آموزش دروس مهندسی برق آموزش دروس مهندسی عمران آموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماری آموزش دروس مهندسی شیمی آموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیک آموزش دروس مهندسی مخابرات آموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترل آموزش دروس مهندسی مواد آموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزی آموزش دروس رشته فیزیک آموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداری آموزش دروس زیست شناسی آموزش دروس علوم اقتصادی
آموزش ریاضیات دانشگاهی ● آموزش های رایگان آموزش دروس مشترک دانشگاهی
نمونه قرارداد

دانلودرایگان نمونه قراردادخرید و نصب و راه اندازی کالاهای دارای دوره تضمین

بسمه تعالی

 

طرح قرارداد

 

فرم شماره ۱-۵ (قرارداد خرید و نصب و راه اندازی کالاهای دارای دوره تضمین)

 

 

این قـرارداد بین شرکت                           با نمایندگی آقایان                        و                             عامل ذیحساب که از این پس به اختصار کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت            ثبت شده به شماره             مورخ              دارای تأییدیه صلاحیت به شماره                                     مورخ                     شورای عالی انفورماتیک با نمـاینـدگی آقای/ خانم                          که حسب آگهی منتشــره در روزنـامـه رسـمی کشـور بـه شـماره           مورخ              دارای حق امضاء میبـاشــند و از ایـــــن پس به اختصار پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به انجام کامل مفاد قرارداد می باشند.

 

ماده ۱- موضوع قرارداد :

 مـوضـوع قرارداد ، عبارت است از تدوین، نصب ، راه اندازی ، تجهیزات شبکه LAN  برای ……………………………….طبق لیست مشخصات پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد .

تبصره ۱:  درصورتیکه کالای تحویلی مطابق با نمونه ارائه شده و مشخصات فنی و شرایط اختصاصی پیوست قرارداد نباشد, کارفرما می تواند کالای تحویلی را به پیمانکار مسترد دارد و پیمانکار مکلف است ضمن قبول کالای مذکور، نسبت به  تحویل کالای منطبق با برگ مشخصات فنی و مفاد این قرارداد اقدام نماید .

تبصره ۲:  پیمانکار موظف است هزینه های اعلام شده از سوی کارفرما بعلت عدم تطابق کالای مورد نظر با کالای موضوع قرارداد را نیز پرداخت نماید و در غیر این صورت کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط ووصول ضمانتنامه ماخوذه به نفع خود ( موضوع ماده ۹ ) و کلیه مطالبات پیمانکار را خواهد داشت و از این بابت پیمانکار بدینوسیله حق هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .

تبصره ۳:  ملاک عدم مطابقت کالای تحویلی با نمونه ارائه شده و مشخصات فنی پیوست به تشخیص کارفرما بوده و از این بابت پیمانکار حق هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .

تبصره ۴: همچنین پیمانکار موظف به ارائه خدمات آموزشی به حداقل دو نفر از کارشناسان اداره کل پست استان مطابق با فهرست دوره های پیوست می باشد.

 

ماده۲-بهاء قراداد

بهای مورد معامله برابر مبلغ پیشنهادی مورخ                پیمانکار، جمعاً مبلغ                 ریال است که پس از اعمال کسور قانونی و رعایت کلیه مفاد قرارداد ، مطابق شرایط مقرر در ماده ۵ این قرارداد توسط کارفرما به  پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره:  قیمت های این قرارداد ثابت و قطعی است و هرگونه افزایش در سطح دستمزدها و قیمت ها و امثالهم موجب تغییر قیمت قرارداد نخواهد شد وهیچگونه حقی برای پیمانکار علیه کارفرما ایجاد نمی نماید.

ماده۳- مدت قرارداد

مدت تحویل, نصب و راه اندازی موضوع  قرارداد از تاریخ مبادله قرارداد به مدت             می باشد و پیمانکار مجاز است کالای موضوع قرارداد را  یکجا یا ظرف مدت مذکور به تدریج و براساس برنامه زمانبندی شده تحویل , نصب و راه اندازی نماید.

 

ماده۴- معرفی مدیر اجرایی

پیمانکار موظف است یکنفر را به عنوان مدیر اجرایی با ذکر سوابق کاری و تحصیلات جهت ارتباط مستقیم با کارفرما و پاسخگویی در زمینه موضوع قرارداد معرفی نماید.مدیر اجرایی باید سابقه و توانایی کافی در زمینه پاسخگویی به نیازهای موضوع قرارداد و برنامه ریزی جهت برآورده کردن موضوعات آن را داشته باشد و صلاحیت وی به تائید کارفرما برسد .

تبصره:  در خصوص جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد که منتسب به مدیر اجرایی باشد ، مشارالیه با پیمانکار دارای مسئولیت تضامنی می باشد .

 

ماده ۵ نحوه پرداخت

درصورت تقاضای کتبی پیمانکار مبنی بر پرداخت بهاء قرارداد، کارفرما با رعایت شرایط ذیل اقدام خواهد نمود :

۱-۵ : کارفرما ۲۵% بهای کل قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از مبادله قرارداد در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید و غیرقابل انتقال پرداخت می نماید .

۲-۵ : کارفرما متناسب با تحویل هر مرحله کالا در محل تعیین شده و براساس فاکتورهای ارائه شده وتائید نماینده خود و اعلام وصول واحد تحویل گیرنده و کسر ۲۵% پیش پرداخت، مابقی وجه معامله را برابر مفاد ماده ۲ قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد نمود ، به این ترتیب مبلغ پیش پرداخت تا تحویل کامل موضوع قرارداد مستهلک خواهد شد .

پیشنهاد می کنیم :  دانلودرایگان نمونه قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک

۳-۵ : مبلغ مربوط به هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات پس از نصب نهایی و دریافت تائید کارفرما  قابل پرداخت می باشد.

تبصره :  کارفرما پس از تحویل نهایی کالای مذکور در محل تعیین شده و صدور تاییدیه و رضایت نامه ازسوی نماینده خود نسبت به رد یا ابطال ضمانت نامه ۲۵ % موضوع پیش پرداخت اقدام خواهدنمود.

ماده ۶ تأخیرات
 

هیچگونه عذری برای تاخیر در تحویل کالا و یا انجام خدمات موضوع این قرارداد مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورت تأخیر پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد (باتوجه به زمانبندی موضوع ماده سه) نسبت به هر روز تاخیریک دهم درصد از مبلغ کالایی که با تأخیر تحویل شده است به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد کسر خواهد گردید . کسر یک دهم درصد فوق از مبلغ قرارداد دین قطعی پیمانکار محسوب و وی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید . ضمن اینکه کسر مبلغ فوق از قرارداد تکلیف پیمانکار را نسبت به ایفاء تعهد ساقط نمی نماید و درصورت فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما کلیه خسارات وارده ناشی از  ( از جمله یک دهم درصد تاخیر تا زمان فسخ ) محاسبه و ازمحل مطالبات پیمانکار کسر و به نفع کارفرما ضبط خواهدشد و درصورت عدم تکافو از سایر دارائیها و مطالبات پیمانکار برداشت خواهد شد .

 

ماده۷- جبران خسارت

درصورتیکه پیمانکار درمدت قرارداد نسبت به ایفاء تعهدات خود و تحویل کالای موضوع قرارداد  مطابق با نمونه ارائه شده ، شرایط فنی و اختصاصی پیوست قرارداد و خواسته های اعلام شده از سوی کارفرما  اقدام ننماید ،کارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط و وصول ضمانتنامه ماخوذه به نفع خود( موضوع ماده ۹ ) و فسخ قرارداد ، نسبت به تهیه کالای موضوع قرارداد از سایرمنابع،موافق مقررات و ضوابط خود اقدام کند و در صورتیکه بهای کالای خریداری شده بیش از مبلغ کالای موضوع این قرارداد باشد پیمانکار مکلف است بمنظورجبران خسارت وارده مابه التفاوت پرداختی را حسب اعلام کارفرما به وی پرداخت نماید و مبلغ اعلامی از سوی کارفرما مورد قبول پیمانکار بوده و پیمانکار از این بابت حق هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره :  ضبط و وصول ضمانت نامه ماخوذه و دریافت مابه التفاوت قرارداد ثانوی با قرارداد اولیه به عنوان جبران خسارت منجر به مبری شدن مسئولیت پیمانکار از سایر خسارات وارده نمی شود .

 

ماده۸ دوره تضمین (کالا و تجهیزات فنی)

پیمانکار صحت و درستی تجهیزات و کالای موضوع قرارداد را از هر جهت به مدت                پس از تحویل ، نصب و راه اندازی تضمین می نماید و متعهد است  بمحض اعلام کتبی کارفرما حداکثر  ظرف مدت ۲۴ ساعت مراجعه و قطعات و لوازم  مورد نیاز در دوران تضمین را بطور رایگان ارائه و تامین نماید.

تبصره :  پیمانکارمتعهد است پس از پایان مدت گارانتی تا مدت         کلیه لوازم و قطعات مورد نیاز و سفارش کارفرما را به هر میزان، تهیه و نسبت به سرویس و تعمیرکالای مربوطه در قبال دریافت وجه برابر بهای مصوب توسط سازمانهای دولتی ذیربط اقدام نماید .

 

ماده۹- ضمانت نامه حسن انجام کار

پیمانکار بعنوان تضمین حسن انجام کار و اجرای تعهدات خود ۱۰% از مبلغ کل قرارداد را که معادل              ریال می باشد طی یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر و غیرقابل انتقال و قابل تمدید بشماره                     مورخ       صادره از بانک         تسلیم خریدار نمود و کارفرما می تواند بمنظور جبران تمام یا قسمتی از خسارت وارده بدون قیدوشرط و بدون مراجعه به مراجع قضائی وجه ضمانت نامه راضبط و به نفع خود وصول نماید . وصول این ضمانت نـامه تـوسط کارفرما مـوجب بــری الـذمه شـدن پیمانکار  نمی گردد وصرفـاً بعنوان خسارت مقطوع ناشی از تخلف اخذ می گردد.

پیشنهاد می کنیم :  دانلود رایگان نمونه تعهدنامه رسمی بورس داخل کشور دانشگاه

تبصره ۱ : پیمانکار به موجب این قرارداد متعهد شرعی و قانونی گردید که چنانچه در اثر تخلف ازمفاد و مندرجات قرارداد خساراتی به کارفرما وارد نمود در این صورت کارفرما بطور کامل و جامع حق و اختیار دارد علاوه بر ضبط کلیه ضمانت نامه های مأخوذه از پیمانکار که صرفاً به عنوان خسارات ناشی از تخلف اخذ می گردد،‌ نسبت به مطالبه سایر خسارات با نظر خود اقدام نماید . میزان خسارات  اعلامی از سوی کارفرما به هر مبلغ و به هر کیفیت دین قطعی پیمانکار بوده و غیرقابل اعتراض می باشد .

تبصره ۲ :کارفرما پس از صدور تأییدیه از سوی نماینده خود مبنی بر تطابق کالای تحویلی با کالای موضوع قرارداد و سپری شدن دوره تضمین موضوع ماده ۸ و انجام کلیه تعهدات پیمانکار، نسبت به         رد یا ابطال ضمانتنامه مذکور اقدام خواهد نمود.

 

ماده ۱۰ نمایندگی و نظارت در اجرا و تحویل

نماینده کارفرما در این قرارداد مجری طرح توسعه فن آوری در عملیات پستی                                   است که نظارت برتحویل ، نصب و راه اندازی  و تایید کالای موضوع قرارداد و برابری آن با نمونه ارائه شده  ،  مشخصات فنی پیوست قرارداد و شرایط اختصاصی اعلام شده را بعهده دارد و بهای قرارداد پس از تایید وی و قبولی کارفرما به ترتیب پیش بینی شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

 

ماده ۱۱ محل تحویل ، بسته بندی و نصب کالا

پیمانکار موظف است کالای موضوع قرارداد را در بسته بندیهای مناسب و مقاوم قرار داده و                              در محل به آدرس :                                         تحویل کارفرما نماید. بدیهی است حمل کالای موضوع قرارداد باید بنحوی باشد که  از هـرگونـه آسیب و خسارتی مصون بماند .

تبصره ۱: هرگونه عیب و نقصان که در اثر جابجایی در کالاهای موضوع قرارداد ایجاد شود تماماً بعهده پیمانکارخواهد بود و پیمانکار مکلف است بمحض اعلام کارفرما نسبت به تعویض و یا تعمیر آن در صورت امکان و با موافقت کارفرما طبق مشخصات مندرج در موضوع قرارداد و برگ مشخصات فنی پیوست آن، بدون دریافت هرگونه وجهی اقدام نماید.

تبصره ۲: پیمانکار مکلف است کالاهای موضوع قرارداد را در مکانهای مورد نظر خریداری مطابق با شرایط اختصاصی پیوست نصب و راه اندازی نماید .

تبصره ۳: کلیه هزینه های مربوط به حمل ، تحویل و نصب کالاهای موضوع قرارداد و همچنین تعویض آنها درصورت لزوم بعهده پیمانکار می باشد

 

ماده  ۱۲ افزایش  یا کاهش موضوع قرارداد

کارفرما مختاراست تاپایان مدت قرارداد با اعلام قبلی تا۲۵% میزان موضوع قرارداد را کسر ویا اضافه نماید. دراینصـورت مبلـغ قـرارداد نیـز بـا نـرخ متناسب با همین قـرارداد تعدیـل خواهدشد که  درصورت افزایش در میزان موضوع قرارداد ، پیمانکار مکلف به تهیه الحاقیه ای بر ضمانت نامه بانکی خود مبنی بر افزایش مبلغ ضمانتنامه موضوع ماده ۹ (مطابق افزایش حاصله در ماده ۲) می باشد .

تبصره : در صورت موافقت کارفرما ، مدت قرارداد نیز متناسب با افزایش یا کاهش موضوع قرارداد قابل تعدیل می باشد.

 

ماده ۱۳ حوادث قهریه (فورس ماژور)

هیچگونه عذری برای تأخیر در تحویل کالای موضوع قرارداد ( به استثنای حوادث قهریه) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورت بروز حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) کارفرما مجاز به فسخ یا تمدید قرارداد یا تجدیدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به هر حال هیچگونه حقی به نفع پیمانکار علیه کارفرما ایجاد نخواهد شد .

بدیهی است در صورت بروز حوادث قهریه پیمانکار با رعایت شرایط زیر مجاز به درخواست تمدید قرارداد یا تجدید نظر در مفاد قرارداد خواهد بود :

۱-۱۳  پیمانکار باید حداکثر ۲۴ ساعت بعد از وقوع حادثه قهریه کارفرما را کتباً مطلع نماید.

۲-۱۳   وقوع حادثه قهریه باید از طرف مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً               گواهی شود و گواهی مزبور از طرف پیمانکار به کارفرما  ارائه گردد .

۳-۱۳   حادثه قهریه باید بلاواسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد .

تبصره ۱ : حوادث قهریه عبارتند از : جنگ،شورش،زلزله،آتش سوزی،سیل، شیوع بیماری مسری و اعتصاب عمومی که خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد است .

پیشنهاد می کنیم :  دانلود رایگان نمونه وکالت برای فک رهن ملک

تبصره۲ : افزایش قیمت سیستم یا سطح دستمزدها ، تورم ، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد .

تبصره ۳ : چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از سه ماه بطول انجامد و شرایط ادامه انجام تعهدات برای طرفین قرارداد فراهم نگردد ، قرارداد حاضر به خودی خود فسخ و در چنین حالتی پیمانکار استحقاق دریافت بهاء سیستمی که به نحو صحیح تحویل نموده و مورد قبول کارفرما باشد را خواهد داشت .

 

ماده ۱۴ انتقال قرارداد

پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را خود شخصاً انجام دهد و حق انتقال و یا واگذاری قرارداد را بغیر کلاً یا جزئاً تحت هیچ عنوان از عناوین حقوقی از قبیل مشارکت ، وکالت و غیره ندارد و درصورت تخلف پیمانکار از این تکلیـف، کارفرما حـق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه های ماخوذه  ( پیش پرداخت و حسن انجام کار ) نسبت به وصول سایر خسارات وارده از هر حیث و جهت اقدام نماید.

 

ماده ۱۵ فسخ قرارداد

کارفرما میتواند در هرمرحله از اجرا و درصورت حصول شرایط ذیل، قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید 

۱-۱۵  هرگاه پیمانکار ورشکست گردد و اعلام ورشکستگی نماید یا منحل شود(اشخاص حقوقی)

۲-۱۵  هرگاه به تشخیص کارفرما، پیمانکار در انجام تعهدات خود سهل انگاری نماید یا کیفیت کالای ارائه شده مطابق برگ مشخصات فنی پیوست قرارداد و موردنظرکارفرما نباشد .

۳-۱۵  هرگاه به تشخیص کارفرما ، مشخص شود که پیمانکار از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی  ( موضوع ماده ۱۷ قرارداد ) تخلف نموده است .

درصورت تخلف از مفاد مواد ۶ و ۱۴ قرارداد .

در سایر موارد قانونی .

 

ماده ۱۶ حل اختلاف

اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد و یا تفسیر مواد آن حتی المقدور از طریق مذاکره بین طرفین حل و فصل می گردد، درغیر اینصورت هر یک از طرفین می توانند به مراجع صالحه قضائی کشور جمهوری اسلامی ایران  مراجعه و الزام طرف قرارداد را  به اجرای تعهد وجبران خسارات وارده به خود درخواست نماید .

 

 

 

 

 

 

ماده ۱۷ ممنوعیت قانونی

پیمانکار صریحاً اعلام می نمایدکه مشمول قانون مصوب بیست و دوم دیماه ۱۳۳۷ موضوع منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشد و چنانچه خلاف آن محرز شود طبق مقررات مزبور با پیمانکاررفتار خواهد شد .

 

ماده ۱۸ کسور قانونی

پرداخت کلیه کسور قانونی از جمله مالیاتها و عوارض متعلقه به این قرارداد اعم از اینکه قبل یا بعد از قرارداد وضع شود بعهده پیمانکار است و توسط کارفرما از پرداختها کسر و به حسابهای مربوطه واریز می گردد .

 

ماده ۱۹ اقامتگاه قانونی

کارفرما اقامتگاه قانونی خود را                                                          اعلام و پیمانکار اقامتگاه قانونی خود را                                                         تعیین می نماید و کلیه مکاتباتی که از طرف کارفرما به نشانی فوق ارسال می گردد ابلاغ شده تلقی و کلیه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود .

تبصره : درصورتیکه پیمانکار در زمان اجرای تعهدات موضوع قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید ظرف مدت پنج روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به اطلاع کارفرما برساند در غیر اینصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود .

 

ماده ۲۰ تعداد نسخ

این قرارداد در ۲۰ ماده و ۱۸ تبصره و در   نسخه تنظیم و به مهر و امضاء طرفین رسیده و مبادله گردیده است که همه نسخ آن دارای اعتبار بوده و حکم واحد را دارد .

 

 

                                کارفرما                                      

           شرکت …………………………                                                     شرکت پیمانکار

.

 

 

 

 

دوره های آموزشی مورد تعهد پیمانکار:

 

آموزش مفاهیم Structured Cabling بر اساس استانداردهای ارائه شده در Document های پیوست بر روی تجهیزات غیر فعال شامل:

 

الف)  آشنائی با کابلهای UTP و روشهای متداول نصب و همبندی آن بر اساس      استاندارد.

  • آشنائی و آموزش روشهاوابزارهای تست کابلهای UTP .

 

آموزش ICDL آموزش برنامه‌‌نویسی آموزش ریاضی عمومی ۱
آموزش اکسل Excel آموزش طراحی سایت آموزش ریاضی عمومی ۲
آموزش آفیس Office آموزش ساخت بازی موبایل آموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتی آموزش برنامه‌‌نویسی اندروید آموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کار آموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محور آموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجی آموزش راه‌اندازی و مدیریت سایت آموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازی آموزش طراحی و گرافیک کامپیوتری آموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

78 + = 85

بستن