آموزش دروس مهندسی برق آموزش دروس مهندسی عمران آموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماری آموزش دروس مهندسی شیمی آموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیک آموزش دروس مهندسی مخابرات آموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترل آموزش دروس مهندسی مواد آموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزی آموزش دروس رشته فیزیک آموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداری آموزش دروس زیست شناسی آموزش دروس علوم اقتصادی
آموزش ریاضیات دانشگاهی ● آموزش های رایگان آموزش دروس مشترک دانشگاهی
نمونه قرارداد

دانلود رایگان نمونه قرار دادمشاوره

 

تاریخ : ……….

شماره : ……….

 

قرارداد مشاوره

 

این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام  ……. و…… به شماره ثبت ………….. کد اقتصادی …………. به نمایندگی آقای مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران …….. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت آبرسانی ……….. به نمایندگی آقای ……………… فرزند ……………… شماره شناسنامه ……………. صادره از ……… به آدرس تهران ……….. کوچه ……….. تلفن ………. که منبعد در این قرارداد مشاور نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام مطالعات اولیه شامل جمع آوری اطلاعات لازم , محاسبات , نقشه های اولیه و نهایتاً طراحی سیستم آب خام کارخانه ……………. و ارائه محاسبات و نقشه های ایزومتریک نهایی محل هایی که می بایست در طراحی سیستم آب خام کارخانه در نظر گرفته شوند به شرح زیر :

۱-۱- حفاظت ـ بازرسی ـ بانک

۱-۲- امور اداری ـ عمران ـ سمعی و بصری

۱-۳- دفتر فنی ـ تلفنخانه ـ دفتر توزیع

۱-۴- مسجد ـ حمام ـ دفتر تعمیرات کوره ها ـ دفتر تعمیرات برق ـ سالن موتورپیچی

۱-۵- سالن ورزشی ـ بارگیر خانه

۱-۶- سالن کمپرسور آسیای لوشه ـ آسیاهای مواد خام ( ۱۲۰ و ۲۰۰ تنی ) .

۱-۷- پیشگرمکن های کوره های هزار تنی اول و دوم

۱-۸- اتاق فرمان کوره های هزار تنی اول و دوم

۱-۹- اتاق بلورها

۱-۱۰- آسیای سنگ بیرون و داخل ـ پمپ بنز

۱-۱۱- باسکول ـ تعاونی مصرف ـ مخزن مازوت ـ دستشویی های بارگیری

۱-۱۲- دفتر حفاظت گچساری ـ امور اداری گچساری ـ واحد جدید گچساری ـ اتاق برق گچساری ـ بلوک زنی گچساری .

۱-۱۳- نگهبانی معدن ـ ایستگاه گاز

۱-۱۴- آسیای سنگ ماسه سازی ـ ماسه سازی ـ آسیای کندی

۱-۱۵- موتوری معدن ـ تعمیرگاه موتوری معدن ـ دفتر معدن ـ دفتر ساختمانی ـ استراحتگاه کارگران خدمات .

۱-۱۶- گاراژ ـ پارکینگ گاراژ ـ سالن اجتماعات ـ انبار پاکت سازی ـ سوله جدید انبار ـ روشنایی

۱-۱۷- انبار کل

۱-۱۸- ریخته گری ـ نجارخانه ـ تعمیرات اساسی ـ انبار مطبوعات ـ اتاق روزکاران فیلتر .

پیشنهاد می کنیم :  دانلود رایگان نمونه وکالت برای رهن و اجاره ملک

۱۹-۱- تصفیه خانه ـ کمپرسور خانه ـ مرکز نیرو ـ اتاق روزکاران بارگیری ـ فولر

۱-۲۰- آسیاهای ( ۲۶ , ۴۵ , ۸۰ تنی )

۱-۲۱- اتاق پرسنل آب رسانی ـ بهره برداری و برق

۱-۲۲- چمن های داخل کارخانه و گچساری

۱-۲۳- ساختمان بهره برداری ـ آزمایشگاه

تبصره ۱ : لازم به ذکر است طراحی باید به گونه ای باشد که با حداقل هزینه ممکن قابل اجرا باشد .

تبصره ۲ : کلیه هزینه های طراحی که مربوط به شرکت گچ ماشینی می باشد توسط امور مالی کارخانه محاسبه و به حساب شرکت گچ ماشینی منظور خواهد شد .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت ۶۰ روز تعیین می گردد .

ماده ۳ )  مبلغ قرارداد

مبلغ کل موضوع قرارداد برابر با ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین می گردد .

ماده ۴ ) نحوه پرداخت

۴-۱- مبلغ قرارداد به عنوان علی الحساب در قبال اخذ چک شماره ………… عهده بانک صادرات شعبه انتهای قدمگاه به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مشاور پرداخت خواهد شد . چک مزبور در پایان کار و پس از تأیید ناظر قرارداد به مشاور مسترد خواهد شد .

۴-۲- ۳۰% از مبلغ قرارداد پس از ارائه دفترچه محاسباتی با تأیید ناظر قرارداد به مشاور پرداخت می گردد .

۴-۳- ۴۰% از مبلغ قرارداد پس از انجام کلیه کارهای موضوع قرارداد و ارائه نقشه های اجرایی به کارفرما , پس از تأیید ناظر قرارداد , مدیر بازرگانی و کسر کسورات قانونی به مشاور پرداخت می گردد .

۴-۴- ۱۰% باقیمانده مبلغ قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام کار پس از تحویل کامل موضوع قرارداد تا پایان دوران تضمین موضوع ماده ۶ قرارداد پرداخت خواهد شد .

ماده ۵ ) کسورات قانونی

۵-۱- از کلیه مطالبات مشاور ۵% به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

۵-۲- از کلیه مطالبات مشاور ۱۵% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده ۶ ) تضمین حسن انجام کار

پیشنهاد می کنیم :  دانلودرایگان نمونه قراردادمتن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی

از طرف مشاور چک شماره ……………. عهده بانک ……….. شعبه به مبلغ …………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

ماده ۷ ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس ………….. به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردد .

ماده ۸ ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر ۲% ( دو درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از ۱۰ روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده ۹ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۱۰) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده ۱۱ ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده ۱۲ ) تعهدات مشاور

۱۲-۱- مشاور موظف است استانداردهای معمول آبرسانی سازمان آب و فاضلاب استان ……. را در طرح رعایت نماید .

۱۲-۲- مشاور می بایست از کلیه نقشه های کلی و تفضیلی اجرایی و همچنین فنی اجرایی کار مطلع و دستور کارهای اجرایی که ضمن عملیات از طریق ناظر قرارداد به نامبرده ابلاغ می گردد را اجراء نماید .

پیشنهاد می کنیم :  دانلود رایگان نمونه قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

۱۲-۳- تأمین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز طرح به عهده مشاور می باشد .

۱۲-۴- مشاور مکلف است کلیه قوانین مقررات و ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار را مراعات نموده و کارکنان خود را ملزم به استفاده از وسائل ایمنی و بهداشتی نماید و مسئولیت هرگونه عواقب ناگوار ناشی از عدم رعایت این موارد به عهده نامبرده است .

۱۲-۵- مشاور مکلف است ضوابط و مقررات محیط کار کارفرما را مراعات نموده و در ساعات غیراداری فقط با اجازه کارفرما می تواند مبادرت به انجام کارهای محوله نماید .

۱۲-۶- تهیه نقشه پلان و ایزومتریک طراحی جدید لوله کشی آب به عهده مشاور می باشد .

۱۲-۷- مشاور ملزم به ضمانت طرح ارائه شده در عمل می باشد و در صورت عدم کارایی طرح در هنگام اجراء نامبرده موظف است ضمن طراحی جدید خسارات ناشی از تأخیر در کار و اجناس مصرفی را پرداخت نماید .

۱۲-۸- در هنگام اجرای طرح و عبور لوله های مربوطه در مسیرهای تعیین شده اگر به موانعی برخورد نمود طراحی را در آن قسمت به نحو مناسب و قابل اجراء تغییر دهد .

۱۲-۹- مشاور الزام به ارائه قیمت تمام شده یک لیتر آب مصرفی در صورت اجرای طراحی ارائه شده همراه با آنالیز مربوطه می باشد .

ماده ۱۳ ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده ۱۴ ) مواد و نسخ

این قرارداد در ۱۴ ماده و دو نسخه در کارخانه سیمان …………. تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

 

کارفرما                               بازرس

مدیرکارخانه ………….                            شرکت خدماتی صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
آموزش ICDL آموزش برنامه‌‌نویسی آموزش ریاضی عمومی ۱
آموزش اکسل Excel آموزش طراحی سایت آموزش ریاضی عمومی ۲
آموزش آفیس Office آموزش ساخت بازی موبایل آموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتی آموزش برنامه‌‌نویسی اندروید آموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کار آموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محور آموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجی آموزش راه‌اندازی و مدیریت سایت آموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازی آموزش طراحی و گرافیک کامپیوتری آموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

38 + = 42

بستن