زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه رودولف دیزل

رودولف دیزل در سال ۱۸۵۸ در فرانسه متولد شد و کار خود را به عنوان یک کارشناس یخچال برقیآغاز کرد. برایمدت ده سال او رویموتورهایحرارتیمختلفی، از جمله موتور هوا با نیرویخورشیدیکار کرد. ایده‌هایدیزل براییک موتور وقتیاحتراق در سیلندر رخ می‌دهد در سال ۱۸۹۳ منتشر شد، یک سال بعد از آن که برایاولین حق امتیازش درخواست داده بود، امتیاز ۶۰۸۸۴۵ را برایموتور دیزلیدریافت کرد. موتورهایدیزلیامروزی، نسخه‌هایتصحیح شده و بهبود یافته از مفاهیم اصلیرودولف دیزل هستند. آنها اغلب در زیردریایی‌ها، کشتی‌ها، لوکوموتیوها و بارکش‌هایبزرگ و در دستگاه‌هایتولیدیبرقیاستفاده می‌شوند.

اگرچه او بیشتر به خاطر اختراع موتور گرماییاشتعالیبا فشار که اسم او را بر خود گرفته است، مشهور بود، دیزل هم‌چنین به عنوان یک کارشناس حرارتیو یک متخصص علوم اجتماعیقابل احترام بوده است. اختراعات دیزل سه نقطه مشترک دارند: آنها برمبنایقوانین یا فرایندهایطبیعیفیزیکیبه تبدیلات گرماییمربوطند. آنها مشخصاً درگیر طراحیمکانیکیهستند و انگیزه ایجاد آنها در اصل فکر مخترع درباره نیازهایجامعه ‌شناسیبوده است. دیزل در واقع با انگیزه قادر ساختن صنعت‌گران مستقل برایرقابت در صنعت، به ایده موتور دیزلیرسیده است.

در Augsburg در دهم اگوست ۱۹۸۳، مدل اولیه دیزل، یک سیلندر آهنیده فوتیبا یک چرخ طیار در پایه‌اش، برایاولین بار با نیرویخودش به کار در آمد. دیزل دو سال دیگر را برایایجاد اصلاحات گذراند و در سال ۱۸۹۶ مدل دیگریبا کارآییتئوری۷۵% در مقابل موتور بخار با کارآیی۱۵% معرفیکرد. در ۱۸۹۸، دیزل یک میلیونر بود. موتورهایاو برایدادن نیرو به خطوط لوله‌کشی، دستگاه‌هایالکتریکیو آبی، اتومبیلها، بارکش‌ها و کمیپس از آن در معدن‌ها، کارخانه‌ها، عرصه‌هاینفتیو حمل و نقلهایاقیانوسیاستفاده می‌شدند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 84 = 87

بستن