زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه دیوکلس

در نیمه‌یدوم قرن چهارم قبل از میلاد، در شهر «کارسیتوس» واقع در جزیره‌ «ئوبوئه آ» کودکیتولد یافت که بعدها یکیاز پزشکان نامییونان شد. پدرش «آراکیداموس» نام داشت. او به سبک و سیاق دوران خود به مسافرت در یونان پرداخت. دیوکلس به تشریح علاقه داشت و از پیشگامان تشریح نظریبود. دیوکلس کتابیبه نام «ریزوتومیکرون» در مورد تشریح گیاهان نوشت و به نام گیاهان و مکانهایرویش آنها و نحوه‌یجمع آوریو خواص شان اشاره نمود و در مجموعه‌یسوم خود در باب گیاهان؛ نباتات سمیرا وصف کرد.

دیوکلس کتابیدر زمینه‌ی«بهداشت» نیز تدوین کرده است. عقیده‌یاو این بود که رعایت بهداشت باید به هدف نهاییافراد سالم تبدیل گردد. عناوین شانزده عدد از آثارش تا روزگار ما جاودانه مانده، ولیمتاسفانه هیچکدام بصورت کامل و دست نخورده دوام نیاورده اند.

در نزد یونانیان زیباییظاهر و باطن جهت نیل به مرحله‌ی‌ انسان کامل لازم بود و یگانه راه آن را حفظ بهداشت می‌دانستند. اولین برنامه رعایت بهداشت تن و روان را دیوکلس برایانسان طراحیکرد. گرچه به نظر میرسد که برنامه او خاص طبقه اعیان و ثروتمندان یونانیآن زمان بوده و ربطیبه ما ندارد، ولیبا مختصر تغییراتیمیتواند تا ابد بهترین روش حفظ تندرستیبرایبشر باقیبماند.

برنامه خاص بهداشتیکه دیوکلس برایگذراندن یک روز کامل، طراحیکرده به قرار زیر است :

باید صبح قبل از طلوع آفتاب از خواب برخاست و دست و رو و مو را شست و دندانها را پاکیزه کرد و لثه را با گرد پونه مالش داد و تمام بدن را از گردن تا قوزک پا روغن مالیکرد. آنگاه قبل از شروع کار روزانه، اندکیدر هوایآزاد گردش کرد. پیش از ظهر برایتمرینات ورزشیحتما باید سریبه ورزشگاه زد و پس از انجام آنها به استحمام و مالش بدن پرداخت. صبحانه که چند ساعت بعد از برخاستن از خواب صرف میشود، باید غذاییساده و سالم شامل نان و آشیرقیق و نیز برخیسبزیهایساده از قبیل کاهو و خیار و یا چیزهایدیگر باشد که به اقتضایفصل بدست میآیند. پیش از خوردن غذا، تشنگیباید با آب گوارا رفع شود و پس از غذا میتوان قدریشراب سفید که با آب مخلوط و با عسل شیرین شده باشد، آشامید. طبق معمول همه مناطق جنوبی، بعد از صبحانه (گرچه اولین غذایروز است، ولینزدیک ظهر و مانند ناهار ما صرف میشود)، بخصوص در روزهایگرم، باید در محلیخنک و سایه دار و آرام اندکیخوابید. بعد از خواب باید به قسمت دوم کار روزانه پرداخت و در تعقیب آن بار دیگر باید به ورزشگاه سریزد. مهمترین غذایروزانه که از میوه و سبزیو نان و گوشت یا ماهیتشکیل میشود باید هنگام شب و در تابستان هنگام غروب صرف شود. متعاقب غذا باید به گردش پرداخت و بعد از آن زود خوابید.

توجه کنید که این توصیه ها چهار صد سال قبل از میلاد گفته شده و چنانچه به دست آوردهاینوین پزشکینظریافکنیم، خواهیم دید که تایید خیلیاز این گفته ها بدنبال تحقیقات و مطالعات وسیعیبدست آمده اند. و بعید میدانم که اگر این توصیه ها در یک کتاب آسمانیمربوط به روزگار قدیم ذکر میشد، امروزه از آن به عنوان معجزه یاد نمیکردند.

دیوکلس به وحدت جسم و روان معتقد بود و به بهداشت جسمی(نظافت، تغذیه، پرورش اندام) و تفرج روحیتوجه می‌کرد. دیوکلس، کتابینیز به نام پدرش، آراکیداموس تألیف کرد. مردم آتن او را گرامیداشتند و لقب «بقراط ثانی» را به او دادند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 2 =

بستن