مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد شرکت سهامی بیمه آتش سوزی

0

 

بیمه نامه

آتش سوزی                             شرکت سهامی بیمه ……………………

شرکت سهامی بیمه ………………….. طبق پیشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بیمه گذار به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خساراتی که به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید.

نام بیمه گذار

نشانی بیمه گذار

مورد بیمه                                                           نوع مورد بیمه: غیر صنعتی

محل مورد بیمه

شماره بیمه نامه                                                               تاریخ صدور

شماره سال قبل                                                               نمایندگی

مدت بیمه               تاریخ شروع                                   تاریخ انقضاء

خطرات مورد تعهد: حریق، انفجار، صاعقه
شرح مورد بیمه ارزش و مورد بیمه نرخ
مورد بیمه عبارتست از ساختمان و اثاثیه و لوازم اداری دفتر مرکزی که متعلق به بیمه گذار بوده واقع در محل مورد بیمه و بشرح ذیل:

۱- ساختمان دفتر مرکزی کلا به ارزش:

۲- اثاثیه و لوازم اداری کلا به ارزش:

۳- حداکثر هزینه پاکسازی محل مورد بیمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ:

توضیحات به شرح پیوست که جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد.

 

 

۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰۰

 

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

 

 

۱/۸۲

۱۳/۸۲

 

۰/۹۱

۳% عوارض شهرداری: -/۲۰/۰۵۵ جمع به عدد ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰  
جمع کل سرمایه به حروف: نهصد و شصت میلیون ریال    
مبلغ حق بیمه به حروف: چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و پنجاه و نه ریال ۴/۷۵۸/۱۵۵  

 

 

 

توضیحات منظم به بیمه نام آتش سوزی

 

توضیحات مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ………………. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد بشرح زیر:

 

توضیحات:

  • نرخ حریق، صاعقه، انفجار ۷/۰در هزار، نرخ زلزله ۱۲/۱در هزار، نرخ سرقت با شکست حرز ۱۲در هزار محاسبه و منظور گردیده است.
  • بنا به اظهار بیمه گذار سازه ساختمان مورد بیمه از اسکلت فلزی می باشد.
  • با عنایت به ماده ۱۳شرایط عمومی مندرج در ظهر بیمه نامه خسارتهای مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثنای سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می باشد و استثنای زمین لرزه مندرج در بند ۲ماده ۳۱شرایط مذکور شامل این بیمه نامه نخواهد بود. ضمنا از خسارتهای ناشی از زلزله ۱۵% بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشیز) کسر خواهد شد.
  • حداکثر تعهد شرکت بیمه در مقابل خسارات ناشی از خطر زلزله ۸۰% مبلغ مورد بیمه در هر حادثه می باشد.
  • مورد بیمه بند ۲بیمه نامه علاوه بر خطرات حریق، صاعقه، انفجار، زلزله در مقابل خطر سرقت با شکست حرز نیز بیمه می باشد.
  • بیمه گر موافقت می نماید که بیمه گذار مبلغ ……………….. ریال از حق بیمه را نقدا و ما بقی را در ۶قسط ………………… ریالی به سررسیدهای …………………. الی …………………. پرداخت نماید چنانچه هر یک از اقساط مذکور در سررسیدهای معینه پرداخت نشود بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بیمه نخواهد داشت.
  • گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه با نفت، گاز، گازوئیل و برق مجاز می باشد.

 

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات