مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد بیمه نامه تمام خطر نصب

0

(شرکت سهامی بیمه ……………………….)

بیمه نامه تمام خطر نصب

 

 

با توجه به اینکه بیمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تکمیل پرسشنامه مربوط که به انضمام اظهارات کتبی دیگر بیمه گزار در رابطه با انجام این بیمه، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود از شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده می شود درخواست بیمه کرده است، بیمه گر به موجب این بیمه نامه تعهد می کند به شرط پرداخت حق بیمه مندرج در جدول مشخصات از طرف بیمه گر و با رعایت شرایط و مقررات و استثنائاتی که در ذیل مقرر شده و یا به موجب الحاقی مقرر خواهد شد، خسارت وارد به بیمه گر را به نحو و تا حدودی که مشخص شده جبران کند.

استثنائات عمومی

بیمه گر خسارت از بین رفتن، آسیب دیدگی یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بعلت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده یا افزایش یافته باشد جبران نخواهد کرد.

الف- جنگ، هجوم، عمل نیروی دشمن خارجی، عملیات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی یاغیگری، بلوا، انقلاب با قیام، شورش، اعتصاب یا ممانعت از کار کارگران بوسیله کارفرما، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت با استفاده از نیروی نظامی یا از راه غیر قانونی یا از طرف گروهی از اشخاص بدخواهانه بنام یا به تحریک سازمانهای سیاسی عمل می کنند، دسیسه چینی، ضبط، مصادره، توقیف برای ارتش، یا خرابی یا آسیب وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام عمومی دیگر.

ب- واکنشهای هسته ای، تشعشعات یا آلودگی های رادیواکتیو.

پ- عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گزار یا نمایندگان وی.

ت- توقف کار به طور کلی یا جزئی.

هر گاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضائی یا هر گونه دادرسی دیگر، بیمه گر به استناد بند الف بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، آسیب دیدگی یا مسئولیت مشمول این بیمه نیست، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد بعهده بیمه گزار است.

 

مدت بیمه

مسئولیت بیمه گر ولو اینکه تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد پس از شروع کار یا پس از آنکه اشیاء مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه شد آغاز می شود و به محض تحویل کار یا انجام نخستین آزمایش ساده یا آزمایش با بار، بنابر اینکه کدام زودتر انجام می شود و حداکثر چهار هفته بعد از شروع آزمایشها پایان می پذیرد، مگر آنکه قبلا بطور کتبی توافق دیگری شده باشد.

اگر آزمایش و یا بهره برداری یا تحویل تنها نسبت به بخشی از کارخانه یا نسبت به یک یا چند ماشین انجام گیرد، تامین بیمه گر و کلیه مسئولیتهای مربوط در مورد این بخش کارخانه و این ماشین یا ماشین ها خاتمه می پذیرد و نسبت به قسمتهای دیگر کارخانه یا ماشین های دیگر ادامه می یابد.

اعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه گر ممکن می باشد.

 

شرایط عمومی

  • مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گزار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سوالات مطرح شده در پرسشنامه درست پاسخ داده و کلیه وظایفی را که بعهده دارد انجام داده باشد.
  • جدول مشخصات و بخش یا بخشهای متضمن این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح«این بیمه نامه» هر بار که در این قرارداد بکار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا بخش یا بخشهای این بیمه نامه به معنای خاصی بکار برده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
  • بیمه گزار باید به منظور جلوگیری از تلف و یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
  • الف- نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب، خطر موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گزار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را جهت ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.

ب- بیمه گزار ملزم است هر گونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله بطور تلگرافی و کتبی به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه پیشگیری های تکمیلی مناسب با اوضاع و احوال را معمول دارد. در صورت اقتضا ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به دامنه تامین یا حق بیمه تجدید نظر بعمل آید.

  • در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گزار باید:

الف- بلافاصله بوسیله تلفن و یا تلگراف مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتبا نیز آنرا مورد تایید قرار دهد.

ب- به منظور جلوگیری از گسترش دامنه خسارت کلیه اقداماتی را که برای وی امکان دارد بعمل آورد.

پ- قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

ت- کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او بگذارد.

ث- در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا سرقت با شکستن حرز باشد مراجع انتظامی را مطلع سازد.

بیمه گر در هیچ یک از موارد مسئولیتی در قبال خسارت و آسیب و یا مسئولیتی که ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد، نخواهد داشت.

پس از آنکه بیمه گزار بر طبق مقررات بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند می تواند در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ می شود نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبلا هر گونه تعمیر یا تغییری خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد.

هر گاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقولی پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد بیمه گزار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند.

چنانچه اشیا خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود، تامین بیمه گر نسبت به آن قطع می شود.

  • بیمه گزار متعهد است به هزینه بیمه گر هر گونه اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و یا دریافت خسارت از اشخاص ثالث(بجز آنها که به موجب این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند انجام دهد و یا اجازه انجام آنرا بدهد. بیمه گر ممکن است مستقیما دارای حقوقی باشد یا به سبب پرداخت خسارت بعنوان جانشین بیمه گزار صاحب چنین حقی شده باشد. این اقدامات می تواند قبل یا بعد از جبران خسارت به بیمه گزار لازم شناخته شود و مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد.
  • هر گونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود(با فرض عدم اختلاف در خصوص اعتبار بیمه نامه) به تصمیم کارشناسی که کتبا با توافق طرفین برگزیده می شود احاله خواهد شد. اگر طرفین نسبت به کارشناسی واحد به توافق نرسند اختلاف به دو کارشناس که هر یک از طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر یکی را انتخاب خواهد کرد ارجاع می شود. در صورتیکه کارشناسان مزبور به توافق نرسند، قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف کتبا کارشناس سومی را بعنوان سرکارشناس انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از صدور رای کارشناس هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضائی قابل طرح نمی باشد.
  • اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخص داده شده باشد یا اظهاراتی در جهت حمایت ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این بیمه نامه از طرف بیمه گزار یا هر شخص دیگری به نمایندگی بیمه گزار است و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز بکار برده شود، یا اگر بیمه گزار نسبت به ادعای مردود و اعلام شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ رد اقدامی به عمل نیاورد و یا در صورتیکه موضع به کارشناسی ارجاع شده است سه ماه پس از صدور رای از ناحیه کارشناس یا کارنشاسان یا سرکارشناس هیچگونه اقدامی بعمل نیاید بیمه گزار کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه را از دست می دهد.
  • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران یا شرکت در جبران خسارت خواهد بود.
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات