مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

0

بنام پروردگارهستی
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

 

به تاریخ ۰۰/۰۰/۱۳۰۰ این قرارداد بین شرکت . . . به نمایندگی جناب آقای  . . . به نشانی : دفتر مرکزی – . . . ساختمان شماره. . . به شماره تلفنهای . . . – . . .  که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف , و شرکت ……. که به شمـاره …… در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود به نشانی : دفتر مرکزی . .  به شماره تلفنهای . . .  که از طرف دیگر , وفق شرایط و مفاد ذیل منعقد گردید.

 

ماده یکم – موضوع قرارداد

۱-۱ پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پیوست شماره ۱ و صورتجلسه های تنظیمی شامل لیست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهیزات مورد قرارداد

۱-۲ سرویس , نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت افزاری و سیستم های مندرج در پیوست شماره یک ( پیوست شماره ۱ شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما میباشد ) .

۱-۳ مشاوره در امور انفورماتیکی (کامپیوتر های سرور ، طراحی شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار)

۱-۴ تهیه , نصب , راه اندازی و سرویس و نگهداری تجهیزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

۱-۵ تهیه,نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی کامپیوترها ( Link ) .

۱-۶ تهیه تجهیزات کامپیوتری . ۱-۷ اجرای تمامی بندهای ۱-۱ الی ۱- ۶ جهت دفتر . . .  واقع در خیابان . . . به شماره تلفن . . .  لازم الاجرا میباشد . ( طبق نیاز کارفرما )

 

ماده دوم – مدت قرارداد

۲-۱ قرارداد حاضر از تاریخ . . . / . . . / ۱۳  الی . . . / . . . / ۱۳ به مدت یک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا می‌باشد.

۲-۲ در صورت انقضاء مهلت یاد شده ؛ قرارداد فوق قابل تمدید بوده و چنانچه تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد , هیچ یک از طرفین نسبت به فسخ آن اقدام نکنند , به مدت یک سال دیگر ؛ قرارداد تمدید شده تلقی میگردد .

تبصره ۱: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما میگردد .

 

ماده سوم – تعهدات پیمانکار

۳-۱ پیمانکار متعهد میگردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما , در اسرع وقت اقدام به رفع ایراد نماید .

تبصره ۲ : در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل ؛ پیمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عیب یابی نماید , بدیهیست تبصره فوق جهت دفتر تهران و آدرس قید شده در قرارداد میباشد .

تبصره ۳ : به جهت آنکه ارائه سرویس جهت دفتر ……………….. نیز در محدوده قرارداد فوق میباشد ( طبق بند ۱-۷ ) , از اینرو هماهنگیهای لازم جهت ارائه خدمات و رفع مشکلات میبایست از سوی دفتر مرکزی به دلیل عدم تلاقی در نحوه انجام خدمات ( همزمان ) توسط نماینده معرفی شده ( بند ۴-۱ ) انجام گیرد . ( طبق نیاز کارفرما )

تبصره ۴ : پیمانکار نهایت سعی خود را جهت ارائه سرویس به هر دو آدرس خواهد نمود , اما هیچگونه تعهدی جهت ارائه سرویس همزمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل همزمان تعیین اولویت با نماینده تام الاختیار کارفرما میباشد . ( طبق نیاز کارفرما )

۳-۲ پیمانکار متعهد میگردد کلیه تجهیزات مورد قرارداد ( پیوست شماره ۱ ) را سرویس و کنترل کمی و کیفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نماید .

۳-۳ تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

تبصره ۵ : در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار , مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه میگردد اما پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده شده باشد ( تحت الحمایه پیمانکار باشد ) .

۳-۴ پس از انجام سرویس و یا تعمیرات ؛ سیستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پیمانکار پلمپ میگردد .

۳-۵ اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتیکه زمان تعمیر بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر میباشد .

۳-۶ پشتیبانی از نرم افزارهای مورد توافق در این قرارداد ( صورتجلسه تنظیمی ) به عهده پیمانکار میباشد .

تبصره ۶ : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفلهای نرم افزاری ) و یا نرم افزارهای تحت الحمایه شرکتهای نرم افزاری (داخلی و خارجی) مشمول این قرارداد نمیگردد .

تبصره ۷ : نرم افزارهای خاص ؛ نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکتهای داخلی و خارجی شامل این قرارداد نمیباشد .

۳-۷ حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس ( آدرس قید شده از کارفرما “دفتر مرکزی” ) توسط پیمانکار انجام میپذیرد.

تبصره ۸: هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده بعهده کارفرما میباشد .

۳-۸ پیمانکار متعهد میگردد نهایتاً یکماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند ۱-۴ و ۱-۵ با در نظرگرفتن تمامی موارد منجمله تعیین قیمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری ادواری ( یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما ) ارسال نماید .

۳-۹ پیمانکار متعهد میگردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاههای موضوع قرارداد را ویروس یابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ویروسی اقدام نماید .

تبصره ۹ : نرم افزار ویروس یاب برای بار اول بصورت رایگان نصب و راه اندازی میگردد و به روز نگهداری نرم افزار یا تغییر آن طبق شرایط تبصره ۱۱ از ماده ۴-۲ انجام میپذیرد .

۳-۱۰ پیمانکار جناب آقای مهندس …. بعنوان نماینده تام الاختیار این (مرکز ، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگیهای لازم به کارفرما معرفی مینماید.

 

ماده چهارم تعهدات کارفرما

۴-۱ کارفرما متعهد میگردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت ۱۰ روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید .

تبصره ۱۰  : فقط درخواستهای نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد میباشد لازم الاجراء بوده ودرخواستهای دیگر عوامل که به تائید مدیریت ( کارفرما ) نرسیده باشد , فاقد ارزش میباشد و پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال درخواستهای افراد متفرقه ندارد .

۴-۲ کارفرما متعهد میگردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس , به هیج عنوان از دیسکت و یا CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس یاب استفاده ننماید .

تبصره ۱۱ : نرم افزار ویروس یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه , نصب و راه اندازی میگردد .

تبصره ۱۲ : در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ویروسی ؛ پیمانکار هیچگونه تعهدی نداشته و مسئولیت آن با کارفرما میباشد .

۴-۳ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی , در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار .

۴-۴ کارفرما تعهد مینماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق در ماده۵ را به صورت منظم و بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.

۴-۵ پرداخت صورتحسابهای ارسالی و مبلغ تعیین شده در قرارداد حداکثر تا مدت ۳ روز بعد از تاریخ صورتحساب به پیمانکار .

۴-۶ کــارفرما متعهد میگردد اقدامات و همکاریهای مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار ( مربوط به مفاد بند ۱-۳ قرارداد ) و در صورت تایید آن به عمل آورد .

۴-۷ کارفرما تعهد مینماید اقدامات و همکاریهای مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای ۱-۴ و ۱-۵ را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و در صورت تایید آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نیاز کارفرما )

۴-۸ کارفرما متعهد میگردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاههای تحت الحمایه پیمانکار را ننماید .

۴-۹ مشاوره با پیمانکار در مورد هر گونه تغییر و تحول و یا خرید , نصب و راه اندازی هر گونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری.

تبصره ۱۳: کلیه دستگاهها و تجهیزات جانبی که توسط پیمانکار تهیه , نصب و راه اندازی گردد ؛ بر اساس یک الحاقیه که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت و هیچگونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهیزات جدید اعمال نخواهد شد .

تبصره ۱۴ : کلیه دستگاهها وتجهیزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهیه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نیاز ) طی توافق جداگانه و بر اساس یک الحاقیه جدید که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید , تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت .

 

ماده پنجم مبلغ قرارداد

۵-۱ حق الزحمه پیمانکار در قبال خدمات مندرج در این قرارداد , ماهیانه . . . ریال ( . . .  ریال ) بصورت خالص میباشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت میگردد .

تبصره ۱۵: حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ریال (  . . . ریال ) پس از امضاء قرارداد و پیش از آغاز کار به پیمانکار پرداخت میگردد .

۵-۲ مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعیین شده منظور گردیده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمین وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

۵-۳ مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعویضی نمیباشد و هزینه قطعات تعویضی و لوازم مصرفی , طی صورتحساب جداگانه ای از طرف پیمانکار اعلام میگردد و بدیهیست کارفرما طبق ماده ۴-۵ عمل خواهد نمود .

 

ماده ششم تجهیزات , دستگاهها و سیستمهای موضوع قرارداد

۶-۱ لیست اولیه تجهیزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پیوست شماره یک مشخص گردیده است و لیست نهائی از کلیه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان پیمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

 

ماده هفتم فسخ قرارداد

۷-۱ هر یک از طرفین قرارداد میتوانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دلیل فسخ قرارداد , طی مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .

 

ماده هشتم قوه قهره ( فورس ماژور )

۸-۱ هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه قهره , نه تنها برای هر یک از طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز غیر ممکن شود طرفین میتوانند با اعلام کتبی ؛ طی مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده یا آن را فسخ نمایند ( در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفین قرارداد هیچگونه ادعایی منجمله خسارت نخواهند داشت ) .

 

ماده نهم حق واگذاری

۹-۱ پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد ؛ در صورت انجام این امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی میگردد و علاوه بر آن ( پیمانکار ) محق به دریافت هیچگونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دریافت نموده ) نخواهد بود .

 

 

ماده دهم سایر شرایط

۱۰-۱ در صورت عجز پیمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده ۷-۱ محفوظ میدارد .

۱۰-۲ پیمانکار محرم کارفرما میباشد و فایلهایی که در اختیار پیمانکار قرار میگیرد ( به هر صورت ) میبایست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهایت سعی انجام گیرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پیمانکار بوده ) خیانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پیمانکار خواهد بود .

۱۰-۳ کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پیمانکار میباشد .

۱۰-۴ خسارات عمدی و یا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سیستم به عهده کارفرما خواهد بود .

۱۰-۵ خسارات ناشی از تعمیرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما میباشد .

۱۰-۶ پیمانکار هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سیل و حوادث غیر مترقبه ندارد .

۱۰-۷ خسارات ناشی از حمل و نقل سیستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما یا افراد متفرقه , بعهده کارفرما میباشد .

 

ماده یازدهم نشانی طرفین

۱۱-۱ نشانی طرفین قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گردیده ؛ و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده , ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد .

 

ماده دوازدهم فسخ پیمان

۱۲-۱ کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات و مفاد آن بین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره حل و فصل نمود , موضوع اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح قانونی قابل پیگیری و اجرا میباشد.

 

ماده سیزدهم تبادل پیمان

۱۳-۱ این قرارداد در ۱۳ ماده و ۱۵ تبصره و ۱ برگ پیوست و در دو نسخه واحدالمتن و الاعتبار تنظیم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء والاتباع است .

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات