مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک

0

تنظیم شده توسط مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدمات اتحادیه صنف مشاورین املاک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

 ماده ۱ : طرفین قرارداد

 ۱-۱- موجر / موجرین                           اصالتاً / وکالتاً / قیومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند           به شماره شناسنامه          صادره                کدملی                   متولد              ساکن                      تلفن

 ۲-۱- مستاجر / مستاجرین                  صالتاً / وکالتاً / قیومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند                 به شماره شناسنامه                             صادره                     کدملی               متولد           ساکن                  تلفن

ماده ۲: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک

    تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرایط این قرارداد             دانگ / دستگاه / یک باب             به مساحت                    متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره             فرعی از               اصلی               واقع در بخش               حوزه ثبتی              دارای سند مالکیت به شماره                     صفحه        دفتر                        صادره بنام                      با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ                      فرعی به متراژ                     متر مربع / انباری فرعی                به متراژ                متر مربع/ تلفن دایر به شماره                              غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستاجر / مستاجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳ : مدت اجاره

     مدت اجاره                               ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /    ۱۳ لغایت     /    /    ۱۳ می باشد .

ماده ۴ : اجاره بهاء

     کل مبلغ اجاره بها مبلغ                                 ریال معادل                     تومان می باشد که مبلغ                                    ریال به عنوان پیش پرداخت ، نقداً / طی چک شماره                    بانک                  شعبه                                 تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد                   توسط مستاجر به موجر پرداخت می گردد .

ماده ۵ : شروط و آثار قرارداد

     ۱-۵- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها ، عین مستاجره به مالکیت مستاجر در آید .

     ۲-۵- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند ۱ ماده ۵  قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره ………………… حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستاجر اقدام نمایند .

     ۳-۵- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

     ۴-۵- در صورتیکه مستاجر در مدت اجاره ، تمامی مبلغ اجاره بها را یکجا پرادخت کند ، عین مستاجره از همان تاریخ به مالکیت مستاجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت …………………………………. از تاریخ پرداخت ، نسبت به اجرای مفاد بند ۲ ماده ۵ اقدام نمایند . در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها ، مستاجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .

     ۵-۵- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ………………….. ماه تخلف نماید ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند . در اینصورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ……………………………………….. ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به مستاجر به ضمیمه پیش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت ، مابقی را به مستاجر مسترد نماید .

     ۶-۵- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند ۲ ماده ۵ متخلف ،‌ مکلف است  به ازای هر ورز تاخیر معادل ……………………………. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام اجرای تعهد اصلی نخواهد بود . خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند ۴ ماده ۵ نیز قابل اجرا خواهد بود .

     ۷-۵- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل الیه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده است را پردخت کرده و معادل مبلغ ……………………………………………….. ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     ۸-۵- مستاجر نمی تواند / می تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات وحقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند . در صورتیکه طبق توافق مستاجر حق واگذاری ورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حیث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

     ۹-۵- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداری عین مستاجره می باشد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری عین مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

     ۱۰-۵- تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه / شوفاژ / کولر / آسانسور / شبکه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است که نوع و میزان آن راعرف تعیین می کند .

ماده ۶

     کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که بطور واضح و آشکار علت غبن باشد مستثنی است .

ماده ۷

     با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر ، این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند .

ماده ۸

 حق الزحمه مشاور امور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ……………………… …………………….. بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره ………………….. و …………………. پرداخت شد .

ماده ۹

 این قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ ساعت …………………… در دفتر مشاور املاک شماره …………. ….. …………………………… به نشانی …………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است و در صورت تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۰

موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .           نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

نام و نام خانوادگی

موجر

با احراز هویت طرفین قرارداد و مدارک و اسناد مورد اجاره  تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تائید و گواهی اینجانب می رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

نام و نام خانوادگی

شهود

نام و نام خانوادگی

مستأجر

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات