و گیاهان در انگلستان و ویلز و به ویژه در حومه کمبریج به گردش میرفتند. ریدر ۱۶۶۹ موفق شد تا گیاهنامه ناحیه کمبریج که نخستین اثر در نوع خود بود را بنویسد.
ریبه همراه شاگرد و ملازم همیشگیاش فرانسیس ویلوبای(۱۶۷۲-۱۶۳۵) یک تیم دو نفریتشکیل دادند که برایمطالعه و جمع آورینمونه هایجانوریو گیاهیبه اکناف سفر میکردند و بر اساس توافق، ریدر مورد گیاهان و ویلوبایدر مورد جانوران به تحقیق میپرداختند. ریمیوه، برگ و اجزایگل را به عنوان پایه رده بندیانتخاب کرد و برایمطالعات نظام یافته خود طرح مشخص تعیین کرد. ریدر ۱۶۶۷ کاتالوگ گیاهان بریتانیا را منتشرکرد که توصیف مشروحیاز گیاه نامه جزایر بریتانیا بود. در ۱۶۶۹ به عضویت انجمن سلطنتیبرگزیده شد و همراه با ویلوبایدر «مراودات فلسفی» مقاله ایبا عنوان «آزمایش هاییبر رویحرکت شیره در درختان» منتشر ساخت.

ریدر شاهکار خود درمورد ساختار، فیزیولوژی، توزیع و طرز رشد گیاهان اطلاعاتیثبت کرده است و ازحدود ۱۸۶۰۰ گیاه که در واقع تمام گیاهان شناخته شده آن زمان بوده نام برده است. ریدر ۱۶۸۴ کار ویلوبایرا در مورد پستانداران و خزندگان دنبال کرد و دست نوشته هایاو را در مورد ماهیان پس از ویراستاریدر ۱۶۸۶ منتشر ساخت. پژوهش هایریدر مورد «چارپایان و خزندگان» (۱۶۹۳) مهمترین کار جانورشناسیاو به حساب میآید. وینظریه ارسطو را در مورد تقسیم پستانداران به جانوران تک سم، زوج سم و انگشت دار نپسندید و به جایآن نظامیشامل دو دسته پیشنهاد کرد، سم داران و ناخن داران. بهترین اثر او در حیطه حشره شناسی«فلس بالان» نام داشت که سلسله مراتب حشرات را توضیح میداد.

در این هنگام سلامت ریتا حدودیاز دست رفته بود و ویبه ناچار به همراه زن و فرزندانش به میلاد گاه خود یعنی«بلک ناتلی» بازگشت. اما علاقه بیش از حد او به کار اجازه استراحت به او را نمیداد و چون خودش قادر به حرکت کردن نبود فرزندان و دوستانش را برایجمع آورینمونه یحشرات میفرستاد. به هر حال ویبا وجود موانع بسیار موفق شد مقاله ایدر مورد رده بندیحشرات تهیه کند که این مقاله در ۱۷۰۴ آماده انتشار شد.

از دیگر آثار ویمیتوان به «مباحثات مادیو الهی» اشاره کرد که مقاله ایاست در مورد سنگواره ها و دیگر جنبه هایزمین شناسیکه در ۱۷۱۳ و پس از مرگ ویمنتشر شد. او علیرغم کسالت ممتد تا ۷۸ سالگیزنده ماند و در ۱۸۴۴ به افتخار وی«انجمن ری» با هدف انتشار آثار او در مورد تاریخ طبیعیتأسیس شد.

کار جان ریدر گیاه شناسیو جانورشناسیاساسا بر پایه توضیح و رده بندیاستوار بود. او با رضایت خاطر، خویش را وقف مشاهده، متمایز ساختن، تعریف و نظم دادن اطلس هایگیاهیو جانوریمناطق مختلف به شیوه سیستماتیک کرد. ویتأکید داشت که رده بندیموجودات باید بر اساس ساختار صورت بگیرد نه بر اساس مشخصات غیر اساسیمانند رنگ و اندازه و شکل ظاهری. این رهنمود مهم بر نحوه برداشت بسیاریاز متأخرین تأثیر نهاد.

 

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 10 =

بستن