مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت

0

قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت

 

مشخصات کارگاه

  • نوع صنعت یا فعالیت
  • انواع محصول
  • ظرفیت اسمی
  • نوع مالکیت
  • تعداد کل کارکنان
  • تعداد کارکنان مشمول قرارداد
  • جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کارکنان_____ ریال  /  جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ___ ریال
  • جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد_____ ریال / جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد _____ ریال
  • محل کارگاه
  • آدرس دفتر مرکزی

این قرارداد بین شورای اسلامی کار/ انجمن صنفی/ نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی: ۱-                             ۲-                                     ۳-                   

و کارفرما/ نمایندگان قانونی کارفرما به اسامی: ۱-                      ۲-                    ۳-

بر اساس آئین نامه مصوب مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۰ و ضوابط و روشهای اجرایی شماره ۲۴۷۳۸/ن مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۰٫ اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد:

ماده۱- مدت این قرارداد از تاریخ …………………. لغایت …………………. می باشد.

ماده۲- تولید مبنا در این قرارداد با روش …………………. تعیین گردیده و رقم آن معادل(با ذکر معیار سنجش) نفر ساعت می باشد.

ماده۳- درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که …………………. ماهه می باشد طبق فرمول بند (۵) ضوابط و روشهای اجرایی مزبور محاسبه می گردد.

ماده۴- سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به ازاء هر یک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روشهای اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود: (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود.)

ماده۵- چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل …………………. درصد می باشد، گردد. افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تاثیر خواهد کرد:

الف: به ازاء هر …………………. درصد افزایش ضایعات معادل …………………. درصد کل مزد ثابت/ مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد.

ب: به ازاء هر ………………… درصد کاهش ضایعات معادل …………………. درصد کل مزد ثابت/ مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد. (ضمنا محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد).

ماده۶- چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پائین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تاثیر خواهد گذاشت- ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد.

تبصره- به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نمایند کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از: تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد.

ماده۷- نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (۹) و تبصره مربوطه در ضوابط و روشهای اجرائی مزبور صورت می گیرد.

ماده۸- چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذاری، نیروی کار، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت تولید مبنا موثر باشد، بوجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد.

ماده۹- به منظور نظارت به حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود: (نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته)

ماده۱۰- این قرارداد مشتمل بر ………… ماده و ………… تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل ………… برگ در ………….. نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ   ………… به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا     می باشد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسلامی کار

نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی/ نمایندگان رسمی و منتخب کارگران نمایندگان قانونی کارفرما

توضیحات راجع به این قرارداد:

الف- پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده ۹ این قرارداد با توجه به ضوابط و روش های اجرایی آئین نامه الزامی نیست.

ب- این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تایید یک نسخه تنظیم و پس از تایید یک نسخه آن در مرجع ذیربط در وزارت کار و امور اجماعی نگهداری می شود.

ج- پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آئین نامه مانعی ندارد.

********

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات