مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد حق التدریس

0

قرار داد حق التدریس


ماده ( ۱ ) – زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد .

 ماده (۲ ) – میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیات امنای دانشگاه ههای منطقه می باشد که در مقابل گواهی انجام کار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشکده قابل پرداخت است .

 

تبصره : پرداخت کامل حق التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحان همان نیمسال می باشد .

 

 ماده ( ۳ ) – تعهدات مدرس :

 

  • أ‌   – خانم / آقای …………………………..بموجب این قرارداد موظف است طبق برنامه ای که از طرف دانشکده تعیین می شود برای تدریس درس حضور یافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات کتبی و نمرات امتحانی را در ظرف ۱۰ روز به دانشکده تحویل نماید . چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود مدرس مکلف است با اطلاع قبلی دانشکده جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و در صورت غیبت موجه برای جلسات تشکیل نشده حق التدریس پرداخت نخواهد شد و مدرس مکلف به جبران جلسات تشکیل نشده با اطلاع دانشکده می باشد ، و برای این جلسات فقط نصف حق التدریس را دریافت خواهد کرد . در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به عللی خارج از اراده و بدون اطلاع قبلی وی برای جبران جلسات تشکیل نشده   موسسه می تواند با توافق مدرس اقدام نماید و مدرس می تواند برای تدریس این جلسات اضافی     حق التدریس اضافی مطالبه نماید
  • ب‌   – شرکت در جلسات امتحانی که عند الزوم از طرف دانشکده در ارتباط با دروس موضوع این قرارداد تشکیل می شود اجباری و جزء وظایف آموزشی مدرس محسوب می گردد .
  • ت‌   – مدرس نمی تواند تعهدات مندرج در این ماده را به صورت کلی یا جزیی به غیر واگذار نماید .
  • ث‌   – مدرس تعهد می نماید که مجموع ساعات تدریس وی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات مندرج در آئین نامه حق التدریس اساتید مدعو تجاوز ننماید

 

ماده (۴ ) –   تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضع مدرس بصورت عضو هیات علمی موسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد موید هیچگونه سمت رسمی دانشگاهی نمی باشد .

 ماده ( ۵ ) – موسسه می تواند در صورتی که صلاح بداند این قرارداد را با اطلاع قبلی یک ماهه فسخ نماید .

 ماده (۶ ) – در صورتی که مدرس قرارداد را بدون رعایت ماده ۵ فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در کلاس درس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید ، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم می شود دو برابر وجوهی را که به موجب این قرارداد دریافت داشته است به دانشگاه مسترد دارد .

 

تبصره : تشخیص عذر موجه به عهده دانشگاه می باشد .

 

 

مهر و امضاء رئیس یا معاون آموزشی دانشکده

مهر و امضاء مدیر گروه

امضاء مدرس

 

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات