مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

1

 

                                                                                                                تاریخ:

                                                                                             شماره قرارداد:

« بسمه تعالی »

توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

 

این توافقنامه فیمابین شرکت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمایندگی ……………………. با سمت مدیرپژوهش،توسعه وفناوری که از این پس در این توافقنامه (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف و…………………………………………..به آدرس :…………………………………………به نمایندگی آقای ……………………..با سمت……………………………….که از این پس در این توافقنامه پیمانکارنامیده می شود از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد واسناد و مدارک ضمیمه این توافقنامه درج شده منعقد وطرفین متعهد به اجرای مفاد آنها گردیدند.

ماده ۱) موضوع توافقنامه

موضوع توافقنامه عبارتست از : ………………………………………………………………………………………..

ماده ۲) مراحل اجرائی

خدماتی که توسط پیمانکاربه موجب مفاد این موافقت نامه به انجام می رسد باید شامل موارد مندرج در پرسشنامه الف طرح مطالعاتی، تحقیقاتی باشد که قبلاً توسط پیمانکار تکمیل و به تایید کارفرما رسیده است. جزئیات مراحل اجرایی در فرم پرسشنامه الف طرح مطالعاتی، تحقیقاتی (پیوست)آمده است.

تبصره : پیمانکار حق واگذاری این موافقت نامه به غیر را ندارد.

ماده ۳) مدت توافقنامه

۳-۱- تاریخ شروع توافقنامه: از تاریخ ……………..لغایت………………

۳-۲- مدت زمان اجرا : ………………………………………………………………………………………..

تبصره : تمدید توافقنامه با توافق و رضایت طرفین امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۴) حق الزحمه توافقنامه و شرایط پرداخت

کل مبلغ توافقنامه برابر است با…………………………………………………. (…………………………میلیون ریال) ریال که کارفرما مبالغ هر صورت وضعیت را پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی بشرح زیر طی

چک به حساب …………………………نزد بانک …………………………بنام…………………………صادر و…………………………را جهت دریافت چک مطلع خواهد نمود.

۴-۱        درصورت درخواست پیش پرداخت از سوی پیمانکار پس از موافقت کارفرما و اخذ تضمین از پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت حداکثر معادل ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد اقدام و در اقساط مساوی از هر صورت وضعیت کسر خواهد شد.

۴-۲        ۵۰درصد از کل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش اول وتائید آن توسط کارفرما

۴-۳        ۵۰ درصد از کل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش نهایی و تایید آن توسط کارفرما

تبصره : رعایت کلیه مقررات مالیاتی وفق مفاد آگهی ۳۳۴۲/۲۰۶ مورخ ۱۹/۹/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با موضوع توافقنامه به عهده پیمانکار می باشد. لذا کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار مقدار ۵% را به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به حساب اداره امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی واریز
می نماید.

ماده ۵) گزارشات

پیمانکار متعهد است گزارشات مراحل تحقیقاتی را به شرح زیر تهیه و به کارفرما تسلیم نماید :

۵-۱ – گزارش اول ……………………………………………………ماه (روز) پس از شروع توافقنامه .

۵ گزارش دوم گزارش نهایی می باشد که شامل تمامی مراحل اجرای پروژه بوده و به صورت تایپ و صحافی شده در۴ نسخه به همراه CD مربوطه تحویل میگردد. کلیه نتایج تحقیقات و مطالعات در داخل و خارج کشور منحصرا” به کارفرما تعلق دارد و هرگونه بهره برداری از آن بدون اجازه کتبی کارفرما ممنوع می باشد.

۵-۳- کارفرما ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت گزارشات نظر خودرا کتبا” به پیمانکار اعلام می نماید در غیراینصورت گزارشات تایید شده تلقی می گردند.

تبصره : در صورت تشخیص کارفرما، در پایان پروژه یک سمینار علمی از کارهای انجام گرفته در محل فعالیت کارفرما و یا یکی از شرکتهای تابعه و وابسته کارفرما توسط مجریان پروژه برگزار خواهد شد.

ماده ۶) همکاران پروژه

از نظر این توافقنامه کلیه کسانی که در اجرای این توافقنامه خدمات دائم و موقت برای پیمانکار ارائه نمایند، کارکنان پیمانکار شناخته شده و پیمانکار در تمام مدت زمان این توافقنامه مسئول اعمال و پاسخگوی کلیه امور آنها اعم از حقوقی و مالیاتی خواهد بود. علاوه بر وظایف فوق ، پیمانکار مسئول تأدیه کلیه هزینه های مربوط به کارکنان خود اعم از پرداخت حقوق و دستمزد ، مالیات ، حق بیمه ، سنوات خدمت وسایر مزایائی که طبق قانون کار به آنان تعلق می گیرد، خواهد بود.

ماده ۷ ) تسهیلات کارفرما

بطور کلی کارفرما تدابیر لازم جهت تسهیل کار پیمانکار را دراجرای توافقنامه اتخاذ خواهد نمود، بخصوص در موارد زیر:

۷-۱ در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و اسناد و گزارشات موجود که در ارتباط با موضوع توافقنامه میباشند و برای انجام پروژه، مورد نیاز پیمانکار هستند.

۷-۲ فراهم نمودن امکان بازدید از تاسیسات کارفرما مرتبط با پروژه مطالعاتی، تحقیقاتی .

۷-۳ تعهدات کارفرما که در پرسشنامه الف طرح مطالعاتی، تحقیقاتی (پیوست) بیان گردیده است.

ماده ۸ ) تعهدات پیمانکار

۸-۱مسئولیت کامل اجرای پروژه و رعایت استانداردهای پذیرفته شده وزارت نفت برعهده پیمانکار است.

۸-۲ بر اساس مصوبه چهارصدوپنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰هیئت مدیره محترم شرکت ملی پالایش وپخش پیمانکار(پژوهشگاه – دانشگاه )یک نسخه تعهد نامه کتبی حسن انجام تعهدات به کارفرما ارائه خواهد داد.

۸-۳ پیمانکار تعهد می‌نماید که اطلاعات و مدارکی که به منظور اجرای پروژه در اختیار وی قرار می‌گیرد را محرمانه تلقی نموده و در اختیار اشخاص و یا مؤسسات دیگر نگذارد.

۸-۴- تائید خدمات و یا تصویب مدارک وگزارشهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیمانکار، از سوی کارفرما، از مسئولیتهای پیمانکار در رعایت استانداردها واصول علمی وفنی نمی کاهد ودر هر حال پیمانکار مسئول و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود، خواهد بود .

۸-۵- پیمانکار در مقابل کار فرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در توافقنامه و پیوستهای آن، مسئول است.

۸-۶- مسئولیت پیمانکار در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث ، اعم از حقیقی یا حقوقی که بر حسب ضرورت ، مورد تائید کارفرما نیز قرار گرفته باشد ، کماکان همان مسئولیتهای موضوع این توافقنامه است وموافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی ازخدمات ، رافع هیچ یک از تعهدات ومسئولیتهای پیمانکار در برابر کارفرما، نخواهد بود.

 

۸-۷- مسئولیت خسارات به کارفـرما و اشخـاص ثالث که ناشـی از فعـل وتـرک فعل پیمانکار یا کارکنـان وی می باشد بعهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۹) ناظر کارفرما

کارفرما بر اساس ضوابط خود یک نفر متخصص را به عنوان ناظر پروژه تعیین و به پیمانکار معرفی می‌نماید. مسئولیت های ناظر و چگونگی ارتباط پیمانکار و ناظر را ضوابط شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران وشرایط خصوصی توافقنامه تعیین می نماید.

ماده ۱۰) خاتمه توافقنامه و فسخ

کارفرما در طول مدت توافقنامه می تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی ۳۰ روزه توافقنامه را خاتمه دهد. در این صورت پیمانکار آن قسمت از موضوع توافقنامه و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل کارفرما داده و وجوه زیر را دریافت می نماید:

۱۰-۱ـ حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه توافقنامه که به تأیید کتبی کارفرمارسیده است.

۱۰-۲ کلیه هزینه های ناشی از تعهدات پیمانکار درمقابل موسسات و اشخاص دیگر، مشروط بر اینکه این هزینه ها درتوافقنامه پیش بینی شده باشد و بابت آنها به پیمانکار پرداختی نشده باشد و
هزینه های فوق بایستی مستند به اسناد و فاکتورهای معتبر باشد و در سقف توافقنامه بوده و به تایید کتبی کارفرما نیز برسد. درصورتیکه کلیه هزینه های مربوط به اجرای توافقنامه و هزینه های بالاسری و سود معقول در مبلغ توافقنامه پیش بینی و منظور نگردیده باشد، پیمانکار بعداً نمی تواند معترض یا مدعی گردد.

۱۰-۳- کارفرما می تواند در موارد زیر توافقنامه را فسخ و تضمین های حسن انجام تعهدات پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید :

۱۰-۳-۱- تاخیر غیرموجه در شروع و انجام خدمات تحت توافقنامه بیش از ۱۰ روز

۱۰-۳-۲- انتقال توافقنامه به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه کارفرما

۱۰-۳-۳- رعایت نکردن استانداردهای فنی شئونات حرفه ای

۱۰-۳-۴- ورشکستگی و یاانحلال پیمانکار

۱۰-۳-۵- شمول هر گونه ممنوعیت قانونی به پیمانکار

۱۰-۳-۶-عدم اجرای مفاد وضمایم توافقنامه

تبصره : مجموع پرداختهای قبلی پروژه و خسارات تایید شده توسط کارفرما درخصوص هریک از بندهای فوق یا مجموع آنها نبایستی از کل مبلغ پروژه تجاوز نماید.

ماده ۱۱) تضمین حسن انجام کار

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار ، ده درصد از هر پرداخت به پیمانکار به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر ونزد کارفرما نگهداری می شود ودر صورت فسخ قرارداد طبق مفاد بند ۱۰-۳ تضمین مذکوربه نفع کارفرما ضبط خواهد شد. در صورتیکه کارفرما تا قبل از پایان قرارداد ، قسمتهایی از پروژه تحقیقاتی ومطالعاتی انجام شده را تحویل گیرد، وجه الضمان دریافتی ، به تناسب کاهش یافته به پیمانکار مسترد می گردد، مبلغ کسر شده حسن انجام کار ، به ازای ارائه

ضمانتنامه بانکی ویا هر گونه تضمین معتبر دیگر از طرف پیمانکار، که مورد تائید کارفرما باشد به پیمانکاربازگردانده می شود.

ماده ۱۲) ممنوعیت قانونی

پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد این توافقنامه ، مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت ، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نبوده ودر صورتیکه خلاف آن برای کارفرما ثابت شود ، یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان ، پیمانکار رخ دهد که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد توافقنامه فسخ

خواهد شد، و پیمانکار موظف است تمامی اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات این توافقنامه تحصیل می کند، محرمانه تلقی نموده وحداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر مجاز به آنها به کار بندد.

ماده ۱۳) حوادث قهریه (فورس ماژور)

در مورد تأخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل، زلز‌له، آتش سوزی و جنگ و ….. ، هریک از طرفین از مسئولیت مبراست، مشروط بر آنکه اینگونه حوادث اولاً غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده هریک از طرفین خارج بوده و ثالثاً ترک فعل هریک ازطرفین در بروز آن مؤثر نبوده باشد، در چنین حالتی پیمانکار(پژوهشگاه) در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمدید مدت و یا خاتمه دادن آن را از کارفرما تقاضا می نماید. کارفرما پس از حصول اطلاع و بررسی پیشنهادات، زمان مناسبی را برای تمدید در نظر می گیرد .

ماده ۱۴) جریمه تاخیر

چنانچه به تشخیص ناظر، پیمانکار تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع توافقنامه را به موقع انجام ندهد، کارفرما می تواند به ازاء‌ هر روز تاخیر یک هزارم از مبلغ مرحله مربوطه را به عنوان جریمه از مطالبات وی به نفع خود کسر و ضبط نماید. جمع کل جریمه های تاخیر نبایستی بیشتر از ۵% کل مبلغ موافقت نامه باشد.

ماده ۱۵) دقت و کوشش

پیمانکار باید تعهدات ناشی از این توافقنامه را با بکار بردن بهترین روشها و اصول فنی و حرفه ای انجام داده و حداکثر مهارت، دقت و جدیت را بکار برده و در هر زمان که اشتباهی ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار معلوم گردد در اسرع وقت و بدون ایجاد هزینه ای برای کارفرما، نسبت به تصحیح کار خود بنا به نظر کارفرما اقدام نماید.

ماده ۱۶) تغییرات

۱۶-۱- پیمانکار باید مطالعات مربوط به موضوع توافقنامه را به ترتیبی انجام دهد و نتایج آن را به نحوی تهیه نماید، که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها نباشد، درغیر اینصورت هر گونه تغییر یا اصلاح که جنبه کلی داشته و یا موجب افزایش هزینه گردد، فقط با موافقت قبلی کارفرما مجاز می باشد.

 

 

۱۶-۲- چنانچه پس از انجام قسمتی از موضوع قرارداد، تغییرات و یا اضافاتی در خصوصیات پروژه لازم باشد، که بنابه نظر کارفرما ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار در شرایط توافقنامه نباشد، پس از موافقت کارفرما، در مورد مدت و میزان هزینه آن تصمیم گیری و مطابق بند ۱۶-۳ عمل می گردد

۱۶-۳- کارفرما می‌تواند با شرایط همین توافقنامه و در طول مدت توافقنامه حداکثر تا میزان ۲۵% از میزان کار موضوع توافقنامه را افزایش و یا کاهش دهد، که به تبع آن مبلغ و مدت توافقنامه به همان میزان افزایش و یا کاهش می یابد.

ماده ۱۷) حل اختلافات

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این توافقنامه یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین توافقنامه رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره و یا مکاتبه بطور دوستانه حل و فصل نمود، موضوع در کمیسیونی مرکب از طرفین توافقنامه مطرح و حل و فصل میگردد و در صورت عدم حصول نتیجه موضوع اختلاف به هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش ایران ارجاع و نظر هیأت مدیره لازم الاجرا برای طرفین خواهد بود و طرفین ملزم می باشند تا حل نهایی اختلافات تعهداتی را که به موجب موافقت نامه به عهده دارند با حسن نیت کامل اجرا نمایند.

ماده ۱۸) نشانی طرفین

۱۸-۱ از نظر این توافقنامه نشانی طرفین به شرح بند ۱۸-۳ و ۱۸-۴ بوده و هرگونه اخطار، ابلاغ و اعلام که به محل های مذکور ارسال شود ” ابلاغ شده ” به طرفین تلقی خواهد گردید.

 

۱۸-۲ هرگاه یکی از دو طرف توافقنامه نشانی خود را تغییر دهد، باید تا ۱۵ روز قبل از تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند، بنابراین تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده است مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و ” دریافت شده ” تلقی می گردد.

۱۸-۳ نشانی کارفرما :

………………………………………

تلفن : …………….. فاکس : ………………..

۱۸-۴ نشانی پیمانکار:

ماده ۱۹) نسخ موافقت نامه :

این موافقت نامه در ۱۹ ماده و ۵ تبصره و در ۵ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان در تهران تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

 

 

محل امضاء نماینده :                                                                       محل امضاء نماینده :

…………………………..                                         شرکت:

نام و نام خانوادگی :                                                            نام و نام خانوادگی:

سمت :                                                                                               سمت :

امضاء :                                                                                    امضاء :

[تعداد: ۱   میانگین: ۱/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین آرا
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات
داود بهنیان
داود بهنیان
3 سال گذشته

عالی بود. ممنون