آرشیو : جزوات دانشگاه و اساتید برتر رشته مکانیک

دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۲ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۲ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس و کامل درس مقاومت مصالح ۲ از دکتر جوهر زاده  مدرس دانشگاه تهران در این پست قرار داده ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر نائی دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر نائی دانشگاه تهران

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس استاتیک دکتر اقدم دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگاه جزوه درس استاتیک دکتر اقدم دانشگاه امیرکبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل :  www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران

دانلود قسمت اول  دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم رمز فایل : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس استاتیک دکتر عطایی دانشگاه تهران

دانلود رایگاه جزوه درس استاتیک دکتر عطایی دانشگاه تهران

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس درس استاتیک از دکتر عطایی مدرس دانشگاه تهران در ۵۰ صفحه تهیه شده ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۲ دکتر نائی دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۲ دکتر نائی دانشگاه تهران

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل : : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس ریاضی مهندسی دکتر کراری دانشگاه امیر کبیر

دانلود رایگان جزوه درس ریاضی مهندسی دکتر کراری دانشگاه امیر کبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس درس ریاضی مهندسی دکتر کراری دانشگاه امیر کبیر

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۱ صنعتی شریف

دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۱ صنعتی شریف

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم رمز فایل : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۲ صنعتی شریف

دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۲ صنعتی شریف

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم دانلود قسمت پنجم رمز فایل : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگاه جزوه درس معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار دانشگاه امیرکبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم  دانلود قسمت سوم رمز فایل : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۲ دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۲ دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه دستنویس و خوب  درس ریاضی ۲ دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر در این پست قرار داده ایم.

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۱ دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۱ دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس و خوب  درس ریاضی ۱ دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر را تهیه و  در این پست قرار داده ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک۲ دکتر صفار اول دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک۲ دکتر صفار اول دانشگاه امیرکبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس ترمودینامیک۲ دکتر صفار اول دانشگاه امیرکبیر

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک دکتر صفار دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک دکتر صفار دانشگاه تهران

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه دستنویس  درس ترمودینامیک دکتر صفار دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک۱دکتر کاظم زاده حنانی دانشگاه صنعتی شریف

دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک۱دکتر کاظم زاده حنانی دانشگاه صنعتی شریف

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس ترمودینامیک۱ دکتر کاظم زاده حنانی دانشگاه صنعتی شریف بصورت تایپ شده

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس انتقال حرارت ۱دکتر بصیرت دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگان جزوه درس انتقال حرارت ۱دکتر بصیرت دانشگاه امیرکبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه تایپ- دستنویس و عالی درس انتقال حرارت ۱ دکتر بصیرت مدرس دانشگاه امیرکبیر را ...

ادامه مطلب
دانلود جزوه رایگان درس جزوه ارتعاشات مکانیکی دکتر بختیاری نژاد دانشگاه امیرکبیر

دانلود جزوه رایگان درس جزوه ارتعاشات مکانیکی دکتر بختیاری نژاد دانشگاه امیرکبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم دانلود قسمت چهارم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه تایپ شده درس ارتعاشات مکانیکی دکتر بختیاری نژاد ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک۱دکتر صفار اول دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگان جزوه درس ترمودینامیک۱دکتر صفار اول دانشگاه امیرکبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم دانلود قسمت سوم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه تایپ-دستنویس  درس  ترمودینامیک۱دکتر صفار اول دانشگاه امبرکبیر

ادامه مطلب
دانلود جزوه رایگان درس مقدمه ای بر انتقال حرارت ۱دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه رایگان درس مقدمه ای بر انتقال حرارت ۱دانشگاه صنعتی شریف

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس  مقدمه ای بر انتقال حرارت ۱دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب
دانلود جزوه رایگان درس جزوه ارتعاشات مکانیکی دکتر یوسفی کما دانشگاه تهران

دانلود جزوه رایگان درس جزوه ارتعاشات مکانیکی دکتر یوسفی کما دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
قالب تفریحی