مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلودرایگان مقاله خـط مشـی کیفیـت و اصلاحات

0
    نظامنامه کیقیت شرکت تولیدی و صنعتی دنده سازان

۲-۱- خط مشی کیفیت

شرکت صنعتی دنده سازان ، تولید کننده انواع قطعات خودرو ، چرخ دنده و …. درراستای ارتقاء کیفیت محصولات خود و با هدف کسب سفارشات بیشتر ، استانداردهای مدیریت کیفیت ISO / TS 16949 : 2002   و  ISO 9001:2000 را الگوی مدیریت کیفیت خویش قرار داده وخطمشی کیفیت خود را بدین شرح  اعلام می دارد:

۱-     تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از طریق شناسایی ، درک و برآورده سازی صحیح نیازها و انتظارات آنها

۲-   ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان بعنوان با ارزشترین سرمایه های شرکت از طریق رعایت اصل احترام متقابل ، فراهم آوردن روابط صمیمی ، توجه به مسائل روحی و رفاهی آنها ، ایجاد فضای مناسب کاری برای آنها

۳-      ارتقاء آگاهی ها ، دانش و توانایی کارکنان از طریق اجرای آموزشهای تخصصی

۴-     جلب مشارکت فکری کارکنان از طریق دریافت و تشویق ایده های عملی آنها و گسترش فرهنگ کارگروهی

۵-     تعهد به بهبود مستمر فعالیتها  از طریق تدوین ،  اجرا و اندازه گیری اهداف کیفیت

۶-   حرکت به سمت ضایعات صفر از طریق انجام کلیه فعالیتها بطور صحیح و منظم و در موعد مقرر ، جلوگیری از تکرار اشتباهات  ، کاهش انحراف از برنامه ها و تاکید بر ﭘیشگیری از خطاها

تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت

۴- سیستم مدیریت کیفیت  

۴-۱- نیازمندیهای عمومی

شرکت صنعتی دنده سازان، یک نظام مدیریت کیفیت را ایجاد و مستند نموده، آن را به اجرا گذارده و از برقرار بودن آن به طور مداوم اطمینان حاصل می نماید و در جهت بهبود اثربخشی آن بر اساس نیازمندیهای این استاندارد بین‌المللی اقدام می کند .

در شرکت صنعتی دنده‌سازان، فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربردهای آنها در سرتاسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها نیز مشخص شده است. این فرآیندها و تعاملات آنها در جداول پیوست و همچنین در روشهای اجرایی مربوطه مدون شده‌اند. علاوه بر این، شاخص های مورد نیاز برای کنترل اثربخشی اجرای این فرآیندها تدوین شده است .

در این سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز بر اساس جلسات هفتگی ، ماهیانه و بازنگری مدیریت اطمینان حاصل می شود.

همچنین فرآیندهای شناسایی شده طبق روش اجرایی اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف کیفیت به شماره QA-P-05 و همچنین روش اجرایی ارزیابی رضایت مشتریان به شماره QA-P-11 مورد پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اقدامات لازم برای بهبود مستمر طبق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به شماره EN-P-05   صورت می‌گیرد.

تصویر زیر وضعیت سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی دنده سازان را نشان می‌دهد.

 

ورودی

 

 

خروجی

 

 

بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت

 

مشتریان

 

مشتریان

 

تحقق محصول

 

 

مدیریت منابع

 

محصول

 

اندازه گیری ، تحلیل،بهبود

مسؤولیت مدیریت

 

خواسته ها

 

رضایتمندی

 

تعامل میان فرایندهای اصلی سیستم مدیریت کیفیت

 

فعالیتهای دارای ارزش افزوده

جریان اطلاعات

 

 

-۲- نیازمندیهای مستندسازی

۴-۲-۱- کلیات

مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی دنده سازان، شامل موارد ذیل می‌باشد:

–                     خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت

–                     نظامنامه کیفیت

–                     فرآیندها

–                     روش‌های اجرایی

–                     دستورالعمل‌های کاری

–                     استانداردها و نقشه‌های فنی

–                     سوابق کیفی

۴-۲-۲- نظامنامه کیفیت

حاوی خط مشی کیفیت و شرح کلی سیستم کیفیت در شرکت صنعتی دنده سازان می باشد . در نظامنامه کیفیت دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت بیان شده و ضمن ارائه توصیفی از تعامل میان فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت ، تشریح فرایندهای به کار گرفته شده به روشهای اجرایی مدون ذیربط ارجاع داده شده است .

۴-۲-۳- کنترل مستندات

در سطح شرکت صنعتی دنده سازان ، برای کنترل تمامی مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 16949:2002 روش اجرایی مدونی تهیه و تدوین شده است. کنترل کلیه مستندات مربوط به عملکرد و کیفیت کار واحدها از قبیل روش‌های اجرایی، فرآیندها و دستورالعمل‌های کاری، مسئولیت کلیه کارکنان است و همگی باید اطمینان حاصل نمایند که مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهیه، انتشار و تغییر مستندات برای اطمینان از اینکه مستندات صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت نظارت مسئول تضمین کیفیت انجام می‌شود. کلیه مدارک با استفاده از روش اجرایی کنترل مستندات به شماره  QA-P-08 مورد کنترل قرار می‌گیرند که نحوه تهیه، بازنگری، اصلاح، توزیع و نحوه از رده خارج کردن مدارک در این سند مشخص شده است. همچنین نحوه کد گذاری مستندات در آن روش اجرایی تشریح شده است.

بعلاوه برای نشان دادن وضعیت بازنگری و تجدید نظر مستندات از یک فهرست اصلی  (Master List) استفاده می‌گردد تا از این طریق ، از بکارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ در سطح سازمان جلوگیری گردد. در ضمن مدارک منسوخ طبق آنچه که در این روش اجرایی آمده است ممهور به مهر قرمز « سند منسوخ » می‌شود و فوراً از محل‌های استفاده جمع آوری می‌گردند. ضمناً برای نشان دادن وضعیت مستندات از مهرهای رنگی که در روش اجرایی کنترل مدارک آمده است استفاده می‌شود.

یادآوری۱: کلیه مستندات قبل از صدور (یا تغییر بازنگری) از نظر کفایت به وسیله مسئولین واحدهای مربوط مورد بازنگری و تصویب قرار می‌گیرند.

یادآوری۲: نسخ لازم از مدارک و مستندات در تمام مکان‌های مورد نیاز در دسترس کارکنان است.

۴-۲-۳-۱ مشخصات مهندسی

شرکت صنعتی دنده سازان فرآیندی را جهت اطمینان از بازنگری به موقع، توزیع و اجرای تمامی استانداردهای ، مشخصات و تغییرات مهندسی بر طبق برنامه زمان بندی مورد درخواست مشتری ایجاد نموده است . این بازنگری به موقع در اسرع وقت ممکن انجام می گیرد و به هر صورت نباید بیش از دو هفته کاری به طول بیانجامد.

شرکت صنعتی دنده سازان، سابقه‌ای از تاریخ اعمال هر تغییر در تولید را در واحد مهندسی نگهداری می کند. اعمال اینگونه تغییرات شامل به روز نمودن مدارک نیز می شود.

۴-۲-۴- کنترل سوابق

در شرکت صنعتی دنده سازان، سوابق فعالیت های مرتبط با کیفیت به منظور ارائه شواهد عینی نشان دهنده عملکرد مؤثر سیستم کیفیت به صورت سیستماتیک،تهیه و نگهداری می شوند تا شواهدی برای تصدیق برآورده شدن نیازمندیهای کیفیت دراختیار باشد. سوابق کیفیت اعم از سوابق الکترونیکی ویا مکتوب به صورت خوانا تهیه و به گونه ای ذخیره و نگهداری می شوند که به سهولت قابل بازیافت باشند .

چگونگی کنترل سوابق کیفیت اعم از شناسایی ، نگهداری ، محافظت ، بازیابی ، محل و مدت زمان نگهداری هریک از سوابق کیفیت در روش اجرایی کنترل سوابق کیفی به شماره   QA-P-09   تشریح شده است .

۴-۲-۴-۱- مدت نگهداری سوابق

درصورتی که مشتری در مورد کنترل و نگهداری سوابق الزاماتی را دارا باشد ، شرکت دنده سازان ملزم به برآورده نمودن آن است .

۵- مسئولیت مدیریت

۵-۱- تعهد مدیریت

مدیرعامل شرکت دنده سازان، تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و افزایش مستمر اثربخشی این سیستم را از طریق موارد زیر فراهم نموده است :

الف – تفهیم اهمیت برآورده ساختن نیازهای مشتریان و تحصیل رضایت آنان به کارکنان سازمان در کنار رعایت قوانین و مقررات

ب – تعیین خط مشی کیفیت

ج – حصول اطمینان از تعیین اهداف کیفی برای کلیه واحدها

د- انجام بازنگری‌های مدیریت

ه- حصول اطمینان نسبت به در اختیار بودن  منابع کافی ،

۵-۱-۱- کارایی فرآیند

مدیرعامل شرکت دنده سازان، فرآیند‌های پدید آوری محصول و فرآیندهای پشتیبان را از طریق یکسری شاخص ها، در جلسات مختلف مورد پایش قرار می دهد تا از اثر بخشی و کارایی آنها اطمینان حاصل نماید.

۵-۲- مشتری گرایی

مدیرعامل شرکت دنده سازان، با عنایت به شناسایی و برآورده ساختن خواسته های مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات جاری شرکت ، جلب رضایت مشتریان را مهمترین وظیفه خود دانسته و برآن تأکید دارد. در این راستا نیازمندیهای مشتریان داخلی و خارجی درچارچوب قوانین و مقررات در سازمان تعیین شده است و منابع لازم برای برآورده ساختن این خواسته ها فراهم و تحت مدیریت قرار می گیرند .

همچنین رضایت این مشتریان طبق روش های اجرایی زیر سنجیده می‌شوند :

 • روش اجرایی پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان داخلی به شماره QA-P-07
 • روش اجرایی ارزیابی رضایت مشتریان خارجی به شماره QA-P-11

۵-۳- خط‌مشی کیفیت

خط مشی کیفیت سازمان طبق آنچه در فصل دوم این نظامنامه آمده است، توسط مدیرعامل تعریف شده است . مدیریت ارشد خود را ملزم می داند اطمینان حاصل نماید که :

الف ) خط مشی کیفیت با اهداف سازمان و انتظارات و نیازهای مشتریان متناسب و هم راستا است .

ب  ) خط مشی کیفیت پایبندی صریح مدیریت را به رعایت قوانین و مقررات و در نظر داشتن خواسته های مشتریان و نیز بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت مورد تأکید قرار دهد .

پ   ) خط مشی کیفیت چارچوب مناسبی را برای اعلام و بازنگری اهداف کیفیت فراهم می آورد .

ت   ) خط مشی کیفیت در تمامی سطوح سازمان تفهیم شده ، به اجرا در آمده و حفظ می شود .

ث  ) خط مشی کیفیت در هریک از بازنگریهای مدیریت به منظور حصول اطمینان نسبت به تداوم مناسب بودن مورد بازنگری قرار می گیرد بدیهی است این تغییرات باتجدید نظرها به صورت هدفمند در ویرایش‌های بعدی خط مشی مطرح می گردد .

۵-۴- طرح‌ریزی

۵-۴-۱- اهداف کیفیت

در شرکت دنده سازان، جهت دستیابی به رضایت مشتریان داخلی و خارجی و انطباق با خط مشی کیفیت، اقدام به تعریف اهداف کیفیت شده است. این اهداف کیفی، قابل اندازه‌گیری بوده و توسط مسئولین واحدها جهت دستیابی در یک پریود زمانی تدوین می گردد. همچنین میزان دستیابی به آنها توسط مدیر عامل در جلسات بررسی تحقق اهداف و بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۵-۴-۱-۱- اهداف کیفیت- توضیحات تکمیلی

در شرکت دنده سازان، جهت دستیابی به رضایت مشتریان ، مدیر عامل با کمک مسئولین واحدها ، اهداف کیفیت و روش‌ها و معیارهای اندازه‌گیری آن را تعیین کرده و آنها را در برنامه کسب و کار ( تجاری ) وارد نموده و از آنها برای دستیابی به خط مشی کیفیت، بهره می گیرد،

۵-۴-۲- طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت

مدیرعامل از طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت در جهت تأمین نیازمندی‌های این استاندارد و تهیه اهداف کیفی اطمینان پیدا نموده است و علاوه بر این در مواقعی که تغییراتی در این سیستم اجرا گردد، یکپارچگی آن حفظ خواهد شد.

۵-۵- مسئولیت ، اختیار و ارتباطات

۵-۵-۱- مسئولیت و اختیار

مسئولیت‌ها و اختیارات درون سازمانی کلیه کارکنان در شرکت دنده سازان، در شرح وظائف تعریف شده است. ضمیمه این نظامنامه دربرگیرنده نمودار سازمانی شرکت دنده سازان است .

مسئولیتهای فعلی در هر زمان قابل تغییر و یا تجدید نظر می باشد. این تجدید نظر بنا به درخواست مدیر عامل یا نماینده مدیریت انجام می شود .

۵-۵-۱-۱- مسئوولیت کیفیت

در شرکت دنده سازان ، مسئولین واحدهای کنترل کیفیت ، تولید ، مهندسی که دارای مسوولیت و اختیار برای انجام اقدام اصلاحی هستند ، فوراً از محصولات یا فرآیندهایی که با الزامات انطباق ندارد، مطلع می گردد.

همچنین در شرکت دنده سازان ، کارکنان مسئوول کیفیت از جمله بازرسین کنترل کیفیت ، سرپرستان دارای اختیار جهت توقف خط تولید به منظور اصلاح مشکلات کیفیت می باشند. این اختیار توسط مدیر عامل به آنها داده شده است .

۵-۵-۲- نماینده مدیریت

نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت در شرکت دنده سازان، کتباً از سوی مدیر عامل انتخاب شده‌اند. ایشان برای حصول اطمینان از موارد ذیل دارای اختیارات لازم می‌باشند:

الف) حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت

ب) گزارش‌دهی به مدیریت ارشد در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هر نوع نیاز به بهبود مستمر

ج) حصول اطمینان از افزایش آگاهی از نیازمندی‌های مشتریان داخلی و خارجی در سازمان

د) ارتباط با مراجع برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

۵-۵-۲-۱- نماینده مشتری

در شرکت دنده سازان، مدیر واحد مهندسی و کارشناسان آن واحد به عنوان نمایندگان مشتریان برای هر پروژه از سوی مدیر عامل جهت معرفی نیازهای مشتریان در رابطه با الزامات کیفیت از قبیل موارد ذیل منصوب شده اند:

ü     انتخاب مشخصه های ویژه

ü     برقراری اهداف کیفیت و آموزش‌های مرتبط

ü     اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

ü     طراحی و تکوین محصول

۵-۵-۳- ارتباطات داخلی

شرکت دنده سازان، به منظور برقراری ارتباط مستمر درون سازمانی جهت تأمین نیازمندی‌ها و اهداف کیفیت، فرآیندها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌هایی را تهیه و مستند نموده است، اثربخشی این ارتباطات و فرآیندها بطور مستمر در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به منظور کمک به بهبود عملکرد و مشارکت دادن کارکنان در دستیابی به هدفهای کیفیت ، تبادل اطلاعات در شرکت، به روشهای گوناگون زیر معمول است .

B   خط مشی و هدفهای کیفیت و نیز میزان موفقیت سازمان در دستیابی به هدفهای تعیین شده مستقیماً و نیز از طریق تابلوهای نصب شده در دفاتر کار به کارکنان ابلاغ و از طریق گفتگوی رودرروی مدیر عامل و نماینده مدیریت با کارکنان نسبت به انتقال کامل مفاهیم مذکور اطمینان حاصل می شود .

B   خواسته های مشتریان و الزامات قانونی از طریق گفتگوی مستقیم مدیرعامل و کارکنان و تابلوی اعلانات به اطلاع کارکنان می رسد.

B   پیشنهادها و نظرکارکنان دررابطه با بهبود فعالیتها و فرایندها به طرق گوناگون از جمله جلسات عمومی ، نظام پیشنهادها ، و نیز نظر خواهیهای مقطعی دریافت و مورد توجه قرار می گیرد .

۵-۶- بازنگری مدیریت

۵-۶-۱- کلیات

مدیر عامل ، سیستم مدیریت کیفیت را در دوره‌های زمانی ۶ ماهه با هدف حصول اطمینان از مناسب بودن، کفایت و اثربخشی مستمر آن مطابق روش اجرایی بازنگری مدیریت به شماره  QA-P-04   مورد بازنگری قرار می‌دهد. اعضای جلسه بازنگری مدیریت شامل مدیر عامل به عنوان رئیس جلسه ، نماینده مدیریت بعنوان دبیر جلسه و کلیه مسئولین واحدها می باشند .

در این جلسات خطمشی‌کیفیت، اهداف کیفیت و نیازهای تغییراتی در سیستم مدیریت کیفیت مرور می‌گردند. سوابق این بازنگری‌ها طبق بند ۴-۲-۴ نظامنامه نگهداری می‌گردد.

۵-۶-۱-۱- عملکرد سیستم مدیریت کیفیت

در شرکت دنده سازان ، بازنگری‌ها از عملکرد سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک بخش اساسی جهت فرآیند بهبود مداوم ، تمامی عناصر سیستم مدیریت کیفیت و روند عملکردی آنها را شامل می گردد .

بخشی از بازنگری‌ مدیریت شامل پایش اهداف کیفیت و گزارش‌دهی منظم و ارزیابی هزینه‌ کیفیت پائین می گردد .

نتایج این بازنگری‌ها ، جهت فراهم آوردن شواهدی دال بر دستیابی به موارد زیر، ثبت و نگهداری می گردند :

– اهداف مشخص شده در برنامه تجاری.

– رضایت مشتری در رابطه با محصول عرضه شده.

۵-۶-۲- ورودیهای بازنگری

ورودی‌های جلسات بازنگری مدیریت در شرکت دنده سازان ، شامل موارد زیر می‌شود:

–                 نتایج ممیزی‌های داخلی و خارجی

–                 بازخورهای مشتریان

–                 عملکرد فرآیندها و تطابق محصول

–                 اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

–                 پیگیری اقدامات جلسات قبلی بازنگری مدیریت

–                 تغییراتی که می‌تواند بر سیستم مدیریت کیفیت مؤثر باشد.

–                 اندازه‌گیری‌های رضایت مشتری

–                 نتایج فعالیت‌های بهبود

۵-۶-۲-۱- ورودی‌های بازنگری _ توضیحات تکمیلی

یکی دیگر از ورودی‌های بازنگری مدیریت در شرکت دنده سازان ، تجزیه و تحلیل اشکالات و خرابی های واقعی و بالقوه پای کار و تأثیر آنها بر کیفیت، ایمنی یا محیط زیست می باشد.

۵-۶-۳- خروجی بازنگری

خروجی بازنگری مدیریت در شرکت دنده سازان، شامل هرگونه تصمیمات و اقدامات مرتبط با موارد زیر می باشد:

–                     اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

–                     بهبود محصول و خدمات در ارتباط با نیازمندی‌های مشتری

–                     منابع مورد نیاز برای حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت

۶- مدیریت منابع

۶-۱- تأمین منابع

در شرکت دنده سازان ، کلیه منابع ضروری جهت اجرای استراتژی‌ها و اهداف سازمانی برای دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن تعریف شده و این منابع در دسترس می‌باشند.

این منابع شامل کارکنان مجرب، آموزش دیده و واجد شرایط، تجهیزات مناسب، فضای کاری مناسب، تأمین کنندگان، اطلاعات مورد نیاز و منابع مالی است. منابع فوق‌الذکر جهت تأمین رضایت مشتریان بکارگرفته می‌شوند.

منابع مورد نیاز سازمان ( اعم از نیروی انسانی ، ابزار و تجهیزات ، نرم افزار و … ) که در هر زمانی تامین کننده اهداف تعریف شده در خط مشی کیفیت و متناسب با حیطه فعالیتهای سازمان می باشد توسط  مدیران شناسائی و توسط  مدیر ارشد تامین می گردد .

۶-۲- منابع انسانی

۶-۲-۱- کلیات

در شرکت دنده سازان ، کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت محصول را انجام می‌دهند، از نظر تحصیلات ، آموزش ، مهارت و تجربه، دارای شایستگی لازم می باشند . در این شرکت ، به منظور انجام اهداف مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت، کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت را انجام می‌دهند بر مبنای تحصیلات، مهارت‌ها، تجارب و آموزش های گذرانده شده انتخاب می‌شوند. علاوه بر این کارکنان ، آموزش‌های مختلفی را جهت ارتقاء وضعیت آگاهی در طول دوران خدمتشان می‌بینند.

۶-۲-۲- شایستگی ، آگاهی و آموزش

در شرکت دنده سازان ، مسئول آموزش مطابق با روش اجرایی آموزشی به شماره ۰۱ TR-P-  نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی نموده و بر حسب سطح آگاهی، نوع فعالیت و میزان تأثیر آن بر کیفیت، برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان تدارک دیده است.

همچنین اثربخشی آموزش های ارائه شده توسط مسئولین واحدها طبق روش اجرایی آموزش مورد ارزیابی واقع می شود .

سوابق آموزشی کارکنان طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت در واحد  آموزش نگهداری می‌شود.

۶-۲-۲-۱- مهارت‌ها برای طراحی محصول

در حال حاضر به دلیل طراح نبودن شرکت دنده سازان، چنین فرایندی وجود ندارد ولی چنانچه بعدا چنین الزامی موضوعیت داشته باشد افراد مسئول در طراحی محصول دوره های تخصصی مربوط به طراحی را از طریق واحد آموزش طی می نمایند. این نیاز سنجی توسط مدیر واحد مهندسی تعیین می شود.

۶-۲-۲-۲- آموزش

در شرکت دنده سازان، روش اجرایی مدونی به شماره TR-P-01 برای شناسایی نیازهای آموزشی و تامین شایستگی لازم برای کارکنانی که فعالیت‌های مؤثر بر کیفیت را انجام می‌دهند تهیه و به اجرا درآمده است.

۶-۲-۲-۳- آموزش در حین کار

در شرکت دنده سازان، در هنگامی که کار جدیدی تعریف شود و یا یک کار تغییر یابد و یا اصلاح شود ، آموزش‌های حین کار برای کارکنانی که در کارهای جدید یا اصلاح شده یا تغییر یافته موثر بر کیفیت محصول فعالیت می کنند( چه کارکنان رسمی و چه قراردادی) برگزار می شود . این کارکنان در صورت نیاز و تشخیص ، شامل کارکنان بنگاه های خدماتی نیز می شوند.

همچنین در شرکت دنده سازان،کارکنانی که کار آنها بر کیفیت تأثیر می گذارد از طریق جلسات توجیهی که توسط مدیر تولید ، مدیر مهندسی  و سرپرستان برگزار می شود و یا از طریق بازدیدهایی که از خط مشتری انجام می شود از حساسیت مشتری نسبت به عدم انطباق با الزامات کیفیت تعیین شده و پیامدهای مترتب شده بر مشتری در موارد عدم انطباق با الزامات کیفیت تعیین شده مطلع و آگاه شوند.

۶-۲-۲-۴- انگیزش و ترغیب کارکنان

شرکت دنده سازان، برای ترغیب کارکنان و ایجاد انگیزش در آنها در جهت دستیابی به اهداف کیفیت ، ایجاد بهبود مداوم و ایجاد شرایطی جهت ترویج نوآوری روشهای زیر را بکار گرفته است :

ü     سیستم پیشنهادات و مدیریت مشارکتی

ü     نظرخواهی از کارکنان بصورت سوالاتی در خصوص اهداف کیفیتی و میزان آگاهی آنها در زمینه کیفیت و فن آوری

ü     اندازه گیری شش ماهه میزان رضایت آنها از سازمان

ü     ایجاد محیطی مناسب جهت مشارکت کارکنان و بهره‌گیری از خلاقیت آنها

همچنین در شرکت دنده سازان، میزان آگاهی کارکنان از اهمیت و تأثیر فعالیتهایشان بر کیفیت از طریق سوالاتی که توسط مدیر عامل ، نماینده مدیریت ، مدیر تولید و یا سرپرستان از کارکنان پرسیده می شود سنجیده می شود.

۶-۳- زیر ساخت

درشرکت دنده سازان، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای تدارک و ارائه محصول منطبق با نیازهای مشتریان تعیین و فراهم شده است، این امکانات شامل موارد زیر می‌شود:

الف) ساختمان ، تأسیسات و امکانات مورد نیاز

ب) تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

ج) خدمات پشتیبانی مثل حمل و نقل و وسایل ارتباطی

 

 

۶-۳-۱- طرح ریزی کارخانه ، تجهیزات و تسهیلات

در شرکت دنده سازان، از یک رویکرد چند تخصصی جهت ایجاد و گسترش طرحها برای تسهیلات، تجهیزات و کارخانه استفاده می شود. این تیم چند تخصصی از واحدهای تولید ، مهندسی ، برنامه ریزی ، کیفیت و نگهداری و تعمیرات می باشد.

با توجه به محدودیت فضا ، تا حد امکان جانمایی سالن های تولید به گونه‌ای طرح ریزی شده که حرکت مواد، جابجایی و استفاده مناسب از فضای کار در وضعیت بهینه قرار گیرد و جریان همزمان مواد را تسهیل کند. همچنین برای تمامی قطعات خودرویی تولیدی ، جهت ارزیابی و پایش اثر بخشی عملیات موجود ، لی اوت و جریان مواد تهیه و میزان حمل و نقلها محاسبه شده است.

۶-۳-۲- طرح‌ها / برنامه‌های اضطراری

در شرکت دنده سازان، بمنظور تامین الزامات مشتری ، در صورت رخداد وضعیت ها و حوادث اضطراری از قبیل تاخیر در کار ، کمبودهای کارگری، رخ داد نقایص و خرابی ها در تجهیزات کلیدی و برگشتی‌های از پای کار مشتری، با عنایت به محدودیتهای موجود برنامه‌ها و طرحهای اضطراری تهیه شده است.

۶-۴- محیط کار

در شرکت دنده سازان، تلاش بر این است که عوامل فیزیکی و انسانی محیط کار مورد توجه قرار گیرد. از آنجائیکه این عوامل در انگیزش و رضایت کارکنان و افزایش توان بالقوه اجرایی پرسنل و افزایش توان بالقوه اجرایی سازمان تاثیر دارد مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.این عوامل موارد زیر را در بر می گیرد:

–                     روش‌ها و محیط خاص برای تولید محصول

–                     عوامل فیزیکی شامل گرما، سرما و نور

همچنین به منظور شناسایی عوامل انسانی تاثیر گذار بر محیط کار سالی دوبار از کارکنان نظرسنجی صورت می گیرد.

برای تأمین نور طبیعی مورد نیاز در محیط کار پنجره های مناسب تعبیه شده و با استفاده از لامپهای فلورسنت و پروژکتور ، نور مورد نیاز برای انجام وظایف کارکنان تأمین می شود .

تهویه محیط کار با استفاده از پنجره های تعبیه شده صورت می گیرد ؛ گرمایش سوله ها و ساختمان اداری با استفاده از بخاری و سرمایش آن در تابستان با استفاده از کولر آبی انجام می شود .

۶-۴-۱- ایمنی کارکنان

در شرکت دنده سازان، در هنگام طراحی و تکوین فرایندها و در فعالیت های فرآیند ساخت به ایمنی محصول و ابزارها در به حداقل رساندن ریسکهای (مخاطرات) بالقوه برای کارکنان توجه ویژه می شود زیرا در شرکت دنده سازان ایمنی به عنوان یک اصل مورد نظر مدیریت ارشد و کارکنان می باشد.

 

 

۶-۴-۲- تمیزی و نظافت محل کار

در شرکت دنده سازان، با استفاده از ابزار ۵S و ممیزی های دوره ای، مکان‌های کاری در حالت آماده، مرتب، تمیز و متناسب با محصول نگهداری می شود. جهت انجام این موارد دستورالعمل QA-W-01   تدوین شده است.

۷- تحقق محصول / خدمات

۷-۱- طرح‌ریزی تحقق محصول

در شرکت دنده سازان، فرآیندهای مورد نیاز برای پدید آوری محصول برنامه‌ریزی و اجرا شده است. این فرآیندها طبق لیست فرآیندهای پیوست تشریح شده است. این فرآیندها در تطابق با نیازمندی‌های دیگر سیستم مدیریت کیفیت است. لذا در این راستا این سازمان کلیه فرآیندها را در دسترس واحدهای مربوطه قرار داده است. در برنامه‌ریزی پدید آوری محصول ، سازمان  موارد زیر را تعیین نموده است:

 • اهداف کیفیت و نیازمندی‌های تعیین شده برای محصول
 • ورودیها و خروجیهای فرایند،
 • فعالیتـها،
 • مدارک و داده های مورد نیاز در فرایند،
 • تخصّص ها و آموزش های مورد نیاز،
 • تجهیزات ، محیط و شرایط کاری مورد نیاز،
 • فعالیتهای تصدیق و صحه گذاری و پایش و بازرسی فرایندها،
 • سوابق مورد نیاز برای اثبات انطباق فرایندها و نتایج حاصله با ترتیبات برنامه ریزی شده .

۷-۱-۱- طرح ریزی پدیدآوری محصول – توضیحات تکمیلی

در شرکت دنده سازان، در هنگام طرح‌ریزی پدیدآوری محصول ، الزامات مشتری و ارجاعات به «مشخصات فنی » خواسته شده وی در صورت وجود ، به عنوان بخشی از طرح کیفیت ، گنجانده می شود.

۷-۱-۲- معیارهای پذیرش

در شرکت دنده سازان، معیارهای پذیرش توسط شرکت تعیین گردیده است و هرگاه لازم باشد به تائید مشتری نیز می رسد. در نمونه‌گیری برای داده های وصفی از جمله گیج های برو نرو ، معیار پذیرش (عدد پذیرش) برابر با صفر در نظر گرفته شده است ( تعداد اقلام نامنطبق در نمونه ، صفر می باشد ).

۷-۱-۳- رازداری (محرمانه ماندن )

شرکت دنده سازان، در مورد محرمانه ماندن محصولات سفارش شده توسط مشتری(قرارداد شده) ، پروژه های در دست تکمیل و در حال توسعه و اطلاعات مرتبط به محصولات ، از طریق گنجاندن یک بند تحت همین عنوان در قرارداد و انتقال آن به کارکنان و توجیه آنها اطمینان حاصل می نماید .

۷-۱-۴- کنترل تغییر

شرکت دنده سازان، جهت کنترل و واکنش نسبت به تغییراتی که بر پدیدآوری محصول تاثیر می گذارد و از جمله آنهایی که مربوط به تامین کننده (عرضه کننده) می شود ، فرآیندی را ایجاد نموده است. این فرایند در روش اجرایی اصلاح قرارداد با کد EN-P-07   بیان شده است.

با توجه به اثرات آن تغییرات ، فعالیتهای تصدیق و صحه‌گذاری برای تغییرات جهت اطمینان از انطباق با الزامات مشتری تعریف می شوند. بطور کلی تغییرات باید قبل از انجام یا اجرا ، صحه‌گذاری شوند .

طرح های خاص که بر روی شکل ، همراستایی/ تناسب و کارکرد (شامل عملکرد و یا دوام ) اثر دارد پس از اعمال تغییر ، توسط مشتری مورد بازنگری قرار می گیرد .

هرگاه توسط مشتری الزام شده باشد، الزامات تکمیلی شناسایی / تصدیق از قبیل آنچه که برای معرفی محصول جدید لازم است فراهم می‌گردد.

موارد ذکر شده در بالا، شامل تغییرات در فرآیند ساخت و تغییرات در محصولات می شود.

۷-۲- فرآیندهای مربوط به مشتری

۷-۲-۱- تعیین نیازمندیهای مربوط به محصول

در شرکت دنده سازان، هدف نهایی رضایت مشتری نهایی است، لذا سازمان خود را موظف می‌داند  تا نسبت به کلیه نیازمندی‌های مشتریان حساس و آنها را تأمین نماید. این نیازمندی‌ها موارد زیر را در بر می‌گیرد:

الف) کلیه نیازمندی‌هایی که از طرف مشتریان اعلام می‌شود از جمله الزامات مربوط به تحویل و بعد از تحویل ، الزامات فنی مربوط به محصول

این خواسته ها از طریق نماینده مدیریت ، نماینده مشتری ، واحدهای مهندسی و تضمین کیفیت شناسایی می‌گردد.

ب) کلیه نیازمندی‌هایی که از طرف مشتریان اعلام نشده است، ولیکن برآورده کردن آنها لازم می‌باشد.

این خواسته‌ها از طریق نماینده مدیریت ، نماینده مشتری ، واحدهای مهندسی و تضمین کیفیت شناسایی می‌گردد.

ج) نیازمندی‌های قانونی و مقرراتی مربوط به محصول

د) هر گونه نیازمندی دیگر که توسط سازمان در صورت نیازتعیین شده است .

۷-۲-۱-۱- مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری

در شرکت دنده سازان، در صورتی که مشتری در رابطه با الزامات مربوط به محصول، مواردی را بعنوان مشخصات ویژه تعیین نماید ، این مشخصات مدون شده و تحت کنترل ویژه قرار می گیرد. نحوه کنترل آنها در طرح های کنترل تعیین می شود.

۷-۲-۲- بازنگری نیازمندیهای مربوط به محصول

در شرکت دنده سازان، کلیه نیازمندیها و خواسته های مشتریان در قرارداد و سفارشات روشن و مستند میگردد و اطمینان حاصل می شود که توانائی تخصصی ، تجهیزاتی و پرسنلی و منابع در دسترس وجود دارد و نیازمندیها و خواسته ها قابل تامین هستند .

در شرکت دنده سازان، کلیه نیازها و الزامات شناسایی شده پیش از تعهد سازمان برای ارائه محصول به مشتریان از جهت توانایی برآورده سازی آنها توسط روش اجرایی بازنگری الزامات مربوط به محصول به شماره  EN-P-06   مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد.

این کار برای اطمینان از موارد زیر می باشد :

الف) نیازمندیهای محصول معین شده‌اند ،

ب) تفاوت نیازمندیهای قرارداد یا سفارش فعلی ، با آنچه قبلاً بیان شده ، حل و فصل شده است ، و

ج) سازمان توانایی برآوردن نیازمندیهای تعیین شده را دارد .

سوابق این بازنگری و اقدامات ناشی از آن طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت به شماره

QA-P-09 نزد واحد مهندسی نگهداری می‌شود.

در صورت تغییر نیازمندیهای محصول ، هرگونه تغییر در شرایط و خواسته های سفارش یا قرارداد پس ازانعقاد قرارداد ، پیش از تصویب برحسب مورد با هماهنگی واحدهای ذیربط با موضوع تغییر در شرایط  قرارداد مطابق روش اجرایی اصلاح قرارداد به شماره EN-P-07 مورد بررسی و رسیدگی و بازنگری قرار می گیرد و مدارک ذیربط اصلاح شده و کارکنان مرتبط از این تغییرات آگاه می شوند .

۷-۲-۱-۲- امکان سنجی ساخت

در شرکت دنده سازان، در فرآیند بازنگری قرار داد، امکان سنجی ساخت محصولات پیشنهاد شده به همراه تحلیل ریسک انجام گرفته و مدون می شود.

۷-۲-۳- ارتباط با مشتری

در شرکت دنده سازان، ارتباطات مؤثر با مشتریان از طریق مدیر عامل، نماینده مدیریت، نماینده مشتری، واحدهای مهندسی و تضمین کیفیت جهت موارد ذیل صورت می‌گیرد:

الف) اطلاعات محصول ،

ب) رسیدگی به استعلامات ، قراردادها یا سفارشات ، از جمله اصلاحیه‌های آن ، و

ج) بازخور مشتری ، از جمله شکایات مشتری .

۷-۲-۳-۱- ارتباطات با مشتری –تکمیلی

در صورت درخواست مشتری، شرکت دنده سازان، قابلیت تبادل اطلاعات ضروری و لازم شامل داده ها به شکل و زبان تعیین شده توسط مشتری، را دارا می باشد .

۷-۳- طراحی و توسعه

۷-۳-۱- طرح‌ریزی طراحی و توسعه

از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان، هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا  این بند استاندارد در این شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آ‌ن اشاره شده است.

۷-۳-۱-۱- رویکرد چند تخصصی

در شرکت دنده سازان ، جهت آماده سازی پدیدآوری محصول از جمله برای موارد زیر، از یک رویکرد چند تخصصی استفاده می شود . این تیم چند تخصصی شامل افرادی از واحدهای مهندسی ، تولید ، کنترل کیفیت و سایر کارکنان مرتبط در شرکت می باشد .

– تهیه و یا نهایی کردن مشخصه های ویژه و پایش آنها

– تهیه و بازنگری FMEA ها و اقدامات جهت کاهش ریسکهای بالقوه، و

– تهیه و بازنگری طرح‌های کنترل.

۷-۳-۲- ورودیهای طراحی و توسعه

از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان، هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا  این بند استاندارد در این شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آ‌ن اشاره شده است .

 ۷-۳-۲-۱- ورودی طراحی محصول

از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا  این بند استاندارد در شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آ‌ن اشاره شده است .

۷-۳-۲-۲- ورودی طراحی فرآیند ساخت

در شرکت دنده سازان ، فرآیندهای ساخت و تولید با استفاده از ورودی های شناسایی شده زیرکه مدون شده اند طراحی می گردند:

– اهداف برای بهره‌وری ، توانمندی فرآیند و هزینه

– الزامات و خواسته های مشتری در صورت وجود ، و

– تجارب حاصل از تهیه و تکوین های قبلی .

۷-۳-۲-۳- مشخصات ویژه

در شرکت دنده سازان ، مشخصات ویژه محصول و فرایند توسط تیم چند تخصصی شامل افرادی از واحدهای مهندسی ، تولید ، کنترل کیفیت و سایر کارکنان مرتبط در شرکت تعیین می شود. در مورد این مشخصات ویژه موارد ذیل رعایت می شود :

– درج کلیه مشخصات ویژه در طرح کنترل

– انطباق با تعاریف و نمادهای تعیین شده توسط مشتری در صورت وجود و نیاز

– مشخص کردن مدارک کنترل فرآیند از جمله نقشه‌ها ، FMEA ها ، طرح‌های کنترل و دستورالعمل‌های تولید ، با رعایت نماد مشخصات ویژه مشتری یا نماد معادل آن در سازمان به ترتیبی که مراحل فرآیند که بر مشخصات ویژه تاثیر می گذارد را دربر داشته باشد .

۷-۳-۳- خروجیهای طراحی و توسعه

از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا  این بند استاندارد در این شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آ‌ن اشاره شده است .

۷-۳-۳-۱- خروجیهای طراحی محصول – توضیحات تکمیلی

از آنجـــائیــکه کــه در شرکت دنده سازان هیچگــونه محصولی طراحی نمی گردد لذا  این بند استاندارد در شرکت ، کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آ‌ن اشاره شده است .

۷-۳-۳-۲- خروجیهای طراحی فرآیند ساخت

در شرکت دنده سازان ، خروجیهای طراحی فرآیند ساخت به ترتیبی بیان / ارایه می شوند که می توانند نیازمندی ها و الزامات ورودی های طراحی فرآیند ساخت را تصدیق و صحه‌گذاری نمایند. خروجیهای طراحی فرآیند ساخت در شرکت دنده سازان شامل موارد زیر می باشد:

– مشخصات ویژه فرایند

– نقشه‌های فرایندی

– نمودار جریان فرایند تولید (OPC  )

– طرح چیدمان تولید

– FMEA های فرآیند ساخت

– طرح های کنترل

– دستورالمل‌های تولید

– معیارهای پذیرش برای تائید و تصدیق فرآیندهای ساخت

– داده‌ها برای کیفیت، قابلیت نگهداری و تعمیرات و قابلیت اندازه‌گیری

– نتایج فعالیتهای خطا ناپذیری

– روش‌های سریع تشخیص عدم انطباق های محصول و فرآیند ساخت

این خروجی ها در واحد مهندسی نگهداری می شوند .

۷-۳-۴- بازنگری طراحی و توسعه

در شرکت دنده سازان ، در مراحل مناسبی از طراحی و توسعه فرآیندهای ساخت ، بازنگریهای نظام‌مند انجام می شود . این بازنگری ها با هدایت واحد مهندسی و با حضور نمایندگان واحدهای تولید و کنترل کیفیت صورت می گیرد. در این بازنگری ها موارد زیر توسط تیم بازنگری مورد بررسی قرار می گیرد :

الف) ارزیابی توانایی نتایج طراحی و توسعه فرآیندهای ساخت در برآورده ساختن نیازمندیها و الزامات

ب) شناسایی مشکلات و تعیین اقدامات لازم بعدی مورد نیاز

سوابق حاصل از این بازنگریها و هر گونه اقدامات اصلاحی لازم در واحد مهندسی نگهداری می شوند .

۷-۳-۴-۱- پایش

در شرکت دنده سازان ، در صورت انعقاد قرارداد جدید ، جهت پیگیری پیشرفت پروژه ، یکی از کارشناسان شرکت از طرف شخص مدیر عامل به عنوان مسئول پروژه تعیین می گردد. این شخص در مراحل مشخص شده‌ای از طراحی و توسعه گزارشی از پیشرفت پروژه همراه با اندازه‌گیری‌های زیر تهیه و همراه تجزیه و تحلیل و خلاصه‌ای از نتایج حاصله را تهیه به عنوان یک ورودی به جلسات بازنگری مدیریت، ارایه می دهد.

ü     ریسک‌ها و خطرات کیفیت

ü     هزینه‌ها

ü     اتلاف زمان

ü     مسیرهای بحرانی

ü     و سایر موارد برحسب اقتضاء

۷-۳-۵- تصدیق طراحی و توسعه

در شرکت دنده سازان ، واحد مهندسی جهت حصول اطمینان از اینکه خروجی طراحی و توسعه فرایندها، نیازمندیهای ورودی را برآورده می‌سازد ، در مراحل مختلف و بر اساس ترتیبات تعیین شده ، طراحی و توسعه صورت گرفته را یکبار دیگر مورد تصدیق قرار می دهد. این تصدیق بعضا از طریق استفاده از روش های محاسباتی دیگر و یا از طریق شبیه سازی صورت می گیرد.

سوابق حاصل از فرآیند تصدیق ، و هر گونه اقدام انجام شده ، در واحد مهندسی نگهداری می شوند .

۷-۳-۶- صحه‌گذاری طراحی و توسعه

در شرکت دنده سازان ، برای حصول اطمینان از اینکه محصول نهایی قادر به برآورده ساختن نیازمندیهای عملی خاص یا مورد انتظار مشتری خواهد بود ، صحه‌گذاری طراحی و توسعه مطابق ترتیبات برنامه‌ریزی شده و بر اساس روش اجرایی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول به شماره EN-P-01  انجام می گیرد.

این صحه‌گذاری قبل از تحویل یا تکمیل محصول انجام می پذیرد و سوابق حاصل از آن و سایر اقدامات لازم در واحد مهندسی نگهداری می شوند .

۷-۳-۶-۱- صحه‌گذاری طراحی و تکوین _ توضیحات تکمیلی

صحه‌گذاری طراحی و توسعه بر طبق الزامات مشتری و طبق برنامه زمانبندی توافق شده با مشتری انجام می پذیرد .

۷-۳-۶-۲- برنامه‌های ساخت نمونه اولیه

هرگاه توسط مشتری الزام شده باشد و در صورت درخواست وی ، واحد مهندسی شرکت دنده سازان یک برنامه ساخت نمونه تهیه و با کمک تیم فنی طرح کنترل نمونه اولیه تهیه می نماید.

۷-۳-۶-۳- فرآیند تایید محصول

هرگاه توسط مشتری الزام شده باشد و در صورت درخواست وی، نماینده مدیریت بعد از تصدیق فرآیند ساخت، مطابق با روش اجرایی PPAP به شماره  QA-P-01 مدارک مورد نیاز مشتری جهت تایید محصول و فرآیند (که توسط وی مشخص شده است) را تهیه و برای وی ارسال می نماید.

این روش اجرایی تایید محصول و فرآیند ساخت درمورد عرضه کنندگان نیز توسط نماینده مدیریت اعمال گردد.

۷-۳-۷- کنترل تغییرات طراحی و توسعه

در شرکت دنده سازان ، در صورت اعمال تغییر در فرایندهای ساخت ، این تغییرات توسط واحد مهندسی به طور مناسبی بازنگری ، تصدیق و صحه‌گذاری شده و پیش از اجرا مورد تصویب قرار می گیرند . منشاء این تغییرات عبارتند از :

ü     واحد مهندسی شرکت

ü     مشتری

سوابق بازنگری تغییرات و سایر اقدامات لازم در واحد مهندسی نگهداری می شوند .

۷-۴- خرید

۷-۴-۱- فرآیند خرید

سیاست شرکت دنده سازان براین است که تامین کنندگان بالقوه را بر اساس توانایی آنها در برآورده کردن نیازهای شرکت شناسایی کرده و لیست تامین کنندگان مجاز را تهیه و نگهداری نماید .

در شرکت دنده سازان، جهت اطمینان از انطباق کالای خریداری شده با نیازمندیها و الزامات تعیین شده خرید ، واحد تدارکات مطابق روش اجرایی خرید به شماره PL-P-01 عملیات خرید را انجام می دهد.

همچنین تامین کنندگان شرکت بر اساس توانایی آنها در تأمین کالای منطبق ، مطابق دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران به شماره QA-W-02   ارزیابی و انتخاب می شوند که معیارهای انتخاب ، ارزیابی و ارزیابی مجدد در آن مشخص گردیده است . نوع و گستره کنترل بر تأمین‌کننده و کالای خریداری شده ، به میزان تأثیر کالای خریداری شده بر فرآیند تحقق محصول ، یا محصول نهایی بستگی دارد .

سوابق نتایج ارزیابی ها و هرگونه اقدامات لازم ناشی از ارزیابی ها ، در واحد تضمین کیفیت نگهداری می گردد .

۷-۴-۱-۱- انطباق با مقررات

در صورتی که برای محصولات و مواد خریداری شده الزامات مقرارتی خاصی وجود داشته باشد ، شرکت دنده سازان خود را ملزم به رعایت آن می داند.

۷-۴-۱-۲- ایجاد و توسعه سیستم مدیریت کیفیت عرضه کننده

در شرکت دنده سازان ، جهت ارتقاء تامین کنندگان ، تا حد قدرت و توانایی شرکت برای پیمانکاران برنامه ارتقاء تهیه و به آنها ابلاغ می گردد و پس از توافق با پیمانکاران ، آنها خود را ملزم به تحقق آن می نمایند.

به عنوان گام نخست ارتقاء ، اولویت اول در برنامه های ارتقاء پیمانکاران ، دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱سال ۲۰۰۰ از یک شرکت دارای اعتبار شخص ثالث توسط پیمانکار می باشند.

۷-۴-۱-۳- منابع تائید شده توسط مشتری

هرگاه در قرارداد مشخص شده باشد، شرکت دنده سازان ، ملزم می باشد که مواد و یا خدمات را از منابع مورد تایید مشتری خریداری کند. در این موارد شرکت دنده سازان خود را موظف می داند که اولا الزامات و خواسته های مشتری را به تامین کننده انتقال داده و ثانیا مواد و خدمات خریداری شده را جهت حصول اطمینان از انطباق با الزامات ، مورد کنترل قرار دهد.

۷-۴-۲- اطلاعات خرید

در شرکت دنده سازان ، مشخصات و الزامات کیفیتی محصولاتی که خریداری می شوند و چگونگی تأیید و پذیرش محصولات و خدمات به روشنی در مدارک خرید توصیف می شوند . این مدارک قبل ازصدور از نظر کفایت مورد بررسی و تصویب قرار می گیرند .

۷-۴-۳- تصدیق محصول خریداری شده

در شرکت دنده سازان ، برای حصول اطمینان از اینکه محصول خریداری شده نیازمندیهای مشخص شده برای خرید را برآورده می‌سازد ، بازرسی و سایر اقدامات لازم ( مطابق بند ۷-۴-۳-۱ ) تعریف و به اجرا درمی آید . چنانچه تایید محصول خریداری شده در محل تامین کننده طبق قرارداد ، با مشتری باشد،  ترتیبات تصدیق مورد نظر و روش ترخیص محصول و جزئیات در مدارک خرید ثبت می شود .

۷-۴-۳-۱- کیفیت محصول ورودی

در شرکت دنده سازان ، فرآیندی جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول خریداری شده با استفاده از یکی از روش ذکر شده در زیر تدوین شده است :

– دریافت داده‌های آماری از تامین کننده و ارزیابی آنها توسط شرکت

– انجام بازرسی و یا آزمایش در زمان دریافت از قبیل نمونه‌گیری مبتنی بر عملکرد / کارکرد

– ارزیابی قطعه توسط یک آزمایشگاه معتبر تعیین شده، و

– سایر رویه‌های توافق شده با مشتری.

۷-۴-۳-۲- پایش تامین کننده

در شرکت دنده سازان ، عملکرد تامین کننده گان از طریق شاخص‌های زیر مورد پایش قرار می گیرد:

– کیفیتی قطعات تحویلی

– متوقف کردن‌های مشتری، از جمله برگشتی‌های از پای کار مشتری

– زمانبندی تحویل ( از جمله هزینه حمل اضافی)

– وضعیت‌های اختصاصی و تذکرات مشتری در رابطه با مسایل کیفیت یا تحویل

۷-۵- تولید و ارائه خدمت

۷-۵-۱- کنترل تولید و ارائه خدمت

عملیات‌ و فعالیتهای‌ تولید در سطح شرکت دنده سازان ، بر اساس فرآیندها و دستورالعمل‌های مربوطه انجام می‌شود.

در شرکت دنده سازان ، تولید و ارائه خدمات برنامه‌ریزی شده و تحت شرایط کنترل شده به اجرا در می آید . این شرایط کنترل شده شامل زیر می‌باشد :

الف) در دسترس بودن اطلاعاتی که ویژگیهای محصول را مشخص می‌سازد ،

ب) در دسترس بودن دستورالعملهای کاری ،

ج) به کارگیری تجهیزات مناسب ،

د) در دسترس بودن و به کارگیری ابزارهای پایش و اندازه‌گیری ،

هـ) انجام پایش و اندازه‌گیری

و) انجام فعالیتهای ترخیص ، تحویل و پس از تحویل .

کلیه فرآیندهای تولیدکه مستقیما‍ً بر کیفیت مؤثرند، شناسایی، برنامه ریزی و تحت شرایط کنترل شده صورت می پذیرد . مدیر تولید اطمینان حاصل می نمایند که کلیه فعالیتهای آنان بر اساس برنامه ها و ترتیبات از پیش تعیین شده و طبق مشخصات و استانداردهای فنی و روشهای اجرائی و دستورالعمل های کاری صورت می پذیرد . کلیه فرآیندها توسط واحد مهندسی و با هماهنگی واحد تولید شناسایی و ثبت می شوند. کلیه موارد قید شده تحت کنترل اپراتور یا بازرس کنترل کیفی قرارگرفته و نتایج مکتوب و ثبت می شوند . پیش از ورود مواد یا قطعات به ایستگاههای کاری ، کنترل می شود که با الزامات تعیین شده تطبیق داده شده باشند و وضعیتهای بازرسی و آزمون برروی آنها بروشنی مشخص باشند. مدیرتولید اطمینان حاصل می نمایند که عوامل و امکانات تولیدی شامل وسایل و تجهیزات ،مواد و قطعات ، ابزار ونرم افزارها ،شرایط کاری و محیطی در وضعیت  مناسب و مطلوب قرار دارند و همچنین منابع و مستندات کافی در دسترس هستند و آموزشهای لازم نسبت به انجام فرآیند به پرسنل مجری فعالیتها و مهارت لازم برای انجام آنها به نحو مطلوب را دارا هستند . صلاحیت و کفایت کاری پرسنل برای انجام کارهای محوله توسط مدیر تولید ارزیابی وتعیین می گردد . استفاده از تجهیزات مؤثر بر فرآیندهای تولید منوط به تائیدصحت کارکرد آنها توسط قسمت تعمیر و نگهداری می باشد . تعمیرو نگهداری پیشگیرانه با تاکید بر پارامترهای مؤثر بر کیفیت تجهیزات و ماشین آلات برای اطمینان از حفظ وتداوم فرآیند توسط واحد تعمیر و نگهداری برنامه ریزی و اجرا می شود . کلیه مدارک و مستندات مورد استفاده در فرآیندها تحت کنترل بوده و توسط مسئولین واحد تولید بهنگام  می گردد.

۷-۵-۱-۱- طرح کنترل

در شرکت دنده سازان ، تیمی متشکل از نمایندگان واحدهای مهندسی، کیفیت، تولید و سایر افراد بر حسب نیاز به رهبری واحد مهندسی متولی تدوین طرح های کنترلی می باشند. طرح های کنترلی برای موارد ذیل تهیه می شود:

ü     طرح‌های کنترلی در سطح سیستم، زیر سیستم، قطعات و یا مواد برای محصول تدارک شده که شامل فرآیندهای تولید مواد فله‌ای نیز می شود.

ü     طرح‌های کنترلی برای تولید آزمایشی و تولید انبوه که در آن خروجی های FMEA فرآیندهای ساخت مد نظر قرار گرفته است

طرح‌های کنترلی ، در زمانی که هر تغییر اثر گذاری بر محصول، فرآیند ساخت، اندازه‌گیری، تدارکات، منابع تامین یا FMEA رخ دهد، مورد تجدید نظر قرار گرفته و به روز درمی آیند.

در صورت الزام مشتری ، طرحهای کنترل پس از بازنگری و به روز آوری می بایست مورد تایید مشتری قرار گیرید.

۷-۵-۱-۲- دستورالعمل‌های کاری

در شرکت دنده سازان ، برای کلیه کارکنانی که برای انجام فرآیندهای کاری / عملیاتی دارای مسوولیت هستند، دستورالعمل‌های کاری و دستورالعملهای اپراتوری مدون تهیه شده است. این دستورالعمل‌ها جهت استفاده در محلهای کار در دسترس می باشند.

در هنگام تهیه این دستورالعمل‌ها ، از منابعی از قبیل طرح کنترل ،FMEA ها استفاده شده است .

۷-۵-۱-۳- تصدیق راه اندازی اولیه کار

در شرکت دنده سازان ، در هنگام شروع اولیه یک کار، تغییر یا تعویض مواد، ابزار، تغییر در کار ، واحد تولید می بایست مجوز تولید از واحد کنترل کیفیت دریافت نماید .

واحد کنترل کیفیت موظف است در هر یک از موارد بالا فرایند تولید را مورد تصدیق و صحه گذاری قرار داده و سپس مجوز تولید را صادر نماید.

به عنوان یکی از راه های تصدیق ، واحد کنترل کیفیت یک مقایسه‌ با آخرین قطعه تولیدی را انجام می دهد.

۷-۵-۱-۴- نگهداری و تعمیر پیشگیرانه و پیش گویانه

در شرکت دنده سازان ، نگهداری و تعمیر پیشگیرانه و پیش گویانه توسط روش اجرایی به شماره                 PM-P-01صورت می گیرد.

واحد نت جهت انجام این کار موارد زیر را تعیین نموده است :

ü     شناسایی تجهیزات کلیدی فرایند

ü     فراهم آوری منابع لازم برای نگهداری و تعمیر دستگاهها / تجهیزات

ü     تدوین یک برنامه اثر بخش برای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه جامع شامل :

– فعالیت های برنامه‌ریزی شده نگهداری و تعمیر

– در دسترس بودن قطعات برای جایگزینی جهت تجهیزات کلیدی ساخت، و

– مدون کردن، ارزیابی و بهبود اهداف نگهداری وتعمیرات

۷-۵-۱-۵- مدیریت ابزار تولید

در خصوص طراحی ابزار و گیجهای ساخت ، بازرسی و آزمون شرکت از منابع فنی مناسبی استفاده می نماید تهیه و ساخت و تامین ابزار و گیجهای که توسط تامین کنندگان و فروشندگان انجام می گیرد مطابق دستورالعمل مدیریت ابزار به شماره EN-W-03  اجرا می گردد . شرکت سیستمی برای مدیریت ابزار که شامل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ابزار ، آموزش پرسنل ، نگهداری و بازسازی متناسب و همچنین برنامه تعویض و تنظیم ابزار نابود شدنی دارد . این سیاست توسط دستورالعمل مدیریت ابزار به شماره  EN-W-03 پیاده سازی می گردد .

۷-۵-۱-۶- برنامه ریزی تولید

در شرکت دنده سازان ، جهت تامین الزامات مشتری ، برنامه ریزی تولید مطابق روش اجرایی برنامه ریزی سفارشات ، تولید ومواد به شماره PL-P-02 انجام می شود .

۷-۵-۱-۷- بازخورد اطلاعات از خدمات

در حال حاضر به دلیل عدم وجود خدمات پس از فروش در تعهدات شرکت دنده سازان ، این بند کاربرد ندارد ولی در صورت نیاز ، زیر مجموعه ای از واحد مهندسی متولی این امر خواهد شد.

۷-۵-۱-۸- خدمات توافق شده با مشتری

در حال حاضر به دلیل عدم وجود خدمات پس از فروش در تعهدات شرکت دنده سازان ، این بند کاربرد ندارد ولی هرگاه درمورد ارایه خدمات با مشتری توافقی صورت گیرد، زیر مجموعه ای از واحد مهندسی اثربخشی موارد ذیل را مورد اندازه گیری قرار می دهد:

– هر مرکز ارایه خدمات پس از فروش شرکت

– هر نوع ابزار با کاربرد خاص یا تجهیزات اندازه‌گیری

– آموزش کارکنان خدمات،

۷-۵-۲- صحه‌گذاری فرآیندها برای تولید و ارائه خدمت

در شرکت دنده سازان ، کلیه فرآیندهای تولید و ساخت ، توسط واحد مهندسی مورد صحه‌گذاری قرار می گیرد . صحه‌گذاری باید قابلیت این فرآیندها را در رسیدن به نتایج طرح‌ریزی شده اثبات نماید .

در شرکت دنده سازان ، برای کلیه فرآیندهای تولید و ساخت موارد ذیل رعایت می شود :

الف) معیارهایی برای بازنگری و تصویب فرایندها تدوین شده که توسط واحد مهندسی مورد ارزیابی قرار می گیرد ،

ب) تجهیزات و شرایط احراز کارکنان توسط واحد مهندسی مورد ارزیابی و تصدیق قرار می گیرد ،

ج) استفاده از شیوه‌ها و روشهای اجرایی مشخص شده ،

د) نیازمندیهای لازم برای کنترل سوابق و

هـ) صحه‌گذاری مجدد .

۷-۵-۳- شناسایی و ردیابی

سیاست شرکت برآن است که محصولات در تمامی مراحل عملیات تولید قابل شناسایی باشد و بچ / محموله قابل ردیابی باشند . قطعات با شماره قطعه شناسایی قابل شناسایی می باشند . این اطلاعات در تمامی مراحل فرآیند توسط برچسبهای مربوطه ، همراه محصولات می باشند . تجهیزات فرآیند و ابزارآلات نیز قابل شناسایی می باشد . این سیاست توسط دستورالعمل PR – W – ۰۲  پیاده سازی شده است .

مواد، محصولات نیم ساخته و نهائی دارای یک مشخصه شناسائی منحصر بفرد می باشند تا بتوان مواد و محصولات را درتمامی مراحل از دریافت مواد و قطعات تا تحویل محصول ردیابی نمود. مشخصه های شناسائی در سوابق و مدارک درج می گردد تا بسادگی بتوان مشخصه ها را نسبت به مدارک ردیابی نمود . مشخصه های شناسائی شده بنحو مناسبی برروی پالت محتوی مواد و محصولات نیم ساخته و بسنه بندی محصولات درج میگردد .

مدیر تولید اطمینان حاصل می کند که مواد و محصولات نیم ساخته درکلیه مراحل فرآیند تا تحویل به انبار به نحو مناسبی قابلیت شناسایی و ردیابی دارند.

۷-۵-۴- اموال مشتری

هرگاه توسط مشتری الزام شده باشد و یا با وی توافق شده باشد که شرکت دنده سازان داراییهای مشتری از جمله مواد اولیه ، ابزارآلات، اموال فکری و …. را مورد استفاده قرار دهد ، مادامی که این اموال تحت کنترل شرکت بوده یا توسط شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد ، می بایست مراقبتهای لازم از آنها به عمل آید. همچنین این اموال از طریق برچسب مورد شناسایی قرار گرفته  و توسط واحد کنترل کیفیت مورد تصدیق ، قرار می گیرد .

سیاست شرکت بر این است که در خصوص دریافت مواد خام ، قطعات ، ابزار ، مواد بسته بندی ، گیره ، قیدوبستها و غیره از مشتری ، طبق روال سایر مواد دریافتی شرکت برخورد و کنترل گردد . این مواد قبل از ارسال به واحد مربوطه جهت مصرف بررسی و مورد تایید قرار می گیرند .

هرگاه دارایی مشتری مفقود شده ، یا خسارتی به آن وارد گردد ، و یا اینکه برای مصرف نامناسب تشخیص داده شود باید این امر به اطلاع مشتری رسیده و سوابق آن نگهداری می گردد .

۷-۵-۴-۱- ابزار تولید متعلق به مشتری

در صورتی که شرکت دنده سازان از وسایل، ابزار ساخت، آزمون، بازرسی و تجهیزات متعلق به مشتری استفاده نماید ، آنها را به صورت دایمی علامتگذاری شود به گونه ای که مالکیت آن به روشنی قابل رؤیت بوده و مشخص باشد.

 

۷-۵-۵- نگهداری محصول

سیاست شرکت دنده سازان در خصوص تولید ، حمل و نگهداری و ارسال اقلام این است که این موارد طوری انجام شود که از ضایع شدن ، دوباره کاری و گم شدن اقلام جلوگیری گردد. سیستم جابجایی ، انبارش ، بسته بندی ،محافظت وتحویل فرآورده بنحوی برنامه ریزی و اجراء می گردد که در طول موعد مقرر ، ضمن حفظ کیفیت محصولات از بروز صدمه و خسارت یا خرابی پیشگیری شود . انبارمسئولیت کلیه امور جابجایی مواد و محصولات ساخته شده ، انبارداری مواد و محصولات و بسته بندی وتحویل را بعهده دارد، واحد تولید مسئولیت کلیه امورمربوط به جابجایی ، محافظت مواد و محصولات در حین فرآیند را بعهده دارد .

حمل محصولات در پالتهای مشخص انجام می گیرد. معیارهای بسته بندی برای جلوگیری از هرگونه انحراف در کیفیت در حمل و نقل ، تهیه گردیده است. در مواردیکه لازم باشد امکانات مناسب انبار برای مواد و محصولات به منظور نگهداری مناسب مواد ، پیشگیری از ضایعات و انحرافات کیفیت محصول و پیشگیری صورت می پذیرد. شرایط نگهداری محصول در انبار با توجه به اقلام ورودی تعیین می گردد. دریافت و ارسال از انبارها توسط پرسنل دارای اختیار انجام می گیرد.

کلیه موارد فوق در روش اجرای WA-P-02 آورده شده است.

۷-۵-۵-۱- انبارش و موجودی

در شرکت دنده سازان به منظور تشخیص صدمه دیدگی، وضعیت و شرایط محصولات در انبار هر شش ماه یکبار توسط واحد کنترل کیفیت و با همکاری مسئول انبار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرکت دنده سازان از یک سیستم مدیریت کنترل موجودی مطابق روش اجرایی WA-P-01 جهت بهینه نمودن مدت زمان گردش موجودی استفاده می نماید. همچنین تمام مواد خام ترجیحاً بصورت FIFO ((ورود اول، خروج اول)) انبار می گردد. اطمینان حاصل نماید.

۷-۶- کنترل وسایل پایش و اندازه‌گیری

سیاست شرکت بر این است که از سیستمی برای حصول اطمینان از تجهیزات پایش و اندازه‌گیری استفاده کند. کلیه ابزار، وسایل بازرسی ، اندازه گیری و آزمون بکار گرفته شده درکلیه فعالیتهای مؤثر بر کیفیت که متعلق به شرکت بوده و یا بطور موقت از آن استفاده می شود، شناسائی گردیده و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و مراجع معلوم، برنامه ریزی ، کالیبره ، حفظ و نگهداری می شود .

این تجهیزات جهت تعیین تطابق با معیارهای پذیرش انتخاب شده و بر اساس دقت مورد نیاز اندازه گیری، بصورت دوره ای کالیبره و تنظیم می گردند تا دقت لازم را در محدوده های مشخص داشته باشند. کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری شامل نرم افزار تست مورد استفاده برای تطابق کیفیت محصولات جهت داشتن دقت لازم انتخاب می گردد. تجهیزات پایش و اندازه‌گیری که بر کیفیت تاثیر دارند شناسایی و در دوره های مقرر کالیبره می شوند. کلیه کالیبراسیونها بر طبق استانداردهای ملی می باشد. نرم افزار و سخت افزار آزمون مورد استفاده بازرسی در دوره های مشخص جهت تشخیص توانایی تایید پذیرش محصولات کنترل می گردد.

افراد استفاده کننده از تجهیزات کالیبراسیون در خصوص حمل و نگهداری آنها برای جلوگیری از خرابی و داشتن دقت آموزش می بینند. تامین حفاظت از تجهیزات کالیبره شده برای تنظیمات نیز در صورت امکان در نظر گرفته می شود.

کالیبراسیون مطابق جزئیات درج شده در روش اجرایی مربوطه تحت شرایط محیطی مناسب انجام می گردد. کلیه تجهیزات بازرسی و آزمون که در فرآیند خراب می شود و یا مشکوک به خارج شدن از معیار مشخص کالیبره باشند یا شواهدی از خرابی فیزیکی موثر بر دقت را نشان دهند بلافاصله از محل مورد استفاده شان جمع آوری و بوسیله برچسب (خارج از سرویس) شناسایی می گردد. صحت بازرسی و نتیجه تست قطعاتی که با تجهیزات خارج از کالیبره چک گردیده اند مورد ارزیابی قرار گرفته و در خصوص موارد ارسالی که مورد شک می باشند به مشتری اطلاع داده می شود.

تمامی موارد فوق در روش اجرایی QC-P-02 ثبت گردیده است.

۷-۶-۱- تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) در خصوص هر نوع سیستم اندازه گیری که مشخصه های بحرانی و اصلی را اندازه گیری می کند بر اساس طرح کنترل با استفاده از فنون آماری متناسب انجام میگردد. این سیستم توسط روش اجرایی QC-P-01 اجرا میگردد.

۷-۶-۲- سوابق کالیبراسیون

سوابق فعالیت کالیبراسیون باید برای کلیه گیج‌ها، تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون، از جمله گیج‌های متعلق به کارکنان و مشتریان شامل موارد زیر می شود :

– استاندارد اندازه‌گیری که ابزار بر طبق آن کالیبره شده است

– تجدید نظرهای ناشی از تغییرات مهندسی

– هر نوع نتایج قرائت شده خارج از مشخصات در هنگام دریافت جهت تصدیق و یا کالیبره کردن

– بیانیه‌ها / گواهینامه‌های انطباق با مشخصات پس ار کالیبره کردن / تصدیق کردن،

– اطلاع به مشتری اگر محصول یا مواد مشکوکی ارسال شده باشد.

۷-۶-۳- الزامات آزمایشگاه

۷-۶-۳-۱- آزمایشگاه داخلی

شرکت محدوده آزمایشگاهی را برای انجام کالیبراسیون داخلی مطابق جزئیات معیار صلاحیت برقرار می نماید. این صلاحیتها شامل : پرسنل ، تسهیلات ، تجهیزات مرجع و شرایط محیطی می باشد. هنگام استفاده از مرجع خارجی اطمینان حاصل می شود که تجهیزات مورد کالیبره در دامنه کالیبراسیون آنها قرار دارد .

آزمایشهای صورت گرفته در آزمایشگاه در مستندی تحت عنوان (( دامنه کاری)) مشخص شده‌ای که جزء مستندات سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

همچنین روش های انجام کالیبراسیون در دستورالعمل های کالیبراسیون ابزارها آمده است.

۷-۶-۳-۲- آزمایشگاه بیرونی

آزمایشگاه های بیرونی مورد استفاده سازمان برای بازرسی، آزمون یا ارایه خدمات کالیبراسیون دارای دامنه شمول آزمایشگاهی مشخص مبنی بر قابلیت انجام بازرسی، آزمون و کالیبراسیون مورد نیاز می باشند.  همچنین از نظر انطباق با الزامات استاندارد بین‌المللی  ISO/IEC 17025 یا استاندارد ملی معادل آن تایید صلاحیت شده اند.

۸- اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

۸-۱- کلیات

شرکت دنده سازان فرایندهای نظارت، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود لازم را برای موارد زیر طرح‌ریزی و به اجرا درآورده است:

الف) اثبات انطباق محصول،

ب) حصول اطمینان از انطباق نظام مدیریت کیفیت، و

ج) بهبود مداوم اثربخشی نظام مدیریت کیفیت.

برای این امر از روش هایی نظیر فنون‌آماری استفاده می شود.

۸-۱-۱- شناسایی ابزارهای آماری

سیاست شرکت بر این است که با آگاهی از مفاهیم فنون آماری، از آنها در راستای آنالیز فرآیندها استفاده نمایند. ابزارها و فنون آماری مناسب برای هر فرآیند در طی طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت APQP تعیین گردیده و درطرح کنترل درج شود.

طرحهای نمونه برداری ، نمودارهای کنترل ، پارتو ، هیستوگرام و علت و معلول از جمله روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فرآیند تولید وانجام اقدامات مناسب جهت اطمینان و بهبود توانایی فرآیند می باشند.

۸-۱-۲- آگاهی از مفاهیم اساسی آماری

در شرکت دنده سازان ، مفاهیم اساسی آماری، از قبیل میانگین، انحراف معیار، کنترل ( ثبات)، توانمندی فرآیند درک شده و در سرتاسر سازمان بکار گرفته شده است.

۸-۲- پایش و اندازه‌گیری

۸-۲-۱- رضایت مشتری

بمنظور ارزیابی عملکرد نظام مدیریت کیفیت و بررسی و اندازه‌گیری میزان رضایت مشتریان سازمان نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و نظرسنجی از مشتریان در خصوص محصولات ارائه شده مطابق فرم نظرسنجی شماره QA-F-04 از مشتریان اقدام می‌نماید، همچنین مدیریت ارشد سازمان نیز در هنگام استقرار سیستم و در مراحل مختلف از طریق مراجعه حضوری در محل مشتری از مراحل پیشرفت سفارشات و کیفیت محصولات اطلاعات حاصل نموده و پس از جمع‌آوری اطلاعات میزان رضایت مشتریان سنجیده می‌شود.

همچنین رضایت مشتریان داخلی نیز مطابق روش اجرایی QA-P-07  مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

۸-۲-۱-۱- رضایت مشتری _ توضیحات تکمیلی

در شرکت دنده سازان ، رضایت مشتریان از طریق شاخص‌های عملکردی زیر مورد سنجش قرار می گیرد :

– عملکرد کیفیتی قطعات تحویلی

کیفیت محصولات تحویلی از طریق شاخص های میزان ضایعات در میلیونPPM)  ( که از طرف مشتری اعلام می شود و شاخص میزان برگشتی مشتریان مورد سنجش قرار می گیرد.

– اخطارها و تذکرات مشتریان

– عملکرد برنامه‌ زمانی تحویل

تحویل به موقع توسط واحد برنامه ریزی و بر اساس تاریخ های مورد نیاز مشتری و تاریخ های ارسال اندازه گیری می شود.

– هزینه های اضافی حمل

۸-۲-۲- ممیزی داخلی

سیاست شرکت بر این است که تمامی فعالیتهایی که بر کیفیت محصول تاثیر دارند ، بعنوان موضوع ممیزی داخلی کیفیت در نظر گرفته شده و طی یک جدول از پیش تعیین شده با در نظر گرفتن همه جوانب برنامه خط مشی کیفی مورد بررسی و تایید قرار گیرند.

این ممیزی ها در فواصل زمانی از قبل تعیین شده صورت می گیرد تا مشخص شود  نظام مدیریت کیفیت با موارد زیر در انطباق است :

الف) با ترتیبات طرح‌ریزی شده ، نیازمندیهای این استاندارد بین‌المللی و نیازمندیهای نظام مدیریت کیفیت که توسط سازمان ایجاد شده ، مطابقت می‌کند ، و

ب) به طور مؤثر اجرا و نگهداری می‌شود ؟

برنامه ممیزی ، با توجه به وضعیت و اهمیت فرایندها و حوزه‌های مورد ممیزی ، همچنین نتایج ممیزیهای قبلی ، طرح ریزی می شود. گزینش ممیزان و انجام ممیزیها ، به گونه‌أی می باشد که از بیطرفی ممیزین و هدفمند بودن ممیزی ، اطمینان حاصل گردد . ممیزین مجاز نیستند در حوزه‌ای که خود ممیزی شونده می‌باشند وظایف محوله خود را ممیزی کنند .

مسئولیتها و نیازمندیهای برنامه‌ریزی و برگزاری ممیزیها ، و نیز گزارش‌دهی نتایج و نگهداری سوابق در روش اجرایی QA-P-03 مدون تعیین شده است .

۸-۲-۲-۱- ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت دنده سازان سیستم مدیریت کیفیت خود را جهت تصدیق انطباق با الزامات این استاندارد و هر نوع الزامات تکمیلی برای سیستم مدیریت کیفیت، ممیزی می نماید.

۸-۲-۲-۲- ممیزی فرآیند ساخت

واحد مهندسی شرکت دنده سازان هر یک از فرآیند‌های ساخت را مطابق دستورالعمل ممیزی فرایند                  EN-W-02 مورد ممیزی قرار می دهد تا اثر بخشی آنرا تعیین کند.

۸-۲-۲-۳- ممیزی محصول

واحد کنترل کیفیت شرکت دنده سازان محصولات شرکت را در مراحل مناسبی از تولید و تحویل، جهت تصدیق انطباق آنها با کلیه الزامات تعیین شده از قبیل ابعاد، کارکرد، بسته‌بندی و برچسب گذاری محصول مطابق دستورالعمل QC-W-04 مورد ارزیابی قرار می دهد.

۸-۲-۲-۴- برنامه‌های ممیزی داخلی

ممیزی‌های داخلی تمامی فرآیند‌ها، فعالیت‌ها و شیفت‌های مرتبط به مدیریت کیفیت را بر طبق یک برنامه‌زمانی سالانه پوشش می دهد.

همچنین هنگامی که عدم انطباق و یا شکایت مشتری رخ دهد، فواصل ممیزی به طور مناسب، کاهش می یابد.

۸-۲-۲-۵- واجد شرایط بودن ممیزان داخلی

در شرکت دنده سازان لیست ممیزان داخلی واجد شرایط جهت ممیزی های سیستمی ، فرایند ، محصول و ۵S تعیین شده اند.

۸-۲-۳- پایش و اندازه‌گیری فرایندها

در شرکت دنده سازان ، بمنظور نظارت بر فرآیندهای نظام مدیریت کیفیت جهت اثبات قابلیت فرایندها برای دستیابی به نتایج طرح‌ریزی شده، شاخص ها و معیارهایی تعیین گردیده اند و هر یک از فرایندها مطابق روش‌ها اجرایی شماره QA-P-05  مورد نظارت و اندازه‌گیری قرار می‌گیرند.

هر وقت‌ نتایج ‌مورد نظر حاصل‌ نشده‌ باشد، اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ مطابق‌ روش ‌ EN-P-05(0) صورت‌ می‌گیرد.

۸-۲-۳-۱- پایش و اندازه‌گیری فرآیند‌های ساخت

در شرکت دنده سازان ، مطالعات فرآیندی در مورد کلیه فرآیندهای جدید ساخت ( از جمله مونتاژ و توالی انجام عملیات ) جهت تصدیق قابلیت/توانمندی آنها انجام می شود . این مطالعات بر اساس تشخیص واحد مهندسی در مراحل تهیه APQP و توسط واحد کنترل کیفیت مطابق روش اجرایی -P-05  QC صورت می گیرد. سوابق این مطالعات در واحد کنترل کیفیت حفظ و نگهداری می شود.

همچنین واحدهای تولید و کیفیت اهدافی را برای قابلیت/توانمندی فرآیندهای ساخت تدوین و برای تحقق آن برنامه های عملیاتی ارایه می دهند.

همچنین در صورتی که مشتری برای الزامات فرآیند تایید قطعه (PPAP ) مقدار مشخصی را برای توانمندی یا قابلیت فرآیند مشخص کرده باشد، شرکت می بایست آن قابلیت را حفظ نماید.

در شرکت دنده سازان ، در صورتی که اتفاقات مهم و برجسته ای در فرآیندهای تولید از قبیل تغییر و تعویض ابزار و تعمیر یا تنظیم ماشین رخ دهد ، این تغییرات توسط واحدهای مهندسی و کنترل کیفیت  ثبت و در نمودارهای کنترل مشخص می گردد.

در مورد آن دسته از ویژگی‌هایی که دارای ثبات یا توانمندی نیستند، واحدهای مهندسی و کنترل کیفیت یک طرح واکنشی مطابق طرح کنترل تهیه و اجرا می نمایند. این طرح های واکنش برحسب مورد شامل موارد زیر می شود:

 • بازرسی صددرصد
 • افزایش قابلیت فرایند طی یک برنامه زمانبندی مشخص شده و در صورت نیاز با توافق مشتری

پس از تهیه یک طرح واکنشی ، یک برنامه اقدام اصلاحی که در آن زمان‌بندی و مسوولین اجرا تعیین شده باشد ، توسط واحدهای مهندسی و تولید تهیه و به اجرا در می آید تا اطمینان حاصل شود که فرآیند مجدداً در حالت ثبات یا توانمندی قرار گرفته است. هرگاه لازم باشد این برنامه با مشتری بازنگری شده و به تایید وی می رسد.

سوابق تاریخ‌های اعمال تغییر در فرآیندها در واحد مهندسی نگهداری می شود.

۸-۲-۴- پایش و اندازه‌گیری محصول

در شرکت دنده سازان، ویژگیهای‌ محصول‌ برای‌ تصدیق‌ اینکه‌ نیازمندیهای آن تأمین‌ شده‌اند، پایش‌ و اندازه‌گیری‌می‌شوند. در کلیه مراحل تولید و انبار محصول نهائی بازرسی و آزمون انجام می شود و اطمینان حاصل می گردد که اقلام ورودی ،محصولات نیم ساخته و نهائی دارای شرایط و مشخصات تعیین شده می باشد . برای کلیه بازرسیها برنامه بازرسی و آزمون تهیه می شود و اینگونه بازرسیها توسط افراد واجد شرایط و آموزش دیده انجام می شود.  چگونگی‌ انجام‌ این‌ پایش‌ها در روش اجرایی‌ پایش و اندازه‌گیری محصولات به شماره QC-P-03 تشریح شده‌اند.

واحد کنترل کیفیت اقدام به ثبت سوابق نموده و مطابق نیازمندیهای بند۴-۲-۴ استاندارد حفظ و نگهداری می نماید . اسناد و مدارک لازم برای اثبات انجام بازرسی و آزمون در هر یک از مراحل بازرسی و آزمون مواد اولیه ، حین فرآیند و نهایی تهیه ، حفظ و نگهداری می شود بطوریکه دقیقاً  نشان دهنده بازرسان مسئول ترخیص ، مسئول تصمیم گیری جهت رد یا پذیرش ،فرآیند بازرسی و آزمون و تاریخ و امضاء می باشد .

بازرسی وآزمون اقلام دریافتی

کلیه مواد و قطعات مورد بازرسی و آزمون قرار می گیرند تا از مطابقت آنها با مشخصات و خواسته های تعیین شده اطمینان حاصل شود. نتایج بازرسی و آزمون در مدارک مربوطه ثبت می گردد . رسید قطعی انبار فقط برای موادی صادر می گردد که تائیدیه واحد کنترل کیفی را داشته باشند . درصورت اضطرار چنانچه برخی از مواد و قطعات بدون تکمیل مراحل بازرسی و آزمون تعیین شده و به مرحله بعدی راه یابند و مورد استفاده قرار می گیرد ، با روش خاصی شناسائی شده و درمدارک وسوابق ثبت و حفظ می گردد تا در صورت بروز اشکال امکان ردیابی وجود داشته باشد .

بازرسی وآزمون حین فرآیند

برای شناسائی بهنگام موارد عدم تطابق ، محصول در حین تولید در مقاطع مختلف توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازرسی و آزمون قرار می گیرند بطوریکه امکان اتخاذ اقدامات اصلاحی میسر گردد .

بازرسی و آزمون حین فرآیند مطابق برنامه زمان بندی تولید و دستورالعملهای مکتوب و طرح کنترل صورت پذیرفته وکلیه نتایج و یافته ها ثبت و به اطلاع واحدهای ذیربط رسانده می شود . درصورتیکه بازرسی و آزمونهای حین فرآیند نشان دهنده تامین مشخصات و نیازمندیهای خواسته شده نباشد ،محصولات نیم ساخته به فرآیند بعدی ترخیص نمی گردد . درصورتیکه هرگونه عدم تائید یا رد محصولات نیم ساخته در هر یک ازمراحل فرآیند بوجود آید در سوابق و مدارک مربوطه درج و به اطلاع واحدهای ذیربط رسانده می شود . در موارد اضطراری که بعضی از اقلام بدون تکمیل بازرسی و آزمونهای تعیین شده به مرحله بعدی ترخیص می شوند، موارد خاص شناسایی و در مدارک و سوابق ثبت و حفظ می گردد تا در صورت بروز مشکل امکان ردیابی وجود داشته باشد .

بازرسی و آزمون نهایی

محصول نهایی مطابق روش اجرائی و دستورالعمل مکتوب و طرح کنترل مورد بازرسی و آزمون نهایی قرارگرفته و از مطابقت آن با مشخصات تعیین شده از مرحله دریافت مواد تا پایان مرحله ساخت  اطمینان حاصل می شود .تا زمانیکه کلیه فعالیتهای تعیین شده درمدارک و مستندات بازرسی و آزمون صورت نپذیرفته و اسناد و مدارک و سوابق لازم تهیه و تصویب نشود برای هیچ محصولی مجوز حمل به انبار محصول یا خروج از کارخانه صادر نمی شود .

وضعیت بازرسی وآزمون

وضعیت بازرسی و آزمون محصولات با استفاده از روش مناسب مشخص گردیده بطوریکه فقط مواد و محصولات تائیدشده به فرآیند بعدی ارسال و یاترخیص می شوند . واحد کنترل کیفیت مسئولیت لازم برای تشخیص و شناسایی وضعیت بازرسی و آزمون مواد و محصولات را دارامی باشد . وضعیت بازرسی و آزمون تمامی مواد و محصولات در هر مرحله از فرآیند بطور مناسب و کافی تعریف و مشخص می شود تا بروشنی نشان دهد:

–         آیامحصول طبق برنامه تعیین شده مورد بازرسی و آزمون قرار گرفته است ؟

–         نتیجه بازرسی یا آزمون چه بوده است ؟

–         چه کسی مسئول انجام بازرسی و آزمون بوده است ؟

افراد مسئول بازرسی و آزمون موظفند نتیجه بازرسی و آزمون را (تائید ، رد) بوسیله ،مهر، نشانه گذاری یا بر چسب یا قراردادن در مکانهای مشخص تعیین کنند . هیچیک از اقلامی که قرار است تحت بازرسی و آزمون قرار گیرند، قبل از انجام کامل بازرسی و آزمون و کسب نتایج رضایت بخش و بدون مجوز افراد مجازو یا برگه بازرسی تکمیل شده ، جهت انجام مراحل بعدی ارسال نمی شود .

۸-۲-۴-۱- بازرسی ابعادی و آزمون عملکردی

در شرکت دنده سازان ، سالی یکبار مطابق طرح کنترل ، برای هر محصول یک بازرسی جامع ابعادی و تصدیق عملکردی بر اساس استانداردهای عملکرد و مهندسی مشتری به اجرا درمی آید. نتایج این کار باید جهت بررسی، در دسترس مشتری قرار گیرد.

بازرسی جامع ابعادی شامل اندازه‌گیری کامل تمامی ابعاد قطعات می باشد.

۸-۲-۴-۲- اقلام تزئینی

در شرکت دنده سازان اقلام تزئینی خاصی تولید نمی شود. اما در صورتی که در آینده قطعاتی که از سوی مشتری به عنوان  اقلام تزئینی  تعیین گردیده ، توسط شرکت پذیرفته شود موارد زیر را تامین می گردد:

– منابع لازم و از جمله روشنایی برای ارزیابی

– در صورت امکان نمونه‌های اصلی رنگ، بافت، درخشندگی فلزی، جلاء، تصاویر روشن کننده (DOI)

– نگهداری و کنترل نمونه اصلی از اقلام تزیینی و ارزیابی تجهیزات، و

– تصدیق شایستگی کارکنانی که ارزیابی اقلام تزیینی را انجام می‌دهند.

۸-۳- کنترل محصول نامنطبق

شرکت کلیه اقلامی که نیازمندیهای مشخص شده را در بر ندارند را کنترل کرده تا از بروز اشتباه در تامین سفارش و ارسال به مشتری جلوگیری نماید. مواد اولیه ، محصولات در جریان ساخت و ساخته شده که با الزامات تعیین شده انطباق نداشته باشند، شناسایی ، تفکیک و بازنگری گردیده ، بطوریکه پیش از انجام اقدام اصلاحی تعیین شده مورد استفاده یا مصرف قرار نگرفته و یا تحویل انبار محصول یا مشتری نشوند . جهت کسب اطمینان از عدم بکارگیری قطعات و محصولات نامنطبق با مشخصات و الزامات تعیین شده ، اقلام مذکور در هر مرحله ای از فرآیند ، شناسایی ، ثبت ،تفکیک و تحت کنترل قرار می گیرند .

واحد کنترل کیفیت مسئولیت شناسائی مواد و محصولات نیمه ساخته و نهائی نامنطبق و تصمیم گیری در مورد اقلام نامنطبق و مستند سازی مراحل رسیدگی و کنترل اقلام نامنطبق را بعهده دارد . واحدتولید مسئولیت تفکیک و رفع موارد نامنطبق محصولات در جریان ساخت و انبار مسئولیت تفکیک اقلام نامنطبق محصول نهائی را بعهده دارد . مواد، محصولات نیمه ساخته و نهایی در مقاطع از پیش تعیین شده از لحاظ انطباق با الزامات مورد بازرسی و آزمون قرار می گیرند و موارد عدم انطباق شناسایی و ثبت می شود . اقلام نامنطبق به محض شناسایی از سایرمحصولات جدا می شوند و برای پیشگیری از استفاده غیرعمدی تحت کنتر ل فیزیکی قرار می گیرند . کلیه اقلام نامنطبق مورد بازنگری قرارگرفته و برحسب معیارهای معین مورد ارزیابی و تصمیم گیری می شوند تا :

–         محصول نامنطبق تعمیر یا دوباره کاری شود

–         محصول نامنطبق با صدور مجوز ارفاقی پذیرفته شود

–         محصول نامنطبق جزو ضایعات محسوب شود

محصول نامنطبق که تعمیر یا دوباره کاری بر روی آن صورت پذیرفته است (اصلاح می‌شود) مطابق روش اجرایی مربوطه مورد بازرسی مجدد مجدداً (مورد تصدیق) جهت اثبات انطباق آن با نیازمندیها قرار می گیرد. مسئول واحد کنترل کیفیت اطلاعات دریافتی در مورد اقلام نامنطبق را تجزیه و تحلیل نموده و نتایج را ثبت می نماید . مستندات و سوابق کافی در مورد جزئیات عدم تطابق و هرگونه اقدام متعاقب آن ، از جمله اجازه‌های ارفاقی صادر شده ، ثبت و نگهداری و حفظ می شوند .

روش اجرایی کنترل محصولات نامنطبق به شماره QC-P-04 جهت تعریف سیستمی بمنظور شناسایی، ثبت ، خارج کردن از رده ، جداسازی ، دوباره کاری ، تعمیر محصول نامنطبق ، ، کنترلها ، مسئولیتها و اختیارات لازم برای برخورد با محصول نامنطبق تدوین شده است.

پذیرش اقلام نامنطبق بدون دوباره کاری فقط با اجازه مشتری انجام می شود.

 

۸-۳-۱- کنترل محصول نامنطبق- توضیحات تکمیلی

همچنین سیاست شرکت بر این است که با محصولاتی که برچسب وضعیت نداشته یا دارای وضعیت مشکوک می باشند بصورت محصول نامنطبق برخورد نماید.

۸-۳-۲- کنترل محصول بازکاری شده

در شرکت دنده سازان ، دستورالعملهای دوباره کاری و از جمله الزامات ((بازرسی مجدد)) تهیه و در دسترسی پرسنل مربوطه جهت استفاده در آن قسمت قرار می گیرد.

۸-۳-۳- اطلاع رسانی به مشتری

سیاست شرکت دنده سازان بر این است که در صورتی که محصول نامنطبق برای مشتریان ارسال شده باشد می بایست فورا وی را از ارسال محصول نامنطبق مطلع سازد.

۸-۳-۴- اجازه ارفاقی مشتری

در شرکت دنده سازان ، هرگاه که محصول یا فرآیند ساخت با آنچه که در حال حاضر مورد تایید است، مغایر باشد ، می بایست جهت ادامه تولید و انجام مراحل بعدی ، اجازه ارفاقی یا اجازه انحراف از مشتری دریافت شود. سوابق این اجازه ارفاقی در واحدهای مهندسی و کنترل کیفیت نگهداری می شود.

مواد یا قطعات ارسال شده بر پایه چنین اجازه هایی در هر محموله ارسالی از طریق برچسب به روشنی قابل شناسایی می باشد.

موارد فوق به صورت یکسان در مورد محصولات خریداری شده نیز صادق است.

۸-۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها

در شرکت دنده سازان ، بمنظور ارزیابی میزان تناسب و اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ، تعیین عرصه‌های مستعد برای بهبود مداوم و حصول اطمینان از بهبود مستمر فرآیندها داده‌های مناسب را تعیین ، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می شوند .این داده ها شامل نتایج بدست آمده از پایش و اندازه گیری فرایندها می شود.

تجزیه و تحلیل بر روی موارد زیر صورت می گیرد :

الف) میزان رضایت مشتریان

ب) میزان انطباق محصول با نیازمندیهای تعیین شده

ج) ویژگیها و روندهای حاصل از اجرای فرآیندها و محصولات بدست آمده و انجام اقدامات پیشگیرانه

د) نتایج ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان

۸-۴-۱- تحلیل و استفاده از داده‌ها

روندها در کیفیت و عملکرد اجرایی با پیشرفت به سوی اهداف، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و به اقدام جهت پشتیبانی از موارد زیر منجر می گردد:

– تهیه اولویت‌ها برای یافتن راه حل‌های فوری در رابطه با مشکلات مرتبط به مشتری

– تعیین روندهای کلیدی مرتبط به مشتری و همبستگی بین آنها، تا از بازنگری وضعیت‌ها، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی/ طرح‌ریزی بلند مدت، پشتیبانی به عمل آید.

– ایجاد سیستم اطلاعاتی جهت گزارش دهی به موقع اطلاعات در مورد محصول که ناشی از استفاده از آن است.

۸-۵- بهبود

۸-۵-۱- بهبود مداوم

در شرکت دنده سازان ، بمنظور نیل به بهبود مستمر و اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ، با استفاده از خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، نتایج ممیزی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدیریت، پروژه‌های بهبود مستمر در سازمان مشخص و نسبت به اجرای آنها اقدام می گردد.

کلیه پروژه‌های بهبود مستمر مطابق روش اجرایی -P-04  EN   در فرم پروژه‌ های بهبود مستمر مشخص شده‌ و بر اساس اولویتهای تعیین شده اقدامات و منابع لازم و مدت زمان لازم برای اجرای پروژه قابل شناسایی هستند. کلیه مراحل و اقدامات انجام شده در فرم فوق‌الذکر  ثبت و نگهداری می‌گردد.

۸-۵-۱-۱- بهبود مداوم سازمان

در شرکت دنده سازان ، فرآیند بهبود مداوم در روش اجرایی -P-04  EN    تعریف شده و مطابق آن اجرا می شود.

۸-۵-۱-۲- بهبود فرآیند ساخت

در شرکت دنده سازان ، بهبود مداوم بر کنترل و کاهش تغییرات در مشخصات و ویژگی‌های محصول و پارامترهای فرآیند ساخت، متمرکز می باشد .

۸-۵-۲- اقدام اصلاحی

سیاست شرکت بر این است که اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباق‌ها و جلوگیری از بروز مجدد مشکلات مهم در شرکت و یا در محل تامین کنندگان را بر پایه سوابق تکمیل شده عدم تطابقهای داخلی و یا عملکرد تامین کنندگان انجام دهد. برای این منظور روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شماره  EN-P-05 تدوین شده است.

در روش اجرایی فوق به چگونگی انجام اقدامات اصلاحی در خصوص موارد ذیل اشاره شده است:

الف) بازنگری عدم انطباق‌ها (عدم انطباق‌های محصول وشکایات مشتریان)؛

ب) مشخص نمودن علل بوجود آمدن عدم انطباق‌ها؛

ج) ارزیابی نیاز به اقدام بمنظور حصول اطمینان از عدم تکرار آنها؛

د) تعیین اقدامات مورد نیاز و اجرای آنها توسط مسئولین ذیربط؛

هـ) ثبت نتایج اقدامات اصلاحی انجام شده؛

و) انجام بازنگری‌های دوره‌ای در خصوص اقدام اصلاحی انجام شده؛

تمام شکایات مشتریان و گزارش محصولات نامنطبق برگشتی از سوی مشتری شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در این خصوص از روشهای حل مسئله جهت تشخیص علت مربوط به فرآیند محصول و سیستمهای کیفیت استفاده میشود و در انتها اقدامات اصلاحی جهت رفع خطاها بکار می رود همچنین اقدامات اصلاحی برای رفع علل عدم تطابق در فرآیندهای مشابه نیز بکار می رود.

۸-۵-۲-۱- حل مشکل

در شرکت دنده سازان ، از روش حل گروهی مساله برای حل مشکل که منجر به شناسایی علل ریشه‌ای و حذف آنها می گردد، استفاده می شود. البته اگر از سوی مشتری چارچوب مشخص یا توصیه شده‌ای برای حل مشکل وجود داشته باشد، شرکت حتما از آن استفاده می کند.

۸-۵-۲-۲- خطاناپذیر سازی

در شرکت دنده سازان ، واحد مهندسی رویکرد خطاناپذیر سازی را در فرآیند اقدام اصلاحی خود مورد استفاده قرار می دهد.

۸-۵-۳-۲- اثر اقدام اصلاحی

سیاست شرکت بر این است که اگر در مورد فرایند یا محصولی اقدام اصلاحی تعریف می نماید ، حتما برای سایر فرآیندها و محصولات مشابه اقدام اصلاحی را اعمال کرده و کنترل‌های لازم را جهت حذف علل عدم انطباق، به انجام برساند.

۸-۵-۲-۴- تجزیه و تحلیل / آزمون محصول مرجوعی

در شرکت دنده سازان ، در صورتی که قطعات از کارخانه مشتری مرجوع شود، این قطعات توسط واحدهای کنترل کیفیت و مهندسی مورد تحلیل‌ قرار می گیرد. سیاست شرکت بر این است که چرخه زمانی ( صرف وقت ) دراین مورد را به حداقل برساند. سوابق این نوع تحلیل‌ها در واحدهای کنترل کیفیت و مهندسی نگهداری شده و بر حسب درخواست در دسترس قرار دارند.

بعد از انجام تحلیل ها، اقدام اصلاحی برای جلوگیری از وقوع مجدد تعیین و اجرا می شود.

۸-۵-۳- اقدام پیشگیرانه

سیاست شرکت بر این است که اقدامات پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباق‌های بالقوه را تعریف و انجام دهد. برای این منظور روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شماره  EN-P-05      تدوین شده است.

در روش اجرایی فوق به چگونگی انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص موارد ذیل اشاره شده است:

الف) تعیین عدم انطباق‌های بالقوه و علل آنها

ب) ارزیابی نیاز به اقدام بمنظور حصول اطمینان از عدم تکرار آنها؛

ج) تعیین اقدامات مورد نیاز و اجرای آنها توسط مسئولین ذیربط؛

د) ثبت نتایج اقدامات انجام شده؛

ه) انجام بازنگری‌های دوره‌ای در خصوص اقدام پیشگیرانه انجام شده؛

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات