مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلودرایگان نمونه قراردادموافقت نامه

0

موافقت نامه

 

موضوع پیمان: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

نام پیمانکار: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

شماره: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

تاریخ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

نمونه

موافقت نامه

 

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ……………… بین ……………….. که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و …………………. که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده۱- موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

ماده۲- اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف- موافقتنامه.

ب- شرایط عمومی.

ج- شرایط خصوصی.

د- برنامه زمانی کلی.

ه- فهرست بها و مقادیر کار.

و- مشخصات فنی(مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی.

ز- نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده۳- مبلغ

مبلغ پیمان(به حروف) ……………………………………. و (به عدد) ……………………………… ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با ………………………………………………………………………………..

ماده۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف- این پیمان از تاریخ مبادله آن(ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب- مدت پیمان ……………………. ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ………………. ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای …………… ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده۶- نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده ………………….. به نشانی ………………………… واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده۷- نشانی دو طرف

نشانی کارفرما …………………………………………………………………………………………………..

نشانی پیمانکار …………………………………………………………………………………………………

 

نماینده کارفرما                                  نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                         نام و نام خانوادگی

امضا                                  امضا

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات