زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه فروید

فروید پزشک و روا نشناس معروف اطریشیدر سال ۱۸۵۶ در فرایبورگ اطریش به دنیا آمد. در سال ۱۸۸۱ به اخذ دکترایپزشکینایل آمد و ضمن انجام کارهایپزشکیدر بیمارستانها و مطب خصوصیخود به تحقیقات در عصب شناسیپرداخت. فروید بیشتر عمر خود را در وین گذراند. کار پزشکیخود را با فعالیت در زمینه عصب شناسیآغاز کرد ولیبه زودیفعالیت خود را به طور کامل رویآسیب شناسیروانیو شخصیت متمرکز کرد. در سالهایاولیه فعالیت خود ویبا ژوزف بروئر در زمینه کاربرد روشهایهیپنوتیزمیرویمعالجه هیستریکار کرد. در این رهگذر ویدنباله رو کارهایپیر ژانه بود، سپس مدتیبه مطالعه هیپنوتیزم در مکتب ژان مارتین شارکو در پاریس پرداخت. به نظر میرسد که شارکو اولین کسیاست که عقیده اهمیت تمایلات جنسیرا در شخصیت ا نسان به ذهن فروید آورد. فروید به توسعه و تکمیل روش تداعیآزاد ادامه داد و شروع کرد به استفاده از روش تعبیرخواب در معالجه بیماریهایروانی. یکیاز مهمترین کتابهایاو در سالهایاولیه با نام تعبیر خواب در سال۱۹۰۰ منتشر گردید. فروید فرزند ارشد خانواده بود. آملیا و جیکوب فروید به جز ویشش فرزند دیگر هم داشتند. پدر فروید از ازدواج قبلیخویش دو پسر داشت و هنگام تولد زیگموند ۴۲ سال داشت. وقتیفروید چهار ساله بود پدرش که تاجر پشم بود براییافتن فرصت هایتجاریبهتر خانواده خود را به وین برد. فروید در آپارتمان شلوغ خودش در وین از این امتیاز برخوردار بود که اتاق خواب و مطالعه مخصوص خودش داشته باشد. مادر جوانش آرزوهایبلند پروازانه ایبرایپسرش داشت و همواره یار و مشوق او در درس و مطالعه بود. فروید تبحر خاصیدر یادگیریزبان داشت. ویدر ۸ سالگیشکسپیر میخواند و در دبستان غالبا شاگرد اول بود. در زمستان ۱۸۷۳ تحصیلاتش را در رشته پزشکیدر دانشگاه وین شروع کرد و ۸ سال بعد مدرک پزشکیخود را گرفت. در آن زمان معمولا مدرک پزشکیرا ظرف پنج سال میگرفتند. دلیل تاخیر ویاین بود که شش سال تحت نظر فیزیولوژیست مشهوریبه نام ارنست بروک درس خواند و یک سال نیز در ارتش اتریش خدمت کرد. فروید وقتیزیر نظر بروک بود با جوزف بروئر آشنا شد که ویرا با پیچیدگیهایبیماریهیستریآشنا کرد.

فروید با مارتا برنایس ازدواج کرد و حاصل ۵۳ سال زندگیمشترکش با ویشش فرزند بود. که کوچکترین آنها آنا از روانکاوان مشهور کودک شد و کمک زیادیبه توسعه و تحول روانکاویکرد. فروید ابتدا برایکمک به بیماران مبتلا به روان رنجوریاز هیپنوتیزم و روش تخلیه هیجانیبروئر استفاده میکرد. فروید کتابهاییرا نیز نوشته است که یکیاز آنها آسیب شناسیروانیزندگیروزمره (۱۹۰۱)،سه مقاله در باب میل جنسی(۱۹۰۵) و جوک ها و رابطه اش با ناهشیار(۱۹۰۵) را منتشرکرد. رویدادیکه فروید و روانکاویرا به امریکا شناساند دعوت جیاستانلیهال از فروید در سال ۱۹۰۹ برایسخنرانیدر دانشگاه کلارک در ورسستر ماساچوست بود. این دعوت باعث شد کتابهایفروید با عناوین سخنرانیهایمقدماتیدر باب روانکاوی(۱۹۱۷) وایگو واید(۱۹۲۳) که معرف رویکردش در مورد شخصیت بود خوانندگان بیشتریپیدا کند. فروید کتابهایینیز در مورد نقش مهم روابط اطفال با والدین نوشت.

و سرانجام در سال ۱۹۳۹ پس از آنکه بر اثر فشار نازیهایآلمان به انگلستان مهاجرت کرده بود در لندن در گذشت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 18 = 22

بستن