مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرار دادنظارت بر عملیات ساختمانی

0

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی
شماره قرارداد : ……………..

تاریخ قرارداد : ………………..

این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ………………..

ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال :……………………….

ساکن : …………………………………….. تلفن …………… بعنوان مهندس ناظر ، ………………… ساختمان با اسکلت ………………….به تعداد …………………… طبقه جهت کاربری …………………….. واقع در ………………………………………..
با شرایط مندرج در زیر منعقد میگردد :

ماده ۱- موضوع قرارداد : نظارت بر عملیات ساختمانی ( طبق مفاد شیوه نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان(
ماده ۲- مبلغ قرارداد : قیمت خدمات مهندسی ساختمان طبق تعرفه مصوب سال جاری تعیین و به حساب سازمان نظام مهندسی توسط مالک واریز خواهد شد .

ماده ۳ – مدت قرارداد : از تاریخ ………………. ( تاریخ عقد قرارداد ) به مدت دو سال شمسی بوده و درصورتی که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیش از زمان فوق باشد ، ناظر موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار ، سازمان نظام مهندسی ، مراجع صدور پراونه اعلام و از سازمان نظام مهندسی درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار را نماید .

ماده ۴ – وظایف ناظر : طبق بند ۱۳-۲ شیوه نامه ماده ۳۳ ، ناظر ساختمان مکفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود را لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق برابر گزارشات مندرج در ماده ۸ گواهی نماید . ناظران هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیم نماید .

ماده ۵ – وظایف صاحب کار ( مالک ) : طبق ماده هفتم فصل سوم شیوه نامه ماده ۳۳ ، مالک یا صاحب کار برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند ، از مجری استفاده نمایند . مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد ، طبق بند ۷-۱-۴- فصل سوم ، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه و سایر بند ۷-۱-۱ لغایت ۷-۱-۱۵-۴ جزء وظایف و مسولیت های مجری ساختمان بوده و عدم انتخاب و معرفی مجری ساختمان توسط صاحب کار هیچگونه مسئولیتی بر ناظر ساختمان ایجاد نمی نماید .

ماده ۶- درصورت عدم وجود مجری ساختمان ، صاحب کار مکلف است قبل از هرگونه عملیات اجرایی ، اعم ازخاکبرداری و خاکریزی شروع عملیات ساختمانی ، اجرای پی سازی قبل از بتن ریزی ، اجرای اسکلت بندی و سقف های ساختمان قبل از بتن ریزی ، اجرای سفت کاری ، نازک کاری را کتبا” حداقل ۲۴ ساعت قبل از عملیات به ناظر اطلاع دهد و درصورت عدم اطلاع مالک یا مجری ، گزارشات عدم تطبیق عملیات با مشخصات فنی و نقشه اجرایی توسط ناظر به سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد .

ماده ۷ – چنانچه بدلیل پایان یافتن مدت قرارداد با فسخ یا ابطال آن و یا فوت ، حجر ، ناتوانی ناظر حقیقی « درصورت تایید مراجع قانونی » یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن ، ادامه کار ناظر غیر ممکن شود ، عملیات ساختمانی توسط مجری یا مالک متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود .

ماده ۸- مراحل گزارشات ساختمان

  • گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی
  • گزارش تایید تحکیم و پایداری سازی همجواری و پایان پی سازی
  • گزارش پایان اسکلت بندی و سقف های ساختمان
  • گزارش پایان سفت کاری ساختمان
  • گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان
  • گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان

 

ماده ۹ – این قرارداد در هرزمان با یک ماه اطلاع قبلی بر اساس ضوابط مندرج در شیوه نامه ماده ۳۳ ، قابل فسخ خواهد بود.

ماده ۱۰ – این قرارداد در سه نسخه تنظیم شده است که هرکدام حکم واحد دارند .

نام و امضاء مهندس ناظر ……………… نام وامضاء صاحب کار ………………….. نام و امضاء سازمان نظام مهندسی ……….
نسخه اول : ناظر ……. نسخه دوم : صاحب کار…….. نسخه سوم : نظام مهندسی ….

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات