آرشیو : نمونه قرارداد

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ......................... فرزند آقای ................. دارای شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ......................................  ساکن: ............................................................................................................................................................. طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای ......................... فرزند ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره نامه

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره نامه

 خلاصه این قرارداد در صفحه    دفتر                                                                                                مشاور املاک ثبت مشاور ، جلد       به شماره    در ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ..................................................................... طرف دوم قرارداد(مستاجرین): ۱- خانم/آقای .................... ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

دانلود رایگان نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

(موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ع – ۱۳۰ (۶-۸۲)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان قرارداد کار

دانلود رایگان قرارداد کار

این قرارداد بین شرکت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی ……….....………………… تلفن : ................. به نمایندگی خانم ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                           فی مابین                                 به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره             مورخ         به عنوان متعهد له ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره نامه

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره نامه

خلاصه این قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاریخ      /   /   ۱۳ ثبت شده است شماره سریال ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان قرارداد درخواست سرمایه گذاری خارجی

دانلود رایگان قرارداد درخواست سرمایه گذاری خارجی

جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ساکن : .................................................................. طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت ....................(سهامی ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان قــرارداد تامین اتومبیل

دانلود رایگان قــرارداد تامین اتومبیل

قراردادذیل فی مابین ...................... به نمایندگی آقای .................. بعنوان کارفرما از یک طرف و آقای ..................... فرزند ......... دارای شناسنامه شماره .............. به شماره گواهینامه ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد طبخ غذا

دانلود رایگان نمونه قرارداد طبخ غذا

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                           فی مابین                                 به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی     شماره              مورخ         به عنوان ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان قرار داد مساقات

دانلود رایگان قرار داد مساقات

طرف اول قرارداد(مالک): خانم/آقای ....................................... فرزند آقای .............................................. دارای شناسنامه شماره................................. صادره از .................................... متولد .................................... ساکن: ............................................................................................................................................................. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای ....................................... ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان نمونه قرارداد طبخ غذا

دانلود رایگان نمونه قرارداد طبخ غذا

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                           فی مابین                                 به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی     شماره              مورخ         به عنوان ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان قرارداد چاپ کتاب

دانلود رایگان قرارداد چاپ کتاب

بین خانم/آقای .................. فرزند .................. دارای شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساکن ...................................................................................................................... و خانم/آقای .................. فرزند .................. دارای شناسنامه شماره .................. ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان وکالت فروش اتومبیل

دانلود رایگان وکالت فروش اتومبیل

وکالت فروش اتومبیل موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان وکالت خرید و فروش سهام

دانلود رایگان وکالت خرید و فروش سهام

وکالت خرید و فروش سهام موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان وکالت جامع

دانلود رایگان وکالت جامع

وکالت جامع  مورد وکالت : مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موکل و مراجعه به هریک  از بانک ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان وکالت برای امتیاز تلفن

دانلود رایگان وکالت برای امتیاز تلفن

وکالت برای امتیاز تلفن مورد وکالت : مراجعه به شرکت مخابرات ایران و دوائر تابعه و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان وکالت گمرکی

دانلود رایگان وکالت گمرکی

وکالت گمرکی مورد وکالت: مراجعه به کلیه گمرکات و بنادر و مناطق آزاد تجاری و سایر ادارات و مراکز پستی و دوائر تابعه و تقاضای ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان وکالت کلی خرید و فروش

دانلود رایگان وکالت کلی خرید و فروش

وکالت کلی خرید و فروش مورد وکالت: مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موکل و مراجعه به هریک ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی