مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دادگاه قانون اساسی روسیه

0

بخش۱: سازمان دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و مقررات مربوط به وضعیت قضات آن*

 

فصل اول: مقررات عمومی

 

ماده ۱: دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه [۱]

 

هیأت قضایی بررسی قانون اساسی [۲] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، هیأت قضایی قانون اساسی بوده و به صورت خودکار و مستقل، اختیارات قضایی خود را از طریق رسیدگی‌های قضایی قانون اساسی اعمال خواهد کرد.

 

ماده ۲: قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

اختیارات [۳] و مقررات مربوط به شکل و فعالیت‌های [۴] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه و به وسیله قانون اساسی فدرال حاضر، تعیین خواهد شد.

 

ماده ۳: صلاحیت‌های دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

به منظور حمایت از مبانی بنیاد‌های [۵] نظام مبتنی بر قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های بنیادی افراد و شهروندان و به منظور تضمین تفوق [۶] و اعمال مستقیم قانون اساسی فدراسیون روسیه بر کل سرزمین فدراسیون روسیه، دادگاه قانون اساسی روسیه:

 

۱ـ در خصوص موارد زیر منطبق با قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیم‌گیری خواهد کرد:

 

الف ـ قوانین فدرال و مصوبات [۷] صادره توسط رئیس‌جمهور، شورای فدرال، مجلس دوما و دولت فدراسیون روسیه.

 

ب ـ قوانین اساسی جمهوری‌ها، میثاق‌ها و همچنین قوانین و سایر دستورات صادره توسط واحدهای مستقل و تشکیل دهنده [۸] فدراسیون روسیه در خصوص مسایل مربوط به صلاحیت ارگان‌های فدراسیون روسیه و در خصوص ترکیب صلاحیت ارگان‌های دولت ایالتی واحد‌های تشکیل دهنده فدراسیون روسیه.

 

ج ـ موافقت‌نامه‌های میان ارگان‌های دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت ایالتی واحدهای مستقل [۹] به فدراسیون روسیه و موافقت‌نامه‌های میان ارگان‌های دولت ایالتی واحدهای مستقل فدراسیون روسیه با یکدیگر.

 

د ـ معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه قبل از لازم‌الاجرا شدن آنها.

 

۲ـ اختلافات مربوط به صلاحیت را در موارد ذیل حل و فصل خواهد کرد:

 

الف ـ بین ارگان‌های فدرال دولت‌های ایالتی.

 

ب ـ بین ارگان‌های دولت‌های ایالتی، فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت‌های ایالتی، واحدهای مستقل فدراسیون روسیه با یکدیگر.

 

ج ـ بین ارگان‌های عالی، دولت‌های ایالتی و واحدهای مستقل فدراسیون روسیه.

 

۳ـ تطبیق مواردی که به عنوان شکایت نسبت به نقض حقوق آزادی‌های شهروندان مندرج در قانون اساسی صورت گرفته است در صورت تقاضای دادگاه‌ها مطرح می‌گردد و تعیین اینکه کدام قانون بایستی اجرا و کدامیک بایستی لغو گردد.

 

۴ـ تفسیر قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۵ـ ارائه نظر مشورتی [۱۰] در خصوص رعایت تشریفات و رویه مقرر برای متهم نمودن رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه [۱۱] به خیانت بزرگ (خیانت به کشور) یا به خاطر ارتکاب به جرم جدی و خطرناک.

 

۶ـ اتخاذ اقدامات قانونی در خصوص مسائل داخل در حوزه صلاحیت خود.

 

۷ـ اعمال سایر اختیارات لازم که توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه، معاهده و فدراسیون و قوانین مؤسس (اساسی) فدرال، به او تفویض شده است. همچنین دادگاه می‌تواند، حقوق ناشی از موافقت‌های منعقده برطبق ماده ۱۱ قانون اساسی فدراسیون روسیه در مورد تعیین جزئیات صلاحیت و اختیارات بین ارگان‌های دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت ایالتی، واحدهای مستقل فدراسیون روسیه تا زمانی که آن حقوق دچار نقص و تغییر ماهیت حقوقی و هدف توسط هیأت قضایی بررسی دادگاه قانون اساسی نشده باشد، اعمال نماید.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون راجع به موضوعات قانون به طور انحصاری حق صدور حکم دارد، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در اتخاذ اقدامات قضایی خود از ورود و بررسی وقایع عینی (واقع امر) که در حوزه صلاحیت سایر دادگاه‌ها و نهادها قرار دارد، خودداری خواهد کرد.

 

در خصوص نحوه فعالیت‌های داخل دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، مقررات لازم توسط خود دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به تصویب خواهد رسید.

 

ماده ۴: ترکیب، [۱۲] روش شکل‌گیری [۱۳] و مدت [۱۴] اختیارات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه شامل نه قاضی خواهد بود که توسط شورای فدراسیون و بر اساس معرفی رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه انتخاب خواهند شد.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه زمانی می‌تواند فعالیت خود را شروع کند که ترکیب آن کمتر از سه چهارم کل اعضای آن نباشد.

 

صلاحیت و اختیارات دادگاه قانون اساسی روسیه دارای مدت نامحدود است.

 

ماده ۵: اصول بنیادی [۱۵] فعالیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

اصول بنیادین فعالیت دادگاه قانون اساسی روسیه شامل، استقلال، [۱۶] شورایی، [۱۷] علنی، [۱۸] و ماهیت ترافعی رسیدگی [۱۹] و تساوی طرف‌های دعوی خواهد بود.

 

ماده ۶: الزامات تصمیمات دادگاه قانون اساسی روسیه

 

تصمیمات دادگاه قانون اساسی روسیه در قلمرو سرزمین فدراسیون روسیه برای تمامی ارگان‌های قوه مقننه، مجریه و قضائیه حکومت‌های ایالتی، ارگان‌های حکومت‌های محلی، نهادها، مؤسسات، سازمان‌ها و مقامات رسمی، شهروندان و نهادهای وابسته به آنها، الزام آور می‌باشد.

 

ماده ۷: تضمین فعالیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از نظر مالی و پشتیبانی و فنی به هیچ سازمان دیگری وابسته نخواهد بود. بودجه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در بودجه فدرال پیش‌بینی خواهد شد و رسیدگی قضایی دادگاه قانون اساسی را به صورت مستقل و جامع تضمین خواهد کرد.

 

بودجه فدرال در بند جداگانه به صورت سالیانه تخصیص خواهد یافت و بایستی فعالیت‌های دادگاه قانون اساسی را که به وسیله دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به شکل مستقل مدیریت خواهد شد، تضمین نماید.

 

پیش‌بینی هزینه‌های دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نباید در مقایسه با سال مالی گذشته، کاهش داشته باشد.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به صورت مستقل و کامل جهت تأمین نیازمندی‌های پرسنلی خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

 

اموال مورد نیاز دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه برای انجام فعالیت‌های خود ومدیریت آن توسط دادگاه، جزو اموال فدرال محسوب خواهد شد.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، می‌تواند مدیریت اموال مذکور را به واحد‌های ساختاری متشکل از کارکنان خود، واگذار نماید.

 

هیچ‌گونه محدودیت قانونی، سازمانی، مالی، اطلاعاتی، مادی و فنی و سایر شرایط مربوط به فعالیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، به جز موارد مذکور در قانون حاضر برای دادگاه وجود نخواهد داشت.

 

فصل دوم: وضعیت قضات [۲۰] دادگاه قانون اساسی فدارسیون روسیه

 

ماده ۸: شرایط لازم [۲۱] برای نامزدی در لیست قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

هر شهروند فدراسیون روسیه که در زمان انتخاب دارای حداقل ۴۰ سال سن بوده و اشتهار به فساد نداشته و دارای تحصیلات عالی قضایی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار حقوقی بوده باشد و کسی که در مسایل حقوقی دارای صلاحیت‌ها و شرایط عالی شناخته شده باشد، می‌تواند به عنوان قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه انتخاب شود.

 

ماده ۹: شیوه انتخاب قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

پیشنهادهای مربوط به نامزدهای پست قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند توسط رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، اعضای (نمایندگان) شورای فدراسیون روسیه و نمایندگان مجلس دوما، همچنین به وسیله قانونگذاری (نمایندگی) واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، یا نهادهای عالی قضایی و سازمان‌های حقوق فدرال، تمامی انجمن‌های حقوقی روسیه، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی حقوقی صورت گیرد.

 

شورای فدرال، مسئله انتخاب قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از وصول لایحه رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، مورد بررسی قرار خواهد داد.

 

هر قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به صورت انفرادی و با رأی مخفی انتخاب خواهد شد.

 

شخصی که اکثریت رأی را از کل آرای اعضای شورای فدراسیون روسیه کسب نماید به عنوان قاضی منتخب تلقی خواهد شد.

 

در صورت انصراف قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه ظرف یک ماه پس از خالی شدن پست قاضی مربوطه، پیشنهاد خود را برای تغییر قاضی دیگری به جای قاضی مستعفی به شورای فدراسیون روسیه تسلیم خواهد کرد.

 

قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که دوره خدمت وی به پایان رسیده است تا زمان انتخاب قاضی جدید می‌تواند به وظایف خود عمل نماید و یا آنکه تصمیم‌نهایی در خصوص یک قضیه که رسیدگی به آن توسط او شروع شده است، به وی واگذار خواهد شد.

 

ماده ۱۰: سوگند [۲۲] قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

رئیس شورای فدراسیون روسیه بر اساسی تشریفات تعیین شده توسط شورای فدراسیون روسیه، سوگند شخصی را که به عنوان قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون انتخاب شده است، خواهد گرفت.

 

قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به شکل زیر سوگند یاد خواهد کرد: «من سوگند یاد می‌کنم که صادقانه [۲۳] و بی‌طرفانه [۲۴] تکالیف قضاوت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه را ایفا نموده و تنها به قانون مؤسس دادگاه فدراسیون روسیه و نه به هیچ چیز یا شخص دیگر، وفادار و ملتزم باشم».

 

ماده ۱۱: مشاغل [۲۵] و اقداماتی که مغایر با شغل قضاوت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌باشد

 

قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نمی‌تواند عضو (نماینده) شورای فدراسیون روسیه، عضو مجلس دوما و یا سایر نهادهای نمایندگی یا عهده‌دار پست‌های عمومی و اجتماعی باشد یا دارای شغل خصوصی (تجاری) یا مشغول امور بازرگانی و یا هرگونه فعالیت‌های سود آورد باشد. مشاغل آموزشی، دانشگاهی و دیگر فعالیت‌های ابتکاری که هیچ مانعی در انجام وظایف یک قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ایجاد نمی‌کنند، مستثنی هستند. لیکن این مشاغل نباید به عنوان دلیل موجهی برای عدم حضور در جلسات محسوب شود، چنانچه دادگاه قانون اساسی رضایتی برای آن نداشته باشد.

 

هیچ قاضی دادگاه قانون اساسی به جز نمایندگی حقوقی در دادگاه مذکور نباید در دادگاه دیگری دفاع یا نمایندگی دیگری داشته و در دیوان داوری یا سایر مجامع دیگر نمایندگی داشته باشد و سرپرستی یا ولایت [۲۶] فرد دیگری را در احقاق حق به عهده داشته و از تکالیف خود شانه خالی [۲۷] نماید.

 

هیچ قاضی دادگاه قانون اساسی نباید عضو احزاب و جنبش‌های سیاسی بوده و یا از آنها حمایت مادی نماید.

 

در اقدامات سیاسی احزاب شرکت نموده، تبلیغات یا تهییج سیاسی به نفع آنها نموده و در مبارزات انتخاباتی با ارگان‌های دولت ایالتی و ارگان‌های حکومت‌های خودمختار محلی مشارکت نماید، در کنگره و کنفرانس‌های احزاب سیاسی و جنبش‌ها شرکت نموده و در سایر فعالیت‌های سیاسی مشغول گردد. همچنین نباید در هیچ یک از مؤسسات اجتماعی رهبری آن را عهده‌دار باشد هر چند که آنها اهداف سیاسی نداشته باشند.

 

هیچ قاضی دادگاه قانون اساسی نباید، هنگام صدور رأی، با توسل به سایر وسایل ارتباط جمعی، یا قبل از اجازه مقامات صلاحیت‌دار، راجع به موضوعی که در دست بررسی توسط دادگاه قانون اساسی می‌باشد، اظهار نظر نماید. همچنین حق اظهار نظر راجع به موضوعاتی که تحت رسیدگی جاری است و یا از دستور رسیدگی توسط دادگاه قانون اساسی روسیه خارج شده است را تا زمانی که تصمیم راجع به آن موضوع اتخاذ شده باشد، ندارد

 

هیچ امری در این ماده نمی‌تواند مانع حقوق قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در اعلان نظر آزادانه نظرات خود به عنوان شهروند کشور و یا مانع از رأی دادن او در انتخابات یا رفراندوم باشد.

 

ماده ۱۲: دروه خدمت [۲۸] قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

هر قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه برای یک دوره ۱۲ ساله انتخاب خواهد شد. محدودیت سنی برای پست قضاوت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ۳۰ سال تمام می‌باشد. هیچ یک از قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه برای دومین بار جهت خدمت انتخاب نخواهند شد.

 

قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که عهده‌دار دوره مسئولیت شده است، از زمان سوگند یاد کردن، قاضی دادگاه تلقی خواهد شد. صلاحیت‌های وی در آخرین روز ماهی که دوره وی منقضی می‌گردد یا به سن ۳۰ سال خدمت می‌رسد، خاتمه می‌یابد.

 

ماده ۱۳: تضمین‌های استقلال [۲۹] قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

استقلال قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به وسیله غیر قابل عزل بودن از خدمت، [۳۰] مصونیت تساوی حقوق قضات، اعمال دقیق مقررات دادگاه قانون اساسی حاضر فدراسیون روسیه در خصوص تعلیق و خاتمه صلاحیت‌ها و اختیارات قاضی، حق استعفا، تعهد مقرر در فرآیند دادرسی قضایی قانون اساسی، ممنوعیت هرگونه مداخله و به هر نحو در فعالیت‌های قضایی، تضمین امنیت مادی و اجتماعی بر وی و تضمین امنیت مناسب برای قاضی در بالاترین سطح، حفظ خواهد شد.

 

ضمانت‌های مادی استقلال قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مربوط به حقوق، مرخصی‌های استحقاقی سالیانه، بیمه تأمین اجتماعی، تهیه مسکن، خدمت اجتماعی و مصرفی، بیمه اجباری و بیمه درمانی قاضی، همچنین اموال متعلق به وی و اعضای خانواده‌اش، برابر شأن مناسب وی از طریق تصویب قانون فدراسیون روسیه مربوط به قضات سایر دادگاه‌های فدرال تأمین خواهد شد.

 

در سایر قوانین حقوقی که ترتیبات جدیدی پیش‌بینی شده است، در صورت افزایش سطح حمایت‌های حقوقی، مادی و امنیت اجتماعی قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، مقررات قوانین مذکور در خصوص قضات این دادگاه نیز اعمال خواهد شد.

 

ماده ۱۴: غیر قابل عزل بودن قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

صلاحیت‌های قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تنها در موارد مقرر در قانون مؤسس فدرال حاضر و طبق روش مقرر در آن خاتمه می‌یابد.

 

ماده ۱۵: مصونیت [۳۱] قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مصون می‌باشند. او برای پاسخگویی به مراجع قضایی محکمه یا دیوان نباید بدون رضایت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه احضار، توقیف، بازداشت یا بازجویی شود مگر آنکه در صحنه جرم توقیف شده باشد یا به تقاضای شخصی به استثنای شرایطی که توسط قانون فدرال برای تأمین امنیت سایر اشخاص مقرر شده باشد.

 

قاضی دادگاه قانون اساسی که حین توقیف هویتش [۳۲] مشخص نشده است، بلافاصله پس از مشخص شدن هویت وی باید فوراً آزاد شود.

 

مقام رسمی که قاضی دادگاه قانون اساسی را در صحنه جرم توقیف کرده است، باید سریعاً دادگاه قانون اساسی را مطلع نماید تا دادگاه مذکور ظرف ۲۴ ساعت رضایت خود را به ادامه اتخاذ اقدامات عاجل یا عدم رضایت به بازداشت مذکور را اعلام نماید.

 

قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه منجمله آن قاضی که دوره خدمت وی به پایان رسیده است، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اعلام نظر در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یا به خاطر تصمیمی که در دادگاه قانون اساسی اتخاذ کرده است، نخواهد داشت.

 

ماده ۱۶: تساوی [۳۳] حقوق قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه دارای حقوق مساوی هستند. قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه دارای حق رأی در تمامی مسائل مورد بررسی در جلسات عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یا در جلسات شعبه‌ای که وی عضو آن می‌باشد، است.

 

اختیارات رئیس، [۳۴] معاون رئیس [۳۵] و منشی قاضی [۳۶] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به وسیله قانون اساسی فدرال حاضر تعیین خواهد شد.

 

ماده ۱۷: تعلیق [۳۷] اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

صلاحیت‌ها و اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در صورت تحقق موارد ذیل تعلیق می‌گردد:

 

۱ـ دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه رضایت خود را مبنی بر بازداشت قاضی یا دارا بودن مسئولیت جزایی وی، اعلام نماید.

 

۲ـ قاضی موقتاً قادر به ایفای وظایف خود تا اعاده سلامتی‌اش نباشد.

 

تعلیق اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به وسیله تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، انجام خواهد شد. این تصمیم نباید یک ماه بیشتر از زمانی که مبانی و شرایط تعلیق، آشکار شده است دیرتر انجام شود.

 

هیچ قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، که اختیارات وی معلق شده است، حق شرکت در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یا ارسال اسناد رسمی به مقامات ایالتی و سازمان‌ها، نهادهای اجتماعی، مقامات رسمی و شهروندان را نداشته و نیز نمی‌تواند از آنها تقاضای هیچ نوع سند یا دیگر اطلاعات، نماید.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تا زمانی که دلایل تعلیق رفع نشده باشد، اختیارات قاضی مربوطه را تعلیق خواهد نمود. اعاده اختیارات قاضی مذکور طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به جز موارد مقرر در پاراگراف ۲ بخش اول ماده حاضر، تنظیم و مشخص خواهد شد.

 

تعلیق اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، شامل پرداخت حقوق سالیانه وی نخواهد بود و او را از ضمانت‌های مقرر در این قانون محروم نخواهد ساخت.

 

ماده ۱۸: خاتمه [۳۸] اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در موارد زیر خاتمه پیدا خواهد کرد:

 

۱ـ نقض مقررات مربوط به انتخاب و به عنوان قاضی دادگاه قانون اساسی بر اساس مقررات قانون اساسی و قانون مؤسس فدرال حاضر.

 

۲ـ خاتمه دوره خدمت قاضی یا رسیدن سن قاضی به محدودیت سنی برای خدمت.

 

۳ـ بر اساسی تقاضای شخصی و کتبی وی برای بازنشستگی قبل از موعد.

 

۴ـ از دست دادن تابعیت فدراسیون روسیه.

 

۵ـ تصمیم مبتنی بر محکومیت قاضی که آثار حقوقی آن لازم‌الاجرا شده باشد.

 

۶ـ ارتکاب یک عمل خلاف دور از شأن و مقام یک قاضی.

 

۷ـ تداوم ارتکاب به اعمال و اقداماتی که با پست وی علیرغم هشدار قبلی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در تقابل می‌باشد.

 

۸ـ قصور قاضی برای شرکت در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یا طفره رفتن وی از دادن رأی، در صورتی که بیش از دوبار در جلسات بدون عذر موجه این عمل رخ دهد.

 

۹ـ تشخیص عدم صلاحیت قاضی طبق تصمیم دادگاه که آثار حقوقی بر آن بار شده باشد.

 

۱۰ـ اعلام مفقود شدن قاضی بر مبنای تصمیم دادگاه که آثار حقوقی آن ایجاد شده باشد.

 

۱۱ـ اعلام فوت قاضی بر مبنای تصمیم دادگاه که آثار حقوقی آن ایجاد شده باشد.

 

۱۲ـ فوت قاضی.

 

اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در صورتی که عدم صلاحیت جسمانی وی مجدداً آشکار شده و یا به دلیل دیگر قادر به ایفای وظایف خود در دوره خدمتش نباشد (این مدت نباید کمتر از ۱۰ ماه متوالی باشد) خاتمه خواهد یافت.

 

خاتمه اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که برای رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه و شورای فدرال روسیه ارسال خواهد شد، عمل می‌گردد.

 

خاتمه اختیارات قاضی دادگاه قانون اساسی بر اساس مقررات پاراگراف ۱ بخش اول ماده حاضر، توسط شورای فدراسیون نسبت به اظهار نظر دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که به تصویب اکثریت بیش از دو سوم تعداد کل قضات رسیده است، اعمال خواهد شد.

 

ماده ۱۹: بازنشستگی [۳۹] قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

قاضی زمانی بازنشسته یا منفصل محسوب می‌شود که اختیارات وی مطابق مقررات مندرج در پاراگراف ۲، ۳ و ۹ بخش اول و بخش دوم ماده ۱۸ قانون دادگاه قانون اساسی فدرال حاضر خاتمه یافته باشد.

 

قاضی بازنشسته دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه با تجربه قضایی بیش از ۵۰ سال، بدون در نظر گرفتن سن وی، در صورت تمایل می‌تواند یا حقوق بازنشستگی خود را دریافت نماید و حقوق ماهانه فوق‌العاده خود را که مشمول مالیات نبوده و معادل هشت درصد حقوق قاضی مشغول خدمت دادگاه قانون اساسی است، دریافت نماید.

 

تجربه کاری که قاضی را مستحق دریافت فوق‌العاده معیشت ماهانه می‌نماید، شامل سوابق قبلی وی در مشاغل حقوقی نیز می‌گردد.

 

آئین‌نامه لازم را برای تغییر و پرداخت فوق‌العاده معیشت ماهانه توسط دولت فدراسیون روسیه و بر مبنای نظر دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصویب خواهد شد. صندوق پرداخت فوق‌العاده معیشت ماهانه برای قضات بازنشسته دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در بودجه فدرال مقرر خواهد شد.

 

سایر مقررات مربوط به وضعیت قاضی بازنشسته که به وسیله قانون فدراسیون روسیه تصویب شده‌اند، به قاضی بازنشسته دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نیز تسری داده می‌شود.

 

فصل سوم: ساختار و سازمان فعالیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۲۰: اشکال سازمانی رسیدگی قضایی به قانون اساسی

 

رسیدگی و تصمیم گیری به قضایا در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در جلسات عمومی و با حضور همه اعضا و در محل تالار جلسات دادگاه قانون اساسی روسیه صورت خواهد گرفت.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از دوشنبه، و به ترتیب از ۱۰ و نه قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تشکیل خواهد شد.

 

عضویت در شعب با قرعه‌کشی و طبق روشی که مقررات حاکمه بر دادگاه قانون اساسی مقرر کرده است، صورت خواهد گرفت.

 

جلسات عمومی با حضور تمامی قضات دادگاه قانون اساسی و جلسات شعب با حضور قضات عضو شعب مربوطه تشکیل خواهد شد.

 

رئیس و معاون رئیس دادگاه قانون اساسی نمی‌توانند عضو شعب مذکور باشند.

 

عضویت در شعب بیش از ۳ سال پی‌درپی بدون تغییر نخواهد ماند.

 

ماده ۲۱: سئوالات قابل طرح در رسیدگی در جلسات عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند در جلسات عمومی هرگونه مسئله و موضوع را در چارچوب صلاحیت خود مورد بررسی و ملاحظه قرار دهید.

 

تنها در جلسه عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه:

 

۱ـ در خصوص انطباق قانون اساسی جمهوری‌ها و منشورهای واحدهای مستقل فدراسیون روسیه با قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

۲ـ تفسیر قانون اساسی فدراسیون روسیه انجام خواهد شد.

 

۳ـ نظریه مشورتی در خصوص رعایت ترتیبات مقرر راجع به اتهامات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در صورت تخلف شدید یا ارتکاب جرائم مهم ارائه خواهد شد.

 

۴ـ بیانیه‌های دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصویب خواهد شد.

 

۵ـ قاعده حاکم راجع به طرح مسئله قانونی مربوط به صلاحیت دادگاه تغییر خواهد یافت.

 

همچنین دادگاه قانون اساسی در جلسات عمومی خود باید:

 

الف ـ رئیس، معاون رئیس، منشی قاضی دادگاه قانون اساسی روسیه را انتخاب نماید.

 

ب ـ ترکیب عضویت شعب دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه را مشخص نماید.

 

ج ـ مقررات داخلی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصویب و اصلاحات و الحاقات مربوط به آنها را اعمال کند.

 

د ـ ترتیب رسیدگی به قضایا در جلسات عمومی دادگاه قانون اساسی و نیز توزیع پرونده‌ها را بین شعب مشخص نماید.

 

ه‍ ـ در مورد اخراج یا خاتمه صلاحیت‌های قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و انفصال زود هنگام رئیس، معاون رئیس و منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیم‌گیری کند.

 

ماده ۲۲: سئوالات قابل طرح در جلسات شعب دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در جلسات شعب خود راجع به قضایایی که در حوزه صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون قرار دارد تصمیم‌گیری خواهد کرد و مشخص خواهد نمود که کدام موارد تابع رسیدگی بر اساس حقوق مبتنی بر قانون اساسی حاضر فدرال به صورت انحصاری در جلسات عمومی، می‌باشد.

 

در جلسات شعب دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه باید:

 

۱ـ در خصوص انطباق موارد زیر با قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیم‌گیری شود:

 

الف ـ قوانین فدرال، مصوبات صادره توسط رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، شورای فدرال، مجلس دوما، دولت فدراسیون روسیه.

 

ب ـ قوانین و سایر مصوبات صادره توسط واحد‌های تشکیل دهنده فدراسیون روسیه راجع به مسایل مربوط به صلاحیت ارگان‌های دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه و ترکیب صلاحیت ارگان‌های دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت ایالتی واحد‌های متشکله فدراسیون روسیه.

 

ج ـ موافقت‌نامه‌های میان ارگان‌های دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت‌های ایالتی واحد‌های مستقل فدراسیون روسیه و موافقت‌نامه‌های میان ارگان‌های دولت‌های ایالتی واحد‌های مستقل فدراسیون روسیه با یکدیگر.

 

د ـ معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم الاجرا نشده‌اند.

 

۲ـ اختلافات مربوط به صلاحیت در موارد زیر را حل و فصل خواهد نمود.

 

الف ـ بین ارگان‌های فدرال دولت ایالتی.

 

ب ـ بین ارگان‌های دولت ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت ایالتی واحد‌های مستقل فدراسیون روسیه.

 

ج ـ بین ارگان‌های عالی دولت ایالتی واحد‌های مستقل فدراسیون روسیه.

 

۳ـ در صورت شکایت نسبت به نقض حقوق قانون اساسی و آزادی‌های شهروندان و در رسیدگی دادگاه‌ها، تعیین اینکه قانون مورد نظر در خصوص یک قضیه خاص بایستی اجرا شود و یا لغو گردد.

 

ماده ۲۳: انتخاب رئیس، معاون رئیس و منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

در جلسه عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قضات با رأی مخفی و با اکثریت اعضا عضو و بصورت انفرادی رئیس، معاون رئیس و منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه را برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند کرد. رئیس، معاون رئیس و منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌توانند برای یک دوره جدید، پس از انقضاء دوره اول، انتخاب شوند.

 

رئیس، معاون رئیس و منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌توانند طی یک تقاضای کتبی از مشاغل خود اعلام انصراف نمایند. این انصراف از اختیارات بایستی به تأیید و تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه رسیده باشد.

 

در صورتی که رئیس، معاون رئیس و منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در اجرای وظایف خود دلسوز نبوده و یا از حقوق اختیارات خود سوء استفاده نماید، پنج تن از قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌توانند اخراج پیش از موعد وی را از پست مربوطه خواستار شوند. مسئله اخراج پیش از موعد اشخاص مذکور از مناصب آنها باید بوسیله تصمیم اکثریت دو سوم قضات عضو دادگاه قانون اساسی صورت گیرد. در صورت بلاتصدی بودن پست ریاست، معاون رئیس و منشی قضاوت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، انتخابات جدید برای پست‌های مذکور باید ظرف دو ماه پس از خالی شدن آن پست‌ها طبق آئین‌نامه‌‌ای که بر اساس قانون حاضر تدوین خواهد شد، انجام شود.

 

افراد مشغول در پست‌های مذکور، پس از انقضای دوره خدمت تا انتخاب افراد جدید به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.

 

ماده ۲۴: رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه باید:

 

۱ـ مقدمات برگزاری جلسات عمومی دادگاه قانون اساسی، تشکیل و اداره آنها را فراهم نماید.

 

۲ـ مسائل لازم جهت رسیدگی در جلسات عمومی و جلسات شعب را تهیه و ارائه نماید.

 

۳ـ نمایندگی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه را در ارتباط با مجموعه‌های دولتی و سازمان‌ها، مؤسسات اجتماعی و صدور بیانیه‌های مربوط به دادگاه را تحت صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به عهده دارد.

 

۴ـ اعمال مدیریت عمومی نسبت به کارمندان دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، ارائه و پیشنهاد نامزدهای ریاست دبیرخانه و سایر قسمت‌های اداری و دیگر واحدهای سازمانی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و همچنین مقررات مربوط به دبیرخانه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تهیه و فهرست پست‌ها و موقعیت‌ها کارمندان، از وظایف وی می‌باشد.

 

۵ـ اعمال سایر اختیارت مطابق با قانون اساسی فدرال حاضر و مقررات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند احکام [۴۰] و دستورالعمل‌های [۴۱] لازم را صادر نماید.

 

ماده ۲۵: ریاست موقت [۴۲] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

در مواردی که رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قادر به انجام وظایف خود نباشد، معاون رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه وظایف وی را موقت اعمال خواهد کرد. در صورت عدم توانایی انجام وظایف رئیس، توسط معاون رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای موقت این وظایف به ترتیب اولویت به منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، قاضی ارشد مشغول خدمت در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، و در صورت تساوی قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به قاضی ارشد سنی، واگذار خواهد شد.

 

ماده ۲۶: معاون رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

معاون رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای وظایفی را که رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به او واگذار نموده است و همچنین اجرای وظایفی که توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به او واگذار شده است، عهده‌دار می‌باشد.

 

ماده ۲۷: منشی قاضی [۴۳] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه باید:

 

۱ـ اجرای مدیریت تساوی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۲ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای برگزاری و اجرای جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۳ـ ابلاغ تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به دستگاه‌های ذیربط، سازمان‌ها و افراد و ارائه اطلاعات به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از اجرای این تصمیمات.

 

۴ـ اعمال سایر اختیارات مطابق با قانون اساسی فدرال حاضر و مقررات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

ماده ۲۸: قواعد و مقررات [۴۴] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

مطابق با قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون اساسی فدرال حاضر، مقررات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، نحوه عضویت در شعب دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، نحوه توزیع پرونده‌ها میان شعب، نحوه تعیین نوبت رسیدگی پرونده‌ها در جلسات عمومی و در جلسات شعب، برخی از مقررات تشریفات و آئین رسیدگی در جلسات و حفظ شأن و جایگاه [۴۵] کار اداری در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، نیازمندی‌های مورد احتیاج اعضای اداری دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، سایر مسایل راجع به فعالیت‌های داخلی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصویب خواهد شد.

 

 

 

بخش۲: مقررات عمومی رسیدگی در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۲۹: استقلال

 

قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مستقل هستند و اختیارات خود را تنها بر مبنای قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون اساسی فدرال حاضر، اعمال خواهند کرد.

 

قضات دادگاه قانون اساسی در انجام فعالیت‌های خود بر اساس صلاحیت فردی خود عمل نموده و نبایستی نمایندگی هیچ دولتی یا نهاد اجتماعی، احزاب و گروه‌های سیاسی مؤسسات دولتی، اجتماعی، سازمان‌ها و ارگان‌ها، مقامات و تشکل‌های دولتی و سرزمینی گروه‌های ملی و اجتماعی را داشته باشد.

 

تصمیمات و سایر اقدامات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که به عنوان موضع حقوقی قضات منطبق با قانون اساسی فدراسیون روسیه تلقی می‌گردد، از هر گونه تمایل سیاسی بایستی به دور باشد.

 

قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در اتخاذ تصمیمات خود از هر‌گونه اعمال فشار سیاسی بر اراده خود مصون بوده و در اعلام اراده خود آزادند. آنها نمی‌توانند تحقیقات و بررسی‌ها را به کسی انتقال دهند یا از کسی راجع به مسئله پذیرفته شده برای رسیدگی یا تحت بررسی در دادگاه قانون اساسی، دستور و راهنمایی دریافت کنند.

 

هر‌گونه دخالت و اعمال نفوذ در فعالیت‌های دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ممنوع است و طبق قانون دارای مسئولیت قانونی می‌باشد.

 

ماده ۳۰: شورایی بودن

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه رسیدگی به پرونده‌ها و موضوعات و اتخاذ تصمیم برای آنها را به صورت شورایی انجام خواهد داد. اتخاذ تصمیمات تنها توسط قضاتی صورت خواهد گرفت که در جلسه رسیدگی در دادگاه شرکت داشته باشند.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در جلسات عمومی اختیارات تصمیم‌گیری دارد به شرط آنکه بیش از دو سوم اعضای کل قضات در آن حاضر باشند و تعداد اعضای قضات در جلسات شعب نباید کمتر از سه چهارم کل اعضا باشد.

 

قضاتی که از رسیدگی به موضوع محروم شده‌اند و همچنین قضاتی که صلاحیت آنها معلق شده باشد، در شمارش آرا محاسبه نخواهند شد.

 

ماده ۳۱: علنی بودن

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به پرونده‌ها به صورت علنی رسیدگی خواهد کرد. فیلمبرداری از جلسات از طریق دوربین تنها در مواردی که حقوق قانون اساسی فدرال اجازه داده است، امکان‌پذیر است.

 

تصمیمات اتخاذ شده در جلسات عمومی و جلساتی که فیلمبرداری از آنها مجاز است، باید به صورت علنی اعلام شود.

 

ماده ۳۲: شفاهی بودن محاکمات [۴۶]

 

رسیدگی در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی شفاهی باشد. در جریان رسیدگی به موضوعات، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه باید دستورالعمل‌های اطراف دعوی را استماع نموده و نظرات متخصصین و شهود و اسناد معتبر را مورد ملاحظه قرار دهد.

 

اسنادی که به منظور معرفی اطراف دعوی به قضات ارائه شده‌اند و مطالبی که در جلسه در این خصوص بیان می‌گردد. نیاز به قرائت در جلسه دادگاه قانون اساسی ندارند.

 

ماده ۳۳: زبان [۴۷] رسیدگی قضایی در دادگاه قانون اساسی

 

رسیدگی قضایی در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، بایستی به وسیله زبان روسی انجام شود.

 

کسانی که در جریان رسیدگی با زبان روسی آشنایی نداشته باشند، می‌توانند به زبان دیگری لایحه دفاعیه داده و از یک مترجم استفاده نمایند.

 

ماده ۳۴: استمرار [۴۸] جلسات دادگاه

 

جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه باید در هر قضیه، به استثنای وقت‌هایی که برای استراحت یا آمادگی بیشتر برای رسیدگی مقرر شده است و همچنین به منظور رفع شرایطی که مانع از جریان رسیدگی عادی جلسات می‌گردد، مستمر باشد.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نمی‌تواند به پرونده‌های دیگر در جلسه عمومی تا زمانی که در مورد قضیه در حال رسیدگی در جلسه عمومی تصمیمی اتخاذ نشده باشد و یا دادرسی تعویق نشده باشد، رسیدگی نماید.

 

یک شعبه دادگاه قانون اساسی نمی‌تواند مادامی که در خصوص پرونده مورد رسیدگی تصمیمی اتخاذ نگردیده و یا به تعویق نیفتاده باشد، به پرونده‌هایی که بر اساس صلاحیت آن شعبه طبق قانون اساسی فدرال حاضر به آن ارجاع شده است، رسیدگی نماید.

 

قبل از اتخاذ تصمیم در مورد قضیه‌ای که در حال رسیدگی در جلسه عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه است، پرونده‌های دیگری می‌توانند در جلسات شعب رسیدگی شوند.

 

سایر پرونده‌ها می‌توانند در جلسات عمومی قبل از اتخاذ یک تصمیم در مورد یک پرونده تحت رسیدگی درجلسه شعب، مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

ماده ۳۵: ماهیت ترافعی [۴۹] رسیدگی و تساوی طرف‌ها

 

طرف‌های پرونده از حقوق و فرصت مساوی برای دفاع از ادعاهای خود در جلسات دادگاه قانون اساسی برخوردارند.

 

فصل پنجم: ارائه دادخواست [۵۰] به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۳۶: دلایل و مبانی برای رسیدگی به یک موضوع در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

دلایل شروع رسیدگی به یک موضوع در دادگاه قانون اساسی، منوط به ارائه عرض حال به دادگاه قانون اساسی فدراسیون در قالب یک درخواست، تقاضا یا شکایت مطابق با شرایط مقرر در قانون اساسی فدرال حاضر، می‌باشد.

 

مبنای رسیدگی یک قضیه رفع ابهام راجع به این سئوال است که یک قانون، مصوبه، یک معاهده منعقده میان ارگان‌های دولت ایالتی، یک معاهده بین‌المللی که هنوز لازم‌الاجرا نشده است، آیا منطبق با قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌باشد یا خیر؟ همچنین رفع ابهام از مغایرت مواضع احزاب راجع به محدوده اختیارات و صلاحیت‌های آنها، یا رفع ابهام و روشن کردن مفاهیم مقررات قانون اساسی فدراسیون روسیه و یا مسئولیت‌های مجلس دوما و رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه به صورت خیانت شدید به کشور و یا ارتکاب به دیگر تخلفات مهم می‌تواند دلیل شروع رسیدگی قرار گیرد.

 

ماده ۳۷: شرایط عمومی درخواست

 

دادخواست بایستی به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به صورت مکتوب و با امضای اشخاص صلاحیتدار ارائه گردد (اشخاص ذیصلاح).

 

دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

 

۱ـ نام دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به عنوان دستگاهی که درخواست به آن ارائه شده است.

 

۲ـ درج نام درخواست (در صورت شکایت یک شهروندـ نام کامل وی)، آدرس و دیگر اطلاعات مربوط به دادخواست دهنده.

 

۳ـ اطلاعات ضروری در مورد نمایندگی درخواست دهنده و صلاحیت‌های وی به جز در مواردی که نمایندگی به اعتبار سمت و مقام [۵۱] باشد.

 

۴ـ درج نام و آدرس دستگاهی که قانون به وی منتسب بوده و یا اینکه طرف اختلاف مربوط به صلاحیت است.

 

۵ـ مقررات قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون مؤسس فدرال حاضر که به دادخواست دهنده اجازه طرح دعوی را در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه داده است.

 

۶ـ نام دقیق، تعداد، تاریخ تصویب، منبع انتشار و دیگر اطلاعات مربوط به مصوبه مورد بررسی یا مقررات قانون اساسی فدراسیون روسیه مربوط به تفسیر.

 

۷ـ مبانی و دلایل مشخص که جهت رسیدگی به دادخواست توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در قانون اساسی فدرال حاضر پیش‌بینی شده است.

 

۸ـ موضع دادخواست دهنده در خصوص مسئله و دلایل حقوق اثباتی وی با ارجاع به قواعد مربوط قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۹ـ تقاضای صریح در رابطه با تحقیق، دادخواست یا شکایت به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۱۰ـ فهرست اسناد منضم به درخواست [۵۲]

 

ماده ۳۸: اسناد منضم به دادخواست

 

به همراه درخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، موارد زیر باید ضمیمه باشد:

 

۱ـ متن قانون مورد ادعا یا مقررات مربوط به قانون اساسی که بایستی تفسیر شوند.

 

۲ـ اختیارات وکیل یا دیگر اسناد مثبت اختیارات نماینده به استثنای مواردی که نمایندگی به اعتبار سمت و مقام باشد. همچنین فتوکپی اسناد مؤید حق یک فرد جهت طرح موضوع در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به عنوان یک نماینده.

 

۳ـ اسناد مؤید پرداخت هزینه‌های دادرسی.

 

۴ـ ترجمه روسی تمامی اسناد و دیگر مطالب مطرح شده به زبان‌های دیگر. ضمائم دادخواست ممکن است شامل فهرست شهود و خبرگان باشد که بایستی حضور آنها در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ضروری باشد و نیز سایر اسناد و مطالب مربوطه.

 

دادخواست و اسناد و سایر مطالب منضم به آن مذکور در بند۱ ماده حاضر در سه نسخه به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تسلیم خواهد شد.

 

شهروندان نیز باید اسناد مورد نظر را در سه نسخه ارائه نمایند.

 

ماده ۳۹: هزینه‌های دادرسی [۵۳]

 

درخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به شرح ذیل مشمول هزینه خواهد بود:

 

ـ تحقیق و معاینه ـ معادل ۱۵ درصد حداقل دستمزد.

 

ـ شکایت از یک شخص حقوقی ـ معادل با ۱۵ درصد حداقل دستمزد.

 

ـ شکایت از یک شهروند ـ معادل با ۱۰۰ درصد حداقل حقوق.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند یک شهروند را از پرداخت هزینه معاف نموده یا میزان هزینه متعلق به وی را کاهش دهد.

 

تحقیقات دادگاه‌ها، تحقیقات در مورد تفسیر قانون اساسی فدراسیون روسیه، درخواست رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه راجع به اختلافات مربوط به صلاحیت در مواردی که او خود طرف اختلاف نباشد، تحقیق برای ارائه نظر مشورتی در مورد رعایت یک قاعده مشخص برای تعیین مسئولیت رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه در صورت ارتکاب خیانت به کشور یا در صورت ارتکاب به سایر تخلفات شدید، بدون هزینه رسیدگی خواهد بود. هزینه درخواست‌هایی که پذیرفته نمی‌شوند، مسترد خواهد شد.

 

فصل ششم: رسیدگی مقدماتی [۵۴] به درخواست‌ها

 

ماده ۴۰: رسیدگی به درخواست، توسط دبیرخانه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

درخواست‌هایی که به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه واصل می‌گردد باید به طور اجباری [۵۵] در دبیرخانه آن دادگاه ثبت گردند.

 

در موارد زیر درخواست‌ها رد خواهند شد:

 

۱ـ دادخواست‌هایی که در قلمرو صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قرار ندارد.

 

۲ـ شرایط شکلی مورد نظر قانون اساسی فدرال حاضر در آن رعایت نشده باشد.

 

۳ـ از یک ارگان یا شخص غیر ذیصلاح صادر شده باشد.

 

۴ـ هزینه‌های رسیدگی را پرداخت نکرده باشد، دبیرخانه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در صورتی که قانون اساسی فدرال حاضر ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد، به درخواست دهنده اطلاع خواهد داد که درخواست وی شرایط مقرر در قانون اساسی فدرال حاضر را ندارد. دادخواست دهنده حق دارد تقاضا نماید که دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیمی راجع به این مسئله اتخاذ نماید.

 

در صورتی که نواقص [۵۶] مندرج در پاراگراف ۲ و ۳ قسمت دوم ماده حاضر بر طرف شود، درخواست دهنده حق دارد مجدداً درخواست خود را به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تقدیم نماید.

 

در مواردی که موضوع درخواست ظاهراً در صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نمی‌باشد، دبیرخانه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند آن را به مجموعه‌ها یا سازمان‌های دولتی که برای حل مسئله ذیصلاح هستند، ارجاع دهد.

 

ماده ۴۱: بررسی مقدماتی دادخواست‌ها توسط قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مطابق ترتیباتی که توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مقرر شده است، یک یا چند قاضی را برای بررسی مقدماتی دادخواست‌ها تعیین خواهد نمود. این بررسی نباید بیشتر از دو ماه از تاریخ ثبت به طول انجامد. بررسی مقدماتی درخواست توسط قاضی (یا قضات) یک مرحله اجباری رسیدگی در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه است.

 

یافته‌های [۵۷] قاضی (یا قضات) دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بر مبنای نتایج بررسی‌های مقدماتی دادخواست‌ها بایستی در جلسه عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قرائت گردد.

 

ماده ۴۲: پذیرش دادخواست [۵۸] برای رسیدگی

 

تصمیم راجع به پذیرش دادخواست برای رسیدگی باید توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در یک جلسه عمومی اتخاذ گردد. این تصمیم بایستی یک ماه پس از تکمیل بررسی مقدماتی دادخواست توسط قاضی (یا قضات) انجام پذیرد.

 

طرف‌های قضیه باید از تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مطلع گردند.

 

در مورد شرایط اضطراری، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند به طرف‌‌ها و مقامات ذیربط توصیه نماید مسئله مورد اختلاف و جریان لازم‌الاجرا شدن معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه را تا زمان بررسی کامل قضیه توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، تعلیق نمایند.

 

ماده ۴۳: رد [۵۹] دادخواست

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در موارد زیر تصمیم به رد دادخواست خواهد گرفت:

 

۱ـ حل و فصل مسئله مطرح شده در دادخواست در صلاحیت قضایی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نمی باشد.

 

۲ـ بر اساس شرایط مندرج در قانون اساسی فدرال حاضر، دادخواست غیرقابل پذیرش است.

 

۳ـ دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه علیه موضوع آن دادخواست قبلاً حکمی صادر کرده است که آن حکم مانع از اجرا شدن آن می‌گردد.

 

اگر مصوبه‌ای که از جهت عدم انطباق با قانون اساسی مورد اعتراض است، در همان شروع کار یا همزمان با بررسی قضیه، لغو یا خاتمه یافته باشد، فرآیند رسیدگی که توسط دادگاه قانون اساسی آغاز شده است، به جز در مواقعی که حقوق و آزادی‌های شهروندان به واسطه اجرای مصوبه نقض شده است، می‌تواند خاتمه یابد.

 

ماده ۴۴: پس گرفتن [۶۰] دادخواست

 

دادخواست تسلیم شده به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ممکن است توسط دادخواست دهنده، قبل از آغاز بررسی موضوع در جلسه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، پس گرفته شود. اگر دادخواست پس گرفته شود، جریان رسیدگی به موضوع خاتمه خواهد یافت.

 

فصل هفتم: مقررات کلی شکلی رسیدگی [۶۱] به موضوعات در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۴۵: دعوت به تشکیل جلسات [۶۲]

 

دعوت به تشکیل جلسات عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه توسط رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و جلسات شعب ـ توسط قاضی رئیس در شعبه انجام خواهد شد.

 

ماده ۴۶: روش رسیدگی به مسئله در جلسات عمومی و جلسات شعب

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در جلسات عمومی و جلسات شعب خود، رویه‌ای متحدالشکل برای رسیدگی به مسائل اعمال خواهد نمود مگر آنکه قانون اساسی فدرال یا مقررات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ترتیبات دیگری مقرر کرده باشد.

 

ماده ۴۷: تعیین [۶۳] موضوعات برای رسیدگی

 

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر و پذیرش موضوعات برای رسیدگی در جلسات عمومی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و یا در جلسات شعب توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در یک جلسه عمومی اتخاذ خواهد شد. این تصمیم باید ظرف یک ماه پس از پذیرش دادخواست برای رسیدگی اتخاذ شود. این تصمیم باید توالی و ترتیب رسیدگی را نیز مشخص نماید.

 

ماده ۴۸: ادغام [۶۴] موضوعات

 

رسیدگی به هر قضیه، موضوع یک جلسه خاص می‌باشد، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند در رسیدگی به یک دادخواست، موضوع‌های مرتبط و مشابه با آنها را نیز مورد رسیدگی قرار دهد.

 

ماده ۴۹: آماده کردن [۶۵] موضوعات برای رسیدگی

 

به منظور آماده کردن موضوع جهت رسیدگی، تنظیم پیش‌نویس تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، همچنین برای بیان مطالب لازم در جلسه، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند یک یا چند قاضی گزارشگر تعیین نماید.

 

در جریان بررسی دادخواست و آماده کردن پرونده جهت رسیدگی، قضات گزارشگر می‌توانند در چارچوب اختیارات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، اسناد ضروری و سایر مطالب را طلب نموده، دستور بازرسی، مطالعه و اخذ نظرات خبره [۶۶] را صادر و با متخصصین مشاوره [۶۷] و تحقیقات لازم را اعمال نمایند.

 

قضات گزارشگر و قاضی رئیس جلسه بایستی سمت اشخاصی را که به جلسه دعوت یا احضار شده‌اند، مشخص نموده و در دستورالعمل‌های لازم را جهت اطلاع آنها از محل و زمان تشکیل جلسه و نیز ابلاغ اسناد ضروری به طرف‌های موضوع در جریان رسیدگی، صادر نمایند.

 

ماده ۵۰: درخواست [۶۸] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

درخواست‌های دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در مورد متون مصوبات و سایر مصوبات حقوقی، اسناد و فتوکپی آنها، فایل‌های پرونده‌ها، اطلاعات و دیگر مدارک مربوط به آن، با هدف تصدیق اسناد و متون مصوبات، بازرسی، مطالعات و اخذ یافته‌های خبرگان، ایجاد اوضاع و احوال مشخص، استفاده از نظرات متخصصین تفسیر و مشاوره‌های مورد نیاز و اخذ نظرات حرفه‌ای در مورد قضایای تحت رسیدگی، برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و اشخاصی که از آنها درخواست می‌گردد، لازم‌الاتباع است. تقاضاهای دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی مورد توجه قرار گیرد و پاسخ به این درخواست‌ها بایستی حداکثر تا یک ماه پس از دریافت تقاضاهای مذکور به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تسلیم گردد مگر آنکه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه زمان مشخص برای آن معین کرده باشد.

 

هزینه‌های مربوط به انجام موارد فوق توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در پاسخ به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی توسط همان دستگاه و سازمان مربوطه تأمین شود. هزینه‌های انجام شده توسط سایر سازمان‌ها و اشخاص از بودجه فدرال به ترتیبی که دولت فدراسیون روسیه مقرر خواهد نمود، تأمین خواهد شد.

 

امتناع یا قصور از بررسی یا انجام درخواست‌های دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تخطی از محدودیت‌های زمانی برای بررسی یا انجام آنها، عدم انجام آن یا عدم انجام مناسب آنها و همچنین هرگونه فریبکاری، بر اساس قوانین فدراسیون روسیه پی‌گرد قانونی دارد.

 

ماده ۵۱: ارسال مدارک، [۶۹] ابلاغ [۷۰] جلسه

 

ابلاغ اخطاریه تشکیل جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، فتوکپی دادخواست و پاسخ‌های داده شده به آن، فتوکپی مصوبات مورد بحث و در صورت ضرورت، سایر اسناد بایستی به قضات یا طرف‌های موضوع تحت رسیدگی در دادگاه در جریان رسیدگی تسلیم شود. این اقدام بایستی ظرف ۱۰ روز قبل از شروع جلسه انجام شود. پاسخ‌های داده شده به دادخواست‌ها نیز باید ظرف همین مدت تسلیم گردد به شرط آنکه آنها دو هفته قبل از شروع جلسه دریافت شده باشند.

 

اعلان جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی در محل مناسبی که برای همه شهروندان قابل دسترسی باشد، نصب شده و همچنین از طرق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برسد.

 

ماده ۵۲: شرکت‌کنندگان [۷۱] در جریان رسیدگی

 

شرکت‌کنندگان در جریان رسیدگی در قانون اساسی فدراسیون روسیه عبارتند از طرف‌های موضوع، نمایندگان آنها، شهود، اهل خبره و مفسرین.

 

ماده ۵۳: طرف‌ها [۷۲] و نمایندگان [۷۳] ‌آنها

 

طرف‌ها در رسیدگی قضایی قانون اساسی عبارتند ‌از:

 

۱ـ دادخواست دهنده‌ها ـ دستگاه‌ها یا اشخاصی که به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه دادخواست ارائه کرده‌اند.

 

۲ـ دستگاه‌ها یا مقاماتی که قانون را تصویب یا امضا کرده‌اند و انطباق آن با قانون اساسی مورد بررسی است.

 

۳ـ دستگاه‌های دولتی که صلاحیت آنها مورد اعتراض است.

 

افراد زیر می‌توانند به عنوان نمایندگان طرف‌های موضوع در اعتبار سمت و مقام خود اقدام نمایند:

 

رئیس دستگاهی که دادخواست عرضه شده به دادگاه قانون اساسی امضا کرده است، رئیس دستگاهی که مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده و یا طرف اختلاف در مورد صلاحیت است.

 

مقامی که مصوبه مورد اعتراض را امضا کرده است، هر عضو (یا نماینده) شورای فدراسیون یا نماینده مجلس دوما از میان کسانی که تحقیق نموده است. طرف‌های موضوع و پرونده می‌تواند همچنین حقوقدانان یا فرد دارای معلومات حقوقی دانشگاهی را که صلاحیت وی طبق اسناد مربوط به تأیید رسیده‌ است، به نمایندگی خود معرفی نماینده هر طرف نمی‌تواند بیش از سه نماینده داشته باشد.

 

طرف‌ها از حقوق مساوی شکلی برخوردارند. طرف‌ها و نمایندگان آنها حق دارند از مندرجات و مطالب پرونده مطلع گردند، نظرات خود را در مورد قضیه بیان نموده، در جریان رسیدگی از طرف‌های دیگر سئوالاتی مطرح نمایند و پیشنهادات خود را ارائه و همچنین از قاضت پرسش نمایند. طرف‌ها می‌توانند پاسخ‌های کتبی خود را به دادخواست که ضمیمه مطالب مندرج در پرونده است نموده و از پاسخ دیگر طرف‌های موضوع آگاه شوند. طرف‌ها و نمایندگان آنها، هرگاه توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه پاسخ گفته و یا از خود دفاع نمایند. قصور هر طرف یا نمایندگان آنها از حضور در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مانع از بررسی موضوع نخواهد شد مگر آنکه حضور طرف در جلسه ضروری بوده و وی دلیل معتبری برای عدم حضور خود ارائه کرده باشد.

 

ماده ۵۴: جلسات علنی [۷۴]

 

جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به جز در مواردی که به وسیله قانون اساسی فدرال حاضر معین شده است، علنی می‌باشد. آنهایی که در جلسه حضور دارند، حق دارند از جایگاه خود، جریان رسیدگی را یادداشت نمایند. با اجازه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، تهیه گزارش و تصویر، فیلم ویدئویی، پخش زنده رادیویی یا تلویزیونی از جلسات آزاد است.

 

به منظور حفظ ایمنی افراد در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند با رضایت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه دستور بازرسی افرادی که تمایل به حضور در جلسات را دارند، صادر نماید. همچنین می‌تواند دستور بررسی و تطبیق اسناد هویت آنها، بازرسی اشیایی که به داخل محکمه [۷۵] آورده می‌شوند و نیز اشیاء شخصی آنها را صادر نماید.

 

کسانی که در جلسه دادگاه حاضر شده‌اند بایستی شأن دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه را حفظ و مقررات و ضوابط حاکم بر آن را رعایت نموده و دستورات رئیس‌جلسه را برای حفظ نظم و ترتیب جلسه، اطاعت نمایند.

 

رعایت نظم [۷۶] در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به عهده مأمورین انتظامی [۷۷] است. دستورات آنها برای تمامی افراد حاضر در جلسه الزامی است.

 

شخصی که نظم جلسه را مختل نماید. یا از دستورات قانونی رئیس دادگاه سرپیچی نماید، ممکن است پس از هشدار از جلسه دادگاه اخراج شود. رئیس دادگاه با رضایت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه همه افراد حاضر در جلسه را در صورت اختلال در نظم دادگاه و نقض جریان معمولی جلسه، پس از اخطار، اخراج نماید.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند اقدامات مقتضی را نسبت به اشخاصی که نظم جلسه را نقض نموده و یا از دستورات قانونی رئیس داداگاه سرپیچی کنند، اتخاذ نماید.

 

ماده ۵۵: جلسات غیرعلنی [۷۸]

 

دادگاه قانون اساسی فدارسیون روسیه در مواردی ضروری و به منظور حفظ اسرار مورد حمایت قانون و تضمین امنیت شهروندان نیز حمایت از اخلاق اجتماعی می‌تواند جلسات غیرعلنی برگزار نماید.

 

جلسات غیرعلنی می‌تواند از سوی قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، طرف‌های موضوع و نمایندگان آنها درخواست شود. در خصوص امکان پذیرش درخواست‌های سایر طرف‌ها در جریان رسیدگی و اعضای دبیرخانه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که مستقیماً جریان طبیعی جلسه را هدایت می‌نمایند، توسط رئیس دادگاه با همکاری سایر قضات، تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

در جلسه غیرعلنی، موضوعات مطابق با قواعد عام دادرسی قضایی قانون اساسی رسیدگی خواهد شد.

 

ماده ۵۶: رد [۷۹] قاضی از شرکت در رسیدگی به یک موضوع

 

قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از شرکت در رسیدگی به یک موضوع در موارد زیر محروم خواهد شد:

 

۱ـ قاضی مذکور قبلاً در تصویب مصوبه مورد رسیدگی، نقش داشته است.

 

۲ـ بی‌طرفی [۸۰] قاضی در تصمیم‌گیری راجع به موضوع به خاطر ارتباط نسبی و یا سببی قاضی با نمایندگان طرف‌های پرونده مورد تردید و اعتراض باشد.

 

در صورت تحقق شرایط مقرر در بخش یک ماده حاضر، قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قبل از شروع رسیدگی به پرونده باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

 

رد قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از شرکت در رسیدگی به موضوع، بر اساس تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که با اکثریت آرای قضات و پس از شنیدن نظرات قاضی رد شده اتخاذ می‌گردد، انجام خواهد شد.

 

ماده ۵۷: آئین رسیدگی در جلسات [۸۱]

 

در زمان مقرر، رئیس دادگاه با تأیید حضور حدنصاب [۸۲] قضات دادگاه، جلسه رسیدگی دادگاه قانون اساسی را آغاز و اعلام خواهد کرد که کدام موضوع تحت رسیدگی قرار دارد.

 

رئیس دادگاه حضور شرکت‌کنندگان در رسیدگی را تأیید و اعتبارنامه‌های [۸۳] نمایندگی طرف‌ها را تصدیق خواهد کرد.

 

هرگاه یکی از شرکت‌کنندگان در محاکمه حاضر نشده باشد یا نماینده طرف‌ها اجازه و صلاحیت لازم را نداشته باشد، رئیس دادگاه مشکل احتمالی رسیدگی به موضوع را مطرح خواهد کرد. اگر دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، اعلام نماید که موضوع قابل رسیدگی نمی‌باشد، بایستی قضیه موقتاً به وقت دیگری موکول گردد.

 

رئیس دادگاه به طرف‌ها و نمایندگان آنها، حقوق و وظایفشان را توضیح داده و سایر شرکت‌کنندگان را از حقوق، تکالیف و مسئولیت‌هایشان در جریان رسیدگی دادگاه مطلع خواهد کرد.

 

ماده ۵۸: رئیس محکمه [۸۴]

 

رئیس محکمه قانون اساسی فدراسیون روسیه اقدامات ضروری را برای فراهم کردن شرایط مناسب استماع و رسیدگی طبق آئین دادرسی به صورت کامل و جامع اتخاذ نموده و تمامی مسایل و اتفاقات را ثبت و هر چیزی را که با موضوع تحت رسیدگی بی‌ارتباط باشد، رد خواهد نموده اجازه صحبت کردن به قضات و شرکت‌کنندگان در رسیدگی با اوست و اظهارات بی‌ارتباط شرکت‌کنندگان و طرح سئوالات بی وجه آنها را قطع خواهد کرد.

 

و چنانچه طرفین دعوئی نظم و ترتیب اظهارات همدیگر را برهم زنند، آنها را از سخن گفتن محروم خواهد نمود و چنانچه آنها دوبار تقاضا و دستورات رئیس جلسه را نادیده بگیرند و یا کلمات نامناسب و نادرست به زبان جاری نمایند، طبق قانون تحت تعقیب و رسیدگی قرار خواهد داد.

 

 

 

اعتراضات به عمل آمده توسط هر یک از شرکت‌کنندگان (طرفین پرونده) در جریان رسیدگی نسبت به دستورات و اقدامات رئیس دادگاه، در صورتجلسه دادگاه ثبت خواهد شد. دستورات و اقدامات رئیس جلسه در صورت تقاضای یک از طرف‌ها و یا هر قاضی ممکن است توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در طی همان جلسه رسیدگی مجدد شود.

 

ماده ۵۹: سوابق [۸۵]

 

سوابق صورتجلسات لازم که به وسیله مقررات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مقرر شده است، بایستی در طی زمان برگزاری جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه حفظ و نگهداری شود.

 

ثبت دقیق جلسات به منظور تهیه کامل و جامع مدارک و سوابق ضروری است.

 

ثبت جلسات عمومی بایستی توسط رئیس و منشی قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه امضا شود و جلسات شعبه بایستی توسط رئیس محکمه در جلسه شعبه امضا گردد. طرف‌های پرونده حق دارند از صورتجلسات و اسناد و مضبوط و دقیق جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، مطلع گشته و توضیحات خود را به آنها ارائه نمایند.

 

سایر شرکت‌کنندگان در جلسه رسیدگی نیز می‌توانند اسناد و صورتجلسه دقیق دادگاه را با اجازه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مطالعه نمایند.

 

توضیحات راجع به صورتجلسات و اسناد دقیق جلسات بایستی متفقاً توسط رئیس محکمه و قاضی گزارشگر و طرف‌های موضوع در مواردی که توضیحات اشخاص ارائه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

توضیحات راجع به اسناد و صورتجلسات دادرسی و نیز تصمیمات مربوط به تأیید یا رد آنها بایستی به شکل مناسب به اسناد و صورتجلسات ضمیمه گردند.

 

ماده ۶۰: تشریفات رسیدگی به سئوالات

 

تحقیق و رسیدگی در مورد ماهیت قضیه در حال رسیدگی در جلسه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه با اظهارات قاضی گزارشگر [۸۶] راجع به مبانی و دلایل رسیدگی به قضیه ماهیت سئوالات، محتوای اسناد قابل دسترس و اقدامات اتخاذ شده جهت آماده کردن قضیه برای رسیدگی در دادگاه، آغاز خواهد شد.

 

سایر قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌توانند به قاضی گزارشگر سئوال طرح نمایند.

 

پس از اتمام اظهارات قاضی گزارشگر، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه اظهارات و پیشنهادات طرف‌ها را استماع و راجع به طرح سئوالات در مورد قضیه، تصمیم‌گیری خواهد نمود.

 

آئین مقرر توسط تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تنها توسط خود دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قابل تغییر است.

 

پیشنهادات مطرح شده در خصوص آئین و روش طرح سئوالات توسط قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در جریان رسیدگی بایستی توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بدون تأخیر مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.

 

ماده ۶۱: تعویق [۸۷] جلسات

 

رسیدگی به قضیه ممکن است به تعویق افتد چنانچه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تشخیص دهد که:

 

ـ مسئله ناقص و نارسا طرح شده است.

 

ـ موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و به علت عدم حضور یک طرف در جلسه مشابه دیگری امکان رسیدگی به آن وجود ندارد.

 

ـ حضور شاهد یا خبره‌ای که حضور وی تقاضا شده است، الزامی باشد.

 

ـ مدارک مورد نیاز دادگاه ارائه نگردیده باشد.

 

در صورت وقوع چنین مواردی، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، تاریخ دیگری را برای رسیدگی مشخص خواهد نمود. استماع رسیدگی به تاریخی که تعویق افتاده است دوباره یا از نو از جایی که به تعویق افتاده است، آغاز خواهد شد.

 

ماده ۶۲: دفاعیات طرفین [۸۸]

 

مطابق روش مقرر شده و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس دادگاه، از طرف‌های قضیه درخواست خواهد کرد تا توضیحات خود را راجع به ماهیت مسئله تحت رسیدگی ارائه نموده و استدلاهای حقوقی خود را جهت اثبات نظریات خود تسلیم نمایند.

 

در صورتی که موضع یک طرف به وسیله چند نماینده ارائه می‌شود، ترتیب و زمان اظهارات بایستی توسط طرف مورد بحث مشخص و اعلام شود.

 

طرف‌ها و نمایندگان آنها نباید اظهارات خود را در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به شکل بیانیه و اعلامیه‌های سیاسی [۸۹] ارائه نمایند و نمی‌توانند اظهارات توهین‌آمیز علیه نهادهای دولتی، مؤسسات اجتماعی شرکت کنندگان در جلسه رسیدگی، مقامات و شهروندان بیان کنند.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه باید اظهارات طرف‌ها را به طور کامل ثبت نماید.

 

پس از طرح نظرات یک طرف، قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و طرف دیگر، و با اجازه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، متخصصان می‌توانند سئوالات خود را از طرف‌ها مطرح نمایند.

 

ماده ۶۳: تحقیقات متخصصین

 

یک شخص با معلومات تخصصی و آشنا به قضیه تحت رسیدگی ممکن است به عنوان یک متخصص به جلسه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه فراخوانده شود. سئوالاتی که باید متخصصین پاسخ دهند بایستی توسط قاضی گزارشگر یا دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مشخص شوند. متخصصین قبل از اظهار نظر باید سوگند یاد کرده و از مسئولیت‌های خود در قبال اطلاعات غلط، آگاه شوند.

 

متخصصین می‌توانند شخصاً با اجازه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از فایل‌های موضوع آگاه شده و از شهود و طرف‌ها سئوالاتی مطرح نموده و نیز می‌توانند مدارک بیشتری را تقاضا کنند تا در اختیار آنها قرار گیرد.

 

پس از بیان نظرات متخصصین، آنها بایستی به سئوالات مطرح شده از سوی قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه پاسخ دهند.

 

ماده ۶۴: گواهی شهود [۹۰]

 

در مواردی که کشف حقایق و واقعیات ایجاب نماید و تعیین اینکه کدام موضوع در صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌باشد، اشخاص دارای اطلاعات و معلومات در آن زمینه، ممکن است به عنوان شاهد احضار شوند.

 

قبل از اقامه شهادت شهود، آنها باید قسم یاد نموده و از مسئولیت ارائه اطلاعات غلط آگاه گردند.

 

شهود به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، شرایط مربوط به ماهیت قضیه تحت رسیدگی را که برای وی شخصاً معلوم است، اطلاع خواهد داد و به سئوالاتی که قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و سایر طرف‌ها از آنها خواهند کرد، پاسخ خواهند داد. در مواردی که ضرورت داشته باشد، او می‌تواند یادداشت کتبی و یا همچنین اسناد و سایر مدارک را به دادگاه تسلیم نماید.

 

ماده ۶۵: بررسی اسناد [۹۱]

 

اسناد ممکن است در جلسه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و در ابتدای رسیدگی دادرسی و یا در صورت تقاضای طرف‌ها، قرائت شوند. اسناد غیر موثق و مشکوک‌الاعتبار [۹۲] نباید قرائت شوند.

 

اسناد بررسی شده توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به فایل‌های پرونده به صورت اصلی یا کپی برابر اصل ضمیمه شوند.

 

ماده ۶۶: اظهارات نهایی [۹۳] طرف‌ها

 

اظهارات نهایی طرف‌ها بایستی قبل از خاتمه تحقیقات قضایی استماع گردد. دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند در صورت درخواست طرف‌ها جهت تهیه اظهاریه نهایی خود، وقت تعیین نماید.

 

طرف‌ها نمی‌توانند در اظهارات نهایی خود به اسناد و شرایطی استناد نمایند که توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، بررسی نشده است.

 

ماده ۶۷: رسیدگی مجدد [۹۴] به مسئله

 

اگر، پس از طرح دفاعیات نهایی طرف‌ها، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بررسی بیشتر شرایط و اوضاع و احوال مؤثر در تصمیم‌گیری در خصوص قضیه را ضروری تشخیص دهد، یا دلیل جدیدی را نیازمند بررسی بداند، می‌تواند در خصوص رسیدگی مجدد مسئله تصمیم‌گیری نماید.

 

پس از خاتمه تحقیقات اضافی، طرف‌ها حق دارند دفاعیات نهایی جدیدی ارائه نمایند به شرط اینکه فقط مربوط به واقعیات و دلایل جدید باشد.

 

ماده ۶۸: توقف رسیدگی [۹۵]

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه توقف رسیدگی را در خصوص قضیه اعلام خواهد کرد، در صورتی که در جریان جلسه دلایل دال بر عدم پذیرش دادخواست آشکار شود یا مشخص شود که مسئله به وسیله یک قانون یا دیگر مصوبه حل شده است، موافقت‌نامه‌های میان ارگان‌های حکومت‌های ایالتی یا معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه هنوز لازم‌الاجرا نشده‌اند و قانون اساسی که موضوع بدان استناد شده است، در قانون اساسی تصریح نگردیده و یا ماهیتاً و از نظر اهمیت نمی‌تواند به عنوان یک مسئله اساسی مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

 

ماده ۶۹: کفایت رسیدگی [۹۶]

 

وقتی که دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تشخیص دهد که رد تحقیق در مورد مسئله کامل شده است، رئیس دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام خواهد کرد.

 

ماده ۷۰: کنفرانس قضات در مورد اتخاذ تصمیم نهایی

 

تصمیم نهایی در مورد قضیه تحت رسیدگی بایستی توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون در یک جلسه خصوصی [۹۷] اتخاذ شود.

 

تنها قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه رسیدگی کننده به موضوع بایستی در جلسه خصوصی شرکت داشته باشند.

 

اعضای ستاد دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که صورتجلسات را ثبت می‌کنند و جریان معمولی جلسه را تأمین می‌نمایند، می‌توانند در اطاق جلسه حضور داشته باشند. در طی جلسه خصوصی، قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌توانند آزادانه نظرات خود را در مورد قضیه تحت رسیدگی بیان نموده ومی‌توانند از دیگر قضات درخواست نمایند در مورد، نظرات خود توضیح دهند. تعداد و زمان بیان اظهارات آنها نباید محدودیتی داشته باشد.

 

مسائل به رأی گذاشته شده و نتایج رأی‌گیری بایستی در صورتجلسات جلسه ثبت شود. صورتجلسات جلسه خصوصی بایستی توسط تمامی قضات حاضر امضا شده و به هیچ‌وجه نباید علنی [۹۸] شود.

 

قضات و سایر افراد حاضر در کنفرانس جلسه خصوصی نباید محتوی مباحث و نتایج رأی‌گیری را افشا نمایند.

 

فصل هشتم: تصمیمات [۹۹] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۷۱: انواع تصمیمات [۱۰۰]

 

تصمیمات متخذه در جلسات عمومی و در شعب دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی به عنوان تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تلقی شود.

 

تصمیم نهایی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه متناسب با هر مسئله مندرج در پاراگراف‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قسمت اول ماده ۳ قانون اساسی فدرال حاضر، بایستی به عنوان یک حکم [۱۰۱] شناخته شود. احکام بایستی بنام فدراسیون روسیه محسوب شوند.

 

تصمیمات نهایی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در خصوص تحقیقات راجع به رعایت یک قاعده معین برای اتهام رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه با نقض شدید یا ارتکاب دیگر تخلفات بزرگ بایستی به عنوان یک نظر مشورتی شناخته شود.

 

تمامی دیگر تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که در جریان رسیدگی قضایی قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرد، بایستی به عنوان قرارهای اعدادی [۱۰۲] تلقی شود. در جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه همچنین باید راجع به مسائل مربوط به سازمان فعالیت‌های آنها نیز تصمیم‌گیری شود.

 

ماده ۷۲: تصویب و اتخاذ تصمیمات

 

تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی به وسیله یک رأی‌گیری علنی توسط تمامی قضات حاضر اتخاذ شود. رأی رئیس دادگاه قانون اساسی باید در تمامی موارد، آخرین رأی باشد.

 

تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی با اکثریت آرا قضاتی که در رأی‌گیری حضور دارند اتخاذ شود، مگر آنکه برای اساس قانون اساسی فدرال حاضر ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

اگر آرا قضات به طور مساوی [۱۰۳] در زمان تصویب رأی قضایی نسبت به تطبیق یک مصوبه با قانون اساسی، یک موافقت‌نامه میان ارگان‌های دولت‌های ایالتی، یک معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم الاجرا نشده است، تقسیم شود، بایستی به مفهوم تصویب آن مصوبه و مطابقت آن با قانون اساسی تعبیر شود. یک تصمیم مربوط به اختلاف در مورد صلاحیت بایستی در تمامی اوقات با اکثریت آرا تصویب شود. تصمیم مربوط به تفسیر قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی با اکثریت دو سوم آرا تمامی قضات اتخاذ گردد.

 

قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نمی‌توانند از رأی دادن امتناع [۱۰۴] یا خودداری [۱۰۵] نمایند.

 

ماده ۷۳: ارجاع [۱۰۶] پرونده توسط شعبه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه جهت رسیدگی در جلسه عمومی

 

اگر اکثریت قضاتی که در جلسه یک شعبه شرکت دارند، تمایل داشته باشند تصمیمی اتخاذ نمایند که آن تصمیم با موضع حقوقی اعلام شده قبلی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مطابقت ندارد، آن قضیه بایستی جهت رسیدگی به جلسه عمومی ارجاع شود.

 

ماده ۷۴: شرایط لازم برای تصمیم‌گیری

 

تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی بر اساس مستندات و تحقیقات بعمل آمده توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه اتخاذ شود.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی در رأی خود راجع به یک قضیه، هم معنی و مفهوم عادی مصوبه تحت رسیدگی و هم معنی نسبت داده شده به آن از سوی مقامات یا سایر مفسرین و یا رویه‌های رایج قابل اجرای حقوقی را ذکر نموده و همچنین جریان دادرسی و جایگاه آن در نظام مصوبات حقوقی را متذکر شود. دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تنها راجع به موضوعاتی که در دادخواست تصریح شده است، تصمیم‌گیری و نظریه مشورتی صادر خواهد کرد و تنها در رابطه با آن قسمت از مصوبه یا صلاحیت آن نهاد و موضوع انطباق مصوبه مورد اعتراض در دادخواست با قانون اساسی، تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در اتخاذ تصمیم خود نباید مستلزم به پذیرش مبانی و استدلال‌های ذکر شده در دادخواست باشد.

 

احکام و نظریات مشورتی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی در فرم اسناد واحد [۱۰۷] که بیانگر تصویب آنها می‌باشد، صادر شود.

 

قرارهای اعدادی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی در جلسات قرائت شده و ثبت شود مگر آنکه طبق قانون اساسی فدرال حاضر یا تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه شکل دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۷۵: بیان تصمیم [۱۰۸]

 

تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، که در یک سند واحد و در ارتباط با ماهیت مسئله تحت رسیدگی صادر شده است باید شامل موارد زیر باشد:

 

۱ـ عنوان تصمیم، تاریخ و محل تصویب آن.

 

۲ـ اعضا دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که تصمیم را مفاد کرده‌اند.

 

۳ـ اطلاعات ضروری در خصوص طرف‌ها.

 

۴ـ عبارت دقیق مسئله تحت رسیدگی، دلایل و مبانی لزوم رسیدگی.

 

۵ـ قواعد دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون اساسی فدرال حاضر که به واسطه آن دادگاه قانون اساسی روسیه مکلف به رسیدگی به مسئله شده است.

 

۶ـ درخواست‌هایی که در دادخواست مطرح شده‌اند.

 

۷ـ وقایع عینی و سایر اوضاع و احوال که توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مشخص شده‌اند.

 

۸ـ اصول دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون اساسی فدرال حاضر که مطابق با آن دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیم را اتخاذ کرده است.

 

۹ـ استدلال نهایی که بر اساس آنها تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه اتخاذ شده است و در موارد ضروری استدلال‌هایی که موجب رد ادعای طرف‌ها شده است.

 

۱۰ـ عبارات و متن [۱۰۹] تصمیم.

 

۱۱ـ بیان نهایی و الزام آور بودن ماهیت تصمیم.

 

۱۲ـ ترتیبات لازم‌الاجرا شدن تصمیم و همچنین روش، تاریخ و مشخصات اجرایی شدن و اعلان رسمی آن.

 

تصمیم نهایی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی توسط تمامی قضات شرکت‌کننده در رأی‌گیری امضا شود.

 

ماده ۷۶: نظریات مخالف [۱۱۰] قضات

 

قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که با تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مخالف است می‌تواندن نظریه مخالف خود را به صورت مکتوب بیان نماید. نظریه مخالف قاضی بایستی به فایل‌های پرونده ضمیمه شود و همراه با تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به صورت رسمی منتشر شود.

 

آن قاضی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که به نفع تصمیم یا نظریه مشورتی دادگاه متناسب با هر موضوع رأی داده است و تحت رسیدگی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قرار گرفته است، چنانچه خود را در جریان رأی‌گیری راجع به مسئله دیگری یا در انگیزه تصمیم در اقلیت ببیند، می‌تواند به صورت مکتوب نظریه خود را که مخالف با نظریه اکثریت می‌باشد، بیان نماید. در چنین مواقعی نظریه مخالف مکتوب بایستی به فایل‌های پرونده، ضمیمه شده و در بولتن دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه منتشر شود.

 

ماده ۷۷: ابلاغ تصمیم [۱۱۱]

 

تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی به صورت کامل و در یک جلسه علنی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بلافاصله پس از امضای آن اعلام شود. احکام و نظریه مشورتی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی ظرف دو هفته پس از امضا به افراد ذیل ارسال شود:

 

 

 

ـ قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

ـ طرف‌های موضوع.

 

ـ رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، شورای فدراسیون، مجلس دوما، دولت فدراسیون روسیه و کمیسیون حقوق بشر.

 

ـ دادگاه عالی فدراسیون روسیه، دیوانعالی داوری فدراسیون روسیه، دادستان کل فدراسیون روسیه، وزیر دادگستری فدراسیون روسیه، تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، همچنین ممکن است به سایر ارگان‌های دولتی و سازمان‌ها، مؤسسات اجتماعی، مقامات و شهروندان ارسال شود.

 

ماده ۷۸: انتشار رسمی تصمیم [۱۱۲]

 

تصمیمات و نظریات مشورتی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی بدون هیچ تأخیری در انتشارات رسمی ارگان‌ها، دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه و سایر واحدهای مؤسس فدراسیون روسیه که تصمیم ممکن است به آنها مربوط باشد، منتشر گردد. تصمیمات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه همچنین بایستی در بولتن دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه [۱۱۳] و دیگر انتشارات در صورت ضرورت منتشر گردد.

 

ماده ۷۹: الزام قانونی [۱۱۴] تصمیم

 

تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نهایی است و نمی‌تواند تجدید نظر خواهی شود و بلافاصله پس از اعلان، لازم‌الاجرا می‌شود.

 

تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه خود به خود لازم‌الاجراست و نیازی به هیچ اقدام تأیید کننده . دستگاه‌ها و مقامات دیگر ندارد. الزام حقوقی تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که مبتنی بر این فرض است که آن مصوبه خلاف قانون اساسی است، نمی‌تواند به وسیله تصویب مصوبه دیگری لغو [۱۱۵] و باطل شود.

 

مصوبات یا مقررات انفرادی متعلق به آن که خلاف قانون اساسی تشخیص داده شود بایستی باطل و بی‌اعتبار تلقی شود. معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم‌الاجرا نشده‌اند و منطبق با قانون اساسی فدراسیون روسیه نیستند، نبایستی قابلیت اجرایی پیدا کرده و اعمال شوند.

 

تصمیمات دادگاه‌ها و دیگر دستگاه‌ها که بر مبنای مصوبات خلاف قانون اساسی اتخاذ شده است نبایستی اجرا شود و مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون فدرال باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 

اگر به عنوان نتیجه یک مصوبه خلاف قانون اساسی تشخیص داده شود و در مقررات حقوقی شکافی ایجاد شود، قانون اساسی فدراسیون روسیه باید مستقیماً اعمال شود.

 

ماده ۸۰: مهلت [۱۱۶] برای اجرای تصمیم

 

تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی بلافاصله پس از ابلاغ و یا تسلیم متن رسمی آن اجرا شود، مگر آنکه مهلت دیگری برای آن تعیین شده باشد.

 

ماده ۸۱: پیامدهای عدم اجرای [۱۱۷] تصمیم

 

عدم اجرا، اجرای نامناسب یا ممانعت از اجرای تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه طبق قانون فدرال، مسئولیت قانونی به همراه خواهد داشت.

 

ماده ۸۲: اصلاح اشتباهات [۱۱۸] موجود در تصمیم

 

پس از ابلاغ تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌توان اشتباهات موجود در تصمیم را در خصوص عناوین، اسامی، اشتباهات و اغلاط ویرایشی و خطاهای تکنیکی، اصلاح نمود و یک حکم رسمی در مورد آن موضوع بایستی صادر شود.

 

ماده۸۳: توضیح [۱۱۹] یک تصمیم

 

تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تنها به وسیله خود دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند در یک جلسه عمومی یا در یک جلسه شعبه‌ای که تصمیم را تصویب کرده است، با درخواست دستگاه‌ها و اشخاصی که دادخواست را به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تسلیم کرده‌اند و نیز دیگر دستگاه‌ها و اشخاص که تصمیم راجع به آنها اتخاذ شده است، توضیح داده شود.

 

مسئله راجع به توضیح تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی در یک جلسه عمومی یا جلسه شعبه‌ای که تصمیم در آن اتخاذ شده است با حضور دستگاه یا شخصی که درخواست توضیح کرده است، مورد رسیدگی قرار گیرد. دستگاه‌ها و اشخاصی که به عنوان طرف موضوع در قضیه اقدام کرده‌اند نیز بایستی به جلسه دعوت شوند.

 

توضیح تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه باید موضوع حکم رسمی بوده و به عنوان یک سند جداگانه اعلام شود و در انتشاراتی که تصمیم در آنجا منتشر شده است، انتشار یابد.

 

 

 

بخش۳: ویژگی جریان رسیدگی در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه راجع به پرونده‌های مشخص

 

فصل نهم: رسیدگی به موضوعات مربوط به مصوبات ارگان‌های دولت‌های ایالتی و موافقت‌نامه‌های میان آنها با قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۸۴: حق تقدیم دادخواست [۱۲۰] به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

حق تقدیم دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه با یک درخواست جهت بررسی انطباق یک مصوبه ارگان‌های دولت‌های ایالتی و موافقت‌نامه‌های میان آنها، به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، شورای فدراسیون، مجلس دوما یک پنجم تعداد اعضای (نمایندگان) شورای فدراسیون نمایندگان مجلس دوما، دولت فدراسیون روسیه، دادگاه عالی فدراسیون روسیه، دیوانعالی داوری فدراسیون روسیه، دستگاه‌های قانونگذاری و نهادهای اجرایی واحدهای مستقل فدراسیون روسیه واگذار شده است.

 

ماده ۸۵: پذیرش [۱۲۱] درخواست

 

درخواست از دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه جهت بررسی انطباق مصوبه ارگان‌های دولت‌های ایالتی یا موافقت‌نامه‌های میان ارگان‌های دولت‌های ایالتی و یا مقررات جداگانه و انفرادی آنها در صورتی پذیرفته خواهد شد که دادخواست دهنده معتقد باشد، آن مصوبه علیرغم تصمیم رسمی ارگان‌های فدرال دولت‌های ایالتی، دستگاه‌های عالی دولتی واحدهای مستقل فدراسیون روسیه یا مقامات رسمی آنها بخاطر عدم انطباق آنها با قانون اساسی فدراسیون روسیه غیر قابل اجرا می‌باشد. یک درخواست تفسیر به منظور اثبات انطباق یک مصوبه یک واحد مستقل فدراسیون روسیه در صورتی قابل پذیرش است که آن مصوبه در چارچوب صلاحیت ارگان‌های دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه صادر شده و یا در صلاحیت هر دو نهاد ارگان‌های دولت‌های ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت ایالتی واحدهای مستقل فدراسیون روسیه باشد.

 

ماده ۸۶: محدودیت‌های [۱۲۲] بررسی

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه انطابق مصوبات ارگان‌های دولت‌های ایالتی و موافقت‌نامه‌های میان آنها با قانون اساسی فدراسیون روسیه را به شرح ذیل انجام خواهد داد:

 

۱ـ ماهیت [۱۲۳] هنجارها و قواعد.

 

۲ـ شکل مصوبه، موافقت‌نامه یا معاهده.

 

۳ـ رویه امضا آنها، انعقاد، تصویب. اعلان یا لازم‌الاجرا شدن آنها.

 

۴ـ چشم انداز تفکیک اختیارات دولت در قانونگذاری، اجرایی و قضایی به ترتیبی که قانون اساسی فدراسیون روسیه مقرر کرده است.

 

۵ـ چشم انداز ترسیم (توصیف) صلاحیت بین ارگان‌های فدرال دولت ایالتی به ترتیبی که در قانون اساسی فدراسیون روسیه مقرر شده است.

 

۶ـ چشم انداز ترسیم صلاحیت و اختیارات بین ارگان‌های دولت ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت ایالتی واحدهای مستقل فدراسیون روسیه به ترتیبی که در قانون اساسی فدراسیون روسیه، معاهده فدراسیون و سایر موافقت‌نامه‌ها مربوط به ترسیم صلاحیت و اختیارات، مشخص شده است.

 

بررسی صحت و سقم انطباق مصوبات ارگان‌های دولت ایالتی و موافقت‌نامه‌های میان آنها که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فدراسیون روسیه به تصویب رسیده‌اند توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و تنها راجع به ماهیت هنجارها و قواعد، صورت خواهد گرفت.

 

ماده ۸۷: تصمیم نهایی [۱۲۴] راجع به قضیه

 

بر مبنای نتایج حاصله از رسیدگی به قضیه و بررسی صحت و سقم انطباق یک مصوبه ارگان دولت ایالتی یا یک موافقت‌نامه میان ارگان‌های دولت ایالتی، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

 

۱ـ تأیید [۱۲۵] انطباق مصوبه یا موافقت‌نامه یا مقررات خاصی از آن با قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۲ـ تأیید عدم انطباق مصوبه یا موافقت‌نامه یا مقررات خاصی از آن با قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

تأیید انطباق مصوبه یا یک موافقت‌نامه یا مقررات خاص آن با قانون اساسی فدراسیون روسیه، مبنای لغو آن مطابق با رویه مقرر در قانون و مقررات دیگر مصوبات که بر اساس قانون قبلی شکل گرفته‌اند یا موافقت‌نامه‌ای که به عنوان ناقض قانون اساسی یا تضعیف کننده آن بوده یا مشمول مقرراتی است که موضوع درخواست تشکیل داده است، خواهد بود. مقررات این مصوبات وموافقت‌نامه نمی‌توانند توسط دادگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها و مقامات رسمی اعمال شوند.

 

فصل دهم: رسیدگی به موضوعات مربوط به معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه که لازم‌الاجرا نشده‌اند با قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۸۸: حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه با یک درخواست به منظور بررسی صحت و سقم انطباق معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه که لازم‌الاجرا نشده‌اند، به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، شورای فدراسیون، مجلس دوما، یک پنجم از اعضای (نمایندگان) شورای فدراسیون یا نمایندگان مجلس دوما، دولت فدراسیون روسیه، دادگاه عالی فدراسیون روسیه، دیوانعالی داوری فدراسیون روسیه، نهادهای قانونگذاری و دستگاه‌های اجرایی واحدهای مستقل فدراسیون روسیه، تفویض شده است.

 

ماده ۸۹: قابل قبول بودن درخواست

 

درخواست مبنی بر بررسی صحت و سقم انطباق معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم‌الاجرا نشده است، قابل پذیرش است چنانچه:

 

۱ـ مطابق با قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون فدرال، معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که در درخواست به آن اشاره شده است یا تابع تصویب مجلس دوما یا سایر ارگان‌های فدرال دولت ایالتی باشد.

 

۲ـ دادخواست دهنده، معتقد باشد که معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم‌الاجرا نشده است، هنوز آثار اجرایی پیدا نکرده و در فدراسیون روسیه به خاطر عدم انطباق با قانون اساسی فدراسیون روسیه قابلیت اعمال نیافته است.

 

ماده ۹۰: محدودیت‌های بررسی

 

محدودیت‌های بررسی صحت و سقم انطباق معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم‌الاجرا نشده است با قانون اساسی فدراسیون روسیه، مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۸۶ قانون اساسی فدرال حاضر انجام خواهد شد.

 

ماده ۹۱: تصمیم نهایی در خصوص قضیه

 

بر مبنای نتایج رسیدگی به یک قضیه در خصوص بررسی صحت و سقم انطباق یک معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که لازم‌الاجرا نشده است، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد، به شرح ذیل اتخاذ خواهد کرد:

 

۱ـ تأیید انطباق معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم‌الاجرا نشده است یا مقررات خاص مربوط به آن با قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۲ـ تأیید عدم انطباق معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم‌الاجرا نشده است یا مقررات خاص مربوط به آن با قانون اساسی فدراسیون روسیه از زمان اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مبنی بر تأیید عدم انطباق با قانون اساسی فدراسیون روسیه راجع به یک معاهده بین‌المللی فدراسیون روسیه که هنوز لازم‌الاجرا نشده است یا مقررات خاص مرتبط با آن، معاهده بین‌المللی نبایستی هیچ اثری به همراه داشته و یا اجرا شود، یعنی آن معاهده نمی‌تواند تصویب و تأیید شود و به هیچ شکل دیگری نمی‌تواند لازم‌الاجرا شود.

 

فصل یازدهم: رسیدگی به قضایای مربوط به اختلافات راجع به صلاحیت [۱۲۶]

 

ماده ۹۲: حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

حق ارائه دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه با یک درخواست برای یک اختلاف مربوط به صلاحیت مختص، ارگان‌های دولت‌های ایالتی طرف اختلاف مندرج ماده ۱۲۵ (بخش سوم) قانون اساسی فدراسیون روسیه است، حال آن که در خصوص ریاست جمهوری فدراسیون روسیه نیز موارد پیش‌بینی شده در اصل۸۵ (بخش۱) قانون اساسی فدراسیون روسیه، این امر صادق است.

 

ماده ۹۳: قابلیت پذیرش تقاضا [۱۲۷]

 

تقاضای ارگان (ارگان‌های) دولت‌های ایالتی قابل پذیرش خواهد بود در صورتی که:

 

۱ـ صلاحیت مورد نزاع توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه تصریح شده باشد.

 

۲ـ اختلاف با مسائل صلاحیت مناسب دادگاه‌ها نسبت به یک قضیه یا قابلیت محاکمه و رسیدگی ارتباط نداشته باشد.

 

۳ـ اختلاف به روش دیگر حل نشده و یا قابل حل نباشد.

 

۴ـ دادخواست دهنده صدور یک قانون یا اجرای یک اقدام ماهیتاً حقوق یا طفره رفتن از صدور یک قانون یا اجرای اقدام مذکور را نقض تعریف صلاحیت بین ارگان‌های دولت ایالتی به نحو مقرر توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تلقی کرده باشد.

 

۵ـ دادخواست دهنده قبلاً به صورت مکتوب به ارگان‌های دولت‌های ایالتی مندرج در ماده ۱۲۵ (بخش۳) قانون اساسی فدراسیون روسیه در خصوص نقض صلاحیت دادخواست دهنده مطابق موارد تصریح شده در دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و یا امتناع این ارگان‌ها از انجام یک تکلیف قانونی از حوزه صلاحیت‌شان، اطلاع داده باشد.

 

۶ـ تخلفات مندرج در تقاضای مکتوب به شکلی که در پاراگراف ۵ ماده حاضر مشخص شده‌اند، نباید تا یک ماه پس از دریافت تقاضا رفع شده باشند.

 

۷ـ مواردی که نهاد صالح کشوری از رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه تقاضای اعمال تشریفات سازش [۱۲۸] را مطابق ترتیبات مقرر در اصل۸۵ قانون اساسی فدراسیون روسیه نماید، ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا، تشریفات سازش را اعمال نکرده باشد یا تشریفات مذکور منتج به حل اختلاف نشده باشند.

 

تقاضای ریاست جمهوری فدراسیون روسیه که مطابق ماده ۸۵ (بخش) قانون اساسی فدراسیون روسیه تقدیم شده است، در صورتی قابل پذیرش است که:

 

۱ـ رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه تشریفات سازش را به منظور حل اختلاف [۱۲۹] میان ارگان‌های دولت ایالتی اعمال کرده باشد.

 

۲ـ اختلاف میان ارگان‌های دولت ایالتی اختلافی را در مورد صلاحیت ایجاد نماید که در صلاحیت خاص دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قرار دارد.

 

ماده ۹۴: محدودیت‌های بررسی

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه اختلافات مربوط به صلاحیت را صرفاً از نقطه نظر تفکیک صلاحیت‌ها به قانونگذاری، اجرایی و قضایی و ترسیم صلاحیت میان ارگان‌های دولت ایالتی به ترتیب که در قانون اساسی فدراسیون روسیه مقرر شده است، همچنین از جنبه ترسیم صلاحیت و اختیارات میان ارگان‌های دولت ایالتی فدارسیون روسیه و ارگان‌های دولت ایالتی فدراسیون روسیه و ارگان‌های دولت‌های ایالتی واحد‌های مستقل فدراسیون روسیه، بین ارگان‌های برتر دولت ایالتی واحد‌های مستقل فدراسیون روسیه به ترتیب که در قانون اساسی فدراسیون روسیه مقرر شده است، معاهده فدراسیون و دیگر موافقت‌نامه در خصوص توضیح و ترسیم صلاحیت‌ها و اختیارات مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

 

رسیدگی به قضیه در مورد انطباق مصوبه، اختلاف در صلاحیت با قانون مؤسس قانون اساسی فدراسیون روسیه راجع به جوهره و اساس قاعده، شکل آن، رویه لازم برای امضا بر آن، انعقاد، تصویب اعلان یا لازم‌الاجرا شدن آن تنها بر مبنای یک درخواست انفرادی و مطابق با رویه لازم جهت رسیدگی به موضوعات در خصوص انطباق آنها با قانون اساسی امکان‌پذیر می‌باشد.

 

ماده ۹۵: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص موضوع

 

بر مبنای نتایج رسیدگی به اختلاف در مورد صلاحیت دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

 

۱ـ تأیید صلاحیت ارگان مربوطه دولت ایالتی در صدور مصوبه یا اقدام اجرایی در خصوص ماهیت حقوقی که اختلاف در مورد صلاحیت را باعث شده است.

 

۲ـ رد صلاحیت راگاه مربوطه دولت ایالتی در صدور مصوبه یا اتخاذ اقدام در مورد ماهیت حقوق که اختلاف در مورد صلاحیت را باعث شده است.

 

اگر دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ماهیت عمل را به عنوان اقدامی که در چارجوب صلاحیت صادر کننده آن دستگاه نمی‌باشد تأیید کند، آن اقدام بایستی از تاریخ صدور رأی باطل و ملغی [۱۳۰] اعلام شود.

 

فصل دوازدهم: رسیدگی به قضایای مربوط به انطباق قوانین در صورت شکایت [۱۳۱] در مورد نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان

 

ماده ۹۶: حق تقدیم دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

حق تقدیم دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، در قالب شکایت فردی یا جمعی راجع به نقض حقوق و آزادی‌های مبتنی بر قانون اساسی، متعلق به شهروندانی که حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان به وسیله قانونی که اعمال شده است یا باید در مورد خاصی اعمال شود، نقض شده است و همچنین نهادهای شهروندی و دیگر دستگاه‌ها و اشخاصی که در قانون فدرال پیش بینی شده‌اند، است.

 

بایستی جدای از اسناد مذکور در ماده ۳۸ قانون اساسی فدرال حاضر، فتوکپی اسناد رسمی مصدق اجرا یا امکان اجرای قانون مورد شکایت (استیناف) در تصمیم‌گیری قضیه‌ای معین، به شکایت ضمیمه شده باشد.

 

ماده ۹۷: پذیرش شکایت:

 

یک شکایت مربوط به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در صورتی پذیرفته خواهد شد که:

 

۱ـ قانون حقوق و آزاد‌ی‌های اساسی شهروندان را نقض [۱۳۲] نماید.

 

۲ـ قانون اجرا شده و یا بایستی در قضیه‌ای خاص اجرا شود، دعوایی که در یک دادگاه یا دیگر مرجع اقامه شده و یا آغاز گردیده است، آن قانون را اجرا کرده است.

 

ماده ۹۸: پیامدهای پذیرش شکایت برای رسیدگی

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که شکایت مربوط به نقض قانون حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را برای رسیدگی می‌پذیرد، دادگاه یا مرجع دیگری که قضیه را مورد رسیدگی قرار داده است از اعمال یا عدم اعمال قانون مورد تجدید نظر واقع شده، مطلع کند. این اطلاع مستلزم [۱۳۳] تعلیق رسیدگی به آن قضیه می‌باشد.

 

مرجع صالح دیگری که پرونده‌ای را مورد رسیدگی قرار داده که در آن قانون مورد اعتراض اعمال شده است یا باید بشود، می‌تواند رسیدگی‌ها را تا صدور حکم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به تعویق اندازد.

 

ماده ۹۹: محدودیت‌های بررسی

 

محدودیت‌های بررسی توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در خصوص تطبیق قوانین با قانون اساسی فدراسیون روسیه که در شکایت راجع به نقض حقوق و آزادی‌های مبتنی بر قانون اساسی شهروندان درج شده توسط اصل۸۶ قانون اساسی فدرال حاضر تعیین خواهد شد.

 

ماده ۱۰۰: رأی نهایی در مورد موضوع

 

بر مبنای نتایج رسیدگی به شکایت مربوط به نقش حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان توسط قانون دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

 

۱ـ تأیید انطباق قانون، یا مقررات خاصی از آن با قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

۲ـ تأیید عدم انطباق قانون یا مقررات خاصی از آن با قانون اساسی فدراسیون روسیه.

 

اگر دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه عدم انطباق قانون اجرا شده در قضیه خاصی را با قانون اساسی فدراسیون روسیه تأیید نماید، آن قضیه در هر شرایطی بایستی توسط مرجع صلاحیتدار، مطابق با رویه مقرر، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 

اگر قانون یا مقررات الحاقی خاصی از آن خلاف قانون اساسی فدراسیون روسیه تشخیص داده شوند، هزینه‌های پرداخت شده توسط شهروندان و مؤسسات متعلق به آنها بایستی مطابق با مقررات پیش‌بینی شده مسترد گردد.

 

فصل سیزدهم: رسیدگی به قضایای مربوط به انطباق قوانین مربوط به دادگاه‌ها

 

ماده ۱۰۱: دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

دادگاه در حال رسیدگی به قضیه در هر زمانی که به این نتیجه رسید که قانون مورد رسیدگی و در حال اجرا یا قانونی که در آینده بایستی در مورد قضیه‌ای خاص اجرا شود، با قانون اساسی فدراسیون روسیه انطباق ندارد، بایستی دادخواست بررسی آن قانون را از جهت انطباق با قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تقدیم نماید.

 

ماده ۱۰۲: پذیرش درخواست

 

درخواست دادگاه در صورتی قابل پذیرش است که قانون مورد بحث اجرا شده باشد و یا از نظر دادگاه آن قانون در یک قضیه خاص که در حال رسیدگی است، بایستی اجرا شود.

 

ماده۱۰۳: پیامدهای تسلیم درخواست

 

از زمان تصمیم دادگاه به دادخواست دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و یا تعلیق تصمیم دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، جریان رسیدگی به قضیه یا اجرای تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه، معلق خواهد شد.

 

ماده ۱۰۴: محدودیت‌های بررسی و انواع تصمیمات نهایی

 

محدودیت‌های بررسی توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در خصوص انطباق با قانون اساسی فدراسیون روسیه راجع به قانونی که مورد اعتراض دادگاه قرار گرفته است و انواع تصمیمات نهایی در مورد قضیه بایستی مطابق اصول۸۶ و ۱۰۰ قانون اساسی فدرال حاضر انجام شود.

 

فصل چهاردم: رسیدگی به قضایای مربوط به تفسیر [۱۳۴] قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

ماده ۱۰۵: حق تقدیم دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

حق تقدیم دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه با یک درخواست برای ارائه تفسیر قانون اساسی فدراسیون روسیه به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، شورای فدراسیون، مجلس دوما، دولت فدراسیون روسیه، دستگاه‌های قانونگذاری و واحدهای مستقل فدراسیون روسیه واگذار شده است.

 

ماده ۱۰۶: الزام آور بودن [۱۳۵] تفسیر قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

تفسیر قانون اساسی فدراسیون روسیه که توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه اتخاذ شده است، رسمی است و برای تمام نمایندگان، قوه مجریه و ارگان‌های قضایی دولت ایالتی، ارگان‌های دولت محلی، مؤسسات، نهادها، سازمان‌ها، مقامات، شهروندان و اتحادیه‌های آنها الزام آور است.

 

فصل پانزدهم: رسیدگی به قضایای مربوط به ارائه نظریه مشورتی در خصوص رعایت تشریفات مقرر برای محاکمه ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در صورت ارتکاب خیانت بزرگ (خیانت به کشور) یا ارتکاب دیگر تخلفات جدی و شدید.

 

ماده ۱۰۷: دادخواست به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

دادخواست برای تقاضای یک رأی مشورتی در خصوص رعایت ترتیبات مقرر برای محاکمه ریاست‌جمهوری فدراسیون روسیه در صورت ارتکاب به خیانت بزرگ یا ارتکاب دیگر جرائم جدی بایستی توسط شورای فدراسیون به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تسلیم شود.

 

ماده ۱۰۸: پذیرش درخواست

 

درخواست ارائه شده به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه برای نظریه مشورتی در خصوص رعایت ترتیبات مقرر برای اتهامات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، در صورت ارتکاب خیانت بزرگ یا ارتکاب سایر جرائم جدی و شدید، در صورتی قابل پذیرش است که اتهام توسط مجلس دوما اقامه شده باشد و تحقیقات دادگاه عالی فدراسیون روسیه نیز دال بر وجود عناصری از تخلف مربوطه در اقدامات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه باشد.

 

ماده ۱۰۹: ترتیبات مقرر برای تسلیم درخواست و تسلیم ارائه نظریه مشورتی

 

درخواست برای یک نظریه مشورتی راجع به رعایت ترتیبات مقرر برای اتهامات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در صورت ارتکاب خیانت بزرگ یا ارتکاب دیگر جرائم مهم، بایستی به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه حداکثر ظرف یک ماه پس از تصمیم مجلس دوما مبنی بر ایراد اتهام علیه ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، تسلیم گردد. همراه با درخواست مذکور، بایستی متن تصمیم مجلس دوما مبنی بر طرح اتهام، [۱۳۶] گزارش‌ها یا گزارش دقیق مباحث موضوع در جلسه مجلس دوما و متن تمامی اسناد مربوط به مباحث مذکور، همچنین متن تحقیقات دادگاه عالی فدراسیون روسیه، ضمیمه گردد. نظریه مشورتی بایستی توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ظرف ۱۰ روز پس از ثبت درخواست ارائه شود.

 

ماده ۱۱۰: نظریه مشورتی در خصوص رعایت ترتیبات مقرر برای اتهامات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در صورت ارتکاب خیانت بزرگ یا ارتکاب دیگر جرائم مهم

 

بر مبنای نتایج رسیدگی به قضیه، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یکی از نظریات مشورتی زیر را صادر خواهد کرد:

 

۱ـ اینکه ترتیبات مقرر برای اتهامات رعایت شده است.

 

۲ـ اینکه ترتیبات مقرر برای اتهامات رعایت نشده است.

 

در صورتی که دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیمی مبنی بر عدم رعایت ترتیبات مقرر برای اتهامات ریاست جمهوری روسیه در صورت ارتکاب خیانت به کشور یا ارتکاب سایر جرائم مهم اتخاذ نماید، مطابق ترتیباتی که قانون اساسی فدراسیون روسیه مقرر کرده است، تصمیم مذکور رد خواهد شد.

 

 

 

بخش۴: مقررات نهایی [۱۳۷]

 

ماده ۱۱۱: کارکنان [۱۳۸] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

فعالیت‌های دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی توسط کارمندان آن شامل دبیرخانه [۱۳۹] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و سایر اجزاء آن صورت گیرد.

 

دبیر خانه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی حمایت‌های سازمانی، تحقیقاتی، تحلیلی، اطلاعاتی، مستندات و دیگر حمایت‌های لازم را برای دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه فراهم سازد، بازرسان را بپذیرد و اقدامات مقدماتی لازم را برای رسیدگی به دادخواست توسط دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه اتخاذ و در مواقعی که دادخواست‌ها به مسئله مربوط نیستند و نیازمند بررسی توسط قضات دادگاه قانون اساسی می‌باشد، باید قضات را در آماده‌سازی پرونده‌ها و دیگر مسائل مربوط برای بررسی در جلسات و کنفراس‌ها یاری نموده و مطالعه و ارزیابی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده برای اجرای تصمیمات، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه دیگر تقسیمات کارمندان بایستی مواد و حمایت‌های فنی، اجتماعی و خدمات مصرفی را برای دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه فراهم نماید.

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در چارچوب ارزیابی از هزینه‌هایش، اندازه، ساختار و فهرست پست‌های سازمانی کارکنان را تعیین و آئین‌نامه‌های داخلی دبیرخانه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب خواهد کرد.

 

حقوق، تکالیف، مسئولیت‌های اعضای کارمند دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، همچنین دوره خدمتی آنها بایستی به وسیله قوانین و دیگر مقررات خدمات عمومی فدرال، مقررات مربوط به وضعیت حقوقی اعضای کارمند دادگاه و همچنین به وسیله قانون کار [۱۴۰] فدراسیون روسیه تعیین خواهد شد.

 

ماده ۱۱۲: انتشارات رسمی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

«خبرنامه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه» انتشارات رسمی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه محسوب می‌شود.

 

ماده ۱۱۳: مُهر [۱۴۱] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه یک مهر با نشان [۱۴۲] و آرم [۱۴۳] کشور فدراسیون روسیه و عنوان آن، خواهد داشت.

 

ماده ۱۱۴: نماد [۱۴۴] صلاحیت قضایی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

پرچم کشور فدراسیون روسیه بایستی بر بالای ساختمان دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه افراشته شود.

 

طرح آرم کشور فدراسیون روسیه و پرچم کشور فدراسیون روسیه بایستی در محکمه دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در معرض دیدگان قرار گیرد.

 

پرچم کشور فدراسیون روسیه باید در دفتر کار قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نصب شود.

 

قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی لباس مخصوص به تن نمایند.

 

ماده ۱۱۵: مقر [۱۴۵] دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه

 

مقر دائمی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی در شهر مسکو [۱۴۶] پایتخت فدراسیون روسیه، باشد.

 

جلسات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی در مقر دائمی آن برگزار گردد. دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه می‌تواند جلسات خود را در هر جای دیگری که ضروری بداند، تشکیل دهد.

 

بخش۵: مقررات موقتی و گذرا [۱۴۷]

 

۱ـ دادخواست‌های تقدیمی به دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد و مطابق ترتیبات مقرر در اصل۱۲۵ قانون اساسی فدراسیون روسیه و در چارچوب اختیارات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه تصمیم‌گیری شود.

 

۲ـ عضویت کامل دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه بایستی حداکثر ۳۰ روز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون فدرال حاضر شکل گیرد.

 

۳ـ با تکمیل اعضا دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه دادگاه مذکور رئیس، معاون رئیس، قاضی منشی [۱۴۸] از میان اعضای شعب دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه انتخاب گردند.

 

۴ـ قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون فدراسیون روسیه انتخاب شده‌اند، بایستی مطابق با پاراگراف پنج بخش دوم قانون اساسی فدراسیون روسیه، تا انقضای دوره‌ای که برای آن انتخاب شده‌اند، به وظایف خود عمل نمایند.

 

۵ـ مواد مربوط به تضمین استقلال دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه که در حمایت از قضات قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فدرال حاضر به تصویب رسیده است، همچنان به قوت خود باقی خواهند بود.

 

 

 

بخش۶: لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فدرال حاضر

 

۱ـ قانون اساسی فدرال حاضر از روز انتشار آن لازم‌الاجرا می‌گردد.

 

۲ـ از روز لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فدرال حاضر، قانون RSFSR 12 ژولای [۱۴۹] ۱۹۹۱ «در مورد دادگاه قانون اساسی RSFSR» منتشر شده در کنگره نمایندگان خلق RSFSR و شورایعالی RSFSR (1991,n 30 p 1017) خاتمه می‌یابد.

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات