مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلودرایگان نمونه قراردادناظر پروژه پژوهشی

0

         بسمه تعالی

فرم قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

 

شماره قرارداد ناظر :

 

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری  به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود از طرف دیگر ، بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند .

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره علمی /کارشناسی به جهت نظارت بر طرح تحقیقاتی تحت عنوان : ”                                                                                          ”

با مشخصات مندرج در پیوست یک مطابق با حدودی که در ماده ۴ قرارداد مشخص گردیده است .

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ           لغایت                                  به مدت      ماه تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۳ : حق الزحمه ناظر و نحوه پرداخت آن

۳-۱-حق الزحمه ناظر مطابق با آئین نامه پرداخت حق الزحمه پژوهشی مصوب هیئت مدیره …………..ایران محاسبه می گردد و کل مبلغ قابل پرداخت در طول نظارت……………… ریال می باشد .

۳-۲- پرداخت به ناظر متناسب با پیشرفت پروژه و تائید کار فرما صورت می گیرد .

۳-۳- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیاتهای مستقیم میزان مالیات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می گردد.

۳-۴ – بیمه تامین اجتماعی بعهده ناظر می باشد و کار فرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت .

۳-۵- در صورت نیاز به ماموریت که توسط کارفرما به ناظر اعلام می گرددکلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب  (بلیط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا بعهده کار فرما می باشد .

ماده ۴ : تعهدات و وظایف ناظر

ناظر متعهد است که وظایف خود را به شرح زیر انجام دهد:

۴-۱- ناظر متعهد می شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده شده ، مطالعه شرح فعالیتهای مراحل طرح و برنامه زمان بندی و اهـداف طرح پِِیوست  ( ۱) از جزئیات انجام مراحل طرح تحقیقاتی آگاهی کامل یافته و با مطالعه فعالیتهای انجام شده روند پیشرفت تحقیقات را پیگیری نماید .

۴-۲- اطلاعات اسناد و مدارکی که به منظور  نظارت طرح در اختیار ناظر قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می گردد متعلق به کارفرما بوده و ناظر بایستی آنها را  همواره  محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید .

۴-۳- تنظیم یک برنامه ماهانه با مجری اصلی طرح جهت برگزاری جلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتا”کسب اطلاع از چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما .

۴-۴- بررسی وتطبیق روند انجام کار بر اساس مراحل پیش بینی شده انجام طرح و نهایتا” گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

۴-۵- بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات لازم به کارفرما پس از تائید آن .

تبصره : در صورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمانبندی شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت و راهکار های آن را نیز اعلام نماید .

۴-۶ – اظهار نظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می شود و تطبیق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

۴-۷- ارائه پیشنهاد به کار فرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح در صورت نیاز .

۴-۸ شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام می گردد.

۴-۹- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود های احتمالی آن .

۴-۱۰- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشهای طرح که توسط مجری تهیه می شود .

۴-۱۱- بررسی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهاداتی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می نماید .

۴-۱۲- ناظر موظف است هر ماهه پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش نماید درصورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمان بندی شده تطابق ننماید ناظر موظف است دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راهکارهای آن را ارائه نماید .

۴-۱۳- ناظر موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی ( پیوست ۳ ) را دقیقا” تکمیل و به کار فرما به صورت ماهیانه ارائه نماید .

۴-۱۴- ناظر موظف است گزارشات پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می گردد مورد بررسی  و مطالعه قرار داده پس از بررسی و اعمال نظر در خصوص  هر یک از موارد آن در صورتی که اشکالات و نواقصی مشاهده نگردد آنرا تائید نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غیر اینصورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجری عودت دهد .

۴-۱۵- ناظر موظف است گزارشات پیشرفت طرح را که طی نامه از طرف امور پژوهش ، توسعه و فنآوری ارسال   می گردد مورد بررسی و مطالعه قرار داده و نظرات خود را طی فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی( پیوست ۲) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت به اطلاع امور پژوهش ، توسعه و فنآوری برساند. بدیهی است کارفزما الزامی در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.

ماده ۵ : تسهیلات کارفرما

۵-۱-  در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

۵-۲-  فراهم نمودن امکان تردد ناظر در دفاتر کارفرما ، آزمایشگاهها و کارگاههای محل انجام پروژه .

ماده ۶ : خاتمه و فسخ قرارداد

۶-۱- کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی ۱۵ روزه قرار داد را خاتمه دهد.       در این صورت ناظر آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و وجوه زیر را دریافت کند .

– حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد که به تأیید کار فرما رسیده است ( پس از کسرکسورات قانونی )

۶-۲- فسخ قرارداد :

در موارد ذیل کار فرما میتواند قرارداد را فسخ نماید .

الف : تاخیر غیر موجه بیش از ۱۵ روز ناظر در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط ناظر .

ج- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما .

ماده ۷: حوادث قهریه ( فورس ماژور )

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و جنگ ، ناظر از مسئولیت مبراست مشروط بر آنکه این گونه حوادث اولا” غیر قابل پیش بینی بوده ، ثانیا” جلوگیری ویا رفع آن از عهده ناظر خارج بوده باشد. در چنین حالتی ناظر در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده و باطـــلاع ناظـر می رساند.

ماده ۸ : حل اختلافات

کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین ارجاع و رای صادره توسط وی برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۹ : عدم واگذاری قرارداد

ناظر حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد .

این قرارداد در ۹ ماده و ۳ پیوست در سه نسخه تنظیم گردیده که هر کدام از نسخ حکم واحد دارند و برای طرفین لازم الاجرا می باشند.

کار فرما                                         ناظر

……………

 

 

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات