مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

حقایق در مورد گسب

0

در سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفه گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.
مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت
مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است که استانداردهای سود دولت محلی و کشوری و گزارشات مالی را کخ بصورت زیر خواهد بود ، تأیید و اصلاح کند.
ـ اطلاعات سودمند را برای استفاده کنندگان گزارشات مالی باعث می‌شود.
ـ عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت می‌کند که این شامل تولید کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان گزارشات مالی می‌باشد کاربردها و استفاده کنندگان سود دولتی و گزارش مالی
استانداردهای مالی و سود برای عملکرد موثر و قابل اجرای سیستم دموکراتیک دولت ضروری هستند.
ـ گزارش مالی یک نقش مهم را در انجام وظیفه دولت ایفا می‌کند تا آشکارا پاسخگو باشد.
ـ گزارش مالی دولتهای محلی و کشوری عادتا مسئولیت را ارزیابی می‌کنند و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ می‌کنند.
گزارشات مالی اولین استفاده کنندگان دولت محلی و کشوری موارد زیر می‌باشد.
ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.
ـ بطور مستقیم نماینده شهروندان، قانونگذار و هیئت مراقب می‌باشد و
ـ بودجه دولت را تهیه می‌کند یا در فرآیندهای دارایی، مالیات دهندگان، دولتهای دیگر، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالی و متخصص تجزیه شرکت و دخالت می‌کند.
همچنین مدیران استفاده کنندگان گزارشات مالی هستند، آیا آنها استفاده کنندگان اول را که وابسته هستند مورد بررسی قرار می‌دهند یا آیا آنها آماده‌اند که به اطلاعات درونی دسترسی یابند.
چگونه ماموریت کامل می‌شود
برای اینکه ماموریت آن کامل شود گسب به طریق زیر عمل می‌کند:
ـ استانداردهایی را فراهم کنید که سودمندی گزارشات مالی را که بر پایه نیازهای گزارش مالی استفاده کنندگان است بهبود بخشد مثل خصوصیات مهم قابل درک، مناسب و معتبر و خصوصیات یکسان و ثابت.
ـ استانداردها را بطور رایج و مرسوم نگه دارید تا تغییرات را در محیط دولتی منعکس کنند.
ـ برای اجرای استانداردها یک راهنما تهیه کنید.
ـ زمینه‌های مهم گزارشات مالی و سود بانکی را که می‌تواند در میان فرآیندهای بکارگیری استانداردها بهبود بخشیده شود را مورد رسیدگی قرار دهید.
ـ درک عمومی از طبیعت و اهداف اطلاعات را که در گزارشات مالی به چشم می‌خورند را بهبود ببخشید.
گسب توسعه می‌یابد و از مفاهیم استفاده می‌کند تا کار تاسیس استانداردهایش را هدایت کند. این مفاهیم یک چارچوب از معرف، یا چارچوب تصوری را تهیه می‌کند که برای حل گزارشات مالی و سود بانکی فرض می‌شود. این چارچوب کمک می‌کند تا شاخه‌های معقولی را برای داوری در آماده‌سازی و استفاده از گزارشات مالی ایجاد کنیم. همچنین آن به درک عمومی از ماهیت و محدودیت‌های گزارش مالی کمک می‌کند.
کار گسب هم بر مفاهیم و هم بر استانداردها بر پایه تحقیقی است که بوسیله کارمندان گسب و دیگران انجام می‌شود.
هیئت استانداردهای سود دولتی
بهبود مسئولیت دولتی از طریق گزارشات مالی باشد.
گسب فعالانه درخواست می‌کند و نظرات مختلف ناحیه انتخاباتی‌اش را در همه گزارشات مالی و سود بانکی که صادر شده‌اند مورد رسیدگی قرار می‌دهد. فعالیت‌های گسب برای شرکت عموم و مشاهده تحت عنوان «مراحل وظیفه» آزاد است که این بوسیله قوانین روش آن تحت قیومت دولت در می‌آید.
اصول رهبری
در ایجاد مفاهیم و استانداردها، گسب تشخیص را بعد از تحقیق تمرین می‌کند که این بنابر فرآیندها و سنجش و مشورت با دقت می‌باشد. آن توسط این اصول هدایت و رهبری می‌شود.
ـ هدف و بی‌طرف بودن در تصمیم‌گیری آن و تا حد ممکن مطمئن بودن از اینکه اطلاعاتی که از استانداردهای آن نتیجه شده است یک نمایش و نمود صادق از تاثیرات فعالیتهای دولت محلی و ایالتی می‌باشد. هدف و بی‌طرف بودن به معنی آزادی از تعصب، جلوگیری کسب از جای دادن هر سود خاص بالا و سودهای زیادی می‌باشد که متکی به اطلاعاتی هستند که در گزارشات مالی موجود است.
ـ نظرات اعضا در توسعه مفاهیم و استانداردها باید بدقت سبک و سنگین شود بنابراین آنها به این صورت خواهند بود:
ـ مسئولیت و تصمیم‌گیری که نیازهای استفاده کنندگان گزارشات مالی دولت است را درباره ببینید، و
ـ پذیرش عمومی را در میان آماده شدن و حسابرسان گزارشات مالی بدست آورید.
ـ استانداردها را تنها موقعی تاسیس کنید که انتظار سود متجاوز از هزینه‌های دریافتی را دارید. گسب سعی و تلاش زیادی می‌کند تا تعیین کند که استانداردهای طرح شده و شامل مطلب افشا شده مورد تقاضای یک نیاز مهم را پر می‌کند.
هزینه‌هایی که آنها تحمیل کرده‌اند که با چاره راه‌های ممکن مقایسه می‌شود تنها زمانی توجیه می‌شود که با سود کلی عمومی مقایسه شود.
ـ تمام استانداردهای مشمول را مورد بررسی قرار دهید که بطور مجزا اهداف کلی اظهارات مالی دولت را که عناوین خاص خودشان را دارند مورد بحث قرار می‌دهد. گسب بطور دقیق شباهتهای عناوین خاص و فعالیتهای آنها و معاملات در بخش‌های عمومی و خصوصی و نیاز، در نمونه‌های مسلم برای مقایسه با بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
ـ تغییرات نیازها را در روش‌هایی فراهم کنید که جدایی فرآیندهای گزارش مالی و سود بانکی به حداقل برسد. وعده‌های موثر و مناسب و انتقال تدارکات موقعی تاسیس می‌شوند که استانداردهای جدید معرفی شوند. گسب مورد مطلوبش را بررسی می‌کند که تغییر باید تکامل یابد تا حدی که بتواند توسط نیاز به درک و فهم، تناسب، اعتبار، یکسانی و پایداری تطبیق داده شود.
ـ تاثیرات تصمیمات گذشته و تفسیر آن را دوباره مرور کنید، استانداردها را موقعی که لازم شد بهبود ببخشید و یا عوض کنید.
فرآیند مقرر
گسب اظهار عقیده می‌کند تا از یک راه آزاد، فرآیندهای مرتب را برای بکارگیری استانداردها دنبال کند. در همه زمانها گسب تلاش و کوشش خواهد کرد تا اطلاع دادن توسعه‌های مهم در عملکردها و فعالیت‌ها را به عموم نگه دارد.
روش‌های فرآیند مقرر که توسط گسب دنبال می‌شود طراحی می‌شوند تا به موقع مطالعه گسترده و دقیق گزارش مالی و سود بانکی مورد بحث را مجاز کنند. این روش‌ها شراکت عمومی هیئت را در فرآیندهای بکارگیری استانداردهای سود بانکی و ارتباط همه نقطه نظرها و اظهار عقیده در تمام مراحل فرآیند تشویق می‌کند. گسب دریافته است که پذیرش عمومی نتایج آن توسط انتقال بالا می‌رود که نظریه‌هایی که در فرآیند مقرر دریافت شده‌اند بدقت بررسی شده‌اند.
یک ساختار مستقل
هیئت استانداردهای سود دولتی (گسب)، گسب یک بازوی عمل کننده فاف است که مستقل از همه دولتهای دیگر و انجمن‌های حرفه‌ای می‌باشد. بخشی از بودجه گسب از بخش فروش انتشارات و بخشی از دولتها، اظهار سود بانکی عمومی و انجمن مالی تامین می‌شود.
کسب جانشین کنسول ملی در سود دولت است. استانداردهای ان سی جی ای در فشار باقی می‌مانند مگر اینکه توسط گسب اصلاح یا جایگزین شوند. قدرت و توانایی گسب برای استانداردهای آن تحت قوانین مدیریت انتستیتوی آمریکایی سی پی ای اس شناخته می‌شود. همچنین قانون‌گذاری در بسیاری از ایالت‌ها احتیاج به اطاعت از استانداردهای گسب دارد.
کنسول مشورتی استانداردهای سود دولتی (گساک)
گساک برای مشورت با گسب مسئول است همانطور که بطور تکنیکی در مورد دستور جلسه هیئت، برتری‌های پروژه، مواردی که احتمالاً نیاز به توجه گسب دارند، انتخاب و سازمان‌دهی و وظیفه نیروها و موارد دیگری که شاید بوسیله گسب یا مدیر گروه آن درخواست شود، بحث و گفتگو می‌شود.
کنسول ۲۹ عضو دارد که بطور کلی معرف‌های آماده، شاهدان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی هستند.
اساس و شالوده سود مالی (فاف)
فاف ترکیب می‌شود تا فقط برای صدقه، تعلیم و تربیت، اهداف علمی و ادبی در معنی کردن بخش (۳)(۲)۵۰۱ از کد درآمد داخلی عمل کند. علاوه بر مسئولیت اشتباه آن برای گسب و کنسول مشورتی، همچنین شالوده برای انتخاب اعضا، تهیه بودجه و تمرین اشتباهات کلی هیئت استانداردهای سود مالی مسئول است که استانداردهای سود مالی و گزارش برای عناوین بالاتر از عناوین دولت محلی و کشوری را ایجاد کرده است. تشکیلاتی که شالوده را متصل می‌کند برای کاندید کردن اعضای هیئت امنا مسئول است.
همچنین شالوده از دیگر تشکیلات جدا می‌شود. بهرحال، هیئت امنا از اعضای سازمانهای رأی دهنده که سود خاصی در گزارش مالی دارند، تشکیل شده است. کاندید کردن از تشکیلات رای دهنده توسط هیئت امنا تائید می‌شود.
همچنین هیئت امنای زیادی وجود دارد که توسط این تشکیلات کاندید نمی‌شود اما توسط هیئت امنای بکار گرفته شده انتخاب می‌شود. تشکیلات رای دهنده بدین شرح‌اند:
ـ انجمن سود بانکی آفریقا
ـ انستیتوی آفریقایی حساب‌های عمومی تائید شده
ـ انجمن تحقیق و مدیریت سرمایه‌گذاری
ـ اجرای مالی بین‌المللی
ـ انجمن کارمندان دارایی دولت
ـ انستیتو مدیریت حساب‌های بانکی
ـ انجمن ملی حسابرسان دولت و خزانه‌ها
ـ انجمن امنیت‌های صنعت
اعضای هیئت امنای فاف بدین شرحند:
ـ مانوشل اچ، جانسون (رئیس هیئت و رئیس فاف) رئیس مشترک بین‌المللی جانسون اسمیک
ـ استفان سی پاتریک (نایب رئیس فاف)، رئیس کارمندان مالی، شرکت کولگات پالمولیو
ـ جودیث اچ اول (بخش امنیتی و هیئت امناء فاف)، رئیس، ارزیابی مشورتی ادل ال ال سی
ـ جان جی برنان، رئیس و رئیس کارمندان اجرایی، گروه پیشتاز با مسئولیت محدود
ـ ساموئل ای دی بازا، جی آر، کارمند رئیس اجرایی، پرایس واتر هاوس کوپر
ـ دوگلاس آر، السوورث مدیر بودجه، دهکده کوه پروسپاتت، لینوس
ـ پیترجی گولد مارک، جی آر رئیس و رئیس اجرایی کارمندان، موالد تریبون بین‌المللی
ـ ویلیام اچ هنسل، مدیر اجرایی، مدیر انجمن بین‌المللی شهر / استان
ـ ریچارد دی. جانسون، حسابرس ایالت، لووا
ـ دان کان ام، مک فارلند، رئیس، رئیس اجرایی کارمندان و شریک مدیریت، ویلینگتون مدیریت شرکت
ـ فرانک سی. فیلمتر، نایب رئیس بازنشسته و رئیس کارمندان مالی، رای تی و تی بین‌المللی
ـ لی ران پرایس، رئیس و رئیس افسر اجرایی، سیستم‌های سنجش اجرای قیمت با مسئولیت محدود
ـ دیوید اس رودر، ویلیام دبلیو، پرفسور گورلی مموریال قانون، دانشگاه نورث وسترن مدرسه، قانون
ـ استیورام سامک، شریک سابق، اندرسن
ـ دیوید ای، وینیار، رئیس افسر مالی، گولدمن، ساش و شرکت ر
ـ جری جی ویگانت پرفسور اندرسن اگومنی جاب بانکی، دانشگاه مادیسون ویسکونین
یک روش تصمیم‌گیری آزاد
هدف اصلی گسب این استکه اظهارات استانداردهای سود دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهد که اینها طراحی شده‌اند تا گزارش مالی دولتهای محلی و کشوری را بهبود ببخشند. همچنین آن توسط قوانین روشش وکالت دارد تا اظهارات مفاهیم سود دولتی و تفسیر آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهد. کارمندن گسب مجازند گزارشات کوتاه و رسمی و تکنیکی و سئوال و جواب گزارشات خاص را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
فرآیند مقرری را که گسب باید قبلاً دنبال می‌کرد، استانداردهای آن را مورد بحث قرار می‌دهند که طراحی و مرتب می‌شوند تا به موقع مجاز شوند، مطالعه آزاد و قابل سود مالی و گزارش توسط گزارشات مالی آماده، شاهدان و استفاده کنندگان مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین شراکت عمومی هیئت را در فرآیند بکارگیری استاندارد تشویق می‌کند.
پروژه‌های مهم
در دستور جلسه تکنیکی آن، برای پروژه‌های زیادی هیئت یک نیروی کار مشورتی از افراد ماهر خارجی تشکیل می‌دهد. مطالعات موجود در موضوع ادبیات و مدیریت‌ها یا بهتری‌ها چنان تحقیقات اضافی را در بردارد که شاید لازم باشند. انتشارات سند بحث که به سمت جلو مورد بحث قرار می‌گیرد و راه‌حل‌های ممکن که اساس نظریه عمومی می‌باشد یک محاکمه عمومی را مدیریت می‌کند و به هیئت، افشای توزیع اظهارات طرح شده را برای نظریه عممی می‌دهد.
در بعضی شرایط مناسب شاید یک طرح افشاء شده پایه محاکمه و دادرسی عمومی را یا در مرحله اول و یا در مرحله آخر ایجاد کند. گام‌های مهم در فرآیندها بطور عمومی اعلام می‌شوند. جلسات هیئت برای مشاهده عموم آزاد است و یک رکورد عمومی باقی می‌ماند.
نیروی ویژه
بزودی بعد از پروژه‌های زیادی که در دستور جلسه هیئت قرار دارند، نیروی ویژه‌ای که تقریباً متشکل از ۱۵ نفر است، شامل آماده‌ها، شاهدان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی می‌باشد که در مورد موضوع مورد نظر آگاهی دارند، تشکیل می‌شود. شاید افراد ماهر از دیگر انتظامات هم گماشته شوند. مراقبت انجام می‌شود تا مطمئن شویم که نقطه نظرات مختلف که در مباحث وجود دارند در نیروی ویژه نشان داده می‌شوند.
نیروی ویژه با هیئت مشورتی و کارمندان در تعریف و موضوع پروژه، ماهیت و هر تحقیق اضافی موجود که شاید مورد نیاز باشد و همکاری در بحث اثبات شده و موارد مربوط مثل یک پایه برای نظریه عمومی دیدار و گفتگو دارد. جلسات نیروی ویژه برای عموم مشاهده کنندگان آزاد است.
نیروی‌های ویژه یک نقش مهم را در فرآیند جایگیری استانداردها ایفا می‌کند که این بوسیله تهیه مهارت در یک زمینه خاص، تنوع نقطه نظرات و مکانیسم ارتباط با اینها که شاید توسط استانداردهای فرضی تاثیر بردارند، تهیه می‌شود.
بحث نامه غیر رسمی
به عنوان یک پایه و اساس برای نظریات نوشته شده یا هم نظریات نوشته شده و هم نمودهای شفاهی در محاکمه عمومی یک بحث نامه غیر رسمی می‌تواند توسط کارمندان گسب با همکاری و مشورت نیروی ویژه حاضر شود. بطور کلی بحث نامه غیر رسمی تعریف مساله، موضوع پروژه و سود مالی و گزارش مورد بحث را به سمت جلو بکار می‌برد، تحقیق یافت شده و مربوط به ادبیات را مورد بحث قرار می‌دهد و راه حل‌ها را برای این بحث تحت توجه قرار می‌دهد در رابطه با هم بحث و دلالت می‌کند.
یک بحث نامه غیر رسمی یک ضرب العجل را برای نظریات نوشته شده مشخص می‌کند و بطور کلی شامل یک توجه به محاکمه عمومی است. آن بطور گسترده پخش می‌شود تا احزاب را جمع کند.
دعوت به نظریه‌دادن
همچنین یک دعوت به نظریه دادن یک سند کارمندان است.
شاید وابستگی به محیط و شرایط شامل عناصر یک بحث نامه غیر رسمی، یک سند نظرات اولیه و یا هر دو باشد. به عنوان مثال شاید درخشندگی و با شکوهی در گزارش تحقیق، یک مونوگراف، یک استاندارد یا یک استاندارد فرضی بحث شده توسط دیگر هیئت‌های بکارگیری استاندارد خواسته شود. یک دعوت به نظریه دادن برای توزیع عمومی و نظریات که بطور آزاد تهیه خواهد شد، ۴ یا بیشتر اعضای گسب با مباحثه آن مخالفت ندارند. شاید نظریات در یک دعوت به نظریه دادن یا بصورت نوشتاری و یا هم بصورت نوشتاری و هم در ارتباط با محاکمه عمومی جستجو شدند و بدون در نظر گرفتن نیروی ویژه تاسیس شده‌اند وگرنه برای مشورت در یک پروژه در دسترس بودند.
نظرات اولیه
سند نظرات اولیه یک سند مثبت است که طراحی شده است تا پیشاپیش بکار برده شود و نظریات را در توافق کلی هیئت در مرحله ابتدایی مربوط به یک پروژه جستجو کند. شاید آن آماده باشد، به عنوان مثال وقتی که هیئت پیش‌بینی می‌کند که درخشندگی‌ها احتمالاً بطور واضح در بحث‌ها تقسیم می‌شوند. موقعی که در عضو هیئت یک نظر در مورد راه‌حل دارند، یک سند نظرات اولیه شامل نمود کامل توافق کلی نظر اولیه و نظر در مورد راه‌حل می‌باشد. سند نظرات اولیه برای توزیع عمومی آزاد خواهد بود و بعد از اکثریت هفت عضو هیئت نظریه را برای مباحثه ثابت می‌کنند. شاید نظریات در سند نظرات اولیه یا بصورت نوشتاری و یا بصورت هم نوشتاری و هم در ارتباط با محاکمه عمومی جستجو شدند و بدون در نظر گرفتن نیروی ویژه تاسیس شده‌اند وگرنه برای مشورت در یک پروژه در دسترس بودند.
محاکمه عمومی
یک محاکمه عمومی بر پا می‌شود تا یک فرصت برای هیئت و کارمندان ایجاد کند تا سئوالاتی در مورد اطلاعات و نقطه نظرات ارائه شده توسط پاسخگر بپرسند. گسب محاکمه عمومی را برگزار می‌کند مگر در داوری‌اش براساس آمار موجود که آن می‌تواند یک تصمیم شکل یافته را بدون دخالت کسی اتخاذ کند. هیئت قصدش را اعلام می‌دارد تا بطور کلی ۶۰ روز یا بیشتر قبل از اولین تاریخ محاکمه، محاکمه عمومی را برگزار کند.
هر شخص یا هر سازمان شاید درخواست کنند که در محاکمه عمومی شنونده باشند و گسب تلاش می‌کند تا همه چنین درخواستهایی را برآورده سازد. محاکمه توسط هیئت به اضافه رئیس کارمندان پروژه و دیگر کارمندانی که برای پروژه در نظر گرفته شده‌اند هدایت می‌شود. مشاهده کنندگان عمومی هم خوش آمد گفته می‌شوند.
اغلب زمان نمود شفاهی برای سئوالات از هیئت و اعضای کارمندان رزرو می‌شود. سئوالت بر پایه نظرات نوشته شده قبل از محاکمه و نظرات شفاهی است. رونویسی محاکمه و نظریات نوشته شده بخشی از ثبت عمومی می‌شوند.
تجزیه نظریات شفاهی و کتبی
کارمندان یک تجزیه کامل از همه نظریات چه شفاهی و چه کتبی می‌سازند. این یک تحقیق برای اطلاعات و ترغیب بحث‌ها با توجه به مباحثات می‌باشد. آن تمایل ندارد که یک رای مشهور از مقدار حمایت یا مزیتی باشد که به یک نقطه نظر داده می‌شود علاوه بر مطالعه این آنالیز، اعضاء هیئت نامه‌های نظریه را می‌خوانند تا به آنها در رسیدن به نتایج کمک کننده بعد از اینکه داده‌های موجود تجزیه شد، کندی اداری هیئت شروع می‌شود.
جلسات هیئت
هیئت در هر زمان و هر چقدر که نیاز باشد برای حل مباحث تشکیل جلسه می‌دهد. همه جلسات بجز جلسه ماهیت مدیریت برای عموم مشاهده کنندگان آزاد است، اگرچه که مشاهده کنندگان در این مباحث شرکتی ندارند. صورتجلسه هر ملاقات و دیدار از قبل اعلام می‌شود.
کارمندان احتیاج دارند که موارد نوشته شده را نشان دهند که شامل تجزیه‌ها و توصیه‌ها به اعضای هیئت از قبل به عنوان پایه و اساس بحث در جلسه هیئت می‌باشد. شکل جلسه مستلزم نمود شفاهی خلاصه مطالب نوشته شده توسط کارمندان می‌باشد و توسط بحث هیئت از هر فرضیه‌ای که نشان داده می‌شود دنبال می‌شود و در مورد نکات ارائه شده از کارمندان سئوال می‌شود.
افشای طرح
موقعی که هیئت در مورد مبحث‌ها به نتایجی دست می‌یابد، کارمندان جهت داده می‌شوند تا یک طرح افشا شده مزمنی را برای رسیدگی توسط هیئت آماده کنند. بعد از بحث و تجدید نظر یک رای داده می‌شود. اکثریت هفت عضو هیئت احتیاج دارند که طرح افشا شده را برای مباحثه اصلاح کنند. افشای طرح پیشاپیش با استانداردهای فرضی سود مالی و گزارش، تاریخ فرضی موثر و روش انتقال، اطلاعات زمینه و یک شرح اساس و پایه برای نتایج هیئت پست شده است.
در آخر دوره نظریه عمومی که عموماً ۶۰ روز یا بیشتر است، همه نظرات نامه‌ها و جایگاه نامه‌ها دوباره توسط کارمندان تجزیه می‌شود و دوباره اعضاء هیئت آن را می‌خوانند و یا به آن اشاره می‌کنند. وقتی آنالیز و مرور کامل شد، هیئت تقریباً آماده است تا مشورت را از سر بگیرد که این بسوی مباحثه اظهارات آخر راهنما است.
مشورت بعدی دولت
در مراحل اولیه فرآیند همه جلسات هیئت برای مشاهده عموم آزاد است. هیئت نظریاتی را که در افشای طرح دریافت کرده است را مورد بررسی قرار می‌دهد و اغلب پیشنهادات مشترک در اظهارات آخر تغییر می‌کنند. اگر تغییرات موثری که ظاهر می‌شوند لازم باشند، شاید هیئت تصمیم بگیرد که در افشای طرح برای نظریه اضافی عموم تجدیدنظر کند. در چنین حالاتی هیئت همچنین شاید محکمه عمومی دومی را اگر لازم باشد تعیین کند. موقعی هیئت راضی است که همه چاره راه‌های معقول بحد کافی بررسی شده‌اند و یک رای در اظهار آخر وجود دارد. اکثریت به اعلام رسمی انتخاب احتیاج دارند.
اظهارات استانداردهای سود دولتی
اظهار پیشاپیش با استاندارد واقعی، تاریخ اهلی و روش انتقال، دانش زمینه، خلاصه تحقیق انجام شده بروی پروژه و اساس و پایه نتایج هیئت ست می‌شود که این شامل دلایل رد راه‌حل‌های مهم می‌باشد. همچنین آن اعضای رای دهنده موافق یا مخالف با مباحثه را تشخیص می‌دهد و شامل نظریات مختلف اعضا می‌باشد.
تصورات کلی اظهارات سود دولتی
اظهارات تصور کلی استانداردهای جدید را ایجاد نمی‌کند و یا به هیچ تغییر در بکارگیری اصول سود بانکی احتیاج ندارد اما تمایل دارد که در حل مسائل کمک و راهنمایی کند، زیرا ردیف طویل و مهم اظهارات تصور کلی تحت فرآیند مقرر و وسیع گسب توسعه می‌یابد و باید در توسعه اظهارات، استانداردهای سود دولتی در موضوعات مهم توسعه یابد.
دیوید آز. بین در سال ۱۹۹۰ به عنوان اولین مدیر تمام وقت تحقیق به کارمندان گسب پیوست. قبلاً که در گسب کار می‌کرد او با ارسش و یانگ بود. بین همچنین مدیر مرکز سرویس‌های تکنیکی انجمن افسرهای مالی دولت بود و برای اداره کامپتودار ایالتی در لینویز کار می‌کرد او از دانشگاه ایالت لینویز درجه بی.سی گرفت و یک سی پی ای است.
جیمز آرفونیتس در سال ۱۹۸۶ به عنوان معاون مدیر تحقیق به کارمندان گسب پیوست. قبل از آن دستیار رئیس شهر دالاس تگزاس بود. همچنین آقای فونتین به عنوان مدیر با کی پی ام بی کار می‌کرده است به عنوان حسابرس شهر دالاس و به عنوان مدیر اجرایی استان فولتن جورجیا بوده است. او درجه اربابی را در مدیریت از دانشگاه ایالت جورجیا دریافت کرد، یک ام، پی ای در دارایی و درجه لیسانس در حساب بانکی را از دانشگاه فلوریدا گرفت. او یک سی پی ای، یک سی ام ای و یک سی جی اف ام است.
اجرا و تمرین مباحثات
شاید اجرا و تمرین مباحثات بسته به ماهیتشان توسط هیئت در اظهارات مورد رسیدگی قرار گیرد، همانند بحث‌های قبلی تفسیرها یا بوسیله کارمندان در مجله تکنیکی یا گزارشهای خاص پرسش و پاسخ، موقعی که یک اظهار توسعه پیدا می‌کند تا استانداردهای موجود را بهبود بخشد و یا استاندارد جدیدی را که با موضوع ارتباط نزدیک دارد تاسیس کند، شاید هیئت تصمیم بگیرد که آن درست است که بدون گماشتن نیروی ویژه ادامه دهیم، در مورد یک سند بحث گفتگو و مباحثه می‌کنیم یا یک محاکمه عمومی را تشکیل می‌دهیم. گسب همه اظهارات فرضی استانداردهای سود دولتی را برای نظر عموم ظرف ۶۰ روز افشا می‌کند. مگر اینکه یک دوره کوتاهتر (نه کمتر از ۳۰ روز) بطور صحیح توسط گسب مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. افشای طرح‌ها و توجه به افشای طرح‌های مباحثه زمان و حالتی را که اشخاص و سازمانها شاید نظریه بدهند را خاص می‌کند.
نظریات نوشته شده تجزیه می‌شوند و به یک اندازه در یک پروژه مهم مورد بررسی قرار می‌گیرند. مشورت هیئت برای مشاهده عمومی آزاد است و یک ثبت عمومی باقی می‌ماند.
توضیح
هیئت در مورد توضیحات بحث و گفتگو می‌کند تا آنها را مشخص کند، توضیح دهد یا جزئیات آن را در اظهارات موجود گسب از استانداردهای سود دولتی یا اعلام رسمی موثر قبلی، کنسول ملی در سود دولتی بیشتر توضیح دهد. تحت قوانین روش، گسب هم توضیحات فرض شده را برای نظر عمومی دست کم ظرف ۳۰ روز افشا می‌کند. افشای طرح‌های توضیحات فرضی و توجیهات مباحثات توضیحات فرضی زمان و حالتی را که اشخاص و سازمانها شاید نظریه دهند را خاص می‌کند.
نظریات توشته شده در توضیحات فرضی یک بخش از ثبت عمومی گسب را تشکیل می‌دهند.
گزارش فنی کوتاه و رسمی
شاید گزارش فنی کوتاه و رسمی که توسط کارمندان گسب فراهم می‌شود عنوان آن بطور مستقیم بوسیله استانداردهای موجود فراهم شود و شاید راهنمایی تهیه شود که برای موقعیت‌های خاص از کاربرد عمومی که توسط اعلام رسمی درخواست می‌شود، متفاوت باشد. عموماً راهنما می‌تواند در گزارش فنی کوتاه و رسمی تهیه شود، اگر توضیح یک تغییر مهم در تمرین برای تعداد عناوین مهم را نداشته باشیم. انتظار این نمی‌رود که هزینه اجرای مدیریت بالا باشد و راهنما با اصول سود اصلی هیئت مخالفت کند یا یک تمرین سود جدید را ایجاد کند.
گزارش فنی کوتاه و رسمی طرح شده باید توسط هیئت در جلسه عمومی قبل از توزیع برای نظریه عمومی مورد بحث قرار گیرد.
نظریاتی که در گزارش کوتاه و رسمی دریافت می‌شوند باید توسط هیئت در جلسه عمومی قبل از مباحثه گزارش فنی کوتاه و رسمی آخر مورد بحث قرار گیرند. اگر که اکثریت اعضای هیئت بر علیه راهنما در آن یا بر علیه انتقالی باشد که توسط معانی گزارش کوتاه و رسمی فنی راهنمایی می‌شود شاید یک گزارش رسمی و کوتاه مورد بحث و بررسی قرار نگیرد.
گزارشات خاص پرسش و پاسخ
از زمانی به زمان دیگر، کسب گزارشات خاص را منتشر خواهد کرد که شامل راهنمایی تکه ملی برای استانداردهای آن است.
گزارشها در قالب پرسش و پاسخ هستند و توسط اعضای گسب نوشته می‌شوند. اعضای هیئت پرسش‌ها و پاسخ‌ها را مرور کرده‌اند و اکثریت برخلاف راهنمایی عمل نمی‌کنند. راهنمایی که در گزارشات خاص وجود دارد با قدرت در سلسله مراتب اصول سود که بطور عمومی قابل قبولند و تمرین آن رایج است مطابقت می‌کند.
ثبت دولتی
رونوشت‌های محاکمه عمومی، نامه‌های نظریه و موقعیت روزنامه‌ها، گزارشات تحقیق و دیگر موضوعات مربوطه به پروژه‌ها به سوی اعلام رسمی مباحثه راهنما است و بخشی از ثبت عمومی هیئت می‌شود. ثبت‌های عمومی در همه پروژه‌ها برای بازرسان در اتاق مرجع عمومی در ستاد گسب در نوروالک، کانکتیکات قابل دسترس است. همچنین شاید کپی‌های ثبت‌های عمومی به قیمت‌‌هایی خریداری شوند که بنابر حجم مطالبی که کپی شده است متغیر هستند.
نشریات موجود
برای اینکه نظر عمومی را تشویق کنیم، بحث نامه‌های غیر رسمی و طرح‌های افشاء شده از میان نقشه‌های مشترک و تاسیس شده گسب پخش می‌شوند. کپی‌های تک قابل دسترس می‌باشند بدون اینکه در طول دوره نظر برای همه کسانی که آنها را درخواست کرده‌اند، ثبت شود. اظهارات استانداردها، اظهارات مفاهیم و تفاسیر همچنین زمانی پخش می‌شوند که در میان طرح‌های مشترک گسب منتشر شوند و شاید بطور مجزا بوسیله جا دادن یک دستور در وب سایت گسب www.gasb.org یا بوسیله ارتباط بخش دستوری گسب در ۰۶۵۹-۷۴۸-۸۰۰ خریداری شوند.
گسب سعی و تلاش می‌کند تا اطلاع عموم را از توسعه‌های پروژه‌هایش در میان خبرنامه ماهانه نگه دارد (گزارش گسب).

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات