مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرار دادمشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان

0

((بسمه تعالی))

 

«« قرارداد مشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان »»

 

 

“”به استناد واگذاری مسئولیت اجرایی طرح ساماندهی گوشت مرغ به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران ، این قرارداد با مفاد ذیل فی مابین اتحادیه مرغداران گوشتی استان تهران با مدیریت آقایان …………………………….. به عنوان مدیر عامل و
…………………………. رئیس هیئت مدیره ، به شماره ثبت …………………….به آدرس ……………………………………………………………….
تلفن ………………………… و دورنگار……………………. و اتحادیه مرغداران گوشتی استان ……………………… به مدیریت آقایان
………………………… به عنوان مدیرعامل و…………………………. رئیس هیئت مدیره ، به شماره ثبت …………………….به آدرس ……………………………………………………………….تلفن ………………………… و دورنگار……………………. و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران به مدیریت آقایان حسین مقدم نیا مدیر عامل و محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره به شماره ثبت ……………………………..
و به آدرس ……………………………………………. تلفن ………………………… و دورنگار…………………….که من بعد دراین قرارداد به ترتیب اتحادیه تهران ، اتحادیه……………………..و اتحادیه سراسری نامیده می شوند ، منعقد و کلیه مواد و تعهدات در این قرارداد توسط هریک از طرفین مورد تایید و موافقت قرار گرفت و برای هریک از طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد .

ماده ۱ : موضوع قرارداد :

عبارتست از خرید وتحویل …………………………. تن مرغ زنده توسط اتحادیه ……………………….. به  نمایندگان  کشتارگاه های معرفی شده از سوی اتحادیه تهران .

ماده ۲: مدت قرارداد از تاریخ امضای قرارداد لغایت پایان اجرای طرح می باشد .

تبصره : استانهایی که بعد ازتاریخ ۲۶/۸/۸۶ و قبل از امضاء این قرارداد به اتحادیه تهران مرغ ارسال نموده اند مشمول این قرارداد می باشند.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد بر اساس میزان مرغ زنده تحویلی با نرخ فی ………………. ریال به ازای هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری مشخص وتعیین می گردد .

تبصره ۱ : هر مقدار مرغ زنده که روزانه توسط اتحادیه …………………………….. به کشتارگاههای اعلام شده اتحادیه تهران ارسال
می گردد در حساب فی مابین اعمال و مراتب توسط اتحادیه ……………………………. به اتحادیه تهران و اتحادیه سراسری کتباً اعلام می گردد .

تبصره ۲ :در صورت هرگونه تغییر درقیمت مرغ زنده نسبت به قیمت های فعلی بر اساس مصوبات ستاد مرکزی مراتب توسط اتحادیه سراسری به اطلاع دیگر طرفین قرارداد رسیده ومتمم قرارداد براساس نرخهای جدید تنظیم و اعمال می گردد

ماده۴ : تعهدات اتحادیه……………………….. :

 • اتحادیه …………………………… متعهد به اعلام کتبی مرغ زنده قابل حمل به اتحادیه تهران است بدینصورت که مرغ مازاد در یک هفته را که بطور تقریبی و به تفکیک روزانه تنظیم شده است .در پایان هفته قبل آن با اختلاف ۵%+ به اتحادیه تهران اعلام نماید .

 

 

 

۱

 

 • با توجه به تعهدات اتحادیه تهران به کشتارگاهها برای تامین مرغ زنده اتحادیه …………………………..موظف و متعهداست مقدار مرغ زنده اعلام شده خود را با اختلاف بند ۴-۱ دقیقاً تهیه و به کشتارگاههای اعلام شده از سوی اتحادیه تهران حمل نماید .هرگونه زیان و خسارات وارده  ناشی از کمبود ارسال مرغ به اتحادیه تهران مستقیماً متوجه اتحادیه ………………………………. خواهد بود و اتحادیه تهران هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
 • اتحادیه ………………………….. موظف است حداکثر۲۴ ساعت پس از ارسال مرغ به اتحادیه تهران مقدار وزن و بهای مرغ زنده را کتباً به اتحادیه سراسری و اتحادیه تهران ارسال نماید.
 • اتحادیه …………………………..به منظور حسن اجرای قرارداد چکی به میزان ……………………………….. میلیارد ریال در وجه اتحادیه سراسری قرار می دهد و در صورتیکه پس از بررسی از بابت اجرای قرارداد خساراتی به اتحادیه تهران وارد شده باشد اتحادیه سراسری این اختیار را دارد تا ازمحل چک یا مطالبات خسارات مربوطه را دریافت و به نسبت خسارت میزان پرداخت به اتحادیه تهران پرداخت نماید .

ماده ۵ : تعهدات اتحادیه تهران :

 • اتحادیه تهران ملزم و متعهد است نسبت به اعلام کتبی آدرس و ظرفیت کشتارگاههای طرف قرارداد خود جهت حمل مرغ زنده به اتحادیه ……………………………… اقدام نماید به ترتیبی که حداکثر اختلاف ظرفیت کشتار در کشتارگاههای معرفی شده از ۵%+ مرغ ارسالی بیشترنباشد .
 • اتحادیه تهران متعهد است ظرف مدت حداکثر ۴۰ روز پس از تاریخ تحویل مرغ زنده نسبت به واریز بهای مرغ تحویلی بر مبنای قیمت پایه تعیین شده درب مرغداری به حساب اتحادیه ……………………………… اقدام نماید .
 • چنانچه به هر دلیلی اتحادیه تهران نتواند در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهای مرغ تحویلی به اتحادیه …………..
  اقدام نماید ، موظف است ماهانه ۵/۱درصد کارمزد بصورت روز شماربابت تاخیر در پرداخت محاسبه و به حساب اتحادیه …………………….منظور و پرداخت نماید در هر شکل تسویه حساب هر محموله مرغ تحویلی نبایست
  بیش از ۲ ماه باشد.
 • اتحادیه تهران برای تضمین حسن اجرای قرارداد چکی به میزان ……………………………..میلیاردریال در اختیار اتحادیه سراسری قرار می دهد تا در صورت قصور در اجرای قرارداد که موجب ضرر و زیان به اتحادیه ……………………….. شود
  اتحادیه سراسری از محل چک مذکور و پس از بررسی نسبت به دریافت وجه چک و پرداخت به اتحادیه …………………………… اقدام نماید .
 • کلیه هزینه های افت بین راهی ( تلفات ، کاهش وزن ) هزینه های حمل و نقل مرغ از استان به تهران با توجه به بعد مسافت وضرر وزیان وارده به مجری طرح در موضوع این قرارداد به عهد ه اتحادیه تهران می باشد که از محل ۱۸۰ریال در یافتی از کشتارگاهها مطابق نظرستاد تامین خواهدشد، در هر شکل اتحادیه تهران متعهد است نسبت به پرداخت وجه به اتحادیه ……………………….. بر مبنای مرغ زنده درب مرغداری اقدام نماید .
 • اتحادیه تهران موظف است با توجه به قراردادهای فی مابین با کشتارگاهها نسبت به دریافت مبلغ ۱۸۰ ریال موضوع طرح ساماندهی مرغ از کشتارگاهها اقدام و نسبت به واریز آن به شماره حسابی که اتحادیه سراسری اعلام می دارد اقدام نماید .

تبصره  : در پایان حداکثر ۲ ماه اتحادیه تهران و اتحادیه سراسری مشترکاً نسبت به بررسی اجرای طرح خرید مرغ مازاد استانهای همجوار و ارسال آن به تهران اقدام و براساس مستندات و توافقات طرفین ضرر و زیانهای وارده به اتحادیه تهران محاسبه تا از محل ۱۸۰ ریال دریافتی وبر اساس مجوز ستاد پرداخت شود   .

 

۲

 

 

ماده ۶ : سایر شرایط و توافقات :

 • طرفین قرارداد ( اتحادیه تهران و اتحادیه ………………………………) با نظارت اتحادیه سراسری بر حسن اجرای طرح اجرای قرارداد موافقت کردند .
 • طرفین قرارداد، اتحادیه سراسری را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کردند.
 • طرفین قرارداد موافقت کردند یک نسخه از کلیه اقدامات و مستندات خود اعم از مالی ، اداری و حقوقی مرتبط با قرارداد را برای اتحادیه سراسری ارسال دارند .
 • اتحادیه ………………………………..موظف به تامین مرغ زنده با وزن حداقل ۱۸۰۰ گرم می باشد و چنانچه زیانی از بابت ارسال مرغ با وزن پایین تر از مقدار اعلام شده ایجاد شود متوجه اتحادیه …………………………. خواهد بود و اتحادیه تهران مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .

ماده ۷ : تعهدات اتحادیه سراسری :

 • اتحادیه سراسری مسئول نظارت بر حسن اجرای قرارداد می باشد .
 • اتحادیه سراسری مسئول پیگیری موارد و پیشنهادات طرفین قرارداد برای پیشبرد و بهبود اجرای قرارداد با دستگاههای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با قرارداد می باشد .
 • اتحادیه سراسری موظف است در پایان هر ماه نسبت به جمع بندی عملکرد ماه گذشته و با حضور طرفین قرارداد اقدام و کلیه موارد اجرایی و اشکالات و اختلافات احتمالی فی مابین را بررسی و حل و فصل نماید.

ماده ۸ : فورس ماژور :

در موارد فورس ماژور مانند حوادث غیر مترقبه ( سیل ، زلزله و برف و سرما و گرمای شدید و… ) و یا بخشنامه ها و دستورالعملهای دولتی و یا مصوبات مجمع و هیئت مدیره که موجب توقف اجرای قرارداد شوند ، اجرای قرارداد  به عنوان فورس ماژور تلقی گردیده و پس از رفع فورس ماژور با توافق طرفین قرارداد ادامه خواهد یافت .

ماده ۹ : مرجع حل اختلاف :

در صورتیکه به هر دلیلی در هنگام اجرای قرارداد بین اتحادیه تهران و اتحادیه ……………………….. اختلافی ایجاد شود ، ابتدا موضوع از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد ودر غیر اینصورت نظر اتحادیه سراسری به عنوان داور مرضی الطرفین قابل استناد و لازم الاجرا می باشد .

ماده۱۰ : این قرارداد در ۱۰ ماده و ۴ تبصره و ۱۷ بند و در ۳ نسخه تنظیم و حکم واحد داشته و  نزد طرفین قرارداد باقی و برای کلیه طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد .

 

 

 

اتحادیه مرغداران گوشتی استان              اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران             اتحادیه مرغداران گوشتی استان تهران

مدیرعامل                                مدیرعامل                                         مدیرعامل    

رئیس هیئت مدیره                    رئیس هیئت مدیره                                    رئیس هیئت مدیره

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     ۳

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات