آموزش دروس مهندسی برق آموزش دروس مهندسی عمران آموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماری آموزش دروس مهندسی شیمی آموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیک آموزش دروس مهندسی مخابرات آموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترل آموزش دروس مهندسی مواد آموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزی آموزش دروس رشته فیزیک آموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداری آموزش دروس زیست شناسی آموزش دروس علوم اقتصادی
آموزش ریاضیات دانشگاهی ● آموزش های رایگان آموزش دروس مشترک دانشگاهی
نمونه قرارداد

دانلودایگان نمونه قرارداد فروش خودرو (حوالجات)

تنظیم شده توسط اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل

 

نمونه قرارداد فروشالجات)

 ماده ۱ : طرفیـن قـرارداد

     ۱-۱- فروشنده / فروشندگان  …………… …………….. …………. ……………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /               ثبت ……………. …………… صادره از……. ……………… متولد سال ………. …………… دارای کدملی ……………………………. …….                          ساکن ………………………… ………. …………… ……………. ………………………… …..  کد پستی …………………………………..  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ….. ……………… ………………………………………… به                                                                موجب ……………………….. ……………………………. …………………….. …………. ………………… ……. …. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

     ۲-۱- خریدار / خریداران  ……….   ………………………………………………. ………….. فرزند ……………. ………….. به شماره شناسنامه / اقتصادی /               ثبت ………….. …………………… صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملی …………………………………………..                          ساکن …………………… ……………………… ……………………….. …………………. ……………..  کد پستی ……. …. ………….. ……………..  تلفن ……. ……………. …………… اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …….. …………….  …………………… …………………. . به                                                                موجب ……………… …………………… ……….. …….. ………………….  …………………………….. ……………. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

ماده ۲: موضوع قرارداد

     عبارتست از تهیه و فروش خودرو مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در قبال دریافت عوض معلوم

ماده ۳: مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ……………………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سیلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعداد چرخ …………………. شناسنامه خودرو ( VIN ) به شرح برگ پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو به شماره …………………. مورخ    /    /   ۱۳ به پیوست همراه با کلیه حقوق قانونی و شرعی و نیز تمامی هزینه ها و منافع قبل و بعد ناشی از حواله ( برگ درخواست خرید خودرو ) پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو با تمام لوازم منصوبه اولیه و سفارشی مورد درخواست خریدار شامل : ………. …………………… …………………… …………. …………………………..  که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خریدار رسیده است .

پیشنهاد می کنیم :  دانلود رایگان نمونه وکالت بیمه نمودن خودرو و انتقال حقوق بیمه ای

تبصره : تغییر مشخصات مورد معامله با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ : ثمن معامله و نحوه پرداخت و شرایط آن

     ۴-۱- ثمن معامله به طور مقطوع منطبق با تعرفه مصوب خواهد بود .

     ۴-۲- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( …………………………….. ریال ) و با حروف ( …….. …….. …………………………………………….. ریال ) تعیین گردید .

     ۴-۳- همزمان با این توافق معادل ( ……………………. ……… …………….. ……… ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………………….. عهده بانک ………………..  شعبه …………………… کد ………………… از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی ……………… فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های ………………………………………. ……………… …………………………………. ……………………. ……………………………. ……………… ……………………… ……. ………………… ………. ……….    توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .

          تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد۱۹۰ و ۳۳۸ و بند ۴ ماده ۳۶۲ و ۳۹۵ قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است

ماده ۵ : شرایط معامله

     ۵-۱- زمان تحویل خودرو همراه با برگ فروش و سایر مدارک مربوطه تاریخ    /    /    ۱۳ تعیین می گردد .

     ۵-۲- انصراف خریدار از مورد سفارش مادام که خودرو تحویل نشده میسر خواهد بود و خریدار لازم است با تکمیل و تسلیم فرم انصراف به نمایندگی مجاز طبق شرایط انصراف و فسخ که در برگ پذیرش سفارش مشتری یا قرارداد اولیه مندرج است ، اقدام نماید .

     ۵-۳- در صورت تأخیر در تحویل خودرو به خریدار در موعد مقرر حسب شرایط مندرجه در برگ پذیرش سفارش متقاضی مذکور فروشنده موظف به مراعات و انجام به موقع تعهدات فی ما بین خواهد بود .

پیشنهاد می کنیم :  دانلود رایگان نمونه وکالت خرید تلفن همراه

     ۵-۴- با تنظیم این قرارداد ، فروشنده پس از واگذاری کلیه حقوقات خود حق مراجعه بعدی و دریافت المثنای حواله مورد معامله را از خود سلب و ساقط می نماید .

     ۵-۵- سایر شرایط مقرره به شرح مفاد برگ پذیرش سفارش مشتری ( خریدار ) یا قرارداد خواهد بود .

ماده ۶ : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

     عضو شماره ………………………. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ……………………………. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ……………………………….. صادره اداره کل ثبت  اسناد واملاک استان ………………………………….. منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ …………………………… ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ………………… و ………………… پرداخت شد .

ماده ۷

     این قرارداد ، در تاریخ با حروف ………………………………………………………….. ساعت ………………….. در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در……………. …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………. ………. … … ….. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده ۸ : توضیحات قرارداد

ماده ۹ :

مورد معامله و موضوع  این قرارداد حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .       نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

پیشنهاد می کنیم :  دانلود رایگان وکالت اخذ حقوق و مستمری

 

با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در این قرارداد پیش فروش خودرو  به تائید و گواهی اینجانب ………………………………. رسیده است .           مهر و امضاء مشاور ( متصدی ) خودرو

شهود

نام و نام خانوادگی

خریدار

نام و نام خانوادگی

فروشنده

نام و نام خانوادگی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
آموزش ICDL آموزش برنامه‌‌نویسی آموزش ریاضی عمومی ۱
آموزش اکسل Excel آموزش طراحی سایت آموزش ریاضی عمومی ۲
آموزش آفیس Office آموزش ساخت بازی موبایل آموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتی آموزش برنامه‌‌نویسی اندروید آموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کار آموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محور آموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجی آموزش راه‌اندازی و مدیریت سایت آموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازی آموزش طراحی و گرافیک کامپیوتری آموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =

23 + = 32

بستن