مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

0

 

بسمه تعالی

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

 

این قرارداد بین مؤسسه:                                                                 با مشخصات: به شماره ثبت:                   به نشانی:                                                                                   به مدیریت خانم/آقای:                                 که در این قرارداد «مؤسسه» نامیده می‌شود از یک طرف و آقای/خانم:                           فرزند:                به شماره شناسنامه:               صادره از:                   به نشانی :

که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود از طرف دیگر و با شرایط زیر و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوبه جلسه مورخ

پیشنهاد بعدی

منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم آن لازم الاتباع است .

 

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌باشد که ارائه خدمات تحصیلی نظیر مشاوره، اخذ پذیرش مورد درخواست متقاضی، اقدام به درخواست ویزا ، کمک جهت اخذ روادید تحصیلی، کمک جهت اخذ ثبت اقامت و مانند آن می‌باشد.

 

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین می‌باشد.

 

ماده ۳: مبلغ قرارداد به شرح ذیل محاسبه می‌شود

بمنظور رعایت یکنواختی حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

۱ ) مشاوره بصورت رایگان می باشد.

۲ )هزینه‌های اخذ پذیرش، اخذ روادید و خدمات انتقال و اسکان در محل تحصیل به قرار زیر خواهد بود:

الف : اخذ پذیرش از دانشگاههای مورد تائید تا حداکثر ۵۰% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل

ب : اخذ روادید حداکثر ۲۰% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل

ج : ارائه خدمات راهنمایی، انتقال و اسکان اولیه دانشجو درمحل تحصیل ۳۰% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد

تبصره ۱ : در صورتیکه پذیرش از یکی از دانشگاههای ممتاز مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شود هزینه‌های بند الف بمیزان ۲۰ % قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۲ : سایر هزینه‌هایی که در موارد فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است (اعم از بلیط، فرمهای روادید و …) بصورت توافق طرفین خواهد بود.

 

ماده ۴: شرایط پرداخت مبلغ قرارداد

۱ ) ۵۰ % مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت می‌شود.

۲ ) ۵۰ % مبلغ قرارداد پس از انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

ماده ۵: تعهدات و مسئولیت‌های مؤسسه

۱ . ۵ _ ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)

۲ . ۵ _ ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم‌گیری متقاضی مؤثر می‌باشد.

۳ . ۵ _ بررسی صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی.

تبصره ۱ : مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می‌باشد.

تبصره ۲ : هر نوع قصور در بررسی صحت و تناسب مدارک یادشده به عهده مؤسسه خواهد بود.

۴ . ۵ _ اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع دانشگاهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای معتبر خارج و مورد تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۵ . ۵ _ مؤسسه برای اخذ ویزای تحصیلی، بنا به درخواست متقاضی، با هماهنگی دانشگاه مورد نظر و اداره صادر کننده روادید ، اقدام خواهد نمود.

۶ . ۵ _ مؤسسه بنا به درخواست کتبی متقاضی، اقدام به سایر خدمات مربوط از جمله :

اخذ، ثبت اقامت (Polic Registration) ، اسکان اولیه اجاره نمودن خانه، خرید وسایل اولیه و مورد نیاز زندگی و مانند اینها می‌نماید (حسب مورد).

تبصره ۱ : مؤسسه در صورت تاهل متقاضی جهت اخذ روادید همراهان، با پرداخت هزینه های مربوطه اقدام نماید.

۷ . ۵ _ مؤسسه پس از اخذ روادید و پایان اعتبار قرارداد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت.

تبصره ۱ : نماینده مؤسسه موظف است حداقل به مدت یکسال پس از شروع به تحصیل متقاضی خدمات مشاوره‌ای راهنمایی را در کشور محل تحصیل به متقاضی ارائه نماید.

تبصره ۲ : در مورد بند ۵٫۷ مؤسسه موظف است در صورت نیاز، اطلاعات لازم درمورد متقاضی در اختیار مراجع قانونی صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

 

ماده ۶: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی

۱ . ۶ _ متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه و اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر به مؤسسه تسلیم نماید.مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده وی می‌باشد.

۲ . ۶ _ متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع‌الخروج از کشور نباشد.

۳ . ۶ _ متقاضی موظف است برمبنای ماده ۴ این قرارداد حق‌الزحمه مؤسسه را در زمانهای تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی می‌باشد.

۴ . ۶ _ متقاضی موظف است در صورت انصراف از تحصیل یا عدم اجرای مفاد قرارداد و تمایل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود.

 

ماده ۷: تضمین حسن انجام تعهدات

۱ . ۷ _ برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات مؤسسه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی مؤسسه موضوع این قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمین معتبر به تشخیص کارگروه نظارت اقدام نماید. در صورت انجام کلیه تعهدات تصریح شده در قرارداد، توسط مؤسسه و یا تقاضای متقاضی بر حسب مورد، قرارداد خاص خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

 

ماده ۸: خاتمه قرارداد

در صورتی که مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفین عمل نماید، قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره ۱ : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفین نبوده و هیچ مغایرتی با استفاده از ضمانت مالی قرارداد به منظور جبران ضرر و زیان وارده به طرفین نخواهد داشت.

 

ماده ۹: فسخ قرارداد

۱ . ۹ _ در صورتی که متقاضی جهت اخذ پذیرش و سایر امور، مدارک غیر واقعی و یا جعلی به مؤسسه ارائه نماید، و یا به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر مرحله از اجرای تعهدات خود، قرارداد را به طور یکطرفه و بدون نیاز به هر گونه تشریفاتی فسخ و نسبت به و صول مطالبات خود اقدام نماید.

۲ . ۹ _ در صورتی که مؤسسه برای متقاضی، پذیرش تحصیلی دریافت نماید اما به هر دلیلی که منتسب به مؤسسه نمی‌باشد، برای متقاضی ویزای تحصیلی صادر نگردد، مؤسسه می‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضی اعلام نماید و پس از کسر کلیه هزینه‌های اعمال شده، الباقی مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

۳ . ۹ _ در صورتی که متقاضی به هر دلیلی که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته از زمان قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی و اخذ روادید منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر ده درصد (۱۰%) از مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش الباقی مبلغ پرداختی داوطلب را به وی مسترد نماید.

۴ . ۹ _ در صورتی که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از یک ماه از زمان امضای قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی منصرف گردد، وی موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذیرش باقیمانده مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

۵ . ۹ _ چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجرای تعهداتش بدون عذر موجه و قانونی نسبت به انجام آن قصور و تخلف نماید، متقاضی حق دارد قرارداد را به طور یکجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و علاوه بر دریافت کامل مبالغ پرداختی به مؤسسه، نسبت به وصول زیان و ضرر مادی و معنوی وارده بر حسب مورد از محل تضمین‌های پیش‌بینی شده در قرارداد اقدام نماید.

 

ماده ۱۰: موارد اضطراری

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده مؤسسه خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، مؤسسه مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را به نماید، در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هیچ‌یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.

 

 

ماده ۱۱: حل اختلافات

طرفین کوشش خواهند نمود، کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند، در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس وامور دانشجویان خارج (کارگروه نظارت) به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و مــــورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که موضوع توسط کار گروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می‌توانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

 

ماده ۱۲: نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهانامه‌ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده ۱۳: نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۲۱ بند و ۸ تبصره و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده که بین طرفین مبادله گردیده است و کلیه نسخه‌های آن اعتبار واحد دارند.م قرارداد / قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

 

 

 

مدیر عامل مؤسسه                                                                            متقاضی:

نام و نام خانوادگی                                                                               نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء                                                                                       امضاء:

تاریخ                                                                                               تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس دفتر نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور: تهران – شهرک قدس – خیابان هرمزان – نبش پیروزان – ساختمان جدید وزارت علوم – طبقه سوم

تلفن:۸۸۵۷۵۷۰۰

 

 

 

“لیست مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور”

 

آمریکا ۱۱۰۰ دلار
آلمان ۹۰۰ یورو
اطریش ۷۸۰ یورو
استرالیا ۱۴۰۰ دلار استرالیا
انگلستان (لندن) ۷۰۰ پوند
انگلستان (گروه الف ) ۶۲۰ پوند
انگلستان ( گروه ب ) ۵۸۰ پوند
انگلستان ( گروه ج ) ۵۵۰ پوند
بلژیک ۸۰۰ یورو
پاکستان ۳۵۰ دلار
کراچی ۳۵۰ دلار
ژاپن ۱۸۵۰۰۰ ین
سوئیس ۱۸۰۰ فرانک سویس
سوئد ۸۵۰۰ کرون سوئد
فرانسه ( پاریس ) الف ۸۲۰ یورو
فرانسه ( سایر ) ب ۷۴۰ یورو
هلند ۹۰۲ یورو
چین ۶۵۰ دلار
نروژ ۷۵۰۰ کرون نروژ
روسیه ( مسکو ) ۶۵۰ دلار آمریکا
روسیه ( سایر ) ۶۰۰ دلار
روسیه سفید ۶۵۰ دلار
دانمارک ۷۳۰۰ کرون دانمارک
ایرلند ۷۵۰ یورو
جمهوری آسیای میانه ۴۴۰ دلار
مجارستان ۵۵۰ دلار
لهستان ۵۵۰ دلار
یوگسلاوی ( کشورهای پنجگانه ) ۵۵۰ دلار
رومانی ۵۵۰ دلار
مالزی ۵۸۰ دلار
جزایر دومینیکن ۵۰۰ دلار
هندوستان ( دهلی بمبئی ) ۵۶۰ یورو
هندوستان (سایر ) ۵۱۰ یورو
اسپانیا ۶۰۰ یورو
ایتالیا (رم میلان ایتالیا) ۸۳۰ یورو
ایتالیا ( سایر ) ۸۰۰ یورو
کانادا (مونترال ونکوور اتاوا تورنتو) ۱۳۵۰ دلار کانادا
کانادا ( سایر ) ۱۲۰۰ دلار کانادا
فنلاند ۷۵۰ یورو
زلاند نو ۸۰۰ دلار
فیلیپین ۴۵۰ دلار
سودان ۴۵۰ دلار
کره جنوبی ۶۰۰ دلار
چک ۵۵۰ دلار
اسلواکی ۵۵۰ دلار
کوبا ۵۵۰ دلار
اسلوانی ۵۵۰ دلار
آفریقای جنوبی ۷۵۰ دلار
لبنان ۶۰۰ دلار
یونان ۷۰۰ یورو
سایر ۵۵۰ دلار

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات