مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

1

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                           فی
مابین                                 به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره             مورخ         به عنوان متعهد له از یک طرف و آقای / شرکت                     شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                 که طبق آگهی شماره                 روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

 

ماده ۱- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام                     دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی                       با راننده ذی صلاح / بدون راننده                   جهت انجام وظیفه تحت نظر و امر

 

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت کل قرارداد           روز / ماه از تاریخ             الی تاریخ               و طبق برنامه زمان بندی ذیل انجام خواهد شد :

 

 

 

ماده ۳-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل : مبلغ کل قطعی / تقریبی               موضوع قرارداد به حروف           به عدد       ریال و به شرح ذیل می باشد :

۱- نوع وسیله نقلیه :                     از قرار هر روز / ساعت کاری                     ریال

۲- راننده پایه ۱ از قرار هر روز / ساعت کاری                   ریال

۳- راننده پایه ۲ از قرار هر روز / ساعت کاری                   ریال

ب: پیش پرداخت : متعهد له قبول کرد مبلغ                             ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت جلسه لازم پس از کسر                 درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت             روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود .

 

 

 

 

 

ماده ۴- تضمین حسن انجام کار

متعهد مبلغ                 ریال معادل           در صد بهای قرارداد به صورت تضمین نامه بانکی / سفته               به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت               روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد ، تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

ماده ۵- کسور قانونی

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد

 

ماده ۶- مواد اولیه

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به طور همکاری / الزامی از طریق               در اختیار متعهد قرار می گیرد ، به شرح زیر می باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را عینا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عیناً به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بابت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می نماید .

 

 

 

ماده ۷- تاخیرات

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده ۲ همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخیر متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخیر معادل               ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخیر از             روز ، ساعت تجاوز نماید ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید .

در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود ، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمین حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود .

 

ماده ۸- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید .

 

ماده ۹- تغییرات میزان کار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود ۲۵ % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل           روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد .

 

ماده ۱۰- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد ، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد ، اتخاذ تصمیم شود .

 

 

ماده ۱۱- تائیدات و تعهدات طرفین

۱-۱۱- متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه         می باشد و نیز از صحت جسمی . روانی لازم برای رانندگی برخوردار می باشد .

۲-۱۱- متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورد استفاده را همیشه به موقع بررسی و در صورت بروز عیب و نقص تعمیر خواهد نمود و در هر حال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی شود .

۳-۱۱- متعهد اعلام نمود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده ۱۲ عمل نماید .

۴-۱۱- مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیر دولتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد ، در مورد خود وسیله نقلیه اش و نیز سر نشین ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد .

۵-۱۱- چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد .

۶-۱۱- متعهد موظف است وسیله نقلیه اش را بیمه دیه و حوادث و سر نشین بنماید .

 

ماده ۱۲- فسخ قرارداد :

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده ۳ عمل نماید .

تبصره : در هر حال متعهد له می تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با           روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده ۳ قرارداد صورت خواهد گرفت .

 

ماده ۱۳- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، موضوع به                       ارجاع می شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده ۱۲ رفتار خواهد شد .

 

ماده ۱۴- سایر شروط :

 

 

 

ماده ۱۵- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

 

اقامتگاه متعهد له :

 

تبصره (۱) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (۲): این قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

 

 

امضاء نماینده متعهد                                                                           امضاء نماینده متعهد له

اشتراک
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین آرا
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات
میثم
میثم
3 سال گذشته

خوبه