مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد مشخصات پیمان

0

ماده ۱) موضوع پیمان

عبارتست از خرید ۳۰۰/۰۰۰جفت دستکش پارچه ای (موضوع درخواست خرید ۱۳۸۷۷۱۰ ) طبق مشخصات فنی پیوست

تبصره ۱) فروشنده موظف است براساس مشخصات فنی پیوست نسبت به ارسال نمونه اقدام نماید.

تبصره ۲) جهت اقلام خارجی ارائه اسناد ومدارک معتبر همچنین اسناد گواهی کیفیت ومبدا وگمرکی در زمان تحویل کالا الزامی است.

تبصره۳) خریدار مجاز است مقدار قرارداد را به میزان ۲۵% افزایش یا کاهش دهد.

تبصره ۴) خریدار مجاز است تعداد درخواستی را بین یک یا چند فروشنده واجد شرایط تقسیم نماید

پیشنهاد بعدی

تبصره۵) خریدار مجاز به کنترل و نظارت موضوع قرارداد (بازدید از مراحل تولید) جهت رعایت دقیق مفاد قرارداد می‏باشد. ملاک نهایی تایید محموله در محل تخلیه می‏باشد.

تبصره ۶) درصورت افزایش تا سقف ۲۵% فروشنده موظف به تحویل آن براساس قیمت قرارداد خواهد بود و چنانچه افزایش بیش از ۲۵% باشد قیمت کالای تحویلی مازاد بر ۲۵% به نرخ روز با توافق فروشنده و تصویب خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۷) با توجه به پیش پرداخت دریافتی, فروشنده حق هیچگونه افزایش قیمت تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت.

تبصره۸) درصورت برابری قیمت وکیفیت نمونه داخلی در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹ ) در صورت عدم تطبیق محموله با نمونه تاییدشده، بنا به تشخیص مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نسبت به کسر جریمه یا عودت محموله اقدام خواهد شد. بدیهی است کلیه مسئولیت‏های ناشی از این امر و تاخیر احتمالی به عهده فروشنده است.

 

ماده ۲) مدت پیمان

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد و اعلام خریدار به فروشنده برای دریافت پیش پرداخت، حداکثر هفت (۷) ماه تعیین می‏گردد.

تبصره) بدیهی است در صورت عدم وصول پیش دریافت توسط فروشنده, مدت اجرای قرارداد از تاریخ چک صادره از طرف خریدار خواهد بود.

 

ماده۳) نحوه پرداخت و ضمانت حسن اجرای پیمان

نحوه پرداخت بهاء مورد معامله بشرح ذیل می‏باشد:

۱-۳) ۳۰ %کل مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت پس از امضاء قرارداد در قبال اخذ اسناد تعهدآور لازم، بعنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت می‏شود. (بدیهی است اسناد تعهدآور مذکور پس از اتمام مدت قرارداد و تحویل کل موضوع قرارداد و تایید مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست خریدار به فروشنده عودت می‏گــردد.)

۲-۳) الباقی مبلغ قرارداد پس از تحویل قطعی هرمحموله اقلام موضوع قرارداد و تایید مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست خریداردر سیستم erp وکسر نسبی پیش پرداخت به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ) بدیهی است فروشنده بمنظور رسیدن خریدار به حقوق حقه خود درصورت عدم انجام تعهد و وصول پرداختها و خسارات که طلب خریدار از فروشنده میباشد اسناد تعهدآور لازم را ( ۱۰%کل مبلغ قرارداد) ، در زمان امضاء قرارداد به خریدار تسلیم می‏نماید که تا پایان مدت قرارداد نزد خریدار باقی خواهد ماند و درصورت تشخیص تخلف فروشنده توسط خریدار از هر یک از مفاد این قرارداد خریدار حق خواهد داشت اسناد مذکور را بنفع خود برداشت نماید. بدیهی است درصورت صحت اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد اسناد مذکور پس از پایان مدت قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

 

ماده ۴ ) نحوه تحویل

فروشنده متعهد است موضوع قرارداد را ظرف ۷ ماه واولین محموله حداکثر ۲ ماه پس از امضاء قرارداد و دریافت پیش پرداخت به خریدار تحویل نماید ( پس از ۲ ماه ۵۰/۰۰۰جفت ومتعاقبآ ۵۰/۰۰۰جفت برای هرماه طی   محموله های ۱۰/۰۰۰جفتی).

تبصره ۱ ) محل تحویل کالای موضوع قرارداد در محل انبار خریدار می‏باشد.

تبصره ۲ )هزینه بارگیری وبسته بندی مناسب (لازم به توضیح است بسته بندی نهایی در پالت قرارگیرد) موضوع قرارداد و سایر هزینه های مربوط به حمل بعهده فروشنده می‏باشد.

تبصره ۳ )چنانچه خریدار در طول مدت زمان قرارداد به هر دلیل خواستار عدم ارسال محموله از سوی فروشنده گردد روزهای اعلام شده از سوی خریدار(منحصرا اعلام کتبی) شامل مدت زمان قرارداد نگردیده و جریمه عدم تاخیر به فروشنده تعلق نمی گیرد.

 

ماده ۵) جرایم

۱-۵) جریمه تاخیر:

چنانچه فروشنده بنا به تشخیص خریدار تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده گرفته است بموقع و در مدت زمان تعیین شده به انجام نرساند به ازای هر روز تاخیر معادل یک در هزار مبلغ همان محموله بعنوان جریمه از مطالبات و اسناد تعهدآور وی کسر و به نفع خریدار ضبط خواهد شد و در صورتیکه این تاخیرات بیش از یک ماه بطول انجامد خریدار می تواند قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نمایـــد

۲-۵) جریمه افت کیفی:

درصورت عدم تطابق محموله ارسالی با نمونه تایید شده بنا به تشخیص مدیریت ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست، نسبت به اخذ جریمه به نسبت افت کیفی تا سقف %۳۰ (سی درصد) مبلغ همان محموله اقدام خواهد شد. حداکثر جریمه %۱۰ (ده درصد) مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

 

ماده ۶ ) عدم انجام تعهدات

درصورتیکه فروشنده به هر علت بغیر از فورس ماژور از تحویل کالا خودداری نماید متعهد است نسبت به اعاده پیش پرداخت خریدار و جبران ضرر و زیان حاصله براساس نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی بعلاوه جریمه دیرکرد مذکور در ماده ۵ فوق در مدت زمان اعتبار قرارداد اقدام نماید و اسناد تعهدآور دریافتی از فروشنده بابت پیش پرداخت به حیطه وصول درخواهد آمد.

 

ماده ۷) فسخ پیمان

چنانچه فروشنده بنابه تشخیص خریدار دقت لازم را در انجام هر یک از مفاد قرارداد و یا وظایف خود اعمال ننماید، خریدار به فروشنده اخطار کتبی ارسال کرده و چنانچه فروشنده نواقص اعلام شده را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اخطاریه برطرف ننماید، خریدار مجاز است قرارداد حاضر را به صورت یک جانبه فسخ نماید. در این صورت کلیه خسارتهای احتمالی خریدار که در اثر قصور فروشنده اعمال شده باشد, از محل تضمینات و سایر مطالبات فروشنده قابل تامین خواهد بود.

ماده۸) بازرسی و کنترل

خریدار مجاز خواهد بود در طول مدت پیمان از مراحل مختلف تامین اقلام موضوع پیمان و یا تولید آنها بازدید نماید و فروشنده متعهد می‏گردد کلیه امکانات لازم را در این خصوص در اختیار کارشناسان مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست خریدار قراردهد و این بازرسی از تعهدات و مسئولیتهای فروشنده نخواهد کاست.

 

ماده ۹) شرایط شرکت در مناقصه

۱-۹) برای ضمانت شرکت در مناقصه تضمینی معادل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به یکی از روش‏های ذیل از کلیه شرکت کنندگان در مناقصه اخذ می‏گردد:

الف – ضمانت نامه بانکی به مدت اعتبار حداقل سه ماه ازتاریخ صدور اعتبارداشته ودر آن قید شده باشد در صورت لزوم از تاریخ اتمام اعتبار حداقل برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد و در وجه شرکت سایپا وبدون هیچگونه خط خوردگی ارائه گردد.

ب – چک تضمینی بانکی در وجه شرکت سایپا و به حواله کرد متقاضی

ج – ضمانتنامه یا چک بانکی باید حتما” پرفراژ شده وممهور به مهر بانک مربوطه باشد.

د – درصورت ارائه ضمانتنامه به نام شخص باید مهر شرکت مربوطه با امضاء مجاز شرکت در ظهر ضمانتنامه درج گردد.

۲-۹) هزینه چاپ آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد

۳-۹) پس از مشخص شدن رتبه های اول ، دوم و سوم مناقصه ، چک سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد گردید. چنانچه برندگان این مناقصه از امضاء پیمان امتناع ورزند ، وجه ضمانت شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت سایپا ضبط خواهد شد.

۴-۹) شرکت سایپا در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۵-۹) شرکت سایپا به پیشنهادات مبهم و بدون نمونه به تعداد اعلام شده یا بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر نخواهد داد.

۶-۹) کلیه صفحات مشخصات پیمان می‏بایست از طرف شرکت کنندگان مهر و امضاء شده و همراه با قیمتهای پیشنهادی و سایر مدارک درخواستی در داخل پاکت سربسته (دو پاکت ” الف” و” ب”) حداکثر تا تاریخ مندرج در ذیل به دبیرخانه شرکت سایپا تحویل گردد. لازم به توضیح است پاکت “الف” حاوی مشخصات پیمان مهرشده و ۱۰جفت نمونه دستکش پارچه ای پیشنهادی به همراه سوابق وروزمه کاری ,کاتالوگ, مشخصات فنی , کپی رسید چک تضمین , نشانی دقیق محل کار شماره تماس برگه نمایندگی در صورت نیاز وپاکت “ب” حاوی برگ پیشنهاد قیمت (ممهور به مهر وامضا” شرکت کنندگان) می باشد.

۷-۹) چک شرکت در مناقصه می بایست بصورت جداگانه (پس از رویت مسئول مربوطه) توسط شرکت کنندگان به صندوق امور مالی شرکت سایپا تحویل گردیده و رسید دریافت گردد.

۸-۹) شرکت سایپا مجاز است جهت تامین اقلام مزبور از طریق یک یا چند منبع اقدام نماید.

۹-۹) فروشنده مسئولیت کامل حسن اجرای موضوع پیمان را بر عهده دارد.

۱۰-۹) فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار اجرای عملیات موضوع پیمان را به غیر واگذار کند.

۱۱-۹) ارسال پیشنهاد قیمت دقیقاٌ مطابق با مشخصات و موارد مطروحه می بایست باشد.

۱۲-۹) ارسال ۱۰جفت نمونه به همراه پاکت الف الزامی است.

تبصره) بدیهی است پیشنهاداتی که بصورت مشخص شده تهیه و ارائه نگردند، از گردونه مناقصه حذف خواهند شد.

ماده ۱۰) تاریخ و ارائه پیشنهادات

تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز ————– می‏باشد.

 

ماده ۱۱) محل ارائه پیشنهادات

آدرس : …………………………………………………………………………..

 

برگ پیشنهاد قیمت

 

شرکت

 

اینجانب نام :                                                 شهرت :                             به نمایندگی از ————

پیمانکاری

متعهد می‏گردم با توجه به مشخصـات پیمان و موارد خواسته شده از طرف شرکت سایپا نسبت به تهیه و تحویل محموله دستکش پارچه ای مورد درخواست شرکت سایپا (طبق مشخصات درخواستی) براساس جدول قیمتی ذیل اقدام نمایم.

 

ردیف

شرح ومشخصات کامل کالا

واحد

مقدار

بهای واحد بهای کل
۱

دستکش پارچه ای

جفت

۳۰۰/۰۰۰

   

جمع کل مبلغ به ریال :

 

 

شماره تلفن :                                                     شماره دور نویس :

 

نشــــانی :

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات